Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim

Kolorowy pasek

ZAKUP SAMOCHODU SPECJALISTYCZNEGO (KARETKI) Numer ogłoszenia: 80666 - 2016

 

 

 

Numer sprawy  10/2016                                                        Mińsk Mazowiecki, 2016-04-27

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 10/2016

Nazwa zadania: „ZAKUP SAMOCHODU SPECJALISTYCZNEGO (KARETKI)” .

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Uzasadnienie faktyczne: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty i unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

 Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, nie przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu).

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)         niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego, lub

2)         zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

 

 

 

 

 

____________________________________

Kierownik zamawiającego

 

 

 

 

Mińsk Mazowiecki, 2016-04-15

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 2

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 10/2016.

Nazwa zadania: ZAKUP SAMOCHODU SPECJALISTYCZNEGO (KARETKI).

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:  

Pytanie 1.

Czy Zamawiający kierując się chęcią obniżenia kosztów eksploatacji wymaga, aby ambulans posiadał system Start/Stop z możliwością jego wyłączania ?

 

Wyjaśniamy, że w nowoczesnych samochodach  są powszechnie  stosowane systemy typu Start/Stop z możliwością jego odłączenia polegające na każdorazowym wyłączaniu silnika podczas zatrzymania pojazdu. Taki system jest stosowany w samochodach Mercedes, Volkswagen, Opel, Renault, Nissan, Fiat, Citroen i wielu innych, więc nie stanowi to ograniczenia konkurencji, a jest z korzyścią dla Zamawiającego.

Systemy typu Start/Stop są odpowiednio zaprojektowane, tak iż nie mają negatywnego wpływu na pracę akumulatora, alternatora i jego osprzętu oraz pracę turbosprężarki itp.

Odpowiedź: NIE.

 

Pytanie 2.

Czy Zamawiający oczekuje, aby ambulans posiadał fabryczny zbiornika paliwa o pojemności min. 100 litrów pozwalający na duży zasięg ambulansu ?


Wyjaśniamy, że takie udogodnienie posiada obecnie wiele samochodów m. in. Opel, Mercedes, Renault, Nissan, VW Crafter  i inne. Taka funkcjonalność zmniejsza liczbę tankowań, co ułatwia znakomicie nadzór na tankowanym paliwem oraz zwiększa mobilność karetki   likwidując zbędne wizyty na stacji paliw.

Odpowiedź: NIE, zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie 3.

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, o parametrach :

- silnik zapewniający osiąganie przyspieszeń wymaganych w pkt. 4.2.1 normy PN EN 1789 o mocy 120 kW (163 KM), o max momencie obrotowym wynoszącym 360 Nm i pojemności skokowej 2299cm3

- którego przedział medyczny  ma długość  3,10 m, szerokość 1,73 m  oraz wysokość 1,85 m, które to wymiary są całkowicie zgodne z normą  PN EN 1789  i  wymogiem  NFZ dla ambulansu typu C

- gdzie stabilizacja toru jazdy, precyzja prowadzenia, komfort oraz bezpieczeństwo użytkownika zostały uzyskane przez inne rozwiązania konstrukcyjne (budowa układu jezdnego obu osi, rozmieszczenie elementów przeniesienia napędu na przód ze stabilizatorem poprzecznym, szeroki rozstaw kół, szeroki rozstaw osi, nisko umieszczony środek ciężkości pojazdu, niska podłoga) niż stabilizator   osi tylnej,

- bez elektrycznego wspomagania domykania drzwi bocznych

- z lewymi drzwiami bocznymi z szybą

- ze ścianami i sufitem zrobionymi w innej technologii niż profile tłoczone ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie 4.

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą

 z regulacją kolumny kierownicy w  jednej płaszczyźnie oraz  fotelem kierowcy z regulacją w 3 płaszczyznach  i dodatkową pełną regulacją  oparcia ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie 5.

Wiadomo, że bardzo ważną sprawą jest bezpieczeństwo w czasie jazdy ambulansu, a w tym oświetlenie drogi i pobocza przez światła drogowe karetki. Wielu producentów stosuje obecnie światła przednie z funkcją doświetlania zakrętów oraz światła przeciwmgielne. Czy zapis „reflektory  przeciwmgłowe ” oznacza, że Zamawiający oczekuje takiego nowoczesnego

rozwiązania tj.  reflektorów przednich z funkcją doświetlania zakrętów oraz osobnych świateł

przeciwmgielnych zgodnie z homologacją pojazdu  kompletnego, co jest obecnie standardem u wszystkich producentów samochodów ?

Wyjaśniamy, że światła doświetlające zakręty zwiększają szerokość oświetlonego pola widzenia kierowcy przy pokonywaniu zakrętów, co znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa ambulansu.

 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga reflektorów przeciwmgielnych z funkcją doświetlania zakrętów, jednak dopuszcza rozwiązanie aby reflektory przeciwmgielne nie posiadały tej dodatkowej funkcji.

 

Pytanie 6.

Obecnie czasami różni wykonawcy oferują ambulanse z fabrycznym układem wydechowym  przedłużonym   prosto do tyłu pojazdu, gdzie koniec rury wydechowej znajduje sie poniżej drzwi tylnych.

Rozwiązanie takie nie jest korzystne, gdyż przy pracującym silniku i otwartych drzwiach tylnych spaliny wlatują do przedziału pacjenta powodując jego zatruwanie, stąd chcemy zapytać, czy Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

 

Pytanie 7

Czy Zamawiający wymaga ,aby ambulans był wyposażony w fabryczny radioodtwarzacz ze sterowaniem pod kołem kierownicy oraz na panelu radia, co zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo prowadzenia ambulansu przez kierowcę ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie 8.

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans ze standardową gwarancją na perforację  wynoszącą 72 m-ce ?

Odpowiedź: NIE.

Pytanie 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby odbiór ambulansu odbył się w siedzibie Wykonawcy tj. w zakładzie wykonującym  zabudowę medyczną, co pozwoli na przeprowadzenie gruntownego szkolenia z zakresu Obsługi ambulansu i jego wyposażenia ?

Odpowiedź: NIE.

 

Pytanie 10

Prosimy o korektę zapisów siwz i dostosowanie do obowiązujących na terenie RP przepisów. Zamawiający wymaga, zgodności z normą PN EN 1789+A2:2015-01.

Ponieważ jest to norma jeszcze niezharmonizowana więc prosimy o podanie podstawy prawnej takich wymogów ?

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje zapisy zawarte w dokumentacji przetargowej. Wszędzie tam, gdzie w treści dokumentów jest mowa o Polskiej Normie PN-EN 1789+A2:2015-01, należy rozumieć PN-EN 1789+A1:2011 jako normę zharmonizowaną ujętą w Obwieszczeniu Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych (Monitor Polski z dnia 26 lutego 2016 r. poz. 193).

 

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie  ambulansu z fotelem u wezgłowia noszy bez funkcji przesuwu ?

Wyjaśniamy, że rozwiązanie takie pozwala na bezproblemową obsługę urządzeń medycznych u  wezgłowia noszy.

 Oferowany  ambulans spełnia wymogi normy PN EN 1789 i  NFZ oraz  posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą.

Odpowiedź: NIE.

 

Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie  lawety firmy STEM  zgodnej z aktualną normą PN EN 1789 posiadającej deklarację zgodności oraz wykonane testy wytrzymałościowe, która posiada dokumenty nie odnoszące się do całopojazdowej homologacji, gdyż jest ona oferowana dla wielu marek ambulansów ?

 

Wyjaśniamy, że opisny w załączniku nr 2 pkt XIII. ppkt g) 2 spełnia jedynie całopojazdowa homologacja firmy WAS Wietmarsher sp. zo.o. z Lubicza.

Odpowiedź: TAK, pod warunkiem, że będzie ona kompatybilna z posiadanymi przez zamawiającego noszami STRYKER model 6100-31.

 

Pytanie 13

Czy zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 10.05.2010r. (Dz. U. nr 96, poz. 559 w sprawie innych niż cena kryteriów oceny ofert zamawiający oczekuje zaoferowania  ambulansu wyposażonego w

ekonomiczny silnik charakteryzujący się maksymalnym zużyciem energii wynoszącym nie więcej niż 2,7 MJ/km  wg. zapisów Świadectwa homologacji pojazdu kompletnego ?

 

Wyjaśniamy, że nastąpiła chyba omyłka pisarska w określeniu zużycia energii na nieekonomicznym i niespotykanym poziomie 5,04 MJ/km

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

 

1.    Prosimy o udostępnienie na stronie Internetowej Zamawiającego SIWZ I załączników do SIWZ w wersji edytowalnej.

Odpowiedź: TAK.

2.     Prosimy Zamawiającego o skrócenie okresy gwarancji dla zabudowy medycznej oraz dla transportera do noszy do 24 m-cy tj. standardowego okresu gwarancji, jaki oferują producenci zabudowy medycznej oraz sprzętu medycznego. Pragniemy zauważyć, Iż każdy dodatkowy rok gwarancji ponad 24 miesiące jest płatny, więc pozostawienie zapisów w pierwotnym brzmieniu spowoduje, Iż Zamawiający może otrzymać droższe oferty przetargowe.

Odpowiedź: TAK.

3.     Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za wystarczające wskazanie przez Wykonawcę podmiotu, który świadczy usługi serwisowe w okresie pogwarancyjnym, natomiast koszt wykonania tych usług oraz przeglądów po okresie gwarancji jest po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź: TAK.

4.     W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie, prosimy o wskazanie, przez jaki okres Zamawiający oczekuje serwisu pogwarancyjnego?

Odpowiedź: Patrz powyżej.

5.     Z uwagi na fakt, Iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym, jako długi oddawcze prosimy Zamawiającego o zapisu w §2 ust. S wzoru umowy nadając mu brzmienie: „Za datę zapłaty Strony ustalają datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy wskazanego na fakturze"

Odpowiedź: NIE.

6.     Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że koszt przeglądów, o których mowa w §3 ust 2 pkt. a) wzoru umowy pokrywa Zamawiający we własnym zakresie,

7.     W związku z faktem, iż producenci samochodów bazowych oraz zabudowy medycznej nie przewidują przedłużenia okresu gwarancji o czas awarii przedmiotu umowy, prosimy Zamawiającego o wykreślenie ze wzoru umowy zapisu §4 ust. 3 pkt. e); „okres gwarancji przedłuża się o każdorazowy czas awarii w zaokrągleniu do Jednego dnia".

8.     W oparciu o warunki gwarancji producenta samochodów bazowych oraz zabudowy prosimy Zamawiającego o wydłużenie czasu naprawy, o którym mowa w §4 ust. 3 pkt. d) wzoru umowy do 14 dni roboczych tj. do standardowego okresu napraw gwarancyjnych, (nie jest możliwa wymiana np, silnika w ciągu 2 dni roboczych),

9. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że poprze dzień roboczy należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Ad. 6,7, 8, 9 Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść § 3 ust. 2 projektu umowy na następujący:

„2. Sprzedający wskaże Kupującemu autoryzowany serwis upoważniony do wykonywania przeglądów technicznych, konserwacji i napraw ambulansu.

a)    wskazany przez Sprzedającego autoryzowany serwis przeprowadzi w okresie gwarancji bezpłatne naprawy ambulansu wraz z ewentualną wymianą części
w czasie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia awarii.

b)    przeprowadzenie naprawy potwierdzone zostanie stosownym dokumentem, który zostanie przekazany Kupującemu.

c)    liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy maksymalnie 3.

d)    sprzedający poda Kupującemu zasady wykonywania przeglądów i konserwacji
w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zarówno w odniesieniu do pojazdu bazowego jak i zabudowy medycznej.”

 

10.  Czy Zamawiający przez odsetki ustawowe, o których mowa w § 5 ust. 3 wzoru umowy rozumie odsetki za opóźnienie w płatności określone w ustawie z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych? W przypadku odpowiedzi negatywnej, pragniemy poinformować, iż na podstawie art, 13 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych postanowienia umowy wyłączające lub ograniczające uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika do naliczania odsetek za opóźnienie z niniejszej ustawy są nieważne, zatem zapisy art. 8 owej ustawy stosuje się odpowiednio.

Odpowiedź: TAK.

11.                              Zgodnie z zasadą równości stron umowy prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do wzoru umowy kary obciążającej Zamawiającego na rzecz Wykonawcy za nieuzasadnione zerwanie umowy z winy Zamawiającego 3 w analogicznej wysokości jak w §5 ust. 2 pkt. c),

    Odpowiedź: NIE.

 

12.  Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów w §5 ust. 4 wzoru umowy nadając mu brzmienie: „Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych - do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody".

Odpowiedź: NIE.

13.   Prosimy Zamawiającego o wskazanie, w jakiej wysokości kary naliczy Zamawiający zgodnie z zapisem w §5 ust. 5 wzoru umowy,

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść § 5 ust. 5 projektu umowy na następujący:

„5. Kupujący  ma prawo naliczania kar umownych także, co do okresu, o którym mowa
w §3 ust. 5 umowy
w wysokości 0,5 % wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki.”

 

14.   Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów w §6 ust. 1 pkt. 1) ppkt. b) wzoru umowy nadając mu brzmienie: „w przypadku nie dostarczenia aktualnych dokumentów wymienionych w §3 ust. 2 pomimo wyznaczenia przez Zamawiającego dodatkowego 10 dniowego terminu na ich dostarczenie".

Odpowiedź: TAK.

15.   Prosimy o potwierdzenie, iż wraz z kolejnymi modyfikacjami wzoru umowy na etapie pytań Wykonawców, Zamawiający będzie każdorazowo zamieszczał aktualny wzór umowy.

Odpowiedź: TAK.

16.   Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o podanie katalogu zmian umowy, jakie dopuszcza Zamawiający oraz umożliwienie dodania Ich do umowy w następującym brzmieniu:

„Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:

a)     zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia

b)     zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

c)      zmiany numeru konta bankowego w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

d)     zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu który ma być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;

e)     zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;

f)      zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;

g)     nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, ftp,;

h)     obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę."

Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy.

17.   Prosimy Zamawiającego o zgodę na zapis w umowie o brzmieniu: „Z chwilą podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego, na Zamawiającym spoczywa odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia przedmiotu zamówienia"

Odpowiedź: TAK.

18.   Prosimy o Informację, jaka część majątku trwałego wykazywanego w aktywach Zamawiającego stanowi jego własność (nie jest przedmiotem dzierżawy, leasingu).

Odpowiedź: Pytanie niezwiązane z toczącym się postępowaniem przetargowym.

19.   Prosimy o udostępnienie Wykonawcom na stronie Internetowej Zamawiającego rachunku wyników/bilansu za dwa ostatnie lata i okres bieżący.

Odpowiedź: Na stronie zamawiającego zamieszczone jest sprawozdanie finansowe.

20.  Prosimy Zamawiającego o podanie liczby posiadanych zakontraktowanych łóżek.

Odpowiedź: Pytanie nie ma związku z toczącym się postępowaniem przetargowym.

21.  Czy Zamawiający na pewno chce płacić za przeglądy gwarancyjne oferowanego przedmiotu z góry tzn. zanim rzeczywiście zaistnieje konieczność ich przeprowadzenia?

Obecnie Zamawiający wymaga by sprzedający przeprowadził w okresie gwarancji bezpłatne przeglądy techniczne, konserwacje I naprawy ambulansu wraz z wymianą części nie rzadziej niż co 30 tyś. km, co oznacza iż w oferowanej cenie będą takie pr7eglądy ujęte. W przypadku gdy np. ambulans ulegnie wypadkowi w okresie gwarancji i będzie podlegał kasacji, to zapłacone z góry przeglądy przepadną.

W razie zgody Zamawiającego z powyższym prosimy o potwierdzenie, Iż koszt przeglądów zostanie poniesiony przez Zamawiającego.

     Odpowiedź: NIE.

22.   Czy Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności wyposażenie ambulansu w belkę świetlną typu LED zamiast typu stroboskopowego?

Belki typu stroboskopowego były stosowane kilka lat temu. Obecnie stosowane są belki o niskim zużyciu energii elektrycznej typu LED.

     Odpowiedź: TAK.

23.   Czy fotel u wezgłowia noszy (który zgodnie z wymaganiami Zamawiającego ma się przesuwać) ma umożliwiać przesuw bez konieczności użycia narzędzi, gdy pojazd Jest w ruchu i siedząca na tym fotelu osoba jest zapięta pasem trzypunktowym?

Na rynku oferowane są ambulanse z przesuwem, który wymaga by osoba siedząca na nim rozpięła pas trzypunktowy oraz odkręciła śruby mocujące fotel w celu jego przesuwu (czyli pojazd musi być unieruchomiony a przesuw wymaga użycia narzędzi).

     Odpowiedź: TAK.

 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans z fotelem kierowcy bez regulacji podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa?

Odpowiedź: TAK.

2.      Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulanse ze światłami przeciwmgłowymi halogenowymi bez świateł doświetlających zakręty?

Odpowiedź: TAK.

Zamawiający  przedłuża termin  składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
Nowy termin to: 2016-04-21  do godz. 09:30 Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia
o godz.10:00.
Pozostałe ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

 

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić ewentualny kolejny wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji, bez rozpoznania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 80666-2016 z dnia 2016-04-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mińsk Mazowiecki
Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa ambulansu drogowego typu B. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 2, 2a (parametry techniczne i punktowane) do niniejszego SIWZ zaś szczegółowy sposób...
Termin składania ofert: 2016-04-18


Numer ogłoszenia: 89208 - 2016; data zamieszczenia: 14.04.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 80666 - 2016 data 07.04.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 37, 05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 0-25 7583001, 7591810, fax. 0-25 7591666.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.04.2016 godzina 09:30, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 37, 05-300 Mińsk Mazowiecki KANCELARIA SPZOZ..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.04.2016 godzina 09:30, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 37, 05-300 Mińsk Mazowiecki KANCELARIA SPZOZ..

 

 

 

 

Mińsk Mazowiecki, 2016-04-11

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 10/2016.

Nazwa zadania: ZAKUP SAMOCHODU SPECJALISTYCZNEGO (KARETKI).

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:  

1.      Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans zgodny z wymaganiami odpowiednich przepisów (Prawo o ruchu drogowym, norma  PN EN 1789) w których ściany i sufit przedziału medycznego wykonane są przy użyciu innych materiałów niż tłoczone profile z tworzywa sztucznego? Ściany sufit wyłożone łatwo zmywalnymi tłoczonymi profilami z tworzywa sztucznego – jest to opis tylko jednej z technologii stosowanej przy produkcji ambulansów, z niewiadomych przyczyn ogranicza się możliwość zaoferowania wykonania w innych zgodnych z przepisami technologiach np. z wykorzystaniem płyt z PCV, profili z laminatów, wytłoczek ABS itd.

Odpowiedź: TAK

 1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pisząc „fabryczny/fabrycznie wyposażony” ma na myśli montaż na etapie produkcji pojazdu bazowego w zakładach montażowych producenta, a nie np. „niby fabryczne” doposażenie w autoryzowanej stacji obsługi danej marki.

Odpowiedź: TAK, zgodnie z SIWZ.

 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans z 24 miesięczną gwarancją na powłoki lakiernicze?

Odpowiedź: NIE.

 1. Zamawiający wymaga zaoferowania silnika o mocy min. 160 KM oraz max. momencie obrotowym nie mniejszym niż 380 Nm. Biorąc pod uwagę dbałość o koszty użytkowania dostarczonych ambulansów zaoferowany max. moment obrotowy silnika winien być osiągany przy jak najniższej prędkości obrotowej silnika tak by chronić jednostkę napędową przed szybszym zużyciem zespołu napędowego i układu przeniesienia napędu oraz by nie przyczyniać się do podwyższenia kosztów eksploatacji np. wzrostu zużycia paliwa.

Ponadto silnik wysokoprężny pracujący w wyższym przedziale obrotów generuje większe obciążenia i przyspiesza zużycie  rozrządu napędzającego silnik, co w konsekwencji może doprowadzić jego uszkodzenia, a w efekcie do unieruchomienia silnika.

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga by oferowany max. moment obrotowy był osiągany już od  już od 1400 obr./min, co stanowi optymalną wartość dla współczesnych silników wysokoprężnych.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans z fotelem kierowcy bez regulacji podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

6.      Czy Zamawiający mając na uwadze możliwości konstrukcyjne współczesnych silników do osiągania wysokich parametrów mocy i momentu obrotowego z bardzo wysilonych silników o niewielkich pojemnościach i mając na uwadze ograniczoną trwałość takich silników, zwłaszcza przy tak ciężkiej pracy jaka występuje przy eksploatacji ambulansów sanitarnych Zamawiający wymaga dolnej granicy pojemności silnika dla oferowanego ambulansu na poziomie 2000 cm3?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

 1. Czy dbając o niskie koszty eksploatacji Zamawiający wymaga zaoferowania ambulansów sanitarnych, w których okresy między przeglądowe liczą min. 30 000 km, a pojazd bazowy wyposażony jest w bezobsługowy rozrząd (tj. brak okresowej wymiany napędu wałka rozrządu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

8.       Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulanse ze światłami przeciwmgłowymi halogenowymi bez świateł doświetlających zakręty?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

9.      Czy Zamawiający dopuści realizację dostawy ambulansów w dwóch etapach:

 

a. Etap I – dostawa pojazdów bazowych przystosowanych do adaptacji (zabudowy specjalistycznej) na ambulanse sanitarne typu C samochody półciężarowe - zakończony protokołami odbioru i oddzielnymi fakturami za każdy pojazd bazowy.

 

b.      Etap II – adaptacja (zabudowa specjalistyczna) na ambulanse sanitarne typu C – zakończony protokołami odbioru i oddzielnymi fakturami za adaptację każdego pojazdu (zabudowę specjalistyczną z wyposażeniem) na ambulanse sanitarne.

Odpowiedź: NIE.

 1. Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany ambulans sanitarny wyposażone był
  w nowoczesny system asystenta bocznego wiatru, który pomaga utrzymywać się na pasie ruchu przy silnym naporze wiatru, na mostach i podczas przejeżdżania obok samochodu ciężarowego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

 1. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany pojazd wyposażone był w nowoczesne systemy fabryczne poprawiające poziom bezpieczeństwa transportu pacjenta wspierające kierowcę podczas transportu pacjenta, m.in. : fabryczny asystent martwego punktu, który rozpoznaje  pojazdy w martwym punkcie i ostrzega kierowcę sygnałami dźwiękowymi i wizualnymi, system ostrzegający o możliwości kolizji , który wizualnie i dźwiękowo ostrzega o zbyt małym odstępie od innego pojazdu lub przeszkody i wspiera kierowcę w gwałtownym hamowaniu.

 

Wyjaśnienie:

W ostatnim czasie często ambulanse sanitarne ulegają wypadkom lub kolizjom drogowym dlatego też wprowadzenie nowoczesnych systemów działających niezależnie od kierowcy w znaczący sposób wpłynie na poprawę bezpieczeństwa

                Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

 

 

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

 

 

 

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.spzozmm.bip.net.pl


Mińsk Mazowiecki: ZAKUP SAMOCHODU SPECJALISTYCZNEGO (KARETKI)
Numer ogłoszenia: 80666 - 2016; data zamieszczenia: 07.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej , ul. Szpitalna 37, 05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 0-25 7583001, 7591810, faks 0-25 7591666.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozmm.bip.net.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAKUP SAMOCHODU SPECJALISTYCZNEGO (KARETKI).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa ambulansu drogowego typu B. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 2, 2a (parametry techniczne i punktowane) do niniejszego SIWZ zaś szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego SIWZ. Ambulans musi spełniać wymagania określone w aktualnej polskiej normie PN-EN 1789+A2:2015-1 dla ambulansu typu B (lub normy równoważnej) i w aktualnej polskiej normie PN-EN 1865-1+A1:2015-08 (lub normy równoważnej) w zakresie odpowiednim do przedmiotu (zakresu) prowadzonego postępowania. Ambulans (spełniający wszystkie wymagania Kupującego określone w niniejszej SIWZ) ma posiadać dokumenty, np. certyfikaty potwierdzające pozytywnie przeprowadzone dynamiczne badania wytrzymałościowe (kompleksowe testy zderzeniowe całego ambulansu a nie poszczególnych jego elementów) wykonane przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z polską normą PN-EN 1789+A2:2015-01..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.41.21-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 5 000,00, (słownie: pięć tysięcy zł, 00/100) W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę, Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym, Projekt umowy /Postanowienia umowy - parafowany przez wykonawcę, Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych, Parametry techniczne i punktowane ambulansu - formularz wypełniony i podpisany przez wykonawcę

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 70
 • 2 - Okres gwarancji pojazdu bazowego (mechaniczna) - 15
 • 3 - Parametry techniczne - 10
 • 4 - Termin dostawy - 5

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzozmm.bip.net.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 37, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.04.2016 godzina 09:30, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 37, 05-300 Mińsk Mazowiecki KANCELARIA SPZOZ.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Załączniki

UNIEWAŻNIENIE _3 (21.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 2 (86.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie powiązane BZP (35.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (48.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie BZP (58.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (106kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (41.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 Parametry techniczne ambulansu (93.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2a Parametry punktowane (23.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 Projekt umowy (55.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załacznik nr 4 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (27.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (27.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 Oświadczenie dot_ grupy kapitałowej (27.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załacznik nr 7 Wykaz osób do kontaktów (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załacznik nr 4 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (10.4kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (12.4kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 2 Parametry techniczne ambulansu (253.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2a Parametry punktowane (80kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 Projekt umowy po zmianach (110kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (10.4kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 6 Oświadczenie dot. grupy kapitałowej (10.2kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Wielgo Aneta
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wielgo Aneta
Data wprowadzenia:2016-04-07 13:20:33
Opublikował:Wielgo Aneta
Data publikacji:2016-04-07 13:21:23
Ostatnia zmiana:2016-04-27 09:39:51
Ilość wyświetleń:1101

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij