Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim

Kolorowy pasek

Dzierżawa analizatora koagulologicznego wraz z dostawą odczynników i części zamiennych na okres 24 m-cy. Numer ogłoszenia: 35549 - 2015

 

 

 

 

 

Numer sprawy  16/2015                                                         Mińsk Mazowiecki, 2015-03-25

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

 

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 16/2015. Nazwa zadania: Dzierżawa analizatora koagulologicznego wraz z dostawą odczynników i części zamiennych na okres 24 m-cy.  

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.) Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania:  

 

Uzasadnienie: cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Art. 93 ust.1 pkt 4.

 

 

 

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm).

____________________________________

Kierownik zamawiającego

 

 

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 35549-2015 z dnia 2015-03-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mińsk Mazowiecki
Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa analizatora koagulologicznego wraz z dostawą odczynników i części zamiennych na okres 24 m-cy. Opis wymagań zawarty jest w załącznikach do SIWZ.
Termin składania ofert: 2015-03-23


Numer ogłoszenia: 37987 - 2015; data zamieszczenia: 18.03.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 35549 - 2015 data 13.03.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 37, 05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 0-25 7583001, 7591810, fax. 0-25 7591666.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.03.2015 godzina 09:30, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 37 05-300 Mińsk Mazowiecki.Kancelaria..
 • W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.03.2015 godzina 09:30, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 37 05-300 Mińsk Mazowiecki.Kancelaria..

 

 

Numer sprawy 16/2015                                                         Mińsk Mazowiecki, 2015-03-18

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 16/2015. Nazwa zadania: Dzierżawa analizatora koagulologicznego wraz z dostawą odczynników i części zamiennych na okres 24 m-cy.

 

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

1)      Proszę o określenie min. roku produkcji analizatora?

Odpowiedź: Nie starszy niż z 2012 roku.

2)      Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę parametru nr 2 do oceny: z Konstrukcja techniczna eliminująca możliwość kontaminacji – min. 3 igłynaKonstrukcja techniczna eliminująca możliwość kontaminacji – min. 2 igły? Zastosowanie systemu z dwiema igłami również eliminuje możliwość kontaminacji.

Odpowiedź: NIE

3)      Prosimy o sprecyzowanie, w jaki sposób Zamawiający dokona oceny parametrów: 3 (stabilność d-dimer), 5 (ilość miejsc odczynnikowych), 6 (ilość kuwet)? W przypadku pozostałych parametrów ocena jest jasna 5 pkt., jeśli parametr jest dostępny, w przeciwnym wypadku 0 pkt.

Odpowiedź:  Zamawiający doprecyzowuje parametry kryterium oceny jednocześnie modyfikując zapis w SIWZ w pkt. XIII. Winno być:

 

Nazwa kryterium

   Wzór

Sposób oceny

Cena

Najniższa cena : cenę oferty badanej x 100 x 70%

Wynik matematyczny

możliwość  pracy  z  prekalibrowanymi  odczynnikami (informacja  o  odczynnikach  w    kodach  kreskowych  dostarczanych  wraz  z  odczynnikami )

TAK  5 pkt  NIE      0 pkt

konstrukcja  techniczna   eliminująca  możliwość  kontaminacji  - min.  3  igły

TAK  5 pkt  NIE      0 pkt

stabilność  odczynników  do  oznaczania  d- dimerów ( metoda  immunoturdidymetryczna)  po  otwarciu  na  pokładzie  analizatora  -preferowana  jak  największa– max. 15 dni - 5pkt

poniżej 15 dni - 0 pkt 

TAK  5 pkt  NIE      0 pkt

odczynnik  do  oznaczania  d-dimerów   płynny  , gotowy  do  użycia

TAK  5 pkt  NIE      0 pkt

ilość  miejsc  odczynnikowych  w  aparacie  -preferowana  jak  najwyższa- max. 45 - 5pkt

poniżej  45 - 0 pkt 

TAK  5 pkt  NIE      0 pkt

ilośc  kuwet  pomiarowych  ładowanych  jednorazowo  -  preferowana  jak  najwyższa- max. 1000 - 5pkt  poniżej  1000 - 0 pkt 

TAK  5 pkt  NIE      0 pkt

 

Pytanie 1

Czy zamawiający wymaga odczynnika do oznaczania D-Dimerów wyrażających wynik w jednostkach ekwiwalentu fibrynogenu z punktem odcięcia 0,5 pg/ml FEU wraz z certyfikatem FDA(510k) dla wykluczenia choroby zakrzepowej żył głębokich i zatorowości płucnej ( certyfikat dołączony do oferty).

Odpowiedź: TAK

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami zamawiający informuje jednocześnie o przedłużeniu terminu składania ofert. Nowy termin to: 2014-03-24  do godz.  09:30. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz.10.30  . Pozostałe ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić ewentualny kolejny wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji, bez rozpoznania.

 

 Kierownik zamawiającego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

 

 

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.spzozmm.bip.net.pl


Mińsk Mazowiecki: Dzierżawa analizatora koagulologicznego wraz z dostawą odczynników i części zamiennych na okres 24 m-cy.
Numer ogłoszenia: 35549 - 2015; data zamieszczenia: 13.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej , ul. Szpitalna 37, 05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 0-25 7583001, 7591810, faks 0-25 7591666.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozmm.bip.net.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dzierżawa analizatora koagulologicznego wraz z dostawą odczynników i części zamiennych na okres 24 m-cy..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa analizatora koagulologicznego wraz z dostawą odczynników i części zamiennych na okres 24 m-cy. Opis wymagań zawarty jest w załącznikach do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.62.00-7, 38.43.45.20-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały informacyjne z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę, Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień ,pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych, Formularze cenowe - wypełniony i podpisany przez wykonawcę, Formularz wymagań technicznych - wypełniony i podpisany przez wykonawcę, certyfikat dopuszczający urządzenie do użytkowania lub inne dokumenty np . Wpis do rejestru wyrobów medycznych ( należy załączyć wymagane prawem dokumenty), Oświadczenie o rejestracji oferowanych produktów do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej - jeżeli dotyczy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 70
 • 2 - parametry oceniane - 30

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana cen podanych w ofercie przetargowej może nastąpić tylko na skutek ustawowej zmiany stawek podatku VAT. W przypadku ustawowych zmian podatku VAT, kwota netto pozostanie niezmieniona, a odpowiedniej zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do doliczenia w fakturach częściowych do ceny netto podatku VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. Zmiana cen wymaga formy pisemnego aneksu

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzozmm.bip.net.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 37 05-300 Mińsk Mazowiecki..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.03.2015 godzina 09:30, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 37 05-300 Mińsk Mazowiecki.Kancelaria.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki

UNIEWAŻNIENIE (29.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zmiana ogłoszenia w BZP (35.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienia treści SIWZ (44.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie w BZP (58.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (126.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY (32.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (16.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (18.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (17.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 - Formularz asortymentowo cenowuy (29kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 - Wymagania techniczne analizatora (56.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 7 - projekt umowy na dzierżawę analizatora (35.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 8- projekt umowy dostawy (48kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 9 - Oswiadczenie o rejestracji prod (15.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 10 WYKAZ OSÓB DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM (16.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Tkaczyk Mariola
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Tkaczyk Mariola
Data wprowadzenia:2015-03-13 11:41:57
Opublikował:Tkaczyk Mariola
Data publikacji:2015-03-13 11:42:47
Ostatnia zmiana:2015-03-26 11:28:14
Ilość wyświetleń:804

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij