Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim

Kolorowy pasek

Przeglądy obiektów, urządzeń i instalacji w SPZOZ w Mińsku Mazowieckim Numer ogłoszenia: 422290 - 2014

Mińsk Mazowiecki, 2015-01-16

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 52/2014. Nazwa zadania: Przeglądy obiektów, urządzeń i instalacji w SPZOZ w Mińsku Mazowieckim

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm.) Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający w załącznikach: formularze cenowe niedostatecznie doprecyzował opis przedmiotu zamówienia. Biorąc powyższe pod uwagę, nie możliwe jest dokonanie prawidłowej oceny ofert. Zamawiający  unieważnia postępowanie w zakresie zadania od 1 do 19. Postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. 

Uzasadnienie prawne:

Art. 93.1 pkt. 7

Środki ochrony prawnej

 Od niniejszej decyzji zamawiającego, nie przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu).

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)            niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego, lub

2)            zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

____________________________________

Kierownik zamawiającego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numer sprawy 52/2014                                                          Mińsk Mazowiecki, 2015-01-08

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 52/2014.

Nazwa zadania: Przeglądy obiektów, urządzeń i instalacji w SPZOZ w Mińsku Mazowieckim.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie dotyczące zadania 8 pakiet 13 oraz zadania 13 pakiet 18, czy posiadają Państwo DTR urządzeń, gdyż informację podane w SIWZ i załącznikach są nie wystarczające do złożenia ofert? Jeżeli nie to czy można przyjechać na wizję lokalną przed złożeniem oferty.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza możliwość wizji lokalnej w zakresie urządzeń
z zadania 8 pakietu 13 i zadania 13 pakietu 18.

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zakresu Zadania 1 Pakietu 1 dotyczącego przeglądów budowlanych. Zamawiający nie określił czy zamówienie dotyczy przeglądów rocznych zgodnie z art. 62.1.1, przeglądów pięcioletnich zgodnie z art. 62.1.2. czy też obiektów wilekopowierzchniowych zgodnie z art. 62.1.3. ponadto prosimy o podanie wykazu budynków wraz z danymi technicznymi dotyczącymi powierzchni, kubatury i ilości kondygnacji.

Odpowiedź: Wszystkie dane są zawarte w Załączniku nr 1 i Załączniku A – zestawienie budynków i obiektów objętych kontrolą.  

Bardzo proszę o przesłanie drogą mailową specyfikacji- dotyczącej ilości urządzeń do kontroli w przetargu na przegląd instalacji gazowej polegającej na  wykonaniu kontroli szczelności instalacji gazu ziemnego .(zadanie nr16 pakiet nr 21)

Odpowiedź:  2 Kotły wodne 16.1 PG80 , Kocioł parowy 15PGD75 oraz instalacja wraz z zaworem głównym.

Pytanie odnosi się do fragmentu zamówienia, część 6.

Proszę bliżej opisać zakres obowiązków zamawianej usługi:

"Wykonywanie wszelkich czynności związanych z utrzymaniem technicznej sprawności i bezpieczeństwa użytkowania instalacji elektrycznych, odgromowych i ich przyłączy do budynku."

Czy zamówienie obejmuje pełen serwis instalacji elektrycznej w obiektach zamawiającego?, jeżeli tak to proszę podać zakres czynności lub czy część tej usługi obejmuje tylko usunięcie usterek które wynikną podczas wykonywania przeglądu.

Odpowiedź: Zamówienie obejmuje usunięcie usterek wynikłych w trakcie przeglądu oraz usuwanie stanów awaryjnych, które rozliczane będzie wg stawki roboczogodzinowej stosowanej przy pracach naprawczych oraz stawki ryczałtowej za dojazd.

Dotyczy zadania nr 7

Zwracam się z prośbą o udostępnienie rysunków instalacji wentylacji w budynku SPZOZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza możliwość udostępnienia dokumentacji w siedzibie Zamawiającego.

Proszę również o udzielenie odpowiedzi na pytanie:

Czy przegląd techniczny obejmuje czyszczenie instalacji wentylacji?

Odpowiedź: Tak

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

 

 W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

____________________________________

Kierownik zamawiającego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 422290-2014 z dnia 2014-12-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mińsk Mazowiecki
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawców usług w zakresie przeglądów i konserwacji obiektów, urządzeń i instalacji oraz świadczenie usług naprawczych, jeżeli wystąpią, w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki...
Termin składania ofert: 2015-01-12


Numer ogłoszenia: 422844 - 2014; data zamieszczenia: 31.12.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 422290 - 2014 data 30.12.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 37, 05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 0-25 7583001, 7591810, fax. 0-25 7591666.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.5).
 • W ogłoszeniu powinno być: II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego ze względu na możliwość wystąpienia prac naprawczych.

 

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.spzozmm.bip.net.pl


Mińsk Mazowiecki: Przeglądy obiektów, urządzeń i instalacji w SPZOZ w Mińsku Mazowieckim
Numer ogłoszenia: 422290 - 2014; data zamieszczenia: 30.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej , ul. Szpitalna 37, 05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 0-25 7583001, 7591810, faks 0-25 7591666.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozmm.bip.net.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeglądy obiektów, urządzeń i instalacji w SPZOZ w Mińsku Mazowieckim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawców usług w zakresie przeglądów i konserwacji obiektów, urządzeń i instalacji oraz świadczenie usług naprawczych, jeżeli wystąpią, w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Szpitalnej 37. Zamówienie zostało podzielone na zadania. Szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ. W załączeniu do SIWZ 24 szt. pakietów z wykazem przeglądów obiektów, urządzeń i instalacji podzielonych na 19 zadań..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.63.13.00-3, 50.80.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 19.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 48.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymagane jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej jednej usługi obejmującej poszczególne pakiety w ramach oferowanych przez Wykonawcę zadań, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymagane jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymagane jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymagane jest złożenie przez Wykonawcę dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę; Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych; Formularz cenowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę ; Harmonogram rzeczowo - finansowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Strony dopuszczają zmianę oferty Wykonawcy w zakresie zmian rzeczowo - finansowych i terminu wykonania przedmiotu Umowy za porozumieniem stron. 2. Zmiana określona w pkt. 1 nie wymaga zmiany Umowy. 3. Wykonawca zaktualizuje harmonogram rzeczowo - finansowy w zakresie dopuszczonych zmian i przedstawi go Zamawiającemu do zatwierdzenia w wersji papierowej i elektronicznej. 4. Jeżeli zmiana, o której mowa w pkt 1. spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy w stosunku do złożonej oferty, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie wykonane czynności, zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo - finansowym.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzozmm.bip.net.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 37 05-300 Mińsk Mazowiecki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.01.2015 godzina 09:30, miejsce: Kancelaria SPZOZ ul. Szpitalna 37 05-300 Mińsk Mazowiecki.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie nr 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 1 obejmuje Pakiet nr 1 - Przeglądy obiektów Szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.63.13.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 48.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie nr 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 2 obejmuje Pakiet nr 2 - Drzwi przeciwpożarowe, Pakiet nr 3 - System oddymiania, Pakiet nr 4 - System SAP Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.63.13.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 48.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 60
  • 2. stawka roboczogodzinowa - 30
  • 3. stawka ryczałtowa za dojazd - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie nr 3.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 3 obejmuje Pakiet nr 5 - Dźwigi Szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.63.13.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 60
  • 2. stawka roboczogodzinowa - 30
  • 3. stawka ryczałtowa za dojazd - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie nr 4.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 4 obejmuje Pakiet nr 6 - Instalacja alarmu zabezpieczającego pomieszczenia przed włamaniem Szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.63.13.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 48.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 60
  • 2. stawka roboczogodzinowa - 30
  • 3. stawka ryczałtowa za dojazd - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zadanie nr 5.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 5 obejmuje Pakiet nr 7 - Przeglądy kominiarskie.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.63.13.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 48.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Zadanie nr 6.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 6 obejmuje Pakiet nr 8 - Instalacja elektryczna, odgromowa, Pakiet nr 9 - Oświetlenie awaryjne, Szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.63.13.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 48.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 60
  • 2. stawka roboczogodzinowa - 30
  • 3. stawka ryczałtowa za dojazd - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Zadanie nr 7.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 7 obejmuje Pakiet nr 10 - Wentylacja mechaniczna, Pakiet nr 11 - Klimatyzacja, Pakiet nr 12 - Agregat wody lodowej.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.63.13.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 48.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 60
  • 2. stawka roboczogodzinowa - 30
  • 3. stawka ryczałtowa za dojazd - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Dot. Zadnia nr 8,9, 10,11,13,14,15,17,18 (Pakiet nr 13,14,15,16,18,19,20,22,23).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 8 obejmuje Pakiet nr 13 - Stacje uzdatniania wody, Zadanie nr 9 obejmuje Pakiet nr 14 - Zestaw urządzeń sprężonego powietrza, Zadanie nr 10 obejmuje Pakiet nr 15 - Zestaw agregatów próżni, Zadanie nr 11 obejmuje Pakiet nr 16 - Zestaw podtlenku azotu, Zadanie nr 13 obejmuje Pakiet nr 18 - Lampa bakteriobójcza do dezynfekcji wody, Zadanie nr 14 obejmuje Pakiet nr 19 - Agregat prądotwórczy, Zadanie nr 15 obejmuje Pakiet nr 20 - Stacja redukcyjna gazu, Zadanie nr 17 obejmuje Pakiet nr 22 - Kotłownia, Zadanie nr 18 obejmuje Pakiet nr 23 - Zestaw hydroforowy Integralną częścią Zadania nr 8 stanowi Załącznik C - Pakiet nr 13. Integralną częścią Zadania nr 9 stanowi Załącznik C - Pakiet nr 14. Integralną częścią Zadania nr 10 stanowi Załącznik C - Pakiet nr 15. Integralną częścią Zadania nr 11 stanowi Załącznik C - Pakiet nr 16. Integralną częścią Zadania nr 13 stanowi Załącznik C - Pakiet nr 18. Integralną częścią Zadania nr 14 stanowi Załącznik C - Pakiet nr 19. Integralną częścią Zadania nr 15 stanowi Załącznik C - Pakiet nr 20. Integralną częścią Zadania nr 17 stanowi Załącznik C - Pakiet nr 22. Integralną częścią Zadania nr 18 stanowi Załącznik C - Pakiet nr 23. Szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.80.00.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 48.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 60
  • 2. stawka roboczogodzinowa - 30
  • 3. stawka ryczałtowa za dojazd - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Zadanie nr 12.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 12 obejmuje Pakiet nr 17 - Szczelność instalacji gazów medycznych, Szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.63.13.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 48.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 60
  • 2. stawka roboczogodzinowa - 30
  • 3. stawka ryczałtowa za dojazd - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: Zadanie nr 16.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 16 obejmuje Pakiet nr 21 - Szczelność instalacji gazu ziemnego. Szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.63.13.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 48.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 60
  • 2. stawka roboczogodzinowa - 30
  • 3. stawka ryczałtowa za dojazd - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: Zadanie nr 19.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 19 obejmuje Pakiet nr 24 - Monitoring pożarniczy instalacji sygnalizacji pożaru. Szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.80.00.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 48.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 422290-2014 z dnia 2014-12-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mińsk Mazowiecki
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawców usług w zakresie przeglądów i konserwacji obiektów, urządzeń i instalacji oraz świadczenie usług naprawczych, jeżeli wystąpią, w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki...
Termin składania ofert: 2015-01-12


Numer ogłoszenia: 422402 - 2014; data zamieszczenia: 30.12.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 422290 - 2014 data 30.12.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 37, 05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 0-25 7583001, 7591810, fax. 0-25 7591666.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Zał I.
 • W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie nr 3. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 30.
 • W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie nr 3. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 48.

 

 

Załączniki

Uniewaznienie (264.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjasnienie treści SIWZ (154.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zmiana ogłoszenia BZP (36.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie BZP (461.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (283.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1- Opis przedmiotu zamówienia przeglądy techniczne (366.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy wykonawcy (15.6kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 3 - WYKAZ OSÓB DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4a Umowa przeglądy obiektów (206.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4b Umowa przeglądy z naprawami (216.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4c Umowa monitoring (188.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4d umowa konserwacja dźwigów (296.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 5 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (23kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6- OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 7 - OŚWIADCZENIE ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA, (23kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załacznik A - zestawienie budynków i obiektów objętych kontrolą (12.2kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 8- OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik B - wzór harmonogramu rzeczowo - finansowego (10.9kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 9 - WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH USŁUG. (13.8kB) Zapisz dokument  
Załącznik C - Pakiety 1-24 Formularze cenowe (49.2kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Tkaczyk Mariola
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Tkaczyk Mariola
Data wprowadzenia:2014-12-30 15:54:57
Opublikował:Tkaczyk Mariola
Data publikacji:2014-12-30 15:56:01
Ostatnia zmiana:2015-01-16 14:36:57
Ilość wyświetleń:1409
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim, ul. Szpitalna 37, 05-300 Minsk Mazowiecki. spzozmm@spzozmm.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij