Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim

Kolorowy pasek

Przeglądy obiektów, urządzeń i instalacji w SPZOZ w Mińsku Mazowieckim Numer ogłoszenia: 16900 - 2015

Numer sprawy 3/2015                                                Mińsk Mazowiecki, 2015-02-26

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 3/2015.
Nazwa zadania: Przeglądy obiektów, urządzeń i instalacji SPZOZ w Mińsku Mazowieckim.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę / oferty w zakresie następujących części zamówienia:

Lista wybranych wykonawców

---------------------------------------------------------------------------

Zadanie nr  19

Systemy Alarmowe Instalacje Elektryczne Montaż

08-300 Sokołów Podlaski ul. Polna 10

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wymagania zamawiającego i uzyskała najwyższa ilość punktów.

Wybrany wykonawca / wykonawcy obowiązani są skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2015-03-04.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

5. Systemy Alarmowe Instalacje Elektryczne Montaż

08-300 Sokołów Podlaski ul. Polna 10

łączna liczba pkt. w kryterium cena: 100,00

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu oferty / ofert:

W prowadzonym postępowaniu odrzucono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

21. TECHMAX Wojciech Podraszka

Ul. Okrzei 2/29

07-300 Ostrów Mazowiecka

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający wymagał, zgodnie z SIWZ VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, złożenia A.6) Formularza cenowego - wypełnionego
i podpisanego przez Wykonawcę. Wykonawca nie załączył i nie złożył ww. dokumentu
w ofercie.

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy PZP

20. DS PPOŻ Usługi Inżynierskie Dariusz Solka

Ruchna 18A

07-100 Węgrów

 Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający wymagał, zgodnie z SIWZ VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, złożenia A.6) Formularza cenowego - wypełnionego
i podpisanego przez Wykonawcę. Wykonawca nie załączył i nie złożył ww. dokumentu
w ofercie. Jednocześnie oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny.

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust.1 pkt. 2 i 6 ustawy PZP

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionymi wykonawcami, w zakresie poszczególnych zadań,  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)         wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)         odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)         niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)         zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm)

____________________________________

Kierownik zamawiającego

 

 

 

Numer sprawy 3/2015                                                Mińsk Mazowiecki, 2015-02-24

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 3/2015.
Nazwa zadania: Przeglądy obiektów, urządzeń i instalacji SPZOZ w Mińsku Mazowieckim.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę / oferty w zakresie następujących części zamówienia:

Lista wybranych wykonawców

---------------------------------------------------------------------------

Zadanie nr 1

Temal Przemysław Jugała

Ul. Chwytowo 12/7, 85-223 Bydgoszcz

 

Zadanie nr 3

Konserwacja i Naprawa Dźwigów SC, Ryszard Pokorny, Krzysztof Pokorny

Ul. Bora Komorowskiego 14m57, 03-982 Warszawa

 

Zadanie nr 4

MR SYSTEM Marek Lipowski

Ul. Ułanów Krechowieckich 10, 04-692 Warszawa

 

Zadanie nr 5

Spółdzielnia Pracy Kominiarzy

Ul. Armii Krajowej 11, 08-110 Siedlce

 

Zadanie nr 7, 15, 16, 17

EKO SYSTEM Tomasz Dymidiuk

Ul. Łukaszyńska 46c/4, 21-500 Biała Podlaska

 

Zadanie nr 8, 18

MEGAHEAT S.C. B. Zając T. Dulowski

Ul. Walecznych 12/7, 03-916 Warszawa

 

Zadanie nr 9, 10, 11, 12

KRUK PARTNER S.C.

Ul. Na Przełaj 12a, 03-092 Warszawa

 

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wymagania zamawiającego i uzyskała najwyższa ilość punktów.

Wybrany wykonawca / wykonawcy obowiązani są skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2014-03-02.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

Zadanie nr 1

1. Temal Przemysław Jugała

Ul. Chwytowo 12/7, 85-223 Bydgoszcz

łączna liczba pkt. w kryterium cena: 100,00

 

7. Biuro Inżynierskie Robert Piątkowski

UL. Mińska 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki

łączna liczba pkt. w kryterium cena: 99,65

 

Zadanie nr 3

9.Konserwacja i Naprawa Dźwigów SC, Ryszard Pokorny, Krzysztof Pokorny

Ul. Bora Komorowskiego 14m57, 03-982 Warszawa

liczba pkt. kryterium cena oferty - za ryczałtowy koszt przeglądu (przegląd + dojazd): 60,00

liczba pkt. kryterium stawka roboczogodzinowa stosowana przy pracach dodatkowych:  30,00

liczba pkt. kryterium stawka ryczałtowa za dojazd stosowana przy usługach naprawczych: 10,00          

łączna liczba pkt. w kryterium: 100

 

Zadanie nr 4

6. Sprint S.A.

Ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa

liczba pkt. kryterium cena oferty - za ryczałtowy koszt przeglądu (przegląd + dojazd): 6,64

liczba pkt. kryterium stawka roboczogodzinowa stosowana przy pracach dodatkowych:  30,00

liczba pkt. kryterium stawka ryczałtowa za dojazd stosowana przy usługach naprawczych: 10,00          

łączna liczba pkt. w kryterium: 46,64

 

22. MR SYSTEM Marek Lipowski

Ul. Ułanów Krechowieckich 10, 04-692 Warszawa

liczba pkt. kryterium cena oferty - za ryczałtowy koszt przeglądu (przegląd + dojazd): 60,00

liczba pkt. kryterium stawka roboczogodzinowa stosowana przy pracach dodatkowych:  24,90

liczba pkt. kryterium stawka ryczałtowa za dojazd stosowana przy usługach naprawczych: 10,00          

łączna liczba pkt. w kryterium: 94,90

 

Zadanie nr 5

11. Spółdzielnia Pracy Kominiarzy

Ul. Armii Krajowej 11, 08-110 Siedlce

liczba pkt. kryterium cena oferty - za ryczałtowy koszt przeglądu (przegląd + dojazd): 60,00

liczba pkt. kryterium stawka roboczogodzinowa stosowana przy pracach dodatkowych:  30,00

liczba pkt. kryterium stawka ryczałtowa za dojazd stosowana przy usługach naprawczych: 10,00          

łączna liczba pkt. w kryterium: 100,00

Zadanie nr 7

4. EKO SYSTEM Tomasz Dymidiuk

Ul. Łukaszyńska 46c/4, 21-500 Biała Podlaska

liczba pkt. kryterium cena oferty - za ryczałtowy koszt przeglądu (przegląd + dojazd): 58,85

liczba pkt. kryterium stawka roboczogodzinowa stosowana przy pracach dodatkowych:  27,27

liczba pkt. kryterium stawka ryczałtowa za dojazd stosowana przy usługach naprawczych: 5,00          

łączna liczba pkt. w kryterium: 91,92

 

12. MEGAHEAT S.C. B. Zając T. Dulowski

Ul. Walecznych 12/7, 03-916 Warszawa

liczba pkt. kryterium cena oferty - za ryczałtowy koszt przeglądu (przegląd + dojazd): 24,26

liczba pkt. kryterium stawka roboczogodzinowa stosowana przy pracach dodatkowych:  30,00

liczba pkt. kryterium stawka ryczałtowa za dojazd stosowana przy usługach naprawczych: 4,00           

łączna liczba pkt. w kryterium: 58,26

 

19. COMFORTCLIMA Janusz Kowalski

Ul. Zgoda 15/5, 05-300 Mińsk Mazowiecki

liczba pkt. kryterium cena oferty - za ryczałtowy koszt przeglądu (przegląd + dojazd): 60,00

liczba pkt. kryterium stawka roboczogodzinowa stosowana przy pracach dodatkowych:  18,75

liczba pkt. kryterium stawka ryczałtowa za dojazd stosowana przy usługach naprawczych: 10,00          

łączna liczba pkt. w kryterium: 88,75

 

Zadanie nr 8

4. EKO SYSTEM Tomasz Dymidiuk

Ul. Łukaszyńska 46c/4, 21-500 Biała Podlaska

liczba pkt. kryterium cena oferty - za ryczałtowy koszt przeglądu (przegląd + dojazd): 21,60

liczba pkt. kryterium stawka roboczogodzinowa stosowana przy pracach dodatkowych:  30,00

liczba pkt. kryterium stawka ryczałtowa za dojazd stosowana przy usługach naprawczych: 10,00          

łączna liczba pkt. w kryterium: 61,60

 

12. MEGAHEAT S.C. B. Zając T. Dulowski

Ul. Walecznych 12/7, 03-916 Warszawa

liczba pkt. kryterium cena oferty - za ryczałtowy koszt przeglądu (przegląd + dojazd): 60,00

liczba pkt. kryterium stawka roboczogodzinowa stosowana przy pracach dodatkowych:  27,49

liczba pkt. kryterium stawka ryczałtowa za dojazd stosowana przy usługach naprawczych: 8,00          

łączna liczba pkt. w kryterium: 95,49

 

Zadanie nr 9

17. KRUK PARTNER S.C.

Ul. Na Przełaj 12a, 03-092 Warszawa

liczba pkt. kryterium cena oferty - za ryczałtowy koszt przeglądu (przegląd + dojazd): 60,00

liczba pkt. kryterium stawka roboczogodzinowa stosowana przy pracach dodatkowych:  30,00

liczba pkt. kryterium stawka ryczałtowa za dojazd stosowana przy usługach naprawczych: 10,00          

łączna liczba pkt. w kryterium: 100,00

 

Zadanie nr 10

17. KRUK PARTNER S.C.

Ul. Na Przełaj 12a, 03-092 Warszawa

liczba pkt. kryterium cena oferty - za ryczałtowy koszt przeglądu (przegląd + dojazd): 60,00

liczba pkt. kryterium stawka roboczogodzinowa stosowana przy pracach dodatkowych:  30,00

liczba pkt. kryterium stawka ryczałtowa za dojazd stosowana przy usługach naprawczych: 10,00          

łączna liczba pkt. w kryterium: 100,00

 

Zadanie nr 11

17. KRUK PARTNER S.C.

Ul. Na Przełaj 12a, 03-092 Warszawa

liczba pkt. kryterium cena oferty - za ryczałtowy koszt przeglądu (przegląd + dojazd): 60,00

liczba pkt. kryterium stawka roboczogodzinowa stosowana przy pracach dodatkowych:  30,00

liczba pkt. kryterium stawka ryczałtowa za dojazd stosowana przy usługach naprawczych: 10,00          

łączna liczba pkt. w kryterium: 100,00

 

Zadanie nr 12

17. KRUK PARTNER S.C.

Ul. Na Przełaj 12a, 03-092 Warszawa

liczba pkt. kryterium cena oferty - za ryczałtowy koszt przeglądu (przegląd + dojazd): 60,00

liczba pkt. kryterium stawka roboczogodzinowa stosowana przy pracach dodatkowych:  30,00

liczba pkt. kryterium stawka ryczałtowa za dojazd stosowana przy usługach naprawczych: 10,00          

łączna liczba pkt. w kryterium: 100,00

 

Zadanie nr 15

4. EKO SYSTEM Tomasz Dymidiuk

Ul. Łukaszyńska 46c/4, 21-500 Biała Podlaska

liczba pkt. kryterium cena oferty - za ryczałtowy koszt przeglądu (przegląd + dojazd): 60,00

liczba pkt. kryterium stawka roboczogodzinowa stosowana przy pracach dodatkowych:  30,00

liczba pkt. kryterium stawka ryczałtowa za dojazd stosowana przy usługach naprawczych: 10,00          

łączna liczba pkt. w kryterium: 100,00

 

Zadanie nr 16

3. Zakład Instalacji Sanitarnej Marek Misiurny

Ul. Południowa 148, 63-400 Ostrów Wielkopolski

liczba pkt. kryterium cena oferty - za ryczałtowy koszt przeglądu (przegląd + dojazd): 18,75

liczba pkt. kryterium stawka roboczogodzinowa stosowana przy pracach dodatkowych:  30,00

liczba pkt. kryterium stawka ryczałtowa za dojazd stosowana przy usługach naprawczych: 4,80          

łączna liczba pkt. w kryterium: 53,55

 

4. EKO SYSTEM Tomasz Dymidiuk

Ul. Łukaszyńska 46c/4, 21-500 Biała Podlaska

liczba pkt. kryterium cena oferty - za ryczałtowy koszt przeglądu (przegląd + dojazd): 60,00

liczba pkt. kryterium stawka roboczogodzinowa stosowana przy pracach dodatkowych:  7,09

liczba pkt. kryterium stawka ryczałtowa za dojazd stosowana przy usługach naprawczych: 10,00          

łączna liczba pkt. w kryterium: 77,09

 

12. MEGAHEAT S.C. B. Zając T. Dulowski

Ul. Walecznych 12/7, 03-916 Warszawa

liczba pkt. kryterium cena oferty - za ryczałtowy koszt przeglądu (przegląd + dojazd): 49,99

liczba pkt. kryterium stawka roboczogodzinowa stosowana przy pracach dodatkowych:  6,49

liczba pkt. kryterium stawka ryczałtowa za dojazd stosowana przy usługach naprawczych: 8,00          

łączna liczba pkt. w kryterium: 64,48

 

Zadanie nr 17

4. EKO SYSTEM Tomasz Dymidiuk

Ul. Łukaszyńska 46c/4, 21-500 Biała Podlaska

liczba pkt. kryterium cena oferty - za ryczałtowy koszt przeglądu (przegląd + dojazd): 60,00

liczba pkt. kryterium stawka roboczogodzinowa stosowana przy pracach dodatkowych:  30

liczba pkt. kryterium stawka ryczałtowa za dojazd stosowana przy usługach naprawczych: 10,00           

łączna liczba pkt. w kryterium: 100,00

 

12. MEGAHEAT S.C. B. Zając T. Dulowski

Ul. Walecznych 12/7, 03-916 Warszawa

liczba pkt. kryterium cena oferty - za ryczałtowy koszt przeglądu (przegląd + dojazd): 48,80

liczba pkt. kryterium stawka roboczogodzinowa stosowana przy pracach dodatkowych:  27,49

liczba pkt. kryterium stawka ryczałtowa za dojazd stosowana przy usługach naprawczych: 8,00          

łączna liczba pkt. w kryterium: 84,29

 

Zadanie nr 18

12. MEGAHEAT S.C. B. Zając T. Dulowski

Ul. Walecznych 12/7, 03-916 Warszawa

liczba pkt. kryterium cena oferty - za ryczałtowy koszt przeglądu (przegląd + dojazd): 60,00

liczba pkt. kryterium stawka roboczogodzinowa stosowana przy pracach dodatkowych:  30,00

liczba pkt. kryterium stawka ryczałtowa za dojazd stosowana przy usługach naprawczych: 10,00          

łączna liczba pkt. w kryterium: 100,00

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu oferty / ofert:

W prowadzonym postępowaniu odrzucono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

Zadanie nr 1

10. Bułak &Syn BUDOWNICTWO Maciej Bułak

Ul. Bolesława Chrobrego 6a/4, 15-057 Białystok,

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający wymagał, zgodnie z SIWZ VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, złożenia A.6) Formularza cenowego - wypełnionego
i podpisanego przez Wykonawcę. Wykonawca nie załączył i nie złożył ww. dokumentu
w ofercie.

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy PZP

16. INWESTO Zenon Solczak

Ul. Mikołaja Kopernika 9 lok. 4, 05-120 Legionowo

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający wymagał, zgodnie z SIWZ VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, złożenia A.6) Formularza cenowego - wypełnionego
i podpisanego przez Wykonawcę. Wykonawca nie załączył i nie złożył ww. dokumentu
w ofercie.

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy PZP

14. Bico Group Tomasz Przybylski

Ul. Rembielińska 20 lok. 35, 03-352 Warszawa

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający  wezwał do uzupełnienia dokumentów trybie art.26 ust. 3 ustawy PZP, Wykonawca nie uzupełnił dokumentów i nie spełnił warunków udziału
w postępowaniu. Zatem oferta została wykluczona i odrzucona.

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust.1 pkt. 2 i 5 ustawy PZP.

Zadanie nr 7

1.Instal Eco sp. z o.o.

Ul. W. Broniewskiego 6m142, 01-785 Warszawa

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający wymagał, zgodnie z SIWZ VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, złożenia A.6) Formularza cenowego - wypełnionego
i podpisanego przez Wykonawcę. Wykonawca nie załączył i nie złożył ww. dokumentu
w ofercie w zakresie zadania nr 7 – pakietu nr 10 oraz pakietu nr 11.

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy PZP

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje o wykluczeniu z udziału w postępowaniu wykonawców / wykonawcy:

W prowadzonym postępowaniu wykluczono następujących wykonawców

---------------------------------------------------------------------------

Zadanie nr 1

14. Bico Group Tomasz Przybylski

Ul. Rembielińska 20 lok. 35, 03-352 Warszawa

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający  wezwał do uzupełnienia dokumentów trybie art.26 ust. 3 ustawy PZP (aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z CEIDG), Wykonawca nie uzupełnił dokumentów i nie spełnił warunków udziału w postępowaniu.

Uzasadnienie prawne: art. 24 ust.2 pkt 4 ustawy PZP.

 

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionymi wykonawcami, w zakresie poszczególnych zadań,  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)         wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)         odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)         niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)         zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm)

____________________________________

Kierownik zamawiającego

 

Numer sprawy 3/2015                                                           Mińsk Mazowiecki, 2015-02-23

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 3/2015.
Nazwa zadania: Przeglądy obiektów, urządzeń i instalacji SPZOZ w Mińsku Mazowieckim.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę / oferty w zakresie następujących części zamówienia:

Lista wybranych wykonawców

---------------------------------------------------------------------------

Zadanie nr  6

Andrzej Borys Instalacje Elektryczne Projektowanie

Ul. Mieszka I-go 6 m 5

05-200 Wołomin

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wymagania zamawiającego i uzyskała najwyższa ilość punktów.

Wybrany wykonawca / wykonawcy obowiązani są skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2014-03-01.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

13. Zakład Usług Elektrycznych – Zbigniew Powarzyński

Ul. Rzemieślnicza 9, 82-500 Kwidzyń

liczba pkt. kryterium cena oferty - za ryczałtowy koszt przeglądu (przegląd + dojazd): 17,36

liczba pkt. kryterium stawka roboczogodzinowa stosowana przy pracach dodatkowych:  30

liczba pkt. kryterium stawka ryczałtowa za dojazd stosowana przy usługach naprawczych: 4,12          

łączna liczba pkt. w kryterium: 51,48

 

15. Firma Usługowa POMINAD

91-855 łódź, ul. Rysownicza 39/45 m 17

liczba pkt. kryterium cena oferty - za ryczałtowy koszt przeglądu (przegląd + dojazd): 18,40

liczba pkt. kryterium stawka roboczogodzinowa stosowana przy pracach dodatkowych:  29,19

liczba pkt. kryterium stawka ryczałtowa za dojazd stosowana przy usługach naprawczych: 7,38          

łączna liczba pkt. w kryterium: 54,97

 

 

23. Andrzej Borys Instalacje Elektryczne Projektowanie

Ul. Mieszka I-go 6 m 5, 05-200 Wołomin

liczba pkt. kryterium cena oferty - za ryczałtowy koszt przeglądu (przegląd + dojazd): 60,00

liczba pkt. kryterium stawka roboczogodzinowa stosowana przy pracach dodatkowych:  17,81

liczba pkt. kryterium stawka ryczałtowa za dojazd stosowana przy usługach naprawczych: 10          

łączna liczba pkt. w kryterium: 87,81

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu oferty / ofert:

W prowadzonym postępowaniu odrzucono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

TECHMAX Wojciech Podraszka

Ul. Okrzei 2/29

07-300 Ostrów Mazowiecka

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający wymagał, zgodnie z SIWZ VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, złożenia A.6) Formularza cenowego - wypełnionego
i podpisanego przez Wykonawcę. Wykonawca nie załączył i nie złożył ww. dokumentu
w ofercie.

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy PZP

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionymi wykonawcami, w zakresie poszczególnych zadań,  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)         wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)         odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)         niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)         zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm)

____________________________________

Kierownik zamawiającego

 

 

 

Numer sprawy 3/2015                                                           Mińsk Mazowiecki,2015-02-20

                    ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 3/2015.

Nazwa zadania: „Przeglądy obiektów, urządzeń i instalacji w SPZOZ w Mińsku Mazowieckim”

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych  Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania  
w zakresie pakietów: 13, 14

 

Uzasadnienie faktyczne: Nie złożono żadnej oferty.

 

Uzasadnienie prawne: art. 93.1. ust. 1 ustawy PZP

 

 

 Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g .

____________________________________

Kierownik zamawiającego

 

 

 

Numer sprawy 3/2015                                                           Mińsk Mazowiecki, 2015-02-20

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 3/2015.
Nazwa zadania: Przeglądy obiektów, urządzeń i instalacji SPZOZ w Mińsku Mazowieckim.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę / oferty w zakresie następujących części zamówienia:

Lista wybranych wykonawców

---------------------------------------------------------------------------

Zadanie nr  2

PPUH „SUPRON 3” Sp. z o.o.

Ul. Czachowskiego 4

26-600 Radom

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wymagania zamawiającego i uzyskała najwyższa ilość punktów.

Wybrany wykonawca / wykonawcy obowiązani są skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2014-02-26.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

5. Systemy Alarmowe Instalacje Elektryczne Montaż

08-300 Sokołów Podlaski ul. Polna 10

liczba pkt. kryterium cena oferty - za ryczałtowy koszt przeglądu (przegląd + dojazd): 22,86

liczba pkt. kryterium stawka roboczogodzinowa stosowana przy pracach dodatkowych:  10

liczba pkt. kryterium stawka ryczałtowa za dojazd stosowana przy usługach naprawczych:24          

łączna liczba pkt. w kryterium: 56,86

 

8. EL- MONTONIK S.C.

02-969 Warszawa ul. Kremowa 50

liczba pkt. kryterium cena oferty - za ryczałtowy koszt przeglądu (przegląd + dojazd): 32,44

liczba pkt. kryterium stawka roboczogodzinowa stosowana przy pracach dodatkowych:  30

liczba pkt. kryterium stawka ryczałtowa za dojazd stosowana przy usługach naprawczych: 2,66          

łączna liczba pkt. w kryterium: 65,10

 

18. PPUH „SUPRON 3” Sp. z o.o.

26-600 Radom Ul. Czachowskiego 4

liczba pkt. kryterium cena oferty - za ryczałtowy koszt przeglądu (przegląd + dojazd): 43,60

liczba pkt. kryterium stawka roboczogodzinowa stosowana przy pracach dodatkowych:  21,81

liczba pkt. kryterium stawka ryczałtowa za dojazd stosowana przy usługach naprawczych: 10          

łączna liczba pkt. w kryterium: 75,41

 

22. MR SYSTEM Marek Lipowski

04-692 Warszawa ul. Ułanów Krechowieckich 10

liczba pkt. kryterium cena oferty - za ryczałtowy koszt przeglądu (przegląd + dojazd): 60,00

liczba pkt. kryterium stawka roboczogodzinowa stosowana przy pracach dodatkowych:  4,00

liczba pkt. kryterium stawka ryczałtowa za dojazd stosowana przy usługach naprawczych: 1,3          

łączna liczba pkt. w kryterium: 65,30                                                                                                                                             

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu oferty / ofert:

W prowadzonym postępowaniu odrzucono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

TECHMAX Wojciech Podraszka

Ul. Okrzei 2/29

07-300 Ostrów Mazowiecka

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający wymagał, zgodnie z SIWZ VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, złożenia A.6) Formularza cenowego - wypełnionego
i podpisanego przez Wykonawcę. Wykonawca nie załączył i nie złożył ww. dokumentu
w ofercie.

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy PZP

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionymi wykonawcami, w zakresie poszczególnych zadań,  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)         wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)         odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)         niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)         zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm)

____________________________________

Kierownik zamawiającego

 

 

 

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 16900-2015 z dnia 2015-01-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mińsk Mazowiecki
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawców usług w zakresie przeglądów i konserwacji obiektów, urządzeń i instalacji oraz świadczenie usług naprawczych, jeżeli wystąpią, w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki...
Termin składania ofert: 2015-02-03


Numer ogłoszenia: 10423 - 2015; data zamieszczenia: 26.01.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 16900 - 2015 data 23.01.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 37, 05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 0-25 7583001, 7591810, fax. 0-25 7591666.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2).
 • W ogłoszeniu jest: II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 30..
 • W ogłoszeniu powinno być: II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.02.2015 godzina 09:30, miejsce: Kancelaria SPZOZ ul. Szpitalna 37 05-300 Mińsk Mazowiecki..
 • W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.02.2015 godzina 09:30, miejsce: Kancelaria SPZOZ ul. Szpitalna 37 05-300 Mińsk Mazowiecki..

 

 

 

 

 

 

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.spzozmm.bip.net.pl


Mińsk Mazowiecki: Przeglądy obiektów, urządzeń i instalacji w SPZOZ w Mińsku Mazowieckim
Numer ogłoszenia: 16900 - 2015; data zamieszczenia: 23.01.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej , ul. Szpitalna 37, 05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 0-25 7583001, 7591810, faks 0-25 7591666.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozmm.bip.net.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeglądy obiektów, urządzeń i instalacji w SPZOZ w Mińsku Mazowieckim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawców usług w zakresie przeglądów i konserwacji obiektów, urządzeń i instalacji oraz świadczenie usług naprawczych, jeżeli wystąpią, w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Szpitalnej 37. Zamówienie zostało podzielone na zadania. Szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ. W załączeniu do SIWZ 24 szt. pakietów z wykazem przeglądów obiektów, urządzeń i instalacji podzielonych na 19 zadań..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego ze względu na możliwość wystąpienia prac naprawczych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.63.13.00-3, 50.80.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 19.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymagane jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej jednej usługi obejmującej poszczególne pakiety w ramach oferowanych przez Wykonawcę zadań, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymagane jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymagane jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymagane jest złożenie przez Wykonawcę dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę; Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych; Formularz cenowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Strony dopuszczają zmianę oferty Wykonawcy w zakresie zmian rzeczowo - finansowych i terminu wykonania przedmiotu Umowy za porozumieniem stron. 2. Zmiana określona w pkt. 1 nie wymaga zmiany Umowy. 3. Wykonawca zaktualizuje harmonogram rzeczowo - finansowy w zakresie dopuszczonych zmian i przedstawi go Zamawiającemu do zatwierdzenia w wersji papierowej i elektronicznej. 4. Jeżeli zmiana, o której mowa w pkt 1. spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy w stosunku do złożonej oferty, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie wykonane czynności, zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo - finansowym.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzozmm.bip.net.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 37 05-300 Mińsk Mazowiecki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.02.2015 godzina 09:30, miejsce: Kancelaria SPZOZ ul. Szpitalna 37 05-300 Mińsk Mazowiecki.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie nr 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 1 obejmuje Pakiet nr 1 - Przeglądy obiektów Szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.63.13.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie nr 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 2 obejmuje Pakiet nr 2 - Drzwi przeciwpożarowe, Pakiet nr 3 - System oddymiania, Pakiet nr 4 - System SAP Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.63.13.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 60
  • 2. Stawka roboczogodzinowa stosowana przy pracach dodatkowych - 30
  • 3. Stawka ryczałtowa za dojazd stosowana przy usługach naprawczych - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie nr 3.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 3 obejmuje Pakiet nr 5 - Dźwigi Szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.63.13.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 60
  • 2. Stawka roboczogodzinowa stosowana przy pracach dodatkowych - 30
  • 3. Stawka ryczałtowa za dojazd stosowana przy usługach naprawczych - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie nr 4.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 4 obejmuje Pakiet nr 6 - Instalacja alarmu zabezpieczającego pomieszczenia przed włamaniem Szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.63.13.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 60
  • 2. Stawka roboczogodzinowa stosowana przy pracach dodatkowych - 30
  • 3. Stawka ryczałtowa za dojazd stosowana przy usługach naprawczych - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zadanie nr 5.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 5 obejmuje Pakiet nr 7 - Przeglądy kominiarskie.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.63.13.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 60
  • 2. Stawka roboczogodzinowa stosowana przy pracach dodatkowych - 30
  • 3. Stawka ryczałtowa za dojazd stosowana przy usługach naprawczych - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Zadanie nr 6.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 6 obejmuje Pakiet nr 8 - Instalacja elektryczna, odgromowa, Pakiet nr 9 - Oświetlenie awaryjne, Szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.63.13.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 60
  • 2. Stawka roboczogodzinowa stosowana przy pracach dodatkowych - 30
  • 3. Stawka ryczałtowa za dojazd stosowana przy usługach naprawczych - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Zadanie nr 7.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 7 obejmuje Pakiet nr 10 - Wentylacja mechaniczna, Pakiet nr 11 - Klimatyzacja, Pakiet nr 12 - Agregat wody lodowej.Szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.63.13.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 60
  • 2. Stawka roboczogodzinowa stosowana przy pracach dodatkowych - 30
  • 3. Stawka ryczałtowa za dojazd stosowana przy usługach naprawczych - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Dot. Zadnia nr 8,9, 10,11,13,14,15,17,18 (Pakiet nr 13,14,15,16,18,19,20,22,23).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 8 obejmuje Pakiet nr 13 - Stacje uzdatniania wody, Zadanie nr 9 obejmuje Pakiet nr 14 - Zestaw urządzeń sprężonego powietrza, Zadanie nr 10 obejmuje Pakiet nr 15 - Zestaw agregatów próżni, Zadanie nr 11 obejmuje Pakiet nr 16 - Zestaw podtlenku azotu, Zadanie nr 13 obejmuje Pakiet nr 18 - Lampa bakteriobójcza do dezynfekcji wody, Zadanie nr 14 obejmuje Pakiet nr 19 - Agregat prądotwórczy, Zadanie nr 15 obejmuje Pakiet nr 20 - Stacja redukcyjna gazu, Zadanie nr 17 obejmuje Pakiet nr 22 - Kotłownia, Zadanie nr 18 obejmuje Pakiet nr 23 - Zestaw hydroforowy Integralną częścią Zadania nr 8 stanowi Załącznik C - Pakiet nr 13. Integralną częścią Zadania nr 9 stanowi Załącznik C - Pakiet nr 14. Integralną częścią Zadania nr 10 stanowi Załącznik C - Pakiet nr 15. Integralną częścią Zadania nr 11 stanowi Załącznik C - Pakiet nr 16. Integralną częścią Zadania nr 13 stanowi Załącznik C - Pakiet nr 18. Integralną częścią Zadania nr 14 stanowi Załącznik C - Pakiet nr 19. Integralną częścią Zadania nr 15 stanowi Załącznik C - Pakiet nr 20. Integralną częścią Zadania nr 17 stanowi Załącznik C - Pakiet nr 22. Integralną częścią Zadania nr 18 stanowi Załącznik C - Pakiet nr 23. Szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.80.00.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 60
  • 2. Stawka roboczogodzinowa stosowana przy pracach dodatkowych - 30
  • 3. Stawka ryczałtowa za dojazd stosowana przy usługach naprawczych - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Zadanie nr 12.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 12 obejmuje Pakiet nr 17 - Szczelność instalacji gazów medycznych, Szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.63.13.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 60
  • 2. Stawka roboczogodzinowa stosowana przy pracach dodatkowych - 30
  • 3. Stawka ryczałtowa za dojazd stosowana przy usługach naprawczych - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: Zadanie nr 16.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 16 obejmuje Pakiet nr 21 - Szczelność instalacji gazu ziemnego. Szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.63.13.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 60
  • 2. Stawka roboczogodzinowa stosowana przy pracach dodatkowych - 30
  • 3. Stawka ryczałtowa za dojazd stosowana przy usługach naprawczych - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: Zadanie nr 19.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 19 obejmuje Pakiet nr 24 - Monitoring pożarniczy instalacji sygnalizacji pożaru. Szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.80.00.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

 

Załączniki

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 4 (36.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 3 (70.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2 (46.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (27.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (47.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjasnienie treści SIWZ (133.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zmiana Ogłoszenia w BZP (35.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie BZP (23.8kB) Zapisz dokument  
SIWZ (42.3kB) Zapisz dokument  
Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia (40.1kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy wykonawcy (15.7kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 3 - WYKAZ OSÓB DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4a Umowa przeglądy obiektów (206kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4b Umowa przeglądy z naprawami (216.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4c Umowa monitoring (187.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4d umowa konserwacja dźwigów (297.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 5 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6- OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 7 - OŚWIADCZENIE ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA, (23kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 8- OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 9 - WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH USŁUG (13.8kB) Zapisz dokument  
Załącznik A Wykaz obiektów budowlanych (11.8kB) Zapisz dokument  
Załącznik B Wzór harmonogramu (10.6kB) Zapisz dokument  
Załącznik C Pakiety do przetargu (44.9kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Tkaczyk Mariola
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Tkaczyk Mariola
Data wprowadzenia:2015-01-23 14:59:36
Opublikował:Tkaczyk Mariola
Data publikacji:2015-01-23 15:02:41
Ostatnia zmiana:2015-02-26 20:53:18
Ilość wyświetleń:1347
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim, ul. Szpitalna 37, 05-300 Minsk Mazowiecki. spzozmm@spzozmm.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij