Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim

Kolorowy pasek

Usługi w zakresie sprzątania i odkażania - KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO W OBIEKTACH SPZOZ W MIŃSKU MAZOWIECKIM 2 2013/S 117-200074

Numer sprawy 29/2013                                 Mińsk Mazowiecki, 2013-09-04

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 29/2013. Nazwa zadania: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I TRANSPORTU

WEWNĘTRZNEGO W OBIEKTACH SPZOZ W MIŃSKU MAZOWIECKIM 2

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 Konsorcjum firm:

Spółdzielnia Inwalidów Naprzód
ul. Żabiniec 46  31-215 Kraków

Naprzód Sp.z o.o.

ul. Żabiniec 46  31-215 Kraków

IZAN + sp. z o.o.

ul. Żabiniec 46  31-215 Kraków

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wymagania Zamawiającego.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

 Konsorcjum firm:

Spółdzielnia Inwalidów Naprzód
ul. Żabiniec 46  31-215 Kraków

Naprzód Sp.z o.o.

ul. Żabiniec 46  31-215 Kraków

IZAN + sp. z o.o.

ul. Żabiniec 46  31-215 Kraków

 

Cena brutto: 8 370 300,71

Liczba pkt. w kryterium cena: 100,00

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu oferty / ofert:

W prowadzonym postępowaniu odrzucono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

Link2People Sp. z o.o.

ul. Pawia 7 lok.96, 05-500 Piaseczno.

 

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia:

 

Załącznik nr 3 PLAN HIGIENY:

Tabela nr 1 – Magazyn materiałów sterylnych w Sterylizatorni, na Bloku operacyjnym

Pozycja : Lampy oświetleniowe ścienne – kolumna: „częstotliwość/dezynfekcja” , „nazwa preparatu”

powinien być zapis -  Dezynfekcja 1 raz w tygodniu i w razie potrzeby

oraz wskazany preparat myjąco-dezynfekcyjny.

w ofercie:

zmieniono zapis poprzez usunięcie zapisów o dezynfekcji.

Nie wskazano preparatu dezynfekcyjnego, wpisano preparat  myjący.

Pozycja: Lampy sufitowe – kolumna „sposób wykonania”

powinien być zapis - Umyć powierzchnie roztworem  myjąco-dezynfekcyjnym.

w ofercie:

zmieniono zapis na - Umyć powierzchnie roztworem środka myjącego lub myjąco-dezynfekcyjnego.

Tabela nr 2 – Magazyn materiałów czystych w aptece, oddziale, przychodni, magazyn czystej bielizny

Pozycja: Gruntowne sprzątanie – kolumna: „częstotliwość/dezynfekcja”,
„nazwa preparatu”

powinien być zapis –  Dezynfekcja w razie potrzeby.

w ofercie:

zmieniono zapis poprzez usunięcie zapisów o dezynfekcji.  Nie wskazano preparatów dezynfekcyjnych.

Tabela nr 3 – Hol główny, hol SOR, ciągi komunikacyjne ogólno dostępne, klatki schodowe, windy, szatnie personelu i pacjentów

Pozycja: podłogi , pozycja: schody - kolumna „nazwa preparatu”

powinien być wskazany –  preparat do mycia- roztwór środka myjącego, do dezynfekcja - roztwór preparatu myjąco-dezynfekcyjnego lub dezynfekcyjnego.

w ofercie:

wskazano preparat Jontek Eternum polimer stosowany  w gruntownym czyszczeniu podłóg.

Tabela nr 6 – Dyżurki lekarskie, pielęgniarskie, rejestracje, pokoje socjalne

Pozycja: Gruntowne sprzątanie z odsuwaniem mebli - kolumna: „częstotliwość/dezynfekcja”

powinien być zapis – Dezynfekcja w razie potrzeby.

w ofercie:

zmieniono zapis poprzez usunięcie zapisów o dezynfekcji.

Tabela nr 14 – Brudowniki, toalety, łazienki, pomieszczenia dekontaminacji, brudna strefa Sterylizatorni, pomieszczenie utylizacji odpadów pokonsumcyjnych

Pozycja: kuwety do dezynfekcji sprzętu (przygotowanie roztworu roboczego
i oznakowanie kuwety) – kolumna: „częstotliwość/dezynfekcja”

powinien być zapis – Dezynfekcja - codziennie.

w ofercie:

zmieniono zapis poprzez usunięcie zapisów dotyczących częstotliwości dezynfekcji –

Załącznik nr 4a – Preparaty przeznaczone do utrzymania czystości

Pozycja 16 - Preparat do usuwania osadów kamienia wapiennego z twardych kwasoodpornych powierzchni, szybko i skutecznie usuwa osady kamienne.

powinien być wskazany – Preparat do usuwania osadów z kamienia wapiennego  z twardych kwasoodpornych powierzchni na bazie kwasu fosforowego, związków powierzchniowo czynnych i inhibitorów korozji, nie agresywny chemicznie w stosunku do odkamienianych powierzchni – zgodnie z zapisami załącznika  A „Szczegółowy opisu przedmiotu zamówienia”.

w ofercie:

wskazano preparat Taski Sani Clonet – Preparat do usuwania osadów z kamienia wapiennego na bazie kwasów ( amidosiarkowego, cytrynowego ) i związków powierzchniowo czynnych bezpieczny dla nieuszkodzonych powierzchni wykonanych z porcelany i glazury.

 

Uzasadnienie prawne odrzucenia:

treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, Wykonawca zmienił treść obowiązujących zapisów SIWZ  - art. 89 ust.1 pkt.2 ustawy PZP.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec

1)         niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)         zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

Termin wniesienia odwołania: 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 15 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm).

____________________________________

Kierownik zamawiającego

 

 

 

 Numer sprawy 29/2013

Mińsk Mazowiecki, 2013-07-18

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 29/2013. Nazwa zadania: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO W OBIEKTACH SPZOZ W MIŃSKU MAZOWIECKIM 2

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

 

Pytanie nr 12

            Zamawiający w części III SIWZ pkt 2 zapisał, iż w zakres usługi wchodzi sprzątanie terenów zewnętrznych o powierzchni

            W związku z powyższym prosimy o sprecyzowanie ile dokładnie m2 terenów zewnętrznych należy sprzątać ogółem na ulicy Szpitalnej 37 oraz ile m2 terenów zewnętrznych należy sprzątać ogółem na ulicy Kościuszki 9. Prosimy tym samym o poprawienie załącznika 1a.

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w związku ze stwierdzonymi sprzecznościami dot. powierzchni ogółem podlegającej pielęgnacji zieleni, sprzątaniu i odśnieżaniu – dokonuje ujednolicenia ww zapisów w niżej wymienionych dokumentach:

 

§  Załącznik  nr A Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia – pkt Informacje  Ogólne –

jest – „oraz sprzątanie  terenów zewnętrznych o powierzchni 44143,02 m2,”

winno być – „oraz sprzątanie  terenów zewnętrznych o powierzchni 52386 m2”,

 

§  Załącznik 7a po zmianach (w załączeniu),

§  Mapa nr 1 – zmiana powierzchni w legendzie mapy (odniesienie do załączniku nr 7a po zmianach)

§  Mapa nr 2 – zmiana powierzchni w legendzie mapy (odniesienie do załączniku nr 7a po zmianach)

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

____________________________________

Kierownik zamawiającego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

 

 

 

 

 

 

Numer sprawy 29/2013

Mińsk Mazowiecki, 2013-07-11

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 29/2013. Nazwa zadania: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO W OBIEKTACH SPZOZ W MIŃSKU MAZOWIECKIM 2

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający potwierdza, iż wymagane w części IX załącznika A do SIWZ pkt 2 (d) „badania potwierdzające skuteczność działania preparatów” należy przedstawić Zamawiającemu po podpisaniu umowy?

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje zapis w SIWZ pkt. III  Opis przedmiotu zamówienia oraz w  Załączniku A Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia w pkt. IX. Wykaz  Wymaganych  Dokumentów ppkt 2 lit. d: Badania potwierdzające skuteczność działania preparatu w wymaganym spektrum w obszarze medycznym.

 

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający potwierdza, iż wymaga, aby preparaty dezynfekujące stosowane w pomieszczeniach kuchenek oddziałowych muszą posiadać dopuszczenie do stosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami Załącznika A Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

 

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający potwierdza, że do mycia szkła laboratoryjnego wymaga stosowania profesjonalnego preparatu?

Odpowiedź: Do mycia i dezynfekcji szkła laboratoryjnego Zamawiający wymaga stosowania preparatów opisanych w Załączniku A Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

 

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający potwierdza, że do czyszczenia sprzętu komputerowego wymaga stosowania profesjonalnych preparatów przeznaczonych do tego celu?

Odpowiedź: Do czyszczenia sprzętu komputerowego Zamawiający wymaga stosowania preparatów opisanych w Załączniku  A Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

 

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający potwierdza, iż wymaga, aby preparaty dezynfekcyjne na bazie chloru stosować wyłącznie w sanitariatach oraz do inaktywacji materiału biologicznego?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami Załącznika A Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

 

Pytanie nr 6

Kto zapewnia następujące środki transportu, tj.:

a)      pojemniki do transportu materiałów do badań diagnostycznych

b)      pojemniki do transportu krwi i materiałów krwiopochodnych do badań ,

c)      pojemniki do transportu materiałów i narzędzi do sterylizacji

d)     wózki gospodarcze do transportu mebli, sprzętu , dużych paczek?

Odpowiedź: Pojemniki do transportu materiałów biologicznych do Działu Diagnostyki Laboratoryjnej zapewnia Zamawiający, pozostałe środki transportu zgodnie z zapisami Załącznika A Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

 

Pytanie nr 7

Jakiego rodzaju podłogi występujące u Zamawiającego wymagają konserwacji? Prosimy o podanie rodzaju podłóg, producenta oraz obecnie stosowanych środków.

Odpowiedź: Rodzaje podłóg zostały wyszczególnione w załączniku do SIWZ – wykaz powierzchni użytkowych budynków SPZOZ z podziałem na funkcje.

 

Pytanie nr 8

Czy u Zamawiającego istnieje możliwość zainstalowania pralnicy i suszarki do prania mopów i ścierek?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zainstalowania pralnicy i suszarki do prania mopów i ścierek na warunkach określonych w umowie dzierżawy  stanowiącej załącznik nr 13 do SIWZ

 

Pytanie nr 9

Zamawiający w załączniku nr 3 do SIWZ zawarł czynność: „lampy bakteriobójcze – palnik przetrzeć preparatem alkoholowym”.

            Czy Zamawiający wymaga zastosowania do wykonania tej czynności preparatu dezynfekcyjnego opisanego w załączniku A do SIWZ część VIII pkt 2 ppkt 2 ?

            Czy może Zamawiający wymaga zastosowania dodatkowego preparatu innego niż ww. na bazie skażonego alkoholu?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga przecierania palnika lamy bakteriobójczej preparatem opisanym w Załączniku A Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia. Nie wymaga zastosowania preparatu dodatkowego.

 

Pytanie nr 10

Czy preparaty opisane w załączniku A do SIWZ część VIII pkt 1 i 2 są wystarczające do wykonania usługi? Czy może Zamawiający wymaga zaoferowania dodatkowych preparatów?

Odpowiedź: Zamawiający do wykonania usługi nie wymaga dodatkowych preparatów.

 

Pytanie nr 11

Czy do obowiązków Wykonawcy należy ekstrakcyjne pranie żaluzji i rolet?

Odpowiedź: Pranie rolet nie należy do obowiązków Wykonawcy. Wykonawca  zobowiązany jest do mycia żaluzji zgodnie z zapisami Załącznika nr 3.

 

Pytanie nr 13

Prosimy o potwierdzenie, iż oferta zawierająca plan higieny wypełniony niezgodnie z wymaganiami SIWZ wraz z załącznikami do SIWZ podlega odrzuceniu.

Odpowiedź: Zamawiający dokona oceny złożonej oferty zgodnie z zapisami SIWZ przestrzegając obowiązujących przepisów prawa z uwzględnieniem orzecznictwa KIO oraz sądu.

 

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający posiada jakiekolwiek zaległości z tytułu stosunku pracy wobec grupy pracowników przewidzianych do przekazania?

Jeśli tak to z jakiego tytułu i w jakiej wysokości? (w szczególności niewypłacone nagrody jubileuszowe, opóźnienia z wypłatą wynagrodzeń, zaległości w opłacaniu składek na ZUS, należności z tytułu nadgodzin, pracy w dni wolne, dyżurów itp.).

Odpowiedź: SPZOZ nie posiada jakichkolwiek zaległości wobec pracowników przewidzianych do przekazania (jak w zał. nr 14 do SIWZ)

 

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający będzie ponosił pełna odpowiedzialność za zobowiązania wobec pracowników przekazanych nowemu wykonawcy w trybie art.23´ kp powstałe przed dniem przekazania?

Odpowiedź: Za zobowiązania wobec pracowników przekazanych nowemu pracodawcy w trybie art. 23’ KP powstałe przed dniem przekazania Zamawiający będzie ponosił odpowiedzialność zgodnie z art. 23’ (jak w zał. nr 14 do SIWZ)

 

Pytanie nr16

Czy wśród pracowników występują osoby przebywające na długotrwałych zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich, wychowawczych? Prosimy o dokładne zestawienie osób.

 

 

Odpowiedź: W załączniku  nr 14 podano:

1.      od 10.09.2012r do 06.09.2013 – świadczenie rehabilitacyjne – 1 osoba

2.      od 18.04.2013r do 24.06.2013 – zwolnienie lekarskie – 1 osoba

3.      od 04.03.2013r do 08.07.2013r – zwolnienie lekarskie – 1 osoba

 

załącznik nr 14 na dzień 11.07.2013r. aktualizuje się o poniższe informacje:

1.      od 10.09.2012r do 06.09.2013r – świadczenie rehabilitacyjne

2.      od 18.04.2013r do 24.06.2013r – zwolnienie lekarskie

3.      od 04.03.2013r do 08.07.2013r – zwolnienie lekarskie

aktualnie w poz. 2. – zwolnienie przedłużono do 15.07.2013

aktualnie w poz. 3. – zwolnienie przedłużono do 12.08.2013

oraz doszło:

4.      od 07.06.2013r do 30.07.2013r – zwolnienie lekarskie

5.   od 11.06.2013r. do 15.07.2013r. – zwolnienie lekarskie

 

Pytanie nr 17

Czy pracownicy są objęci Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, jeśli tak to proszę o jego udostępnienie?

Odpowiedź: Tak, regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.spzozmm.bip.net.pl

Pytanie nr 18

Proszę o przekazanie danych dotyczących odpisów dokonywanych na ZFŚS oraz na obligatoryjne świadczenia socjalne.

Odpowiedź: Zamawiający informuje że dokonuje odpisu na ZFŚS oraz przekazuje środki na wydzielony rachunek bankowy zgodnie z  ustawą z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Dz. U.1994 Nr 43 poz. 163.

 

Pytanie nr 19

Prosimy podać, jaka jest wysokość wynagrodzeń przejmowanych pracowników z wyszczególnieniem kosztów, wynagrodzenia zasadniczego, premii, ZUS-u itp. na poszczególnego pracownika.

Odpowiedź: Odpowiedź zamieszczono w załączniku nr 15 do SIWZ ( w załączeniu)

 

Pytanie nr 20

Czy w okresie świadczonej usługi należy brać pod uwagę odprawy emerytalne? Jeśli tak to jakiej wielkości?

Odpowiedź: Odpowiedź zamieszczono w załączniku nr 15 do SIWZ ( w załączeniu)

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

 

 

____________________________________

Kierownik zamawiającego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dz.U./S S117

 

 

19/06/2013

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na

1/6

200074-2013-PL

usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

 

 

 

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED:  http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:200074-2013:TEXT:PL:HTML

 

PL-Mińsk Mazowiecki: Usługi w zakresie sprzątania i odkażania 2013/S 117-200074

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Usługi

 

Dyrektywa 2004/18/WE

 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

 

I.1)          Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 37

 

Osoba do kontaktów: Aneta Wielgo, Mariola Tkaczyk 05-300 Mińsk Mazowiecki

POLSKA

 

Tel.:  +48 257591810

 

E-mail:  zamowienia.publiczne@spzozmm.pl Faks: +48 257591666

Adresy internetowe:

 

Ogólny adres instytucji zamawiającej:  www.spzozmm.bip.net.pl

 

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

 

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)          Rodzaj instytucji zamawiającej

 

Podmiot prawa publicznego

 

I.3)          Główny przedmiot lub przedmioty działalności

 

Zdrowie

 

I.4)          Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

 

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

 

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

 

II.1)         Opis

 

II.1.1)      Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

 

Kompleksowe utrzymanie czystości i transportu wewnętrznego w obiektach SPZOZ w Mińsku Mazowieckim 2

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

 

Usługi

 

Kategoria usług: nr 14: Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem

 

 

 

19/06/2013

S117

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na

1/6

http://ted.europa.eu/TED

usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

 

 

 

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

 


Dz.U./S S117

 

 

 

19/06/2013

 

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na

2/6

200074-2013-PL

usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

 

 

 

 

 

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 37 i 37a oraz Przychodnia Lekarska ul.

 

 

Kościuszki 9

 

 

 

Kod NUTS PL129

 

 

II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

 

 

(DSZ)

 

 

 

 

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

 

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

 

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu

 

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości i prawidłowego

 

 

stanu sanitarnego w obiektach Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 37 i 37a

 

 

oraz Przychodni Lekarskiej ul. Kościuszki 9 w Mińsku Mazowieckim a także pomoc przy obsłudze pacjenta,

 

 

zapewnienie transportu wewnętrznego oraz dbałość o tereny zewnętrzne.Szczegółowy zakres przedmiotu

 

 

zamówienia obejmuje załącznik-opis przedmiotu zamówienia do SIWZ.Wykonawca zobowiązany jest do

 

 

przejęcia pracowników zamawiającego.

 

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

 

90900000

 

 

II.1.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

 

 

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

 

II.1.8)

Części

 

 

 

To zamówienie podzielone jest na części: nie

 

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych

 

 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

 

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

 

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:

 

II.2.2)

Informacje o opcjach

 

 

 

Opcje: nie

 

 

II.2.3)

Informacje o wznowieniach

 

 

 

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

 

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

 

 

Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)

 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 

III.1)

Warunki dotyczące zamówienia

 

III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:

 

 

wadium 50 000PLN

 

 

III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je

 

 

regulujących:

 

 

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

 

III.1.4)

Inne szczególne warunki

 

 

 

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

 

III.2)

Warunki udziału

 

 

 

 

 

 

19/06/2013

S117

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na

2/6

http://ted.europa.eu/TED

usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

 

 

 

 

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

 


Dz.U./S S117

 

 

 

19/06/2013

 

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na

3/6

200074-2013-PL

usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

 

 

 

III.2.1)     Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub

 

handlowego

 

 

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu wykazania braku

 

podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust 1 Prawa zamówień publicznych

wykonawca składa następujące dokumenty: B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji

i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w

 

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawione nie wcześniej

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. B.2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika

 

urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia,

 

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed

upływem terminu składania ofert. B.3) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń

 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega

 

z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane

 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania

decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

 

ofert. B.4) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt

 

4-8 oraz w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

 

terminu składania ofert. B.5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w

 

art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania

 

ofert. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B.1), B.2), B.3), B.5), C.1) składa dokument lub dokumenty,

 

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie

 

otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

 

terminu składania ofert. 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne

 

i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż

 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o

 

zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4) zamiast

 

dokumentu, o którym mowa w pkt. C.1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma

 

miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania

 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia. E.2) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w

 

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, wskazanych

 

w pkt. „E.1)", zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby

 

uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym

 

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby

 

lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawionych

nie wcześniej niż w terminach określonych w pkt. „E.1)". E.3) W przypadku wykonawcy mającego siedzibę

 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy,

 

mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca, zamiast dokumentu, o

 

którym mowa w pkt.B.4),składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo

 

administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.

 

24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania

 

ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń -

 

zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym,

 

 

 

 

 

19/06/2013

S117

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na

3/6

http://ted.europa.eu/TED

usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

 

 

 

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

 


Dz.U./S S117

 

 

 

19/06/2013

 

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na

4/6

200074-2013-PL

usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

 

 

 

 

 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych

 

 

osób lub przed notariuszem.Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu określone w art.22 ust.1

 

ustawy PZP, nie wykluczeni z udziału w postępowaniu na podstawie art.24 ustawy PZP, złożą wymagane

 

 

przez Zamawiającego dokumenty lub oświadczenia opisane w SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału

 

 

w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu

 

 

oświadczenia oraz dokumenty

 

III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa

 

 

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wymagane jest złożenie

 

 

przez wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia informacji banku lub spółdzielczej kasy

 

 

oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność

 

 

kredytową Wykonawcy na kwotę 900 000 PLN, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem

 

 

terminu składania ofert, oraz złożenie polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że

 

 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej

 

 

z przedmiotem zamówienia minimum na kwotę 600 000PLN. Należy złożyć odpowiednie dokumenty. Ocena

 

 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w

 

 

niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.

 

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne

 

 

 

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

 

 

Wymagane jest złożenie przez wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia, wykazu osób/y, które

 

 

będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj.: osobą/y legitymującą/e się wykształceniem zawodowym/

 

 

średnim, a mogącą/e pełnić funkcję kierownika/ów wykonywanych usług zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 

(posiadanie co najmniej przygotowania w zakresie higieny szpitalnej i zakażeń szpitalnych) wraz z informacjami

 

na temat jego kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia,

 

a także zakresu wykonywanych przez niego czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi

 

 

osobami,

 

 

 

oraz złożenie oświadczenia, że osoba/y, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają

 

 

wymagane uprawnienia. Należy złożyć odpowiednie dokumenty. Ocena spełnienia warunków udziału w

 

 

postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu

 

 

oświadczenia oraz dokumenty.

 

 

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

 

 

Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej dwóch usług w zakresie kompleksowego

 

 

utrzymania czystości i transportu wewnętrznego oraz czynności pomocowych w podmiocie leczniczym, który

 

 

wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne o wartości nie niższej niż 1 000 000PLN

 

 

brutto każda i co najmniej jednej usługi obejmującej utrzymanie terenów zewnętrznych w okresie ostatnich

 

 

3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym

 

 

okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, złożony na formularzu stanowiącym

 

załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego,

 

 

że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający uzna również warunek wykonania

 

 

usługi obejmującej utrzymanie terenów zewnętrznych za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w ramach

 

 

co najmniej jednej usługi w zakresie Kompleksowego utrzymania czystości i transportu wewnętrznego oraz

 

 

czynności pomocowych w podmiocie leczniczym, który wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenia

 

szpitalne wykonał co najmniej jedną usługę utrzymania terenów zewnętrznych. Ocena spełnienia warunków

 

 

udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu

 

oświadczenia oraz dokumenty.

 

III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

 

 

 

 

 

19/06/2013

S117

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na

4/6

http://ted.europa.eu/TED

usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

 

 

 

 

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

 


Dz.U./S S117

 

 

19/06/2013

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na

5/6

200074-2013-PL

usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

 

 

 

 

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

 

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

 

 

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

 

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

 

 

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie

 

usługi: tak

 

 

 

Sekcja IV: Procedura

 

IV.1) Rodzaj procedury IV.1.1) Rodzaj procedury

 

Otwarta

 

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

 

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

 

Najniższa cena

 

IV.2.2)     Informacje na temat aukcji elektronicznej

 

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie IV.3) Informacje administracyjne

 

IV.3.1)     Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

 

29/2013

 

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia nie

 

IV.3.3)     Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

 

Dokumenty odpłatne: nie

 

IV.3.4)     Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

 

2.8.2013 - 09:30

 

IV.3.5)     Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

 

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski.

 

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)     Warunki otwarcia ofert

 

Data: 2.8.2013 - 10:00 Miejscowość:

 

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Szpitalna 37

 

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

 

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie VI.3) Informacje dodatkowe

19/06/2013

S117

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na

5/6

http://ted.europa.eu/TED

usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

 

 

 

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

 


Dz.U./S S117

 

 

19/06/2013

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na

6/6

200074-2013-PL

usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

 

 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy i określił warunki takiej zmiany w SIWZ.Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym, Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych,Formularz cenowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę, inne dokumenty wynikające z wymagań zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w szczególności wymienione w pkt. IX - załącznik do SIWZ.

 

VI.4)        Procedury odwoławcze

 

VI.4.1)     Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

 

Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17

 

02-676 Warszawa POLSKA

 

VI.4.2)     Składanie odwołań

 

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

 

2) 15 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie, Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej zamawiającego.

 

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

 

17.6.2013


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19/06/2013

S117

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na

6/6

http://ted.europa.eu/TED

usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

 

 

 

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

 

Załączniki

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (41.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 2 (32.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 7a Wykaz terenów zewnętrznych podlegające pielęgnacji zieleni sprzątaniu i odśnieżaniu - po zmianach (43.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_nr_15_Koszty_osobowe_pracownikow (53kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_nr_14_Wykaz_osob_wedlug_grup_zawodowychx (67.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WYJASNIENIA_TRESCI_SIWZ (43.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie DzU (135.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ 2013 sprzątanie (182kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr A Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia (189.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (36.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1a Formularz ofertowo-cenowy (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (18.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2a OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (21.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2b OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ (17.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 plany higieny (255.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 preparaty dezynfekcyjne (41.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4a Preparaty przeznaczone do utrzymania czystości (44.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 Karta realizacji planu higieny (57kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5a Karta realizacji zadania tereny zew. (23kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 Wykaz powierzchni użytkowych budynków (457.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 7 Wykaz powierzchni dachów i rynien (27.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 7a Wykaz terenów zewnętrznych podlegające pielęgnacji zieleni, sprzątaniu i odśnieżaniu (28.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 7b Wykaz budynków SPZOZ przy ul_ Szpitalnej 37 (29.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 8 WYKAZ OSÓB DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM (15.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 9 WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH DOSTAW USŁUG (18.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 10 WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA (18.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 11 OŚWIADCZENIE ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA, POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA (17.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 12 wzór umowy (142.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 13 wzór umowy najmu (56.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 14 Wykaz osób według grup zawodowych (54.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Mapka_1 (3.7MB) Zapisz dokument  
Mapka_2 (3.7MB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Tkaczyk Mariola
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Tkaczyk Mariola
Data wprowadzenia:2013-06-19 11:15:49
Opublikował:Tkaczyk Mariola
Data publikacji:2013-06-19 11:40:44
Ostatnia zmiana:2016-07-25 07:49:53
Ilość wyświetleń:1742
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim, ul. Szpitalna 37, 05-300 Minsk Mazowiecki. spzozmm@spzozmm.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij