Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim

Kolorowy pasek

Kompleksowa usługa prania wraz z najmem pościeli i odzieży ochronnej. 2014/S 203-359615

 

 

 

 

Numer sprawy  48/2014                                                        Mińsk Mazowiecki, 2015-01-07

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

 

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 48/2014

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.) Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania:  Numer sprawy: 48/2014. Nazwa zadania: Kompleksowa usługa prania wraz z najmem pościeli i odzieży ochronnej.

 

Uzasadnienie: cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Art. 93 ust.1 pkt 4.

 

 

 

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm).

____________________________________

Kierownik zamawiającego

 

 

 

 

Ogłoszenie dodatkowych

informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub

sprostowanie

 

 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

(jeżeli jest Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Krajowy numer identyfikacyjny:

znany) Zdrowotnej _____

Adres pocztowy: ul. Szpitalna 37

Miejscowość: Mińsk Mazowiecki Kod pocztowy: 05-300 Państwo: Polska (PL)

Punkt kontaktowy: _____ Tel.: +48 255065160

Osoba do kontaktów: Aneta Wielgo Mariola Tkaczyk

E-mail: zamowienia.publiczne@spzozmm.pl Faks: +48 255065164

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)

(URL) Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: www.spzozmm.bip.net.pl

(URL) Adres profilu nabywcy: _____

(URL) Dostęp elektroniczny do informacji: _____

(URL) Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:

Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

 

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:

kompleksowa usługa pralnicza wraz z najmem pościeli i odzieży ochronnej

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Kompleksowa usługa prania wraz z najmem pościeli i odzieży ochronnej. Szczegółowy opis zawarty jest w

załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

98310000

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Otwarta

Ograniczona

Ograniczona przyspieszona

Negocjacyjna

Negocjacyjna przyspieszona

Dialog konkurencyjny

Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem

Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia

Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu

Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu

Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

48/2014

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices

TED eSender

Login: ENOTICES_spzozmm

rok i numer dokumentu Dane referencyjne ogłoszenia: 2014-138245

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 203-359615 z dnia: 22/10/2014 (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:

(dd/mm/rrrr)17/10/2014

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:

Procedury niepełnej

Sprostowania

Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane

Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne

Zamówienia nie udzielono

Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)

Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą

Oba przypadki

VI.3.2)

W ogłoszeniu pierwotnym

W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

W obu przypadkach

(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajduje się Zamiast: Powinno być:

zmieniany tekst: II.1.5)Krótki opis zamówienia lub II.1.5)Krótki opis zamówienia lub

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu zakupu

Kompleksowa usługa prania wraz z Kompleksowa usługa prania wraz z zakupu

najmem pościeli i odzieży ochronnej. najmem pościeli i odzieży ochronnej.

Szczegółowy opis zawarty jest w Szczegółowy opis zawarty jest

załączniku nr 1 do SIWZ. w załączniku nr 1 do SIWZ.po

modyfikacji

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajdują się Zamiast: Powinno być:

zmieniane daty: 02/12/2014 Godzina: 09:30 29/12/2014 Godzina: 09:30

(dd/mm/rrrr) (dd/mm/rrrr) IV.3.4)Termin składania ofert lub

wniosków o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu

Miejsce, w którym znajdują się Zamiast: Powinno być:

zmieniane daty: 02/12/2014 Godzina: 10:00 29/12/2014 Godzina: 10:00

(dd/mm/rrrr) (dd/mm/rrrr) IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia

Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:

W związku z modyfikacją opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający przedłuża termin składania ofert.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

(dd/mm/rrrr)24/11/2014 - ID:2014-155237

 

 

 

 

Numer sprawy 48/2014                                                                    Miejscowość, 2014-11-24

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 48/2014. Nazwa zadania: Kompleksowa usługa prania wraz z najmem pościeli i odzieży ochronnej.

 

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

 

1.       Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu przejęcia z dniem rozpoczęcia świadczenia 2 pracowników.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

2.      Czy Zamawiający może określić jakie dokładnie szkody powstałe w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy będą ponosić go do odpowiedzialności?

 Odpowiedź: Zamawiający definiuje szkodę jako każdy uszczerbek w majątku Zamawiającego spowodowany nie wykonaniem lub nienależytym wykonywaniem przedmiotu umowy.

3.      Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w przypadku odstąpienia od umowy kary umowne były naliczane od wartości brutto niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

4.      Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby pralnia Wykonawcy wyposażona była w pralnicę tunelową zakończoną wirówką do prania wodnego bielizny fasonowej (w tym bielizny barierowej) ze wzglądu na fakt, iż zapewnienie prania w/w rodzajów bielizny w pralnico-wirówce zapewnia długotrwałą żywotność tejże bielizny oraz eliminuje możliwość narażenia jej na działanie prasy wyżymającej stanowiącej integralną część linii tunelowej w pralni Wykonawcy? Takie rozwiązanie zapewnia bezpieczne obchodzenie się z bielizną fasonową a w szczególności takimi jej elementami jak napy, guziki oraz zamki. Wykonawca ze względu na fakt, iż bielizna barierowa stanowi własność Zamawiającego i szczegółowe parametry tejże bielizny nie są znane Wykonawcy zapewnia również, że bielizna ta nie będzie poddawana procesowi prania dezynfekcyjnego wodnego w pralnicy tunelowej zakończonej prasą wyżymającą. Wykonawca bieliznę barierową Zamawiającego będzie poddawał procesowi prania dezynfekcyjnego w pralnico-wirówce.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

5.      Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dezynfekcji w komorze dezynfekcyjnej i dopuści pranie dezynfekcyjne materacy metodą nie powodującą ich uszkodzenia mechanicznego w pralnico-wirówkach z barierą higieniczną przy zachowaniu odpowiednio dobranej technologii środków piorąco-dezynfekujących? Dezynfekcja w pralnico – wirówce zapewnia nie gorszą skuteczność od dezynfekcji w komorze dezynfekcyjnej. Skuteczność dezynfekcji w pralnico – wirówce jest nawet lepsza dzięki wykonywaniu dezynfekcji na czystym, wypranym asortymencie (wg powszechnej wiedzy epidemiologicznej np. zapocony materac, który jest teoretycznie nie zabrudzony wydzielinami i wydalinami, a jednak zanieczyszczony).

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

6.      Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o określenie wysokości wynajmu za m2 biorąc pod uwagę opłaty eksploatacyjne.

Odpowiedź: Wysokość wynajmu za m2 jest określony  w złączniku nr 1 Opis przedmiotu zamówienia do SIWZ pkt 32.

7.      Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu odbioru bielizny skażonej bakteriami zarodnikującymi?

Odpowiedź: Zgodnie z modyfikacją załącznika nr 1 z dnia 24.11.2014r. doprecyzował określenie „niezwłocznie”.

8.      Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów chirurgicznych wielorazowego użytku, w pełni barierowych, z miękkiej i lekkiej tkaniny poliestrowej z dodatkiem nitki węglowej, przeznaczonych do operacji standardowego ryzyka, zgodnych z normą PN-EN 13795, tkanina o zwiększonej odporności na przesiąkanie płynów, o gramaturze max 85 g/m2 (skład PES 99,3%, nitka węglowa 0,7%)? Rękawy fartucha wykończone długim poliestrowym mankietem z wszytą tasiemką do założenia na palec, przy szyi kolorowe lamówki identyfikujące rozmiar fartucha. Fartuch wykonany w sposób umożliwiający założenie go na „jałowo”. Troki zabezpieczone kartonikiem. Przy stójce zapięcia na nierdzewne napy regulujące obwód szyi. Łączenie głównych części fartucha za pomocą szwów krytych zwijanych i stębnowanych daje większe bezpieczeństwo w użytkowaniu, szwy się nie rozciągają, nie siepią i są szczelne. Tkanina z której wykonane są fartuchy jest zgodna z normą PN EN ISO 10993: nie powoduje podrażnień, uczuleń i nie jest cytotoksyczna.

Nadmieniamy także, że fartuch opisany w przedmiocie zamówienia nie powinien być używany na bloku operacyjnym, ponieważ niezależnie od stref fartucha (krytyczne i mniej krytyczne) powinien on być w pełni zgodny z normą PN EN 13795. Tkanina poliestrowo-bawełniana nie spełnia parametru odporności na przenikanie cieczy ?10 cm H2O poza tym bawełna podczas normalnego użytkowania oraz po przejściu cykli prania, suszenia i sterylizacji uwalnia pyłki bawełny (pyli), przez które przenoszone są drobnoustroje.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

9.      Czy Zamawiający nie popełnił omyłki i czy na pewno wymaga aby tkanina przeznaczona na serwety, podkłady i prześcieradła operacyjne była zgodna z normą PN EN 13975 – ponieważ opisana tkanina o tak wysokiej zawartości bawełny jest niezgodna z parametrami normy na przesiąkanie płynów i zagraża bezpieczeństwu pacjentów i użytkowników.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby tkanina przeznaczona na serwety, podkłady i prześcieradła operacyjne była zgodna z normą PNEN 13975

10.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet, podkładów i prześcieradeł z tkanin zgodnych z normą PN EN 13795. Serwety wykonane z dwóch rodzajów tkanin: w części krytycznej z trójwarstwowego laminatu dzianiny poliestrowej z poliuretanową membraną o gramaturze min 180 g/m2 – co gwarantuje wysoką barierowość i chłonność oraz w części mniej krytycznej z gęstej poliestrowej tkaniny o gramaturze max 80g/m2 zapewniającej barierowość i przepuszczalność powietrza? Przesiąkanie płynów w części mniej krytycznej min 50 cm H2O; w części krytycznej min 500 cm H2O – zgodnie z normą EN 20811.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

11.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tkaniny na bieliznę pościelową  o składzie: bawełna 50% i PES 50%, liczba nitek w tkaninie na decymetr: osnowa 359 +/- 5 nitek/dm, wątek 265 +/- 7 nitek/dm, o gramaturze 160 g/m2, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

12.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odzieży ochronnej - fasonowej o gramaturze 165 g/m2? Tkanina opisana w przedmiocie zamówienia o gramaturze do 210 g/m2 sprawi, że odzież będzie ciężka. Na rynku nie stosuje się tak wysokiej gramatury na tego typu odzież roboczą, która ma być wygodna i komfortowa.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza gramaturę 165 g/m2 dla odzieży ochronnej fasonowej, zgodnie z modyfikacją załącznika nr 1 z dnia 24.11.2014r.

 

W załączeniu załącznik nr 1 po modyfikacji.

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami zamawiający informuje jednocześnie o przedłużeniu terminu składania ofert. Nowy termin to: 2014-12-29 do godz.09:30. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz.10:00. Pozostałe ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić ewentualny kolejny wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji, bez rozpoznania.

____________________________________

Kierownik zamawiającego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

 

 

 

 

 

 

 

 

Numer sprawy 48/2014                                                                    Miejscowość, 2014-11-24

MODYFIKACJA  TREŚCI  SIWZ 

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 48/2014. Nazwa zadania: Kompleksowa usługa prania wraz z najmem pościeli i odzieży ochronnej.

 

Zamawiający zmodyfikował:

·         załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia (w załączeniu załącznik nr 1 po modyfikacji).

·         Specyfikację istotnych warunków zamówienia poprzez dodanie w punkcie VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu podpunktu:

·

·G. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi, lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

·

·G.1) próbki, opisy (karty techniczne) lub fotografie produktów :

próbki wynajmowanego asortymentu z wyłączeniem odzieży ochronnej-fasonowej  potwierdzające zgodność zaoferowanego przedmiotu  zamówienia z opisem przedmiotu zamówienia w ilości 1sztuka z  każdej pozycji   z oznakowaniem której pozycji dotyczą; próbki nie podlegają zwrotowi,

 

Do próbek, opisów lub fotografii produktów należy dołączyć oświadczenie poświadczające ich autentyczność.

 

Zamawiający informuje, że modyfikacja  staje się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będzie wiążąca przy składaniu ofert.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami zamawiający informuje jednocześnie o przedłużeniu terminu składania ofert. Nowy termin to: 2014-12-29 do godz.09:30. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz.10:00. Pozostałe ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić ewentualny kolejny wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji, bez rozpoznania.

____________________________________

Kierownik zamawiającego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znak sprawy 48/2014                                                    Mińsk Mazowiecki , 2014-10-29

 

 

 

                                           MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 48/2014

Nazwa zadania: Kompleksowa usługa pralnicza wraz z najmem pościeli i odzieży ochronnej.

 

 

Zamawiający doprecyzowuje zapis w  Załączniku nr 12  (umowa najmu) ,  w § 1 poprzez zamianę zapisu:

 

„…Zarządu Powiatu Mińskiego”

 

na zapis:

 

„…Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim z dnia 26 marca 2014r”

 

Zamawiający doprecyzowuje zapis w  Załączniku nr 12  (umowa najmu) ,  w § 2 poprzez zamianę zapisu:

 

„usługi z zakresu kompleksowego prania, prasowania, czyszczenia na sucho, dezynfekcji oraz transportu bielizny szpitalnej wraz z załadunkiem i rozładunkiem…

 

na zapis:

 

„usługi z zakresu kompleksowej usługi pralniczej wraz z najmem pościeli i odzieży ochronnej…”

 

Zamawiający doprecyzowuje zapis w  Załączniku nr 12  (umowa najmu) ,  w § 3 poprzez zamianę zapisu:

 

„…usługi z zakresu kompleksowego prania, prasowania, czyszczenia na sucho, dezynfekcji oraz transportu bielizny szpitalnej wraz z załadunkiem i rozładunkiem w obiektach SPZOZ w Mińsku Mazowieckim.

 

na zapis:

 

„…usługi z zakresu kompleksowej usługi pralniczej wraz z najmem pościeli i odzieży ochronnej”

 

Zamawiający doprecyzowuje zapis w  Załączniku nr 12  (umowa najmu) ,  w § 4.1 poprzez zamianę zapisu:

 

na cele kompleksowego prania, prasowania, czyszczenia na sucho, dezynfekcji oraz transportu bielizny szpitalnej wraz z załadunkiem i rozładunkiem w obiektach SPZOZ w Mińsku Mazowieckim.

 

na zapis:

 

„na cele kompleksowej usługi pralniczej wraz z najmem pościeli i odzieży ochronnej.”

 

Zamawiający doprecyzowuje zapis w  Załączniku nr 12  (umowa najmu) ,  w § 10.2  poprzez zamianę zapisu:

 

„…do ich usunięcia z przedmiotu dzierżawy…

 

na zapis:

 

„…do ich usunięcia z przedmiotu najmu…”

 

Zamawiający doprecyzowuje zapis w  Załączniku nr 12  (umowa najmu) ,  w § 14 poprzez zamianę zapisu:

 

„Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Najemcy i jeden dla Wynajmującego.”

 

na zapis:

 

„Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Wynajmującego i jeden dla Najemcy.”

 

Zamawiający doprecyzowuje zapis w  Załączniku nr 12  (umowa najmu) ,  w Załączniki poprzez zamianę zapisu:

 

„Uchwała Zarządu Powiatu Mińskiego”

 

na zapis:

 

„Uchwała Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim z dnia 26 marca 2014r.”

 

Zamawiający informuje, że modyfikacja staje się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będzie wiążąca przy składaniu ofert.

Wprowadzona modyfikacja nie wymaga zmiany treści ogłoszenia w związku z tym Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Wszelkie ustalenia dotyczące terminu i miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

____________________________________

Kierownik zamawiającego

 

Do wiadomości: wszyscy uczestnicy

 

 

 

 

 

 

 

2014    S203    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

    Polska-Mińsk Mazowiecki: Usługi prania i czyszczenia na sucho

2014/S 203-359615

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 37
Osoba do kontaktów: Aneta Wielgo, Mariola Tkaczyk
05-300 Mińsk Mazowiecki
POLSKA
Tel.: +48 255065160
E-mail:
zamowienia.publiczne@spzozmm.pl
Faks: +48 255065164

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.spzozmm.bip.net.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Zdrowie

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

kompleksowa usługa pralnicza wraz z najmem pościeli i odzieży ochronnej

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: SPZOZ Mińsk Mazowiecki ul. Szpitalna 37, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Kod NUTS PL,PL129

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

Kompleksowa usługa prania wraz z najmem pościeli i odzieży ochronnej. Szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

98310000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)Części

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

II.2.2)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 12 500 PLN.

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust 1 Prawa zamówień publicznych wykonawca składa następujące dokumenty: B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. B.2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. B.3) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. B.4) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 oraz w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. B.5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. E. Postanowienia dotyczące składania dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej E.1) Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B.1), B.2), B.3), B.5), C.1) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. E.2) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, wskazanych w pkt. „E.1)", zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w pkt. „E.1)". E.3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: D. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, należy złożyć następujące dokumenty: D.1) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca w celu spełnienia zobowiązany jest wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z wykonaniem niniejszego zamówienia, na wartość nie mniejszą niż 100 000 PLN. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w opraciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.

III.2.3)Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Wykonawca będzie realizował zamówienie przy użyciu urządzeń pralniczych wyposażonych w system kontroli wartości pH ostatniej kąpieli płuczącej, z możliwością automatycznego dozowania środka neutralizującego w przypadku przekroczenia żądanych parametrów.
Usługa wykonywana będzie w pralni wyposażonej w:
- co najmniej jedną pralnicę tunelową zakończoną prasą - do prania bielizny płaskiej, ogólno-szpitalnej,
- co najmniej jedną pralnicę tunelową zakończoną wirówką – do prania bielizny i odzieży operacyjnej barierowej,
- urządzenie do suszenia i odpylania odzieży barierowej,
- park maszynowy z automatycznym systemem dozującym środki piorące i dezynfekujące, posiadający system rejestracji i archiwizacji danych (co najmniej datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia procesu oraz numer programu),
- automatyczne, przelotowe urządzenie do dezynfekcji wózków transportowych między stroną brudną a czystą pralni,
- co najmniej 1 automatyczną komorę do dezynfekcji materacy wyposażoną w system monitoringu i rejestracji parametrów procesu dezynfekcji,
- urządzenie do czyszczenia chemicznego asortymentu, którego nie można poddać procesowi prania wodnego, którego w procesie czyszczenia używa środków biodegradowalnych, bezhalogenowych,
- dysponują co najmniej jednym samochodem do transportu brudnego i czystego asortymentu, posiadającego aktualną opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej, potwierdzającą, że jest przystosowany do przewozu bielizny szpitalnej. Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę minimum jednej usługi w zakresie prania pościeli i odzieży ochronnej w podmiocie leczniczym, który wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne oraz wykonanie przez wykonawcę co minimum jednej usługi obejmującej najem pościeli na co najmniej 100 łózek i odzieży ochronnej w podmiocie leczniczym, który wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający uzna również warunek wykonania usługi najmu pościeli i odzieży ochronnej, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ramach co najmniej jednej usługi w zakresie kompleksowej usługi pralniczej w podmiocie leczniczym, który wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne, wykonał usługę najmu pościeli i odzieży ochronnej o łącznej wartości nie mniejszej niż 250 000 PLN brutto rocznie. Nalezy złożyć odpowiednie dokumenty. Wymagane jest złożenie oświadczenia o dysponowaniu osobami posiadającymi odpowiednie doświadczenie i wykształcenie niezbędne dla wykonania zamówienia. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w opraciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

48/2014

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2.12.2014 - 09:30

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 2.12.2014 - 10:00

Miejscowość:

Mińsk Mazowiecki, ul. Szpitalna 37, 05-300.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 48 miesięcy.

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy i określił warunki tej zmiany w SIWZ. Na oferte składają się. A.1) Formularze ofertowe - wypełniony i podpisany przez wykonawcę
A.2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
A.3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych
A.4) Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej z art. 26 ust. 2d Prawa zamówień publicznych
A.5) oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia
A.6) Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym
A. 7) Wykaz samochodów, które zostaną użyte do wykonania zamówienia
A. 8) Wykaz urządzeń niezbędnych do realizacji zamówienia
A. 9) Wykaz środków piorących, dezynfekcyjnych i innych użytych do realizacji zamówienia
A.10) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych. oraz inne dokumenty wynikające ze szczególowego opisu przedmiotu zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4.2)Składanie odwołań

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

17.10.2014

 

Załączniki

UNIEWAŻNIENIE (28.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienia treści SIWZ (197.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Modyfikacja treści SIWZ (174.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zmiana ogłoszenia (68.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załacznik nr 1 po modyfikacji z dnia 24 11 2014r (341.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ (158.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zamówieniu UE (260.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (291.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia (105.7kB) Zapisz dokument  
załącznik nr 2 - środki piorące (18.4kB) Zapisz dokument  
załącznik nr 3 - wykaz urządzeń (11.8kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 4 - Wykaz samochodów (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 5 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 - WYKAZ OSÓB DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 7 - OŚWIADCZENIE ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA, (23kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 8- OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU (21.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 9 - OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załacznik nr 10 - formularz ofertowy ostateczny (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 10a - formularz ofertowy (17kB) Zapisz dokument  
załacznik nr 11 - projekt umowy (302.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 12 - umowa najmu (196.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 13 - umowa powierzenia danych osobowych (262.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 14 - informacja o pracownikach pralni (216.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 15 - WYKAZ WAG DLABIELIZNY SZPITALNEJ (15.3kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 16 - WYKAZ WAG DLA ODZIEŻY OCHRONNEJ (14kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Wielgo Aneta
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wielgo Aneta
Data wprowadzenia:2014-10-22 11:55:53
Opublikował:Wielgo Aneta
Data publikacji:2014-10-22 12:00:07
Ostatnia zmiana:2015-01-07 13:31:09
Ilość wyświetleń:1321

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij