Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim

Kolorowy pasek

DZIERŻAWA ANALIZATORA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH ORAZ DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH NA OKRES 12 MIESIĘCY NA WYKONANIE 5 475 GAZOMETRII.Numer ogłoszenia: 12241 - 2015

Numer sprawy  5/2015                                                          Mińsk Mazowiecki, 2015-02-06

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

 

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2015. Nazwa zadania: DZIERŻAWA  ANALIZATORA PARAMETRÓW  KRYTYCZNYCH  ORAZ  DOSTAWA  ODCZYNNIKÓW  I  MATERIAŁÓW  EKSPLOATACYJNYCH  NA  OKRES  12 MIESIĘCY  NA  WYKONANIE      5 475  GAZOMETRII  

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.) Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania:  

 

Uzasadnienie: cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Art. 93 ust.1 pkt 4.

 

 

 

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm).

____________________________________

Kierownik zamawiającego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numer sprawy 5/2015                                                                      Miejscowość, 2015-02-02

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2015. Nazwa zadania: DZIERŻAWA  ANALIZATORA PARAMETRÓW  KRYTYCZNYCH  ORAZ  DOSTAWA  ODCZYNNIKÓW  I  MATERIAŁÓW  EKSPLOATACYJNYCH  NA  OKRES  12 MIESIĘCY  NA  WYKONANIE      5 475  GAZOMETRII.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

 

1.      W związku z możliwością opcjonalnego zastosowania jonów Ca lub Cl w oferowanym analizatorze, prosimy o potwierdzenie profilu badań: Parametry mierzone : pH, PO2 ,PCO2 , CL, K, Na, hematokryt?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza profil badań pH, PO2 ,PCO2 , Ca, K, Na, hematokryt

2.      W zawiązku z zapisem pod Tabelą w Załączniku nr 5 Formularzu asortymentowo-cenowym: Uwaga! Kontrola codzienna na jednym poziomie oraz z zapisem w załączniku nr 6, Formularz wymagań technicznych – wymagania dodatkowe pkt 1 Kontrola parametrów RKZ co drugi dzień, prosimy o doprecyzowanie ile razy dziennie i na ilu poziomach będzie wykonywana kontrola jakości?

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje zapis: kontrola 1x dziennie na jednym poziomie.

3.      Prosimy o zmianę zapisu pkt. 3 wymagań dodatkowych wg propozycji: „W razie awarii aparatu naprawa lub dostawa zastępczego w ciągu 2 dni roboczych, a w przypadku sprowadzenia części z zagranicy do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii ( dni robocze rozumiane jako od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza : „W razie awarii aparatu naprawa lub dostawa zastępczego w ciągu 2 dni roboczych. W przypadku sprowadzenia części z zagranicy  naprawa do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii ( dni robocze rozumiane jako od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), natomiast dostawa zastępczego w ciągu 2 dni roboczych.

4.      Prosimy o zmianę zapisu pkt. 5 Wymagań dodatkowych załącznika nr 5: Z „Bezpłatne podłączenie aparatu…” na „W ramach wynagrodzenia umownego podłączenie aparatu…”. Pierwotny zapis siwz sugeruje darowiznę.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że przez „Bezpłatne podłączenie aparatu… „ rozumie  podłączenie aparatu  w  ramach wynagrodzenia umownego.            

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

____________________________________

Kierownik zamawiającego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.spzozmm.bip.net.pl


Mińsk Mazowiecki: DZIERŻAWA ANALIZATORA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH ORAZ DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH NA OKRES 12 MIESIĘCY NA WYKONANIE 5 475 GAZOMETRII.


Numer ogłoszenia: 12241 - 2015; data zamieszczenia: 29.01.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej , ul. Szpitalna 37, 05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 0-25 7583001, 7591810, faks 0-25 7591666.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozmm.bip.net.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DZIERŻAWA ANALIZATORA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH ORAZ DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH NA OKRES 12 MIESIĘCY NA WYKONANIE 5 475 GAZOMETRII..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa analizatora parametrów krytycznych oraz zakup odczynników i materiałów eksploatacyjnych na okres 12 miesięcy na wykonanie 5 475 gazometrii. Opis wymagań zawarty jest w załączniku nr 5 i 6 do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0, 33.69.62.00-7, 38.43.40.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę,Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym, Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień , pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych. Formularz asortymentowo -cenowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę, Formularz wymagań technicznych - wypełniony i podpisany przez wykonawcę , Inne dokumenty: certyfikat dopuszczający urządzenie do użytkowania lub inne dokumenty np . Wpis do rejestru wyrobów medycznych ( należy załączyć wymagane prawem dokumenty ), Oświadczenie o rejestracji oferowanych produktów do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 70
 • 2 - Bezobsługowe , łatwe do wymiany elektrody o długich okresach przydatności i nie wymagające żadnej konserwacji - 10
 • 3 - Mała objętość próbki 75ul DO 120 UL - 10
 • 4 - Opcjonalny czytnik kodów kreskowych - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana cen podanych w ofercie przetargowej może nastąpić tylko na skutek ustawowej zmiany stawek podatku VAT. W przypadku ustawowych zmian podatku VAT, kwota netto pozostanie niezmieniona, a odpowiedniej zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do doliczenia w fakturach częściowych do ceny netto podatku VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. Zmiana cen wymaga formy pisemnego aneksu

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzozmm.bip.net.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 37 05-300 Mińsk Mazowiecki..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.02.2015 godzina 09:30, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 37 05-300 Mińsk Mazowiecki. Kancelaria.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Załączniki

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (150kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienia treści SIWZ (34.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie w BZP (51.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Siwz (121kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY (32.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (16.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (18.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (17.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 - Formularz asortymentowo -cenowy (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 - Formularz wymagań technicznych po wyjaśnieniach (63.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 - Formularz wymagań technicznych (62.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 7 - projekt umowy na dzierżawę analizatora (35kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 8- projekt umowy dostawy po zmianach (46.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 9 - Oswiadczenie o rejestracji prod (15.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 10 WYKAZ OSÓB DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM (16.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Tkaczyk Mariola
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Tkaczyk Mariola
Data wprowadzenia:2015-01-29 11:05:51
Opublikował:Tkaczyk Mariola
Data publikacji:2015-01-29 11:07:01
Ostatnia zmiana:2015-02-06 13:35:19
Ilość wyświetleń:655

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij