Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim

Kolorowy pasek

Modernizacja pomieszczeń Oddziału Wewnętrznego Numer ogłoszenia: 120170 - 2015

 

 

 

Numer sprawy  27/2015                                                        Mińsk Mazowiecki, 2015-06-01

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.) Zamawiający informuje
o unieważnieniu przedmiotowego postępowania:  Modernizacja pomieszczeń oddziału wewnętrznego” - usługi projektowania architektonicznego Numer sprawy: 27/2015

 

Uzasadnienie faktyczne:

cena najkorzystniejszej oferty  przewyższa kwotę, którą  Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia

 

Uzasadnienie prawne:

art.93.1.4. ustawy PZP

 

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm).

____________________________________

Kierownik zamawiającego

 

 

 

 

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.spzozmm.bip.net.pl


Mińsk Mazowiecki: Modernizacja pomieszczeń Oddziału Wewnętrznego
Numer ogłoszenia: 120170 - 2015; data zamieszczenia: 21.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej , ul. Szpitalna 37, 05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 0-25 7583001, 7591810, faks 0-25 7591666.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozmm.bip.net.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja pomieszczeń Oddziału Wewnętrznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji części pomieszczeń Oddziału Wewnętrznego SPZOZ w Mińsku Mazowieckim przy ul. Szpitalnej 37 w zakresie niżej wymienionych pomieszczeń: Parter Izolatka p. łóżkowy 15,27 m2 Łazienka przy izolatce 2,71 m2 Łazienka M 12,50 m2 Łazienka K 14,30 m2 Brudownik 8,89 m2 -------------- 53,67 m2 I piętro Izolatka p. łóżkowy 14,60m2 Łazienka przy izolatce 2,71m2 Łazienka M 13,50m2 Łazienka K 14,30m2 Brudownik 9,79m2 Gabinet endoskopii 41,30m2 (wraz z planowanym gabinetem gastroskopii) -------------- 96,20m2 Łączna powierzchnia do modernizacji wynosi około 149,87m2 . Zamawiający jest w posiadaniu inwentaryzacji w/w pomieszczeń. Dokumentację należy wykonać po zapoznaniu się ze stanem faktycznym obiektu oraz z inwentaryzacją obiektu w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca ma uzyskać niezbędne dokumenty, mapy do celów projektowych. Projekt ma posiadać niezbędne uzgodnienia, a w szczególności opinie rzeczoznawców. Zamawiający wymaga, aby dokumentacja projektowo-kosztorysowa została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, wiedzą techniczną a w szczególności z uwzględnieniem: Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r nr 243, poz. 1623 (tekst jedn., z późn.zm.) - Prawo budowlane Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U.Nr 123 poz. 739). Zamawiający wymaga aby dokumentacja była kompletna do realizacji robót. Zamówienie obejmuje: 5 egz. projektu budowlanego i wykonawczego w branżach niezbędnych do wykonania modernizacji wraz z informacją BIOZ, 3 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 3 egz. przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, 3 egz. zbiorczego zestawienia kosztów (ZZK), 1 egz. harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji wykonanego projektu dla budynku oddziału wewnętrznego, 2 egz. wersji elektronicznej (dokumentacja: opisy, kosztorysy, przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót etc. - w formacie ogólnodostępnym (np. doc, pdf), zaś rysunki w 2 formatach: .dwg i pdf.,).

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

A.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę, A.5) Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym A.6) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Termin wykonania - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez, wydłużenie czasu wykonania Umowy w przypadku: 1) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, 2) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub ze względu na zmiany obowiązującego prawa i idącej za tym konieczności zmiany. 3) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub ze względu na zmiany w strukturze, organizacji Zamawiającego i idącej za tym konieczności wprowadzenia zmiany. 4) zaistnienia innych okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami, 2. Wykonawca powinien zgłosić wniosek o dokonanie zmiany do Zamawiającego niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni o podjęciu informacji o okolicznościach stanowiących podstawę do wprowadzenia zmiany w formie pisemnej z uzasadnieniem. 3. Brak stanowiska Zamawiającego w sprawie zmiany w ciągu 2 dni od daty otrzymania wniosku od Wykonawcy jest równoznaczne z brakiem zgody na wprowadzenie zmiany. 4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają uprzedniej akceptacji Stron i formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, muszą być dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli obu Stron. Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzozmm.bip.net.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 37 05-300 Mińsk Mazowiecki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.05.2015 godzina 09:30, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 37 05-300 Mińsk Mazowiecki KANCELARIA SPZOZ.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Załączniki

UNIEWAŻNIENIE (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie BZP (62.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (103.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 (37.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 (20.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 (20.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 (21kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 (20.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 Projekt umowy (80.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
przekrój (61.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
dach (73.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
elewacje (247.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ipiętro (188.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
parter (193.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
piwnica (67.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Wielgo Aneta
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wielgo Aneta
Data wprowadzenia:2015-05-21 13:05:33
Opublikował:Wielgo Aneta
Data publikacji:2015-05-21 13:06:28
Ostatnia zmiana:2015-06-01 10:11:44
Ilość wyświetleń:893

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij