Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim

Kolorowy pasek

Budowa pawilonu SPZOZ - etap III Numer ogłoszenia: 116606 - 2015

 

 

Numer sprawy  27/2015                                                        Mińsk Mazowiecki, 2015-06-10

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 27/2015. Nazwa zadania: Budowa pawilonu SPZOZ - etap III

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.) Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.  

 

 

Uzasadnienie faktyczne: cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie prawne: Art.93 ust.1 pkt4

 

 

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm).

____________________________________

Kierownik zamawiającego

 

 

 

 

 

Numer sprawy 27/2015                                                         Mińsk Mazowiecki, 2015-06-01

                               WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 27/2015.

Nazwa zadania: Budowa pawilonu SPZOZ - etap III

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytania do SIWZ:

1.      Prosimy o potwierdzenie, że instalację gazów medycznych należy wycenić zgodnie
z projektem i w zakres ten wchodzą: rurociągi, punkty poboru, strefowe zespoły kontroli, sygnalizatory stanu gazów, panele sufitowe, kolumny I.O.M., kolumny anestezjologiczne i chirurgiczne. Jeśli tak, to prosimy o przesłanie (zamieszczenie na stronie internetowej) opisu wyposażenia paneli i kolumn.

Odpowiedź: Wyceny należy dokonać zgodnie z przedmiarem robót.

2.      Prosimy o dopuszczenie w miejsce strefowe zespołu kontroli dla 4 gazów zestawu dwóch strefowych zespołów kontroli – jednego dla 3 gazów, drugiego dla 1 gazu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3.      Istnieją bardzo duże rozbieżności pomiędzy ilościami rur wyszczególnionymi
w kosztorysie a ilościami wg rysunków zwartych w projekcie technicznym. Prosimy
o wyjaśnienie czy należy wycenić ilości rur instalacji gazów medycznych
na podstawie przedmiaru robót czy też zgodnie z projektem technicznym.

Odpowiedź: Należy wycenić na podstawie przedmiaru robót.

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

 W związku z udzielonymi wyjaśnieniami zamawiający informuje jednocześnie o przedłużeniu terminu składania ofert. Nowy termin to: 2015-06-09 do godz. 9:30. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz.10:00. Pozostałe ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić ewentualny kolejny wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji, bez rozpoznania.

____________________________________

Kierownik zamawiającego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

 

 

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 116606-2015 z dnia 2015-05-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mińsk Mazowiecki
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa pawilonu SPZOZ - III etap w oparciu o dokumentację projektową Rozbudowa, przebudowa oraz częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku łącznika SPZOZ w Mińsku...
Termin składania ofert: 2015-06-02


Numer ogłoszenia: 128360 - 2015; data zamieszczenia: 29.05.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 116606 - 2015 data 18.05.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 37, 05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 0-25 7583001, 7591810, fax. 0-25 7591666.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.06.2015 godzina 09:30, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 37, 05-300 Mińsk Mazowiecki KANCELARIA SPZOZ..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.06.2015 godzina 09:30, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 37, 05-300 Mińsk Mazowiecki KANCELARIA SPZOZ.

 

 

 

Znak sprawy: 27/2015                                               Mińsk Mazowiecki, dnia 2015-05-25

 

 

 

 

DOPRECYZOWANIE TREŚCI SIWZ

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: 27/2015.
Nazwa zadania: Budowa pawilonu SPZOZ – etap III

 

Uwaga!  Zamawiający wymaga gwarancji min. 48 miesięcy

 

 

Zgodnie z pkt. XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej

Cena - 95 %, Termin gwarancji – 5%

 

Nazwa kryterium

   Wzór

Sposób oceny

Cena

Najniższa cena : cenę oferty badanej x 100 x 95%

Wynik matematyczny

Termin gwarancji

Termin gwarancji  48 miesięcy – O pkt.

Termin gwarancji powyżej 48 miesięcy do 60 miesięcy – 5 pkt.

Wynik matematyczny

 

           

Doprecyzowanie zostało zamieszczone na stronie Zamawiającego www.spzozmm.bip.net.pl.

 

Zamawiający informuje, że doprecyzowanie staje się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będzie wiążące przy składaniu ofert.

 

 

 

 

Kierownik zamawiającego

 

 

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

 

 

 

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.spzozmm.bip.net.pl


Mińsk Mazowiecki: Budowa pawilonu SPZOZ - etap III
Numer ogłoszenia: 116606 - 2015; data zamieszczenia: 18.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej , ul. Szpitalna 37, 05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 0-25 7583001, 7591810, faks 0-25 7591666.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozmm.bip.net.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa pawilonu SPZOZ - etap III.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa pawilonu SPZOZ - III etap w oparciu o dokumentację projektową Rozbudowa, przebudowa oraz częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku łącznika SPZOZ w Mińsku Mazowieckim przy ul. Szpitalnej 37. Zamówienie obejmuje zakres robót budowlanych w niżej wymienionych branżach: - ogólnobudowlane - tynki, posadzki (bez gładzi gipsowych i okładzin) - elektryczne - okablowanie oświetleniowe ( bez opraw), okablowanie bez gniazd , instalacje alarmu - gazy medyczne - ułożenie rurociągów od źródeł do budynku łącznik - sanitarne - instalacja centralnego ogrzewania z grzejnikami, instalacja ciepła technologicznego (bez wychodzenia na dach), instalacja wody ciepłej , zimnej (bez białego montażu), instalacja hydrantowa, dostawa i montaż klimatyzatorów ściennych. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, szczegółowo opisanych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Wytypowany do realizacji zakres robót budowlanych został ujęty w załączonych przedmiarach robót. Roboty będą realizowane na podstawie pozwolenia na budowę wydanego Decyzją 270/13 z dnia 05.04.2013r. Zalecane jest przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 10% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.51.00-8, 45.33.30.00-0, 45.33.11.00-7, 45.33.12.10-1, 45.33.20.00-3, 45.31.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium Ustala się wadium w wysokości: 52 000,00 PLN (słownie : pięćdziesiąt dwa tysiące zł)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej 2 robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Przez roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia należy rozumieć wykazanie wykonania minimum 2 robot budowlanych, gdzie każda obejmowała swoim zakresem wykonanie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych, których przedmiotem była budowa obiektu budowlanego o powierzchni nie mniejszej niż 1000m2 oraz o wartości nie mniejszej niż 1 300 000 PLN każda. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę dysponowania n/w osobami: a) kierownik robót budowlanych posiadający kwalifikacje zawodowe: posiadane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U.z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578) lub posiadający odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, jak też ważne stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, które zostały uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo którego odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych; b) kierownik/kierownicy robót branżowych posiadający kwalifikacje zawodowe: posiadane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych (w pozostałym zakresie zapisy z lit. a) stosuje się odpowiednio); c) kierownik/kierownicy robót branżowych posiadający kwalifikacje zawodowe: posiadane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (w pozostałym zakresie zapisy z lit. a) stosuje się odpowiednio). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000PLN. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę, Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym, Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień - pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych, Kosztorys ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Termin gwarancji - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Stosownie do zapisów art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian w umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeśli wystąpi co najmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności: 1) Z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą. 2) Nastąpi wywierająca bezpośredni wpływ na dalsze wykonywanie umowy zmiana obowiązującego prawa. 3) Wystąpi zmiana Wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej następującej w wyniku dozwolonego przekształcenia podmiotu bądź dziedziczenia oraz w przypadkach szczególnej sukcesji z mocy prawa (np. łączenie, dzielenie, przekształcenie spółek). 4) Nastąpi zmiana danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy). 5) Wystąpi konieczność: zmiany podwykonawcy, powierzenia wykonania części zakresu umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania części zamówienia przez podwykonawcę. 6) Wystąpi konieczność zmiany terminów umownych rozpoczęcia bądź zakończenia robót z uwagi na np.: - panujące warunki atmosferyczne, - konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej czy też specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, - odmowe wydania przez organy administracji publicznej lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. - w następstwie wstrzymania robót przez Zamawiającego, - z uwagi na udzielenie zamówień dodatkowych. 7) Nastąpi konieczność zmiany wynagrodzenia wykonawcy w wyniku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. 8) Wystąpi konieczność zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy. 9) W razie zaistnienia zdarzeń niezależnych od stron, po dacie zawarcia umowy, o charakterze działania siły wyższej, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań - strony zobowiązują się do wspólnego określenia nowego terminu realizacji przedmiotu umowy. 4. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzozmm.bip.net.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 37, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.06.2015 godzina 09:30, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 37, 05-300 Mińsk Mazowiecki KANCELARIA SPZOZ.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Załączniki

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (49.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienia treści SIWZ (30.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zmiana ogłoszenia BZP (35.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Doprecyzowanie treści SIWZ (27.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie BZP (295.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ Rob. bud. Pawilon (423.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 branża ogol-bud I (30.6MB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 1 branża ogol-bud II (38MB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 1 branża ogol-bud III (1.5MB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 2 branża elektryczna (29.1MB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 3 gazy medyczne (3MB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 4 branża sanitarna I (10.8MB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 4 branża sanitarna II (19.8MB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 5 Decyzja 270 (2.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 Projekt umowy (364.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 7 FORMULARZ OFERTOWY (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 8 OŚWIADCZENIE art. 22 (27.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 9 OŚWIADCZENIE art. 24 (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 10 OŚWIADCZENIE art. 26 (27.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 11 WYKAZ OSÓB DO KONTAKTÓW (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 12 WYKAZ ROB BUD (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 13 WYKAZ OSÓB WYK ZAM (28.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 14 OŚWIADCZENIE dot. OSÓB (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Wielgo Aneta
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wielgo Aneta
Data wprowadzenia:2015-05-18 15:01:47
Opublikował:Wielgo Aneta
Data publikacji:2015-05-18 16:25:04
Ostatnia zmiana:2015-06-11 10:00:24
Ilość wyświetleń:1087

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij