Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim

Kolorowy pasek

Kompleksowa usługa prania i dezynfekcji, suszenia, maglowania lub prasowania, odbioru brudnej bielizny i dostawa czystej bielizny i innego asortymentu. Numer ogłoszenia: 25991 - 2015

 

 

 

Numer sprawy  12/2015                                                        Mińsk Mazowiecki, 2015-03-10

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.) Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania:  Kompleksowa usługa prania i dezynfekcji, suszenia, maglowania lub prasowania, odbioru brudnej bielizny i dostawa czystej bielizny i innego asortymentu, Numer sprawy: 12/2015

 

Uzasadnienie faktyczne:

oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą  Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,  wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu, treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 Uzasadnienie prawne: art.93.1.4., art. 89.1.2, art.  24.2.4, art. 24.4.

 

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm).

____________________________________

Kierownik zamawiającego

 

 

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.spzozmm.bip.net.pl


Mińsk Mazowiecki: Kompleksowa usługa prania i dezynfekcji, suszenia, maglowania lub prasowania, odbioru brudnej bielizny i dostawa czystej bielizny i innego asortymentu.
Numer ogłoszenia: 25991 - 2015; data zamieszczenia: 26.02.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej , ul. Szpitalna 37, 05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 0-25 7583001, 7591810, faks 0-25 7591666.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozmm.bip.net.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa usługa prania i dezynfekcji, suszenia, maglowania lub prasowania, odbioru brudnej bielizny i dostawa czystej bielizny i innego asortymentu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Kompleksowa usługa prania i dezynfekcji, suszenia, maglowania lub prasowania, odbioru brudnej bielizny i dostawa czystej bielizny i innego asortymentu. Szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 5,5a,6,7,8 do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.31.00.00-9, 98.31.10.00-6, 98.31.50.00-4, 98.30.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 9.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymagane jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykazanie się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jednej usługi pralniczej świadczonej dla placówek służby zdrowia, o wartości minimum 100 000zł brutto każda wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że ta usługa została wykonana należycie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę, że usługa wykonywana będzie w pralni wyposażonej w: - co najmniej jedną pralnicę tunelową zakończoną prasą - do prania bielizny płaskiej, ogólno-szpitalnej, - co najmniej jedną pralnicę tunelową zakończoną wirówką - do prania bielizny i odzieży operacyjnej barierowej, - urządzenie do suszenia i odpylania odzieży barierowej. - park maszynowy z automatycznym systemem dozującym środki piorące i dezynfekujące, posiadający system rejestracji i archiwizacji danych (co najmniej datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia procesu oraz numer programu), - automatyczne, przelotowe urządzenie do dezynfekcji wózków transportowych między stroną brudną a czystą pralni, - co najmniej 1 automatyczną komorę do dezynfekcji materacy wyposażoną w system monitoringu i rejestracji parametrów procesu dezynfekcji, - urządzenie do czyszczenia chemicznego asortymentu, którego nie można poddać procesowi prania wodnego, którego w procesie czyszczenia używa środków biodegradowalnych, bezhalogenowych, - dysponują co najmniej jednym samochodem do transportu brudnego i czystego asortymentu, posiadającego aktualną opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej, potwierdzającą, że jest przystosowany do przewozu bielizny szpitalnej. Wykonawca będzie realizował zamówienie przy użyciu urządzeń pralniczych wyposażonych w system kontroli wartości pH ostatniej kąpieli płuczącej, z możliwością automatycznego dozowania środka neutralizującego w przypadku przekroczenia żądanych parametrów.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę - Wykonawca w celu spełnienia warunków zobowiązany jest wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z wykonaniem niniejszego zamówienia, na wartość nie mniejszą niż 50 000zł. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę , Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym- wypełniony i podpisany przez wykonawcę, Wykaz samochodów- wypełniony i podpisany przez wykonawcę, Wykaz urządzeń - wypełniony i podpisany przez wykonawcę, Wykaz środków piorących- wypełniony i podpisany przez wykonawcę, Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień ,pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych, Formularz cenowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę , Inne dokumenty: Dokumenty potwierdzające spełnienie przez wykonawcę wymagań określonych przez zamawiającego dla usług będących przedmiotem zamówienia - wyszczególnione w Załączniku Nr 5 do SIWZ, pozytywną opinię Państwowego Inspektora Sanitarnego o spełnianiu warunków techniczno-sanitarnych wymaganych dla pralni świadczących usługi w zakresie prania bielizny szpitalnej, wdrożony i certyfikowany przez jednostkę akredytowaną system zarządzania jakością ISO 9001:2009 w zakresie świadczenia usług prania i dezynfekcji, z zachowaniem analizy ryzyka i kontroli skażenia biologicznego - Systemu RABC, spełniającego wymagania normy PN-EN 14065:2005, opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej dla Pralni o posiadaniu bariery higienicznej i spełnieniu wymagań do prania bielizny szpitalnej; opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej dopuszczającą samochody do transportu bielizny szpitalnej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - termin załatwienia reklamacji - 5

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzozmm.bip.net.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 37 05-300 Mińsk Mazowiecki ..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.03.2015 godzina 09:30, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 37 05-300 Mińsk Mazowiecki KANCELARIA.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

Załączniki

UNIEWAŻNIENIE (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 12 - projekt umowy (40.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie w BZP (64.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ pranie 2015 (123.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 -FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY (29kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1a - Formularz cenowy (18.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (16.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3- OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE (18.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 - OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ (17.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 - Opis przedmiotu zamówienia (65.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5a - Wykaz asortymentu podlegający praniu (33.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 - Wykaz urządzeń niezbędnychdo realizacji zamówienia (31.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 7 - Wykaz środków piorących (40.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 8 - Wykaz samochodów (32.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 9 - WYKAZ OSÓB DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM (16.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 10 - wykaz wykonanych usług (19kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 11 - OŚWIADCZENIE ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA, POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA (18kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Tkaczyk Mariola
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Tkaczyk Mariola
Data wprowadzenia:2015-02-26 10:47:47
Opublikował:Tkaczyk Mariola
Data publikacji:2015-02-26 10:48:36
Ostatnia zmiana:2015-03-16 13:33:46
Ilość wyświetleń:752

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij