Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim

Kolorowy pasek

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na czas od 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r.

Ogłoszenie

w sprawie otwartego konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

na czas od 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r.

 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ Z  SIEDZIBĄ                           W MIŃSKU MAZOWIECKIM PRZY UL. SZPITALNEJ 37 ogłasza otwarty konkurs ofert na

udzielanie świadczeń zdrowotnych od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r.

Zgodnie z postanowieniami następujących aktów prawnych:

1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2015r, poz. 618 z późn. zm.)

2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze

środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r, poz. 581 z późn. zm.)

3. ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t. j. Dz. U.

z 2015r, poz. 464 z późn. zm.)

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Mińsku Mazowieckim zaprasza do

składania ofert przez podmioty wykonujące działalność leczniczą na udzielanie świadczeń

zdrowotnych w rodzaju:

A. leczenie szpitalne

B. podstawowa opieka zdrowotna

C. ambulatoryjna opieka specjalistyczna

D. badania diagnostyczne

E. opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

 

I.   określenie przedmiotu konkursu dla świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne

      1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w oddziałach funkcjonujących w strukturze

          SPZOZ przy ul. Szpitalnej 37 w Mińsku Mazowieckim :

          a. Chirurgii ogólnej

              a-1. zabiegi urologiczne w oddziale chirurgii ogólnej

          b. Ginekologiczno-położniczym

          c. Neonatologicznym

          d. Chorób wewnętrznych

          e. Anestezjologii i intensywnej terapii

          f. Pediatrycznym

          g. Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

II.  określenie przedmiotu konkursu dla świadczeń w rodzaju podstawowa opieka

      zdrowotna

      1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w Przychodni Lekarskiej przy ul. Kościuszki 9 w  

          Mińsku Mazowieckim oraz w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Poświętnem w zakresach:

          a. świadczenia lekarza POZ

          b. świadczenia lekarza POZ (Poradnia D)

          c. świadczenia w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej

III. określenie przedmiotu konkursu dla świadczeń w rodzaju ambulatoryjna opieka

      specjalistyczna

      1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w Przychodni Lekarskiej przy ul. Kościuszki 9

          w Mińsku Mazowieckim oraz w siedzibie SPZOZ przy ul. Szpitalnej 37 w następujących

          zakresach:

          a. Poradnia chirurgii ogólnej

          b. Poradnia dermatologiczna

          c. Poradnia endokrynologiczna

          d. Poradnia ginekologiczno-położnicza

          e. Poradnia gruźlicy i chorób płuc

          f.  Poradnia kardiologiczna

          g. Poradnia medycyny pracy

          h. Poradnia neonatologiczna

           i. Poradnia neurologiczna

           j. Poradnia okulistyczna

          k. Poradnia ortopedyczna

           l. Poradnia otolaryngologiczna

         m. Poradnia rehabilitacyjna

          n. Poradnia urologiczna

              n-1. uroflometria w poradni urologicznej

IV. określenie przedmiotu konkursu dla świadczeń w rodzaju badania diagnostyczne

      1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w SPZOZ przy ul. Szpitalnej 37 w Mińsku

          Mazowieckim w następujących zakresach:

          a. badania echokardiograficzne dorosłych

          b. badania ultrasonograficzne dzieci i dorosłych (m.in. jama brzuszna, tarczyca, piersi,

              gruczoł krokowy)

          c. badania ultrasonograficzne Doppler duplex

          d. badania Tomografii komputerowej

          e. badania elektrokardiograficzne prób wysiłkowych

          f. badania mammograficzne

          g. badania radiologiczne (Rtg)

          h. badania EKG metodą Holtera

           i. biopsja stercza przezodbytnicza wielomiejscowa

V. określenie przedmiotu konkursu dla świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna

     i leczenie uzależnień

     1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w Przychodni lekarskiej przy ul. Kościuszki 9

         w Mińsku Mazowieckim w następujących zakresach:

         a. Poradnia zdrowia psychicznego

         b. Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu

         c. Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych

VI. określenie przedmiotu konkursu dla świadczeń w rodzaju rentgenodiagnostyka

      1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pracowni rentgenodiagnostyki

          mieszczącej się w SPZOZ przy ul. Szpitalnej 37 w Mińsku Mazowieckim przez

          techników elektroradiologii w zakresach:

            · badania rtg tkanek miękkich twarzy, głowy i szyi,

            · badanie rtg twarzy, głowy i szyi,

            · badanie rtg kręgosłupa,

            · badanie rtg klatki piersiowej,

            · badanie rtg układu pokarmowego,

            · badanie rtg układu moczowego,

            · badanie rtg brzucha,

            · badanie rtg kości kończyn i miednicy,

            · badanie rtg żeńskich i męskich narządów rozrodczych,

            · mammografii,

            · tomografii komputerowej

 

       Umowy zawierane będą na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31.12.2019r, z terminem

       rozpoczęcia udzielania świadczeń w ww. zakresach objętych umową z Narodowym

       Funduszem Zdrowia od dnia 1 stycznia 2017 r.

 

VII. Miejsce i termin, w którym można zapoznać się z materiałami informacyjnymi

      dotyczącymi konkursu:

      Szczegółowe warunki konkursu ofert, materiały informacyjne o przedmiocie konkursu

      oraz formularze ofertowe dostępne są w siedzibie Udzielającego zamówienie: Mińsk

      Mazowiecki, ul. Szpitalna 37  w Dziale Służb Pracowniczych oraz na stronie

      internetowej SPZOZ : www.spzozmm.pl od dnia 18 listopada 2016 roku.

VIII. Miejsce i termin składania ofert : Oferty składa się w formie pisemnej,

        w zamkniętej kopercie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02 grudnia 2016r.   

        do godz. 10.30 na adres: SPZOZ Mińsk Mazowiecki 05-300 ul. Szpitalna 37

        w zaklejonych kopertach oznaczonych napisem:

        KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

        W RODZAJU ……………………………………………………………………….W ZAKRESIE

                                                         (proszę wpisać rodzaj udzielanych świadczeń)

        ……………………………………………………………………………………………………………”

                                                         ( proszę wpisać nazwę oddziału szpitalnego)

        w Sekretariacie Dyrektora SPZOZ w Mińsku Mazowieckim.

        O zachowaniu terminu decyduje potwierdzona data i godzina wpływu oferty do

        Sekretariatu.

        Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 02 grudnia 2016r. o godz. 11.00

        Kolejny termin składania ofert wyznacza się na 15 dzień każdego miesiąca

        kalendarzowego, godz.10.30. Jeżeli wyznaczony dzień będzie dniem wolnym od pracy,

         termin otwarcia przesuwa się na pierwszy dzień roboczy po tym terminie.

        Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi w dniu 16 grudnia 2016r, kolejne

        terminy wyznacza się na 20 dzień każdego miesiąca kalendarzowego. Jeżeli

         wyznaczony dzień będzie dniem wolnym od pracy, termin otwarcia przesuwa się na

         pierwszy dzień roboczy po tym terminie.

         Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu składania ofert.

         Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo odwołania konkursu lub przesunięcia

         terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.

         W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent

         może złożyć komisji konkursowej umotywowaną skargę, natomiast w ciągu 7 dni od

         otrzymania na piśmie zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku

         – umotywowany protest do Udzielającego zamówienia.

Załączniki

Ogłoszenie - konkurs kontrakty 2017-2019r (35.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OFERTA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ - diagnostyka (72.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OFERTA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH - specjalistyka (44.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OFERTA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH - stomatologia (44.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OFERTA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYC1- technicy rtg (44.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OFERTA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH - POZ (47.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OFERTA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYC1- med_ pracy (41.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OFERTA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROW - Szpital (47.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH - Transport sanitarny (90.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ RENTGENODIAGNOSTYCZNYCH PRZEZ TECHNIKA ELEKTRORADIOLOGII NR (90.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH - POZ (94.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
UMOWA O UDZIELANIE SPECJALISTYCZNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH-diagnostyka (90.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
UMOWA O UDZIELANIE SPECJALISTYCZNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH - stomatologia (97.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH- szpital (92.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH- specjalistyka (100.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Robert Suracki
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Robert Suracki
Data wprowadzenia:2016-11-18 08:02:18
Opublikował:Robert Suracki
Data publikacji:2016-11-18 08:06:38
Ostatnia zmiana:2016-11-18 08:06:56
Ilość wyświetleń:25146
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim, ul. Szpitalna 37, 05-300 Minsk Mazowiecki. spzozmm@spzozmm.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij