Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim

Kolorowy pasek

Przeglądy sprzętu medycznego wraz z serwisowaniem Numer ogłoszenia: 109167 - 2016

Numer sprawy 27/2016                                                            Mińsk Mazowiecki, 2016-08-18

 

                   ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 27/2016.
Nazwa zadania: Przeglądy sprzętu medycznego wraz z serwisowaniem

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający  unieważnia postępowanie w zakresie zadania od 1 do 136. W związku z różną wyceną przez Wykonawców i nieprawidłowym zrozumieniem zapisów w formularzu cenowym oraz  wyceną na różnorakie czasokresy,  nie jest możliwe dokonanie prawidłowej oceny ofert. Biorąc powyższe pod uwagę, Zamawiający nie jest w stanie dokonać właściwej oceny ofert. Postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Uzasadnienie prawne:

Art. 93.1 pkt. 7 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

 

 

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________

Kierownik zamawiającego

 

 

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 109167-2016 z dnia 2016-06-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mińsk Mazowiecki
Przedmiotem zmówienia jest świadczenie przez Wykonawców usług w zakresie przeglądów i konserwacji aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Szpitalnej 37....
Termin składania ofert: 2016-07-12


Numer ogłoszenia: 129223 - 2016; data zamieszczenia: 11.07.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 109167 - 2016 data 29.06.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 37, 05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 0-25 7583001, 7591810, fax. 0-25 7591666.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1).
 • W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zmówienia jest świadczenie przez Wykonawców usług w zakresie przeglądów i konserwacji aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Szpitalnej 37. Zamówienie zostało podzielone na zadania wg załączonego wykazu pakietów sztuk 136. Przedmiot zamówienia obejmuje utrzymanie w pełnej zdolności techniczno-eksploatacyjnej użytkowaną przez SPZOZ aparaturę i sprzęt medyczny poprzez: -Przeglądy techniczne, stałą konserwację sprzętu medycznego wymienionego w załącznikach - pakietach stanowiącym integralną część umowy, w którym zastosowanie będą miały: koszt przeglądu i konserwacji +stawka ryczałtowa za dojazd -Naprawy i remonty sprzętu medycznego wymienionego w załączniku, jego montaże i demontaże oraz wydawanie orzeczeń o stanie technicznym, które będą wykonywane na podstawie odrębnych zleceń - do rozliczania, w których będą miały zastosowanie składniki: stawka roboczogodzina + stawka ryczałtowa za dojazd, -Usługa będąca przedmiotem zamówienia ma na celu utrzymanie w pełnej sprawności techniczno-eksploatacyjnej oraz wydłużenie bezawaryjnego czasu pracy, jak również zapewnienie, iż parametry pracy aparatury medycznej będą zgodne z założonymi przez producenta wartościami. Dla aparatury wyszczególnionej w niżej wymienionych pakietach nr 5; 6 pkt 15; 7 pkt 1,2; 8; 11; 16; 19 pkt 4; 20; 21; 22; 24; 25; 26 pkt 2; 27 pkt 2; 30; 37; 38 pkt 1,2,4; 39; 44; 51 pkt 3,4,5; 53, 55; 68; 69; 72 pkt 11; 80; 81; 84 pkt 2; 88; 90 pkt 5,7; 95; 104; 105; 117 pkt 3; 120; 126; 127; 128; 130 Zleceniodawca wymaga aby Zleceniobiorca dysponował rekomendacją lub innym dokumentem potwierdzający pozytywną opinię wystawioną przez producenta w zakresie konserwacji i napraw. Wyłoniony Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu: kserokopie ww. dokumentów, potwierdzających -za zgodność z oryginałem. Zamawiający dla pakietu nr 53 poz. 1, 2 i 3 wymaga dostarczenia nieodpłatnie aparatury zastępczej na czas trwania przeglądu lub naprawy trwającej powyżej 7 dni kalendarzowych kolejno po sobie następujących. Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia odnośnie spełnienia w/w wymogu. Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia dot. posiadania kodów dostępu - serwisowych sprzętu jeżeli dotyczy. Zamówienie w okresie dwuletnim. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do wykonywania ekspertyz w zakresie napraw sprzętu o wycenionej wartości napraw powyżej 5 000zł brutto( na własny koszt). Potwierdzeniem wykonanej usługi będzie czytelny podpis użytkownika aparatury na karcie serwisowe-raporcie serwisowym/karcie pracy oraz wpis do paszportu technicznego. Płatności: Zleceniodawca wymaga od Zleceniobiorcy aby w fakturach za usługi naprawcze były wyszczególnione: -Koszt naprawy, -Koszt części zamiennych potwierdzony kserokopią faktury zakupowej dot. części o wartości przekraczającej 1 000zł brutto. Przeglądy techniczne będą wykonywane po wcześniejszym uzgodnieni terminu z użytkownikiem sprzętu w godzinach pracy Zleceniodawcy tzn. 7:30 - 15:00, chyba , że Zleceniodawca wyrazi zgodę na wykonanie zakresu zamówienia poza godzinami pracy Zleceniodawcy. W przypadku wystąpienia awarii usuwanie stanów awaryjnych rozliczane będzie na podstawie odrębnych zleceń wg stawki roboczogodzinowej stosowanej przy pracach naprawczych oraz stawki ryczałtowej za dojazd. W przypadkach zauważenia w czasie przeglądu lub naprawy uszkodzeń w tym uszkodzeń mechanicznych sprzętu medycznego Zleceniobiorca jest zobowiązany do składanie w trybie niezwłocznym pisemnych informacji do Zleceniodawcy. Cena materiałów i części użytych do naprawy, w przypadku wystąpienia naprawy, nie może przekraczać udokumentowanej ceny nabycia brutto i marży 10% ceny zakupu brutto. Wykonywanie napraw odbywać się będzie po akceptacji wyceny przez Zleceniodawcę. Ceny zregenerowanych części nie mogą przekraczać 60% wartości brutto nowych części. Zleceniobiorca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace dodatkowe bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zleceniodawcy na ich wykonanie. Wymagania dot. gwarancji : na wykonane usługi naprawcze Zleceniobiorca udziela 12 miesięcznej gwarancji, na wymienione części zamienne okres nie krótszy niż gwarancja określona przez producenta. Wymagane jest potwierdzenie o dostępie do części zamiennych.
 • W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zmówienia jest świadczenie przez Wykonawców usług w zakresie przeglądów i konserwacji aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Szpitalnej 37. Zamówienie zostało podzielone na zadania wg załączonego wykazu pakietów sztuk 136. Przedmiot zamówienia obejmuje utrzymanie w pełnej zdolności techniczno-eksploatacyjnej użytkowaną przez SPZOZ aparaturę i sprzęt medyczny poprzez: -Przeglądy techniczne, stałą konserwację sprzętu medycznego wymienionego w załącznikach - pakietach stanowiącym integralną część umowy, w którym zastosowanie będą miały: koszt przeglądu i konserwacji +stawka ryczałtowa za dojazd -Naprawy i remonty sprzętu medycznego wymienionego w załączniku, jego montaże i demontaże oraz wydawanie orzeczeń o stanie technicznym, które będą wykonywane na podstawie odrębnych zleceń - do rozliczania, w których będą miały zastosowanie składniki: stawka roboczogodzina + stawka ryczałtowa za dojazd, -Usługa będąca przedmiotem zamówienia ma na celu utrzymanie w pełnej sprawności techniczno-eksploatacyjnej oraz wydłużenie bezawaryjnego czasu pracy, jak również zapewnienie, iż parametry pracy aparatury medycznej będą zgodne z założonymi przez producenta wartościami. Dla aparatury wyszczególnionej w niżej wymienionych pakietach nr 5; 6 pkt 15; 7 pkt 1,2; 8; 11; 16; 19 pkt 4; 20; 21; 22; 24; 25; 26 pkt 2; 27 pkt 2; 30; 37; 38 pkt 1,2,4; 39; 44; 51 pkt 3,4,5; 53, 55; 68; 69; 72 pkt 11; 80; 81; 84 pkt 2; 88; 90 pkt 5,7; 95; 104; 105; 117 pkt 3; 120; 126; 127; 128; 130 oraz nr 29 i 119 Zleceniodawca wymaga aby Zleceniobiorca dysponował rekomendacją lub innym dokumentem potwierdzającym pozytywną opinię wystawioną przez producenta w zakresie konserwacji i napraw. Wyłoniony Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:kserokopie ww. dokumentów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem. Zamawiający dla pakietu nr 53 poz. 1, 2 i 3 wymaga dostarczenia nieodpłatnie aparatury zastępczej na czas trwania przeglądu lub naprawy trwającej powyżej 7 dni kalendarzowych kolejno po sobie następujących. Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia odnośnie spełnienia ww. wymogu. Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia dot. posiadania kodów dostępu -serwisowych sprzętu jeżeli dotyczy. Zamówienie w okresie dwuletnim. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do wykonywania ekspertyz w zakresie napraw sprzętu o wycenionej wartości napraw powyżej 5 000zł brutto( na własny koszt). Potwierdzeniem wykonanej usługi będzie czytelny podpis użytkownika aparatury na karcie serwisowe-raporcie serwisowym/karcie pracy oraz wpis do paszportu technicznego. Płatności: Zleceniodawca wymaga od Zleceniobiorcy aby w fakturach za usługi naprawcze były wyszczególnione: -Koszt naprawy, -Koszt części zamiennych potwierdzony kserokopią faktury zakupowej dot. części o wartości przekraczającej 1 000zł brutto. Przeglądy techniczne będą wykonywane po wcześniejszym uzgodnieni terminu z użytkownikiem sprzętu w godzinach pracy Zleceniodawcy tzn. 7:30 - 15:00, chyba , że Zleceniodawca wyrazi zgodę na wykonanie zakresu zamówienia poza godzinami pracy Zleceniodawcy. W przypadku wystąpienia awarii usuwanie stanów awaryjnych rozliczane będzie na podstawie odrębnych zleceń wg stawki roboczogodzinowej stosowanej przy pracach naprawczych oraz stawki ryczałtowej za dojazd. W przypadkach zauważenia w czasie przeglądu lub naprawy uszkodzeń w tym uszkodzeń mechanicznych sprzętu medycznego Zleceniobiorca jest zobowiązany do składanie w trybie niezwłocznym pisemnych informacji do Zleceniodawcy. Cena materiałów i części użytych do naprawy, w przypadku wystąpienia naprawy, nie może przekraczać udokumentowanej ceny nabycia brutto i marży 10% ceny zakupu brutto. Wykonywanie napraw odbywać się będzie po akceptacji wyceny przez Zleceniodawcę. Ceny zregenerowanych części nie mogą przekraczać 60% wartości brutto nowych części. Zleceniobiorca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace dodatkowe bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zleceniodawcy na ich wykonanie. Wymagania dot. gwarancji : na wykonane usługi naprawcze Zleceniobiorca udziela 12 miesięcznej gwarancji, na wymienione części zamienne okres nie krótszy niż gwarancja określona przez producenta. Wymagane jest potwierdzenie o dostępie do części zamiennych..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.07.2016 godzina 09:30, miejsce: Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Adres zamawiającego: Ul. Szpitalna 37 Kod Miejscowość: 05-300 Mińsk Mazowiecki KANCELARIA.
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.07.2016 godzina 09:30, miejsce: Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Adres zamawiającego: Ul. Szpitalna 37 Kod Miejscowość: 05-300 Mińsk Mazowiecki KANCELARIA.

 

 

 

Numer sprawy 27/2016                                                                                              Mińsk Mazowiecki, 2016-07-11

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 2

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 27/2016. Nazwa zadania: Przeglądy sprzętu medycznego wraz z serwisowaniem

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

l, Pytanie dot. SIWZ, Rozdz. III Opis Przedmiotu Zamówienia pkt. 2

Prosimy o dodanie pakietów nr 29 i 119 do wymagań odnośnie przedstawienia autoryzacji lub rekomendacji, gdyż zgodnie z wymaganiami producenta również te aparaty wymagają świadczenia usług przez autoryzowane/upoważnione podmioty. Odpowiedź: Zamawiający do pakietów nr 29 i 119 zastosuje modyfikację.

2.      Pytanie dot. SIWZ/ Rozdz. III Opis Przedmiotu Zamówienia pkt. 2, Płatności oraz dot. Wzoru umowy §7 ust. 3

Dotyczy przedstawienia kserokopii zakupowej dla części zamiennych o wartości powyżej 1000 zł brutto. Prosimy o odstąpienie od tego wymogu, takie informacje stanowią tajemnicę handlową przedsiębiorstwa Brak zgody na odstąpienie od tego wymogu uniemożliwi nam złożenie oferty. Odpowiedź: NIE

W nawiązaniu do powyższej prośby prosimy również o usunięcie zapisu w SIWZ: „Ceno materiałów i części użytych do naprawy, w przypadku wystąpienia naprawy, nie może przekraczać udokumentowanej ceny nabycia brutto i marży 10% ceny zakupu brutto" Odpowiedź: NIE

3.      Pytanie dot. SIWZ Rozdz III Opis Przedmiotu Zamówienia pkt. 2 wymagania odnośnie gwarancji oraz Wzoru umowy §1 ust. 16

Prosimy o usunięcie zapisów : "na wykonane usługi naprawcze Zleceniobiorca udziela 12 miesięcznej gwarancji11 i “Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie naprawy sprzętu medycznego w ramach Pakietu(ów) nr na okres 12 miesięcy."

Umowa o świadczenie usług, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, nie przewiduje gwarancji, związanej przede wszystkim z umową sprzedaży. Gwarancja jakości udzielana jest na ewentualne części zamienne. Natomiast należyte wykonywanie usług jest zabezpieczone odpowiedzialnością kontraktową Wykonawcy wynikająca z przepisów kodeksu cywilnego. Odpowiedź: NIE

4.      Prosimy o dodanie na końcu §1 ust. 16 wzoru umowy: Rękojmie wyłącza się"

Ograniczenie rękojmi ma na celu utrzymanie równowagi stron umowy - słuszny interes Zamawiającego jest zabezpieczony warunkami udzielonej gwarancji, a wykonawca nie będąc dodatkowo nadmiernie obciążony ryzykami z tytułu rękojmi może zaoferować korzystniejszą cenę za swoje usługi. Gwarancja pozwala Zamawiającemu skutecznie żądać usunięcia wad przedmiotu gwarancji. Części, na które oferowana jest gwarancja nie są objęte rękojmią producenta, który nie będąc podmiotem polskim nie zna takiej instytucji i umowy z nim nie obejmują np, możliwości odstąpienia od umowy z powodu wad rzeczy sprzedanej. Z uwagi na powyższe Wykonawca musiałby ryzyka związane z rękojmią ponosić samodzielnie, przez co cena za oferowane usługi uwzględniająca przedmiotowe ryzyka nie mogłaby być tak korzystna. Mając na uwadze, że w profesjonalnym obrocie strony realizując swoje uprawnienia związane z wadliwością rzeczy korzystają głównie z instytucji gwarancji rzadko sięgając po uprawnienia z rękojmi, a także mając na uwadze korzystne warunki zaoferowanej gwarancji, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na ograniczenie rękojmi. Odpowiedź: NIE

5.       Prosimy o dopisanie na końcu §1 wzoru umowy poniższego zapisu;

"Z uwagi na określoną przez producenta no dzień 31.12.2016 datę zakończenia gwarantowanej dostępność/ części zamiennych do aparatu wyszczególnionego w pakiecie w 29 do umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w przypadku braku części zamiennych Wykonawca poinformuje o tym fakcie w formie pisemnej i wykaże przyczynę braku części zamiennych. Wykazanie braku części zamiennych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy może stanowię podstawę do rozwiązania umowy przez Wykonawcę w części niemożliwej do wykonania tj. części dotkniętej brakiem dostępności u producenta części zamiennych. Wynagrodzenie wykonawcy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu, W tym przypadku nie ma zastosowania zapis §1 ust 73 zdanie drugie, §1 ust 14, §10 ust Ib). Zamawiający w szczególności nie będzie posiadał ani dochodził żadnych roszczeń odszkodowawczych oraz nie będzie uprawniony do naliczenia kar umownych."  Odpowiedź: NIE

6.       Pytanie dat, wzoru umowy §1 ust. 14

Prosimy o zmianę zapisu z „Wykonawca na prośbę Zamawiającego ma obowiązek dostarczyć nieodpłatnie" na „Wykonawca na prośbę Zamawiającego może dostarczyć nieodpłatnie" dla pakietów 21, 29. 80 i 119,

Dla tych aparatów z powodów technicznych, w tym logistycznych związanych np. z adaptacją pomieszczeń do montażu (Tomograf komputerowy); przekazaniu aparatu do użytkowania, uzyskanie odpowiednich zezwoleń, dostarczenie aparatu zastępczego nie będzie możliwe. Z tytułu przekroczenia terminów naprawy Zamawiającemu przysługuje naliczenie kar umownych Wykonawcy. Odpowiedź: NIE

7.       Pytanie dot, Wzoru umowy §10 ust. 1a, b, c

Prosimy o dodanie na końcu zdania: „nie więcej niż 10% wartości umowy wskazanej w §4 ust 1 Odpowiedź: NIE

8.       Pytanie dot. Wzoru umowy §10 ust. 1f Prosimy o usunięcie zapisu.

Zgodnie z obowiązującą Uchwałą Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2003 r. (sygn, III CZP 61/2003) „Przesłanką powstania roszczenia wierzyciela o zapłatę kary umownej może być każda postać niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego przez dłużnika, zastrzeżenie kary umownej może odnosić się jednak tylko do określonych, zindywidualizowanych postaci niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania

W kwestionowanym zapisie nienależyte wykonanie usługi nie zostało opisane w sposób zidywidualiowany. Odpowiedź: NIE

9.       Pytanie dot. Wzoru umowy §10 ust, 5 Prosimy o dodanie poniższego sformułowania:

Wykonawco ponosi odpowiedzialność bez ograniczeń umownych w zakresie w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej, W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza WYKONAWCY, niezależnie od podstawy prawnej dochodzonego roszczenia, wynikająca z realizacji umowy lub mająca z nią związek (w rym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości netto umowy. W przypadku uszkodzenia nośnika informacji odpowiedzialność nie obejmuje pokrycia kosztów odtworzenia utraconych danych. WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości użytkowania, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez ZAMAWIAJĄCEGO swoim kontrahentom oraz inne szkody o podobnym charakterze. Odpowiedź: NIE

 

 

10.     Pytanie dot. Wzoru umowy §11 ust. 1

Prosimy o dodanie na końcu ustępu poniższego sformułowania:

„pomimo otrzymania od Zamawiającego pisemnego wezwania do należytego wykonania umowy, po bezskutecznym upływie terminu w nim wyznaczonego" Odpowiedź: NIE

 

Pytanie 1: dotyczy pakietu 39

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania autoryzacji lub rekomendacji producenta w zakresie defibrylatorów Lifepak? Czy zamiast autoryzacji Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty certyfikatu, dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia w zakresie przeglądów technicznych defibrylatorów zalecanego w zapisach Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 107 z 2010 r. Poz. 679). Odpowiedź: Zgodnie z modyfikacją z dn. 06.07.2016r.

Pytanie 2: dotyczy pakietu 39,40,41

Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy dołączenia do oferty listy posiadanych analizatorów / testerów, wraz z aktualnymi certyfikatami, dokumentami kalibracji, niezbędnymi do prawidłowego wykonania przeglądów technicznych defibrylatorów, czyli urządzeń bezpośrednio ratujących życie. Odpowiedź: NIE

Pytanie 3: dotyczy pakietu 41

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie harmonogramu / terminu wykonania najbliższego przeglądu technicznego defibrylatora Zoll z pakietu 41, Odpowiedź: Marzec

Pytanie 4: dotyczy pakietu 40

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o informację czy przeglądy techniczne defibrylatorów z pakietu 40 wykonywane będą w jednym terminie? Zwracamy się z prośba o udostępnienie harmonogramów przeglądów technicznych aparatury medycznej, co ułatwi Wykonawcy oszacowanie wartości usługi w celu przedstawienia najkorzystniejszej oferty cenowej. Odpowiedź: NIE, przeglądy techniczne w różnych terminach, zostaną ustalone w harmonogramie zgodnie z par. 1 ust. 5 projektu umowy.

Pytanie 5: dotyczy pakietu 39

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o informację czy przeglądy techniczne defibrylatorów z pakietu 39 wykonywane będą w jednym terminie? Zwracamy się z prośba o udostępnienie harmonogramów przeglądów technicznych defibrylatorów Lifepak. Odpowiedź: NIE, przewidywane terminy przeglądów: październik, marzec, kwiecień.

Pytanie 6: dotyczy pakietu 39, 40, 41

Czy Zamawiający będzie wymagał uwzględnienia w ofercie cenowej wymianę akumulatorów w defibrylatorach, czy ewentualna wymiana akumulatorów będzie traktowana jako dodatkowe zlecenie dla Wykonawcy. Odpowiedź: NIE, wymiana akumulatorów będzie rozliczana dodatkową ofertą.

Pytanie 7: dotyczy pakietu 39,40,41

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na połączenie pakietów 39, 40 i 41 w jeden pakiet na defibrylatory, co ułatwi Wykonawcy złożenie korzystnej oferty cenowej. Odpowiedź: NIE

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

 W związku z udzielonymi wyjaśnieniami oraz modyfikacją zamawiający informuje jednocześnie o przedłużeniu terminu składania ofert. Nowy termin to:2016-07-22 do godz. 09:30 składania ofert. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz.10:00 otwarcia ofert. Pozostałe ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić ewentualny kolejny wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji, bez rozpoznania.

 

 

____________________________________

Kierownik zamawiającego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 109167-2016 z dnia 2016-06-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mińsk Mazowiecki
Przedmiotem zmówienia jest świadczenie przez Wykonawców usług w zakresie przeglądów i konserwacji aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Szpitalnej 37....
Termin składania ofert: 2016-07-12


Numer ogłoszenia: 120973 - 2016; data zamieszczenia: 06.07.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 109167 - 2016 data 29.06.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 37, 05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 0-25 7583001, 7591810, fax. 0-25 7591666.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
 • W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zmówienia jest świadczenie przez Wykonawców usług w zakresie przeglądów i konserwacji aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Szpitalnej 37. Zamówienie zostało podzielone na zadania wg załączonego wykazu pakietów sztuk 136. Przedmiot zamówienia obejmuje utrzymanie w pełnej zdolności techniczno-eksploatacyjnej użytkowaną przez SPZOZ aparaturę i sprzęt medyczny poprzez: -Przeglądy techniczne, stałą konserwację sprzętu medycznego wymienionego w załącznikach - pakietach stanowiącym integralną część umowy, w którym zastosowanie będą miały: koszt przeglądu i konserwacji plus stawka ryczałtowa za dojazd -Naprawy i remonty sprzętu medycznego wymienionego w załączniku, jego montaże i demontaże oraz wydawanie orzeczeń o stanie technicznym, które będą wykonywane na podstawie odrębnych zleceń - do rozliczania, w których będą miały zastosowanie składniki: stawka roboczogodzina plus stawka ryczałtowa za dojazd, -Usługa będąca przedmiotem zamówienia ma na celu utrzymanie w pełnej sprawności techniczno-eksploatacyjnej oraz wydłużenie bezawaryjnego czasu pracy, jak również zapewnienie, iż parametry pracy aparatury medycznej będą zgodne z założonymi przez producenta wartościami. Dla aparatury wyszczególnionej w niżej wymienionych pakietach nr 5, 6 pkt 15, 7 pkt 1,2, 8, 11, 16, 19 pkt 4, 20, 21, 22, 24, 25, 26 pkt 2, 27 pkt 2, 30, 37, 38 pkt 1,2,4, 39, 44, 51 pkt 3,4,5, 53, 55, 68, 69, 72 pkt 11, 80, 81, 84 pkt 2, 88, 90 pkt 5,7, 95, 104, 105, 117 pkt 3, 120, 126, 127, 128, 130 Zleceniodawca wymaga aby Zleceniobiorca posiadał autoryzację lub rekomendację w zakresie konserwacji i napraw. Zamawiający dla pakietu nr 53 poz. 1, 2 i 3 wymaga dostarczenia nieodpłatnie aparatury zastępczej na czas trwania przeglądu lub naprawy trwającej powyżej 7 dni kalendarzowych kolejno po sobie następujących. Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia odnośnie spełnienia ww. wymogu. Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia dot. posiadania kodów dostępu- serwisowych sprzętu jeżeli dotyczy. Zamówienie w okresie dwuletnim. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do wykonywania ekspertyz w zakresie napraw sprzętu o wycenionej wartości napraw powyżej 5 000zł brutto - na własny koszt. Potwierdzeniem wykonanej usługi będzie czytelny podpis użytkownika aparatury na karcie serwisowe-raporcie serwisowym-karcie pracy oraz wpis do paszportu technicznego. Płatności: Zleceniodawca wymaga od Zleceniobiorcy aby w fakturach za usługi naprawcze były wyszczególnione: -Koszt naprawy, -Koszt części zamiennych potwierdzony kserokopią faktury zakupowej dot. części o wartości przekraczającej 1 000zł brutto. Przeglądy techniczne będą wykonywane po wcześniejszym uzgodnieni terminu z użytkownikiem sprzętu w godzinach pracy Zleceniodawcy tzn. 7:30 - 15:00, chyba , że Zleceniodawca wyrazi zgodę na wykonanie zakresu zamówienia poza godzinami pracy Zleceniodawcy. W przypadku wystąpienia awarii usuwanie stanów awaryjnych rozliczane będzie na podstawie odrębnych zleceń wg stawki roboczogodzinowej stosowanej przy pracach naprawczych oraz stawki ryczałtowej za dojazd. W przypadkach zauważenia w czasie przeglądu lub naprawy uszkodzeń w tym uszkodzeń mechanicznych sprzętu medycznego Zleceniobiorca jest zobowiązany do składanie w trybie niezwłocznym pisemnych informacji do Zleceniodawcy. Cena materiałów i części użytych do naprawy, w przypadku wystąpienia naprawy, nie może przekraczać udokumentowanej ceny nabycia brutto i marży 10% ceny zakupu brutto. Wykonywanie napraw odbywać się będzie po akceptacji wyceny przez Zleceniodawcę. Ceny zregenerowanych części nie mogą przekraczać 60% wartości brutto nowych części. Zleceniobiorca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace dodatkowe bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zleceniodawcy na ich wykonanie. Wymagania dot. gwarancji : na wykonane usługi naprawcze Zleceniobiorca udziela 12 miesięcznej gwarancji, na wymienione części zamienne okres nie krótszy niż gwarancja określona przez producenta. Wymagane jest potwierdzenie o dostępie do części zamiennych.
 • W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zmówienia jest świadczenie przez Wykonawców usług w zakresie przeglądów i konserwacji aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Szpitalnej 37. Zamówienie zostało podzielone na zadania wg załączonego wykazu pakietów sztuk 136. Przedmiot zamówienia obejmuje utrzymanie w pełnej zdolności techniczno-eksploatacyjnej użytkowaną przez SPZOZ aparaturę i sprzęt medyczny poprzez: -Przeglądy techniczne, stałą konserwację sprzętu medycznego wymienionego w załącznikach - pakietach stanowiącym integralną część umowy, w którym zastosowanie będą miały: koszt przeglądu i konserwacji +stawka ryczałtowa za dojazd -Naprawy i remonty sprzętu medycznego wymienionego w załączniku, jego montaże i demontaże oraz wydawanie orzeczeń o stanie technicznym, które będą wykonywane na podstawie odrębnych zleceń - do rozliczania, w których będą miały zastosowanie składniki: stawka roboczogodzina + stawka ryczałtowa za dojazd, -Usługa będąca przedmiotem zamówienia ma na celu utrzymanie w pełnej sprawności techniczno-eksploatacyjnej oraz wydłużenie bezawaryjnego czasu pracy, jak również zapewnienie, iż parametry pracy aparatury medycznej będą zgodne z założonymi przez producenta wartościami. Dla aparatury wyszczególnionej w niżej wymienionych pakietach nr 5; 6 pkt 15; 7 pkt 1,2; 8; 11; 16; 19 pkt 4; 20; 21; 22; 24; 25; 26 pkt 2; 27 pkt 2; 30; 37; 38 pkt 1,2,4; 39; 44; 51 pkt 3,4,5; 53, 55; 68; 69; 72 pkt 11; 80; 81; 84 pkt 2; 88; 90 pkt 5,7; 95; 104; 105; 117 pkt 3; 120; 126; 127; 128; 130 Zleceniodawca wymaga aby Zleceniobiorca dysponował rekomendacją lub innym dokumentem potwierdzający pozytywną opinię wystawioną przez producenta w zakresie konserwacji i napraw. Wyłoniony Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu: kserokopie ww. dokumentów, potwierdzających -za zgodność z oryginałem. Zamawiający dla pakietu nr 53 poz. 1, 2 i 3 wymaga dostarczenia nieodpłatnie aparatury zastępczej na czas trwania przeglądu lub naprawy trwającej powyżej 7 dni kalendarzowych kolejno po sobie następujących. Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia odnośnie spełnienia w/w wymogu. Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia dot. posiadania kodów dostępu - serwisowych sprzętu jeżeli dotyczy. Zamówienie w okresie dwuletnim. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do wykonywania ekspertyz w zakresie napraw sprzętu o wycenionej wartości napraw powyżej 5 000zł brutto( na własny koszt). Potwierdzeniem wykonanej usługi będzie czytelny podpis użytkownika aparatury na karcie serwisowe-raporcie serwisowym/karcie pracy oraz wpis do paszportu technicznego. Płatności: Zleceniodawca wymaga od Zleceniobiorcy aby w fakturach za usługi naprawcze były wyszczególnione: -Koszt naprawy, -Koszt części zamiennych potwierdzony kserokopią faktury zakupowej dot. części o wartości przekraczającej 1 000zł brutto. Przeglądy techniczne będą wykonywane po wcześniejszym uzgodnieni terminu z użytkownikiem sprzętu w godzinach pracy Zleceniodawcy tzn. 7:30 - 15:00, chyba , że Zleceniodawca wyrazi zgodę na wykonanie zakresu zamówienia poza godzinami pracy Zleceniodawcy. W przypadku wystąpienia awarii usuwanie stanów awaryjnych rozliczane będzie na podstawie odrębnych zleceń wg stawki roboczogodzinowej stosowanej przy pracach naprawczych oraz stawki ryczałtowej za dojazd. W przypadkach zauważenia w czasie przeglądu lub naprawy uszkodzeń w tym uszkodzeń mechanicznych sprzętu medycznego Zleceniobiorca jest zobowiązany do składanie w trybie niezwłocznym pisemnych informacji do Zleceniodawcy. Cena materiałów i części użytych do naprawy, w przypadku wystąpienia naprawy, nie może przekraczać udokumentowanej ceny nabycia brutto i marży 10% ceny zakupu brutto. Wykonywanie napraw odbywać się będzie po akceptacji wyceny przez Zleceniodawcę. Ceny zregenerowanych części nie mogą przekraczać 60% wartości brutto nowych części. Zleceniobiorca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace dodatkowe bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zleceniodawcy na ich wykonanie. Wymagania dot. gwarancji : na wykonane usługi naprawcze Zleceniobiorca udziela 12 miesięcznej gwarancji, na wymienione części zamienne okres nie krótszy niż gwarancja określona przez producenta. Wymagane jest potwierdzenie o dostępie do części zamiennych..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.1).
 • W ogłoszeniu jest: Wymagane jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oraz oświadczenia o posiadaniu autoryzacji lub rekomendacji w zakresie konserwacji i napraw : dla aparatury wyszczególnionej w pakietach nr 5, 6 pkt 15, 7 pkt 1,2, 8, 11, 16, 19 pkt 4, 20, 21, 22, 24, 25, 26 pkt 2, 27 pkt 2, 30, 37, 38 pkt 1,2,4, 39, 44, 51 pkt 3,4,5, 53, 55, 68, 69, 72 pkt 11, 80, 81, 84 pkt 2, 88, 90 pkt 5,7, 95, 104, 105, 117 pkt 3, 120, 126, 127, 128; 130) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty..
 • W ogłoszeniu powinno być: Wymagane jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.07.2016 godzina 09:30, miejsce: Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Adres zamawiającego: Ul. Szpitalna 37 Kod Miejscowość: 05-300 Mińsk Mazowiecki KANCELARIA..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.07.2016 godzina 09:30, miejsce: Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Adres zamawiającego: Ul. Szpitalna 37 Kod Miejscowość: 05-300 Mińsk Mazowiecki KANCELARIA..

II.2) Tekst, który należy dodać:

 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: II.1.4).
 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia.

 

 

 

 

 

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.spzozmm.bip.net.pl


Mińsk Mazowiecki: Przeglądy sprzętu medycznego wraz z serwisowaniem
Numer ogłoszenia: 109167 - 2016; data zamieszczenia: 29.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej , ul. Szpitalna 37, 05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 0-25 7583001, 7591810, faks 0-25 7591666.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozmm.bip.net.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeglądy sprzętu medycznego wraz z serwisowaniem.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zmówienia jest świadczenie przez Wykonawców usług w zakresie przeglądów i konserwacji aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Szpitalnej 37. Zamówienie zostało podzielone na zadania wg załączonego wykazu pakietów sztuk 136. Przedmiot zamówienia obejmuje utrzymanie w pełnej zdolności techniczno-eksploatacyjnej użytkowaną przez SPZOZ aparaturę i sprzęt medyczny poprzez: -Przeglądy techniczne, stałą konserwację sprzętu medycznego wymienionego w załącznikach - pakietach stanowiącym integralną część umowy, w którym zastosowanie będą miały: koszt przeglądu i konserwacji plus stawka ryczałtowa za dojazd -Naprawy i remonty sprzętu medycznego wymienionego w załączniku, jego montaże i demontaże oraz wydawanie orzeczeń o stanie technicznym, które będą wykonywane na podstawie odrębnych zleceń - do rozliczania, w których będą miały zastosowanie składniki: stawka roboczogodzina plus stawka ryczałtowa za dojazd, -Usługa będąca przedmiotem zamówienia ma na celu utrzymanie w pełnej sprawności techniczno-eksploatacyjnej oraz wydłużenie bezawaryjnego czasu pracy, jak również zapewnienie, iż parametry pracy aparatury medycznej będą zgodne z założonymi przez producenta wartościami. Dla aparatury wyszczególnionej w niżej wymienionych pakietach nr 5, 6 pkt 15, 7 pkt 1,2, 8, 11, 16, 19 pkt 4, 20, 21, 22, 24, 25, 26 pkt 2, 27 pkt 2, 30, 37, 38 pkt 1,2,4, 39, 44, 51 pkt 3,4,5, 53, 55, 68, 69, 72 pkt 11, 80, 81, 84 pkt 2, 88, 90 pkt 5,7, 95, 104, 105, 117 pkt 3, 120, 126, 127, 128, 130 Zleceniodawca wymaga aby Zleceniobiorca posiadał autoryzację lub rekomendację w zakresie konserwacji i napraw. Zamawiający dla pakietu nr 53 poz. 1, 2 i 3 wymaga dostarczenia nieodpłatnie aparatury zastępczej na czas trwania przeglądu lub naprawy trwającej powyżej 7 dni kalendarzowych kolejno po sobie następujących. Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia odnośnie spełnienia ww. wymogu. Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia dot. posiadania kodów dostępu- serwisowych sprzętu jeżeli dotyczy. Zamówienie w okresie dwuletnim. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do wykonywania ekspertyz w zakresie napraw sprzętu o wycenionej wartości napraw powyżej 5 000zł brutto - na własny koszt. Potwierdzeniem wykonanej usługi będzie czytelny podpis użytkownika aparatury na karcie serwisowe-raporcie serwisowym-karcie pracy oraz wpis do paszportu technicznego. Płatności: Zleceniodawca wymaga od Zleceniobiorcy aby w fakturach za usługi naprawcze były wyszczególnione: -Koszt naprawy, -Koszt części zamiennych potwierdzony kserokopią faktury zakupowej dot. części o wartości przekraczającej 1 000zł brutto. Przeglądy techniczne będą wykonywane po wcześniejszym uzgodnieni terminu z użytkownikiem sprzętu w godzinach pracy Zleceniodawcy tzn. 7:30 - 15:00, chyba , że Zleceniodawca wyrazi zgodę na wykonanie zakresu zamówienia poza godzinami pracy Zleceniodawcy. W przypadku wystąpienia awarii usuwanie stanów awaryjnych rozliczane będzie na podstawie odrębnych zleceń wg stawki roboczogodzinowej stosowanej przy pracach naprawczych oraz stawki ryczałtowej za dojazd. W przypadkach zauważenia w czasie przeglądu lub naprawy uszkodzeń w tym uszkodzeń mechanicznych sprzętu medycznego Zleceniobiorca jest zobowiązany do składanie w trybie niezwłocznym pisemnych informacji do Zleceniodawcy. Cena materiałów i części użytych do naprawy, w przypadku wystąpienia naprawy, nie może przekraczać udokumentowanej ceny nabycia brutto i marży 10% ceny zakupu brutto. Wykonywanie napraw odbywać się będzie po akceptacji wyceny przez Zleceniodawcę. Ceny zregenerowanych części nie mogą przekraczać 60% wartości brutto nowych części. Zleceniobiorca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace dodatkowe bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zleceniodawcy na ich wykonanie. Wymagania dot. gwarancji : na wykonane usługi naprawcze Zleceniobiorca udziela 12 miesięcznej gwarancji, na wymienione części zamienne okres nie krótszy niż gwarancja określona przez producenta. Wymagane jest potwierdzenie o dostępie do części zamiennych..

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2, 50.42.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 136.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 2. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymagane jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oraz oświadczenia o posiadaniu autoryzacji lub rekomendacji w zakresie konserwacji i napraw : dla aparatury wyszczególnionej w pakietach nr 5, 6 pkt 15, 7 pkt 1,2, 8, 11, 16, 19 pkt 4, 20, 21, 22, 24, 25, 26 pkt 2, 27 pkt 2, 30, 37, 38 pkt 1,2,4, 39, 44, 51 pkt 3,4,5, 53, 55, 68, 69, 72 pkt 11, 80, 81, 84 pkt 2, 88, 90 pkt 5,7, 95, 104, 105, 117 pkt 3, 120, 126, 127, 128; 130) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymagane jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oraz oświadczenia o doświadczeniu. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymagane jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymagane jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oraz oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymagane jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: A.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę A.2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. A.3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych A.4) Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej z art. 26 ust. 2d Prawa zamówień publicznych A.5) Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym A.6) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień - pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych. A.7) Formularz cenowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 70
 • 2 - Stawka roboczogodzinowa - 25
 • 3 - Stawka ryczałtowa za dojazd - 5

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

2. Zmiana umowy będzie możliwa w następujących przypadkach: a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług kwota netto pozostanie niezmieniona, a odpowiedniej zmianie ulegnie kwota brutto, b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, nastąpi zmiana tego wynagrodzenia c) w przypadku zmiany zasad podleganiu ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, nastąpi zmiana wysokości stawki zgodnie z obowiązującymi przepisami d) innych sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nieodnoszących się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, które, gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury mającej na celu wybór Wykonawcy, nie miałyby wpływu na udział większej ilości podmiotów zainteresowanych tą procedurą. 3. Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, w postaci aneksu do umowy. 4. Nie wymagają zmiany umowy obniżki cenowe i czasowe promocje. Wykonawca zobowiązany jest jednak poinformować o nich Zamawiającego. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzozmm.bip.net.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Adres zamawiającego: Ul. Szpitalna 37 Kod Miejscowość: 05-300 Mińsk Mazowiecki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.07.2016 godzina 09:30, miejsce: Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Adres zamawiającego: Ul. Szpitalna 37 Kod Miejscowość: 05-300 Mińsk Mazowiecki KACELARIA.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki

Zawiadomienie o unieważnieniu (78.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedzi 2 (85.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. I Pakiety od nr 1 do nr 136 obowiązujące po modyfikacji (95.4kB) Zapisz dokument  
SIWZ po modyfikacji 2 (107.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie powiązane BZP 2 (45.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedzi (151.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ po modyfikacji (107.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał_ G Oświadczenie dot_ rekomendacji-po modyfikacji (17.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie BZP (70.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (107.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie powiązane BZP (55.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał_ A Formularz ofertowy (44.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał_ B Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (20.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał_ C Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (20.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał_ D Projekt umowy - aktualny (76.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał_ E Oświadczenie dot_ grupy kapitałowej (20.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał_ F Oświadczenie dot_ osób (20kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał_ G Oświadczenie dot_ autoryzacji (18.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał_ H Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu (26.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. I Pakiety od nr 1 do nr 136 (95.4kB) Zapisz dokument  
zał_ J Wykaz osób do kontaktów (20.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Wielgo Aneta
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wielgo Aneta
Data wprowadzenia:2016-06-29 12:57:05
Opublikował:Wielgo Aneta
Data publikacji:2016-06-29 12:57:34
Ostatnia zmiana:2016-08-18 14:34:51
Ilość wyświetleń:1380

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij