Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim

Kolorowy pasek

POMOCE i AKCESORIA MEDYCZNE oraz DROBNY SPRZĘT MEDYCZNY 4 Numer ogłoszenia: 128023 - 2014

Numer sprawy 25/2014.

Mińsk Mazowiecki, 2014-06-25

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 25/2014. Nazwa zadania: „POMOCE  i AKCESORIA MEDYCZNE oraz  DROBNY SPRZĘT MEDYCZNY

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.) Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

 

Uzasadnienie faktyczne:

Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Uzasadnienie prawne:

art.93.1. ust. 1

 Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.).

____________________________________

Kierownik zamawiającego

 

 

 

 

 

 

 

 

Numer sprawy: 25/2014                                            Mińsk Mazowiecki, 2014-06-20

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 25/2014.

Nazwa zadania: Pomoce i akcesoria medyczne oraz drobny sprzęt medyczny 4

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Zapytanie 1 dot. Zadania 2 Zad. 4.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wydzielenie z Zadania 2 poz. 4 i umieszczenie tego asortymentu w oddzielnym pakiecie. Tak skonstruowany pakiet uniemożliwia naszej firmie – producentowi wysokiej jakości wyrobów jednorazowego użytku przeznaczonych na salę operacyjną złożenie oferty na dostawy wyrobów określonych w tym pakiecie. Podział pakietu nie narusza zapisów art. 32 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a spowoduje większą konkurencyjność, a więc pozwoli wyłonić dostawcę oferującego lepszy jakościowo towar po niższej cenie oraz umożliwi Zamawiającemu bardziej racjonalne wydatkowanie środków budżetowych.

Odpowiedź: NIE.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

____________________________________

Kierownik zamawiającego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.spzozmm.bip.net.pl


Mińsk Mazowiecki: POMOCE i AKCESORIA MEDYCZNE oraz DROBNY SPRZĘT MEDYCZNY 4
Numer ogłoszenia: 128023 - 2014; data zamieszczenia: 13.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej , ul. Szpitalna 37, 05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 0-25 7583001, 7591810, faks 0-25 7591666.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozmm.bip.net.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: POMOCE i AKCESORIA MEDYCZNE oraz DROBNY SPRZĘT MEDYCZNY 4.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są pomoce i akcesoria medyczne oraz drobny sprzęt medyczny. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia zawarte są w załącznikach do SIWZ. Zadanie nr 1 Akcesoria do platformy EV 1000 Zadanie nr 2 Pomoce medyczne dla bloku operacyjnego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.60.00-0, 33.14.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. tj. złożenie oświadczenia o posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności objętej przedmiotem zamówienia Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. tj. złożenie oświadczenia o posiadaniu wiedzy i doświadczenia Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. tj. złożenie oświadczenia o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. tj. złożenie oświadczenia o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. tj. złożenie oświadczenia o sytuacji ekonomicznej i finansowej Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę , Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym- wypełniony i podpisany przez wykonawcę. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych. Formularze asortymentowo - cenowe - wypełnione i podpisane przez wykonawcę Inne dokumenty: Inne dokumenty: Oświadczenie o rejestracji oferowanych produktów do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, Oświadczenie o posiadaniu dokumentów zgodnych z Ustawą, o wyrobach medycznych, - jeżeli dotyczą - dokumenty wypełnione i podpisane przez wykonawcę,materiały informacyjne (np. katalog, ulotkę) potwierdzające spełnienie wymagań opisanych w SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana cen podanych w ofercie przetargowej może nastąpić tylko na skutek urzędowej zmiany stawek podatku VAT. W przypadku ustawowych zmian podatku VAT, kwota netto pozostanie niezmieniona, a odpowiedniej zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do doliczenia w fakturach częściowych do ceny netto podatku VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. Zmiana cen wymaga formy pisemnego aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzozmm.bip.net.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 37 05-300 Mińsk Mazowiecki..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.06.2014 godzina 09:30, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 37 05-300 Mińsk Mazowiecki.KANCELARIA.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (71.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie w BZP (51.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (111.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjasnienia_tresci_SIWZ (74kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1- FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY (30.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (26.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (30.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 - OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ (17.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 i nr 6 - Formularze asortymentowo-cenowe (45kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 7 - WYKAZ OSÓB DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM (16.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 8- Oświadczenie o posiadaniu dokumentów zgodnych z Ustawą - o wyrobach medycznych (15.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 9 - Oświadczenie o rejestracji produktów (15.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 10 - Projekt umowy pomoce i akcesoria (45.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Tkaczyk Mariola
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Tkaczyk Mariola
Data wprowadzenia:2014-06-13 12:44:59
Opublikował:Tkaczyk Mariola
Data publikacji:2014-06-13 12:46:08
Ostatnia zmiana:2014-06-25 15:08:50
Ilość wyświetleń:1005
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim, ul. Szpitalna 37, 05-300 Minsk Mazowiecki. spzozmm@spzozmm.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij