Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim

Kolorowy pasek

Dostawa odczynników do diagnostyki serologicznej na okres 12 miesięcy. Numer ogłoszenia: 199692 - 2015

<>

Numer sprawy 42/2015                                                                                              Mińsk Mazowiecki, 2015-09-18

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 42/2015.

Nazwa zadania: Dostawa odczynników do diagnostyki serologicznej na okres 12 miesięcy.

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm.)

 Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Uzasadnienie faktyczne: 

została złożona jedna oferta, która podlega odrzuceniu.

 

Uzasadnienie prawne:

Art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.

 

Środki ochrony prawnej

 Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 199692-2015 z dnia 2015-08-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mińsk Mazowiecki
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa odczynników do diagnostyki serologicznej na okres 12 miesięcy. Nazwy i ilości odczynników podano w załączniku nr 7 do SIWZ, parametry techniczne w załączniku nr 8 do SIWZ. Oferowane odczynniki...
Termin składania ofert: 2015-08-14


Numer ogłoszenia: 205978 - 2015; data zamieszczenia: 12.08.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 199692 - 2015 data 05.08.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 37, 05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 0-25 7583001, 7591810, fax. 0-25 7591666.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.08.2015 godzina 09:30, miejsce: KANCELARIA Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Ul. Szpitalna 37 05-300 Mińsk Mazowiecki..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.08.2015 godzina 09:30, miejsce: KANCELARIA Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Ul. Szpitalna 37 05-300 Mińsk Mazowiecki..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numer sprawy 42/2015                                                                              Mińsk Mazowiecki, 2015-08-12 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 42/2015.

Nazwa zadania: Nazwa zadania: Dostawa odczynników do diagnostyki serologicznej na okres 12 miesięcy.

Dotyczy przetargu nieograniczonego 42/2015

Pytanie 1 – Dotyczy Parametrów wymaganych, załącznik nr 8, poz. 2 - odczynniki muszą posiadać znak CE z nr jednostki notyfikowanej

            Wnosimy o wyjaśnienie, poprzez konkretne wskazanie, na podstawie jakiego przepisu prawnego i na podstawie jakiego jego punku Zamawiający wymaga, że odczynniki musza posiadać znak CE z nr jednostki notyfikowanej.

 

            Wskazane wyżej wymaganie, tj. wymóg posiadania znaku CE z numerem jednostki notyfikowanej dla oferowanych odczynników zgodnie z załącznikiem 7 (poz. 1-13) jest niezgodny z § 5, 6, 7, załącznikami 2, 3 i 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki In vitro. Wskazane wyżej zapisy przytoczonego Rozporządzenia Ministra Zdrowia jasno określają, że to wytwórca wyrobów do diagnostyki In vitro w celu oznakowania ich znakiem CE przeprowadza ocenę zgodności z zastosowaniem odpowiednich procedur (dotyczy wyrobów medycznych do diagnostyki In vitro z wykazu A, wykazu B oraz spoza wykazu A i B tzw. „samocertyfikacja”, a następnie dokonuje weryfikacji WE dotyczącej spełniania wymagań wyrobów do diagnostyki In vitro.

 

Pytanie 2 – Dotyczy Parametrów wymaganych, załącznik nr 8, poz. 2 - odczynniki muszą posiadać znak CE z nr jednostki notyfikowanej

            Wnosimy o zmianę w/w punktu Parametrów wymaganych załącznika nr 8, poz. 2 na zapis zgodny z § 5, § 6 i § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki In vitro.

            W przypadku nie uwzględnienia wniosku o zmianę przedstawionego wyżej zapisu wnosimy o szczegółowe uzasadnienie, które wykorzystane będzie w celu uruchomienia/skorzystania z prawa do ochrony prawnej.

 

            Celem zamówień publicznych jest nabycie towarów i usług przez władze publiczne. UE działa na rzecz zapewnienia, że zamówienia publiczne są uczciwe, konkurencyjne i sprzyjają jednolitemu rynkowi w całej UE. Celem działania Komisji Europejskiej jest zapobieganie w powstawaniu barier i pomoc przedsiębiorstwom handlu swobodnego w UE i poza nią.  

Procedura 98/34 zawiera wiele aspektów prawnych dotyczących powiadomienia o tworzeniu barier. Ograniczeń dla przedsiębiorstw w handlu na terenie Unii Europejskiej, z których może skorzystać każdy przedsiębiorca (ochrona prawna), bowiem UE zapewnia zgodność przepisów prawa krajowego z prawem UE i zasad rynku wewnętrznego.

            Ponadto nadmieniamy, że zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych CE nadaje się na podstawie Dyrektywy 98/79/WE, a wskazane rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczy producentów wyrobów medycznych do diagnostyki In vitro.

Ad. 1, 2 Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby odczynniki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro Wykaz A oraz B - załącznik nr 2, posiadały znak CE
z nr jednostki notyfikowanej.

Zamawiający modyfikuje załącznik nr 8. Zmodyfikowany załącznik w załączeniu.

Pytanie 3 – Dotyczy Parametrów wymaganych, załącznik nr 8, poz. 2 - odczynniki muszą posiadać znak CE z nr jednostki notyfikowanej

Wnioskujemy o odstąpienie od wymagania posiadania oznaczenia znakiem CE z numerem jednostki notyfikowanej dla odczynników, co jest niezgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12.01.2011 (Dz.U. 2011 nr 16 poz. 74, w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych) oraz Dyrektywą 98/78/WE oraz Dyrektywa klasyczną 2004/18/WE oraz art. 6 ust 3,4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r.

 

i zmianę jak poniżej:

1. Dołączyć do oferty certyfikat lub deklaracje zgodności CE dla wszystkich odczynników zgodnie z Dyrektywą 98/78/WE

            Odczynniki musza być zgodne z Dyrektywa 98/79/WE, która jest obligatoryjna dla wszystkich producentów w UE, a wskazanie konkretnej klasyfikacji jest ograniczaniem dostępu do rynku ponieważ w/w odczynniki posiadają znak CE zgodnie z Dyrektywą 98/79/WE bez udziału jednostki notyfikowanej i są, zgodnie z art. 58 ustawy o wyrobach medycznych tj. zgłoszone do obrotu w Polsce

Na dzień dzisiejszy tylko RCKiK Katowice posiada CE z udziałem jednostki notyfikowanej  na wskazane odczynniki  – żadna inna firma tego nie posiada w UE w tym w Polsce dlatego wymóg określonej klasyfikacji jest niezgodny z art. 7 art. 29 art. 30 Pzp i uniemożliwia innym zaoferowanie odczynników innych firm niż RCKiK Katowice.

Zamawiający zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ma prawo wymagać załączenia do oferty deklaracji CE ale nie może narzucać producentom sposobu certyfikacji produktów ani Jednostki Notyfikowanej . Działanie takie ma znamiona łamania  fundamentalnego  prawa do swobodnego przepływu towaru w UE na rzecz RCKiK Katowice stawiając jednostkę krwiodawstwa w uprzywilejowanej pozycji lub wymuszając na innych wykonawcach zakup odczynników w tej jednostce pomimo, że można zakupić w niższej cenie produkty w sektorze prywatnym np. MTC-Niemcy  i Farmator-Polska , , DiaMed-Szwajcaria, Sanquin-Holandia.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro.

 

Pytanie 4 – Dotyczy Załącznika nr 7, poz. 5 – standard anty-D

            Czy Zamawiający wymaga zaoferowania odczynnika standard anty-D stabilnego po otwarciu buteleczki do końca okresu jego ważności?

Odpowiedź: TAK.

Pytanie 5 – Dotyczy Załącznika nr 7, poz. 5 – standard anty-D

            Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania odczynnika standard anty-D stabilnego po otwarciu buteleczki do końca okresu ważności odczynnika w opakowaniach 4x5ml lub 2x10 ml z przeliczeniem wymaganej ilości ?

Odpowiedź: TAK, w opakowaniach 4x5ml.

Pytanie 6 – Dotyczy Załącznika nr 7, poz. 11 – odczynnik anty-IgG

Wnioskujemy o dopuszczenie  w pozycji 11 załącznika nr 7 odczynnika monowalentnego anty-IgG  jako produktu równoważnego dla odczynnika anty-IgG zgodnie z art.  29 ustawy Pzp ust. 1 do 3 oraz będzie zgodny z art. 29 ,art. 30 Pzp oraz ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r.

Zgodnie z aktualnie obowiązującą publikacja IHiT wskazuje się na odczynniki monoswoiste  anty IgG bez wskazania, że wymaga się monoklonu lub surowicy -bowiem zgodnie z ustawa o wyrobach medycznych oraz publikacją IHiT personel powinien stosować się do instrukcji używania producenta . Ponadto odczynnik anty-IgG  oraz odczynnik  monowalentny anty-IgG charakteryzuje się jednakowymi  technicznymi właściwościami tzn. są jednakowego rodzaju bowiem zawierają jednorodne klasy immunoglobulin IgM o swoistości IgG oraz  tożsamą instrukcję używania.

Pragniemy wskazać Kierownikowi Zamawiającego, że odczynnik  monowalentny anty-IgG  jest zgodny z normami, zatem posiada CE co potwierdza, że jest produktem akceptowalnym, właściwie spełnia przeznaczenie na ryku UE.

Odpowiedź: TAK.

Pytanie 7 – Dotyczy Załącznika nr 7, poz. 12 – surowica antyglobulinowa

            Czy Zamawiający wymaga zaoferowania surowicy antyglobulinowej barwionej na zielono?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 8 – Dotyczy SIWZ

Czy niniejsze postępowanie przetargowe prowadzone jest w oparciu o §6 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane?

Odpowiedź: Postępowanie jest prowadzone zgodnie z obowiązującą ustawą PZP i przepisami wykonawczymi.

 

Pytanie 9 – Dotyczy rozdziału III SIWZ – złożenie wraz z ofertą próbek

W związku z postawionym wymaganiem załączenia wraz z ofertą próbek wnosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania i wnosimy o:

1.    odstąpienie od wymagania przedłożenia próbek lub wskazanie niezależnej uprawnionej strony (laboratorium akredytowane zgodnie z ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r), która będzie wykonywała weryfikację jakościową, przesłanie procedury badania zgodnie z którą będą oceniane próbki. Odpowiedź: Zamawiający nie odstępuje od wymagania przedłożenia próbek, będą oceniane zgodnie z instrukcją producenta załączoną do próbek.

 

2.    odstąpienia od załączenia wraz z ofertą próbek wszystkich odczynników, ewentualnie dostarczenia próbek tylko odczynników monoklonalnych anty A, anty B i anty D – tylko parametry tych odczynników będą oceniane przez Zamawiającego. Odpowiedź: NIE.

3.    wskazanie w oparciu o jaką metodę badawczą będą stosowali do badania próbek członkowie komisji przetargowej, Odpowiedź: Zgodnie z instrukcją producenta załączoną do próbek.

4.    wskazanie w jaki sposób Zamawiający będzie przechowywał dostarczone od Wykonawców próbki, aby nie straciły swoich właściwości chemicznych, z uwagi na równe traktowanie wszystkich Wykonawców, jak również ich przechowywanie wraz z protokołem postępowania o zamówienia publiczne przez okres 4 lat od dnia zakończenia procedury przetargowej

Odpowiedź: Zgodnie z instrukcją producenta załączoną do próbek.

5.    wskazanie normy prawnej, w oparciu o którą Zamawiający będzie sprawdzał dostarczone próbki odczynników. Odpowiedź: Zgodnie z wytycznymi IHiT w Warszawie.

6.    określenie sposobu płatności za dostarczone próbki, które same w sobie są towarem i jako takie podlegają obrotowi handlowemu Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ pkt. XVIII. Postanowienia końcowe ppkt.7.

 

 Zamawiający wymaga od oferentów przedstawienia w ofercie dokumentów, które potwierdzałyby jakość odczynników - zatem nie ma zasadności składania próbek celem ich przetestowania. Do obrotu wprowadzone są odczynniki, które spełniają wymogi ustawy o wyrobach medycznych dnia 20 maja 2010r. tzn. posiadają znak CE. Zamawiający nie ma podstaw, aby powtórnie badać odczynniki ( tym bardziej, że takie badanie powinno być wykonane przez stronę trzecią) i podważać opinię w/w instytucji zatem nie ma takiej potrzeby .

Dodatkowo Zamawiający nie określił w jaki sposób będzie płacił za dostarczone próbki, które same w sobie są towarem i jako takie podlegają obrotowi handlowemu. Co istotne, Zamawiający nie może zmuszać Wykonawcy do „darowania” czegokolwiek Zamawiającemu, a jednocześnie nie jest możliwe, aby próbki po zakończonym postępowaniu, zgodnie z art. 97 ust. 2 PZP zostały zwrócone Wykonawcy na jego wniosek,  gdyż badanie próbek polega m.in. na otwarciu opakowań, a co za tym idzie na naruszeniu zawartości, co w efekcie czyni próbki bezwartościowymi. Ponadto zgodnie z Kodeksem Cywilnym w sytuacji zużycia próbek mają zastosowanie normy art. 591 kc, które wskazuje jednoznacznie, iż Wykonawcy należy się wynagrodzenia za zużycie lub uszkodzenie rzeczy.

W tej sytuacji Zamawiający winien wprowadzić do SIWZ zapis odnośnie sposobu i terminu zapłaty za dostarczone Zamawiającemu próbki w ramach postępowania przetargowego.

 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 (z późniejszymi zmianami) o systemie zgodności narzuca standardy jakie musi spełniać laboratorium, aby mogło dokonać analizy jakościowej odczynnika, testu, probówek itd. Laboratorium Zamawiającego nie jest jednostką akredytowaną  w zakresie oceny jakości i zgodności odczynników do serologii grup krwi. Ocena jakości odbywa się w warunkach sprzyjających rzetelnej ocenie wyrobu i procesów ich wytwarzania, przez kompetentne i niezależne podmioty. Zgodnie z art. 4 powołanej ustawy w procesie oceny zgodności uczestniczą producenci, ich upoważnieni przedstawiciele, importerzy, jednostki certyfikujące, jednostki kontrolujące oraz laboratoria. Odnosi się to do laboratorium badawczego, spełniającego określone warunki, akredytowane  niezależne od dostawcy i odbiorcy. Laboratorium Zamawiającego nie spełnia warunku ostatniego, jaki został narzucony ustawą gdyż jest „laboratorium odbiorcy”. Oznacza to, że dokonanie jakiejkolwiek oceny jakości nie powinno mieć mocy wiążącej i nie może równocześnie stanowić kryterium oceny ofert. Zważając na powyższe wymóg złożenia wraz z ofertą Zamawiającemu próbek stanowi naruszenie norm prawnych wynikających z art.29 i 30 ustawy PZP w związku z zapisami ustawy powołanej powyżej o systemie oceny zgodności.

 

W związku z powyższym wnosimy o odstąpienie od wymagania złożenia wraz z ofertą próbek.

Odpowiedź: NIE.

Pytanie 10 – Dotyczy Załącznika nr 8, oświadczenie wykonawcy – badanie odczynników przez właściwą jednostkę nadrzędną

            Wnioskujemy o podanie co Zamawiający ma na myśli pod pojęciem „właściwa jednostka nadrzędna” i podanie kosztu ewentualnych badań.

            W myśl rozumienia ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 o publicznej służby krwi jednostką nadrzędną merytorycznie dla Zamawiającego jest właściwy dla siedziby Zamawiającego RCKiK. Zamawiający wymaga oświadczenia o spełnianiu wymagań określonych przez IHiT w Warszawie przy jednoczesnej możliwości badań potwierdzających walidację zaoferowanych odczynników (sprzeczność z zapisem SIWZ – odczynniki muszą posiadać znak CE z numerem jednostki notyfikowanej) .

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje załącznik nr 8. Załącznik po modyfikacji w załączeniu.

Pytanie 11 – Dotyczy Załącznika nr 8, oświadczenie wykonawcy – badanie odczynników przez właściwą jednostkę nadrzędną

Wnosimy o odstąpienie od wymuszenia oświadczenia wykonawcy w Załączniku nr 8 tj. badanie na koszt Wykonawcy w jednostce nadrzędnej, jeśli odczynnik będzie niezgodny .

Zamawiający  nie określił warunków badania oraz protokołów zgodnie z którymi będzie walidował odczynniki oraz kosztów 1 badania w jednostce –której tez nie określił z nazwy.

Zamawiający nie może poprzez niejasne zapisy  narzucać Wykonawcy ponoszenie dodatkowych kosztów skoro w sytuacji niezgodności odczynników przysługuje prawo złożenia reklamacji do wykonawcy. Ponadto jakiekolwiek działanie posiadające znamiona niejasnych oraz subiektywnych zgodnie z Pzp nie mogą być stosowane zgodnie z art. 7 Pzp art. 30 pzp, art. 29 pzp

Ponadto jeżeli strona trzecia umowy tj. jakąś jednostka nadrzędna będzie brała udział w realizowaniu umowy po stronie Kierownika Zamawiającego  to wnosimy o wskazanie na jakich zasadach poprzez załączenie do siwz umowy współpracy, która jednoznacznie wskaże, że jeżeli zarzuty się nie spełnią to szpital poniesie koszty za bezzasadne zarzuty.

Odpowiedź: Zgodnie z modyfikacją załącznika nr 8. Zmodyfikowany załącznik w załączeniu.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. W związku z udzielonymi wyjaśnieniami zamawiający informuje jednocześnie o przedłużeniu terminu składania ofert. Nowy termin to:2015-08-18 do godz. 09:30. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz.10:00. Pozostałe ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić ewentualny kolejny wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji, bez rozpoznania.

  

____________________________________

Kierownik zamawiającego

 Do wiadomości:- wszyscy uczestnicy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.spzozmm.bip.net.pl


Mińsk Mazowiecki: Dostawa odczynników do diagnostyki serologicznej na okres 12 miesięcy.
Numer ogłoszenia: 199692 - 2015; data zamieszczenia: 05.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej , ul. Szpitalna 37, 05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 0-25 7583001, 7591810, faks 0-25 7591666.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozmm.bip.net.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników do diagnostyki serologicznej na okres 12 miesięcy..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Dostawa odczynników do diagnostyki serologicznej na okres 12 miesięcy. Nazwy i ilości odczynników podano w załączniku nr 7 do SIWZ, parametry techniczne w załączniku nr 8 do SIWZ. Oferowane odczynniki winny spełniać warunki dopuszczenia do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i stosowania w palcówkach służby zdrowia. Wraz z ofertą należy złożyć próbki produktów wraz z aktualnym świadectwem kontroli jakości danej serii próbek oraz opinię Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie lub jednostki równoważnej zgodnie z art. 4 ustawy dnia 22 sierpnia 1997r. o publicznej służbie krwi . Próbki nie podlegają zwrotowi..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.61.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawcę realizacji co najmniej 3 dostaw / usług w zakresie dostaw odczynników do diagnostyki serologicznej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie o wartości nie mniejszej niż wartość brutto złożonej oferty.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
 • inne dokumenty

Oświadczenie o rejestracji produktów, opinia Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie lub jednostki równoważnej, aktualne świadectwo kontroli jakości danej serii próbek

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę - załącznik do SIWZ, Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych. Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym - załącznik do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy - załącznik do SIWZ wypełniony i podpisany przez wykonawcę, Wymagania techniczne - załącznik do SIWZ wypełniony i podpisany przez wykonawcę

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 70
 • 2 - Parametry oceniane - 30

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana cen podanych w ofercie przetargowej może nastąpić tylko na skutek ustawowej zmiany stawek podatku VAT. W przypadku ustawowych zmian podatku VAT, kwota netto pozostanie niezmieniona, a odpowiedniej zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do doliczenia w fakturach częściowych do ceny netto podatku VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. Zmiana cen wymaga formy pisemnego aneksu Odbiorca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian ilościowych w granicach do 20% w stosunku do wielkości zapotrzebowań określonych w załączniku w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia liczy pacjentów

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzozmm.bip.net.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 37 05-300 Mińsk Mazowiecki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.08.2015 godzina 09:30, miejsce: KANCELARIA Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Ul. Szpitalna 37 05-300 Mińsk Mazowiecki.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki

Unieważnienie (246.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 8 Parametry techniczne po modyfikacji (12.8kB) Zapisz dokument  
Zmiana ogłoszenia BZP (129.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyajasnienia treści SIWZ (377.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogloszenie_BZP (183.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ_serologia (185.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_nr_2_OSWIADCZENIE_O_BRAKU_PODSTAW_DO_WYKLUCZEN (23kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_nr_3_OSWIADCZENIE_O_SPELNIENIU_WARUNKOW_UDZIAL (21.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_nr_4_OSWIADCZENIE_DOTYCZACE_GRUPY_KAPITALOWEJ (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 WYKAZ OSÓB DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM (29kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_nr_6_Oswiadczenie_o_produktach (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_nr_7_Formularz_asortymentowo_-_cenowy (17.1kB) Zapisz dokument  
Zalacznik_nr_8_Parametry_techniczne (12.5kB) Zapisz dokument  
Zalacznik_nr_9_Projekt_umowy_dostawy (106.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_nr_10_Wykaz_wykonanych_dostaw (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Tkaczyk Mariola
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Tkaczyk Mariola
Data wprowadzenia:2015-08-05 14:00:56
Opublikował:Tkaczyk Mariola
Data publikacji:2015-08-05 14:05:35
Ostatnia zmiana:2015-09-18 15:10:09
Ilość wyświetleń:1118

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij