Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim

Kolorowy pasek

Wywóz i utylizacja odpadów niebezpiecznych Numer ogłoszenia: 14510 - 2015

Mińsk Mazowiecki, 2015-02-06

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 2/2015.
Nazwa zadania: Wywóz i utylizacja odpadów niebezpiecznych

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.  Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający  unieważnia postępowanie na wywóz i utylizację odpadów niebezpiecznych.

Cena złożonej oferty, która spełnia warunki określone w SIWZ przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia.

Zamawiający określił w SIWZ (rozdz. II, pkt. 2) , że Przedmiot Zamówienia ma być realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami t.j. ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.
W świetle art. 20 ustawy o odpadach zasadnicze znaczenie ma miejsce w jakim wykonawcy będą unieszkodliwiać odbierane od Zamawiającego odpady. Wykonawca EKO-TOP Sp. z o.o. z siedzibą
w Rzeszowie zadeklarował unieszkodliwienie odpadów medycznych w Bydgoszczy (odległość od wytwarzania odpadów do spalarni to ok.347km).Wykonawca EMKA SA z siedzibą w Żyrardowie zadeklarował unieszkodliwianie odpadów w instalacji w Chojnicach (odległość od wytwarzania odpadów do spalarni to ok.438km ).

Zatem instalacją spełniającą „zasadę bliskości” zgodną z art. 20 ustawy o odpadach jest instalacja zadeklarowana przez firmę ECO- ABC Sp. z o.o. znajdująca się w Bełchatowie, która jest oddalona
od miejsca wytwarzanych odpadów o ok. 210km.

Uzasadnienie prawne:

Art. 93.1 pkt. 4

Środki ochrony prawnej

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

____________________________________

Kierownik zamawiającego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.spzozmm.bip.net.pl


Mińsk Mazowiecki: Wywóz i utylizacja odpadów niebezpiecznych
Numer ogłoszenia: 14510 - 2015; data zamieszczenia: 21.01.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej , ul. Szpitalna 37, 05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 0-25 7583001, 7591810, faks 0-25 7591666.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozmm.bip.net.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wywóz i utylizacja odpadów niebezpiecznych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wywóz i utylizacja odpadów niebezpiecznych pochodzących z działalności usług medycznych oraz związanych z nimi badań. Odbiór odpadów odbywać się będzie transportem Wykonawcy w terminach: - Odpady o kodach 18 01 02 trzy razy w tygodniu tj. poniedziałek, środa, piątek. - Pozostałe odpady medyczne w okresie: od maja do października trzy razy w tygodniu: tj. poniedziałek, środa, piątek oraz w okresie od listopada do kwietnia dwa razy w tygodniu: tj. poniedziałek, piątek z lokalizacji Mińsk Mazowiecki ul. Szpitalna 37, ul. Kościuszki 9 oraz Poświętne ul. Szkolna 4 i Strachówka ul. Norwida 6. Ilość odpadów w skali miesiąca wynosić będzie około 2880kg z możliwością +/- 300kg Przedmiot Zamówienia ma być realizowany zgodnie z ustawą o odpadach. Dokumenty potwierdzające unieszkodliwianie odebranych odpadów medycznych Wykonawca usługi jest zobowiązany prowadzić i przekazywać Zamawiającemu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13.01.2014r. Wykonawca winien złożyć oświadczenie, z którego treści powinno wynikać, że spalarnia w której będą unieszkodliwiane odpady medyczne zakaźne jest eksploatowana zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska oraz spełnia standardy emisyjne.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.52.40.00-6, 90.51.10.00-2, 90.50.00.00-2, 90.52.44.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania specjalnych uprawnień (koncesja, zezwolenie, licencja) - Koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym wydanej na podstawie: ustawy o odpadach lub inne przepisami prawa dopuszczone. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie - należy złożyć oświadczenie, że osoby, które będą wykonywały zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień wraz z wykazem osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i wykaz tych osób Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie - należy złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę; Wykaz osób do kontaktów; Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych; Formularz cenowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę; Oświadczenie, z którego treści powinno wynikać, że spalarnia w której będą unieszkodliwiane odpady medyczne zakaźne jest eksploatowana zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska oraz spełnia standardy emisyjne

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek podatku VAT Możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości: +/- 300kg

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzozmm.bip.net.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 37 05-300 Mińsk Mazowiecki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.01.2015 godzina 09:30, miejsce: KANCELARIA SPZOZ ul. Szpitalna 37 05-300 Mińsk Mazowiecki.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (269.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie BZP (283kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ odpady med. (250.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (34.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 - Wykaz osób realizujących zam. (28.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 - OŚWIADCZENIE art. 22 (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 - Projekt umowy (309.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 - WYKAZ OSÓB DO KONTAKTÓW (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 7 - Formularz cenowy (36.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 8 - OŚWIADCZENIE DOT. GRUPY KAPITAŁOWEJ (27.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Wielgo Aneta
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wielgo Aneta
Data wprowadzenia:2015-01-21 12:23:56
Opublikował:Wielgo Aneta
Data publikacji:2015-01-21 12:28:26
Ostatnia zmiana:2015-02-06 15:04:36
Ilość wyświetleń:726
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim, ul. Szpitalna 37, 05-300 Minsk Mazowiecki. spzozmm@spzozmm.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij