Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim

Kolorowy pasek

Dostawa odczynników do diagnostyki serologicznej na okres 12 miesięcy Numer ogłoszenia: 114961 - 2014

Numer sprawy 20/2014.                                                        Mińsk Mazowiecki, 2014-06-12

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Numer sprawy: 20/2014.
Nazwa zadania: „Dostawa odczynników do diagnostyki serologicznej na okres 12 miesięcy”.

 

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.) Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie

 

Uzasadnienie faktyczne:

Wartość złożonej oferty  przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie prawne:

art.93.ust.1. pkt. 4

 

 

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm).

____________________________________

Kierownik zamawiającego

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 114961-2014 z dnia 2014-05-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mińsk Mazowiecki
Dostawa odczynników do diagnostyki serologicznej na okres 12 miesięcy. Nazwy i ilości odczynników podano w załączniku nr 7 do SIWZ, parametry techniczne w załączniku nr 8 do SIWZ. Oferowane odczynniki winny spełniać warunki...
Termin składania ofert: 2014-06-06


Numer ogłoszenia: 122431 - 2014; data zamieszczenia: 06.06.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 114961 - 2014 data 28.05.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 37, 05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 0-25 7583001, 7591810, fax. 0-25 7591666.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

·         Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

·         W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.06.2014 godzina 09:30, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Ul. Szpitalna 37 05-300 Mińsk Mazowiecki Kancelaria SPZOZ..

·         W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.06.2014 godzina 09:30, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Ul. Szpitalna 37 05-300 Mińsk Mazowiecki Kancelaria SPZOZ..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numer sprawy 20/2014                                                                              Mińsk Mazowiecki, 2014-06-06

 

 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 20/2014. Nazwa zadania: Nazwa zadania: Dostawa odczynników do diagnostyki serologicznej na okres 12 miesięcy

 

Zamawiający informuje  o przedłużeniu terminu składania ofert.

Nowy termin to:2014-06-12 do godz. 09:30. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz.10:00. Pozostałe ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić ewentualny kolejny wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji, bez rozpoznania.

 

 

 

 

Kierownik zamawiającego

 

 

Do wiadomości:- wszyscy uczestnicy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 114961-2014 z dnia 2014-05-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mińsk Mazowiecki
Dostawa odczynników do diagnostyki serologicznej na okres 12 miesięcy. Nazwy i ilości odczynników podano w załączniku nr 7 do SIWZ, parametry techniczne w załączniku nr 8 do SIWZ. Oferowane odczynniki winny spełniać warunki...
Termin składania ofert: 2014-06-06


Numer ogłoszenia: 120769 - 2014; data zamieszczenia: 04.06.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 114961 - 2014 data 28.05.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 37, 05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 0-25 7583001, 7591810, fax. 0-25 7591666.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

·         Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

·         W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.06.2014 godzina 09:30, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Ul. Szpitalna 37 05-300 Mińsk Mazowiecki Kancelaria SPZOZ..

·         W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.06.2014 godzina 09:30, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Ul. Szpitalna 37 05-300 Mińsk Mazowiecki Kancelaria SPZOZ..

 

 

 

 

 

 

 

Numer sprawy 20/2014                                                                              Mińsk Mazowiecki, 2014-06-04

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZdot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 20/2014. Nazwa zadania: Nazwa zadania: Dostawa odczynników do diagnostyki serologicznej na okres 12 miesięcy

 W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1

Czy Zamawiający zgodzi się na podpisanie wraz z umową harmonogramu dostaw, który ułatwi realizację zawartej umowy, ze szczególnym wskazaniem na fakt specyficznego cyklu produkcyjnego niektórych pozycji przedmiotu zamówienia (krwinki wzorcowe)? Proponujemy wprowadzenie zapisu do projektu umowy o treści: „dostawy krwinek realizowane będą zgodnie z wcześniej ustalonym przez strony harmonogramem dołączonym do umowy. Projekt harmonogramu zobowiązuje się przedłożyć Wykonawca.

Uzasadnienie

Krwinki produkowane są z krwi pozyskiwanej od dawców. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia dawcy o odpowiednich fenotypach mogą oddać krew tylko 6 razy w roku pod warunkiem ,że przejdą pozytywnie badania wymagane w Banku Krwi. Zatem pozyskanie dawców i cykl pobrań narzuca wytwórcą krwinek wykorzystywanych do badań in vitro reżim produkcji w równych odstępach comiesięcznych. Ponadto termin ważności produktu wynosi od 5 do 6 tygodni. Kalkulacja potencjalnie 1 dostawy w miesiącu z wyłączeniem dostaw na cito pozwoli złożyć Wykonawcy korzystniejszą ofertę cenowo, a zważywszy, że laboratorium Zamawiającego jest zarządzane przez doświadczona kadrę nie zachwieje powyższe działanie pracą diagnostów.

Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy § 2.

Pytanie 2

Czy niniejsze postępowanie przetargowe prowadzone jest w oparciu o §6 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane?

Odpowiedź: Postępowanie jest prowadzone zgodnie z obowiązującą ustawą PZP i przepisami wykonawczymi.

Pytanie 3

W związku ze specyfiką przedmiotu zamówienia czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostawy odczynników odbywały się w terminie 4 dni roboczych?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wymaga, aby standard anty-D ważny był po otwarciu do daty ważności określonej przez producenta podanej na etykiecie produktu?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 5

 

 

Pytanie 5 – zapisów w rozdziale III SIWZ – wymagane jest załączenie do oferty opinii IHiT w Warszawie.

Wnoszę o wykreślenie w/w wymogu.  W załączeniu przedstawiam dokumenty potwierdzające zał. 1.

Na gruncie ustawy Pzp oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie wymaganych dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy ustawodawca jednoznacznie wskazuje, iż mają to być dokumenty wystawiane przez niezależny podmiot uprawniony do wystawiania zaświadczeń określony w §6 ust. 1 pkt. 2 w.w Rozporządzenia potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacją technicznym. Powyższe potwierdza Krajowa Izba Wykonawcza w wyroku z dnia 10 stycznia 2013r. KIO 2721/12.

Ponadto bezpośredniemu potwierdzeniu jakości służy zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacją technicznym. Zamawiający jest zatem zobowiązany do podania w opisie przedmiotu zamówienia norm lub specyfikacji technicznych, które mają zostać spełnione i potwierdzone w.w zaświadczeniem. Swoje stanowisko w tym zakresie wyraziła również w wielu publikacjach Kancelaria Prawna „Pieróg&Partnerzy”.

 

Dokumenty wskazane w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r.muszą zostać wystawione w formie zaświadczeń przez niezależny podmiot. Na gruncie prawa tj. art. 217 i n. kpa zaświadczeniem jest urzędowe potwierdzenie w formie pisemnej obiektywnie istniejącego stanu rzeczy dokonane przez właściwy organ profesjonalnie zajmujący się działalnością certyfikacyjną na podstawie i w ramach obowiązujących przepisów prawa, iż produkt, usługa lub działania Wykonawcy odpowiadają określonym wymogom jakościowym. Swoje stanowisko w tym zakresie wyraziła również w wielu publikacjach Kancelaria Prawna „Pieróg&Partnerzy”.

 

Ponadto stanowisko wyraziła też Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 31 lipca 2012r. KIO 1504/12, iż jednostka wydająca zaświadczenie nie może być powiązana ani z Wykonawcą składającym ofertę, ani z producentem towaru oferowanego przez producenta. Przepisy wyraźnie i jednoznacznie statuują, że podmiot, który wydaje żądane przez Zamawiającego zaświadczenie powinien być niezależny. Taki wymóg ma za zadanie gwarantować, iż zaświadczenie w sposób rzetelny i obiektywny potwierdza spełnianie określonych w nim norm.

 

            Uprzejmie proszę także o prawne uzasadnienie postawione w/w wymogu przez Zamawiającego w sposób zapewniający bezstronność i zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 6

W związku z postawionym wymaganiem załączenia wraz z ofertą próbek wnosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania i wnosimy o:

1.    odstąpienie od wymagania przedłożenia próbek LUB wskazanie niezależnej uprawnionej strony (laboratorium akredytowane zgodnie z ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r), która będzie wykonywała weryfikację jakościową, przesłanie procedury badania zgodnie z którą będą oceniane próbki, wskazanie jakie parametry będą badane oraz jaka punktacja będzie przyznawana za dany parametr.

2.    określenie w jaki sposób nastąpi ocena sprawdzenia zgodności próbek z wymaganiami Zamawiającego, które nie zostały sprecyzowane dla próbek odczynników

3.    wskazanie w oparciu o jakie cechy odczynników i krwinek będzie dokonywana ocena ich jakości, jaką metodę badawczą będą stosowali członkowie komisji przetargowej,

4.    wskazanie w jaki sposób Zamawiający będzie przechowywał dostarczone od Wykonawców próbki, aby nie straciły swoich właściwości chemicznych, z uwagi na równe traktowanie wszystkich Wykonawców, jak również ich przechowywanie wraz z protokołem postępowania o zamówienia publiczne przez okres 4 lat od dnia zakończenia procedury przetargowej

5.    wskazanie normy prawnej, w oparciu o którą Zamawiający będzie sprawdzał dostarczone próbki odczynników

6.    określenie sposobu płatności za dostarczone próbki, które same w sobie są towarem i jako takie podlegają obrotowi handlowemu

 

Wnosimy o niezwłoczne wyjaśnienie powyższego, co warunkuje złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty oraz będzie zgodne z zapisami art. 7 i 25 ustawy  Pzp.

 

 

UZASADNIENIE

 

1. Zamawiający wymaga od oferentów posiadania  dokumentów, które potwierdzałyby jakość odczynników - zatem nie ma zasadności składania próbek celem ich przetestowania. Do obrotu wprowadzone są odczynniki, które spełniają wymogi ustawy o wyrobach medycznych dnia 20 maja 2010r. tzn. posiadają znak CE lub są zarejestrowane jako  wyrób medyczny na podstawie opinii   WIM lub IHiT. Zamawiający nie ma podstaw, aby powtórnie badać odczynniki ( tym bardziej, że takie badanie powinno być wykonane przez stronę trzecią) i podważać opinię w/w instytucji zatem nie ma takiej potrzeby .

Ponadto Zgodnie z art. 27 dyrektywy o robotach budowlanych, art. 23 dyrektywy o dostawach i art. 32 dyrektywy o jakości produktów świadczą: zaświadczenia wydane przez urzędowe instytucje kontroli jakości lub placówki o zatwierdzonych uprawnieniach, potwierdzające, iż poprzez odpowiednie odniesienia produkty odpowiadają określonym specyfikacjom lub normom. W jednym z orzeczenia SIAC Construction Trybunał orzekł ,że co prawda dyrektywy wspólnotowe nie zawierają zamkniętego katalogu kryteriów wyboru ofert ,to jednak przyjęte przez Zamawiającego kryteria muszą mieć na celu wybór oferty ekonomicznie najkorzystniejszej ,a ich sprecyzowanie nie może zezwalać zamawiającemu na nieograniczoną swobodę wyboru. Oznacza to ,że dodatkowe kryteria o tyle są dopuszczalne, o ile maja pewien walor ekonomiczny. Poza tym skoro postępowanie ma posiadać cechy równego traktowania i przejrzystości  zgodnie z ustawa Prawa Zamówień Publicznych, to dostarczone próbki powinny być przekazane do niezależnego od oferenta i zamawiającego laboratorium badawczego, posiadającego akredytację.

Przypominamy Zamawiającemu, że jedynym kryterium oceny ofert jest  100 % cena , zatem brak zasadności wymagania próbek w sposób wybiórczy. Zgodność odczynników z normami potwierdzają bowiem deklaracje CE, a oferowane odczynniki muszą funkcjonować ze swoim przeznaczeniem, zgodnie z wytycznymi IHiT.

Dodatkowo Zamawiający nie określił w jaki sposób będzie płacił za dostarczone próbki, które same w sobie są towarem i jako takie podlegają obrotowi handlowemu. Co istotne, Zamawiający nie może zmuszać Wykonawcy do „darowania” czegokolwiek Zamawiającemu, a jednocześnie nie jest możliwe, aby próbki po zakończonym postępowaniu, zgodnie z art. 97 ust. 2 PZP zostały zwrócone Wykonawcy na jego wniosek,  gdyż badanie próbek polega m.in. na otwarciu opakowań, a co za tym idzie na naruszeniu zawartości, co w efekcie czyni próbki bezwartościowymi. Ponadto zgodnie z Kodeksem Cywilnym w sytuacji zużycia próbek mają zastosowanie normy art. 591 kc, które wskazuje jednoznacznie, iż Wykonawcy należy się wynagrodzenia za zużycie lub uszkodzenie rzeczy.

W tej sytuacji Zamawiający winien wprowadzić do SIWZ zapis odnośnie sposobu i terminu zapłaty za dostarczone Zamawiającemu próbki w ramach postępowania przetargowego.

 

2. O jakości produktów świadczyć powinny: zaświadczenia wydane przez urzędowe instytucje kontroli jakości lub placówki o zatwierdzonych uprawnieniach, potwierdzające, iż poprzez odpowiednie odniesienia dokładnie oznaczone produkty odpowiadają określonym specyfikacjom lub normom (certyfikaty). Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Europejskiego, co prawda dyrektywy wspólnotowe nie zawierają zamkniętego katalogu kryteriów wyboru ofert ,to jednak przyjęte przez Zamawiającego kryteria muszą mieć na celu wybór oferty ekonomicznie najkorzystniejszej, a ich sprecyzowanie nie może zezwalać zamawiającemu na nieograniczoną swobodę wyboru. Oznacza to, że dodatkowe kryteria o tyle są dopuszczalne, o ile maja pewien walor ekonomiczny. Tym samym, skoro postępowanie ma posiadać cechy równego traktowania i przejrzystości  zgodnie z ustawą Prawa Zamówień Publicznych, to dostarczone próbki powinny być przekazane do niezależnego od oferenta i zamawiającego laboratorium badawczego, posiadającego akredytację. Jednocześnie obiektywnej oceny produktu może dokonać jedynie jednostka o właściwościach określonych powyżej - przede wszystkim niezależne od żadnej ze stron postępowania przetargowego.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 (z późniejszymi zmianami) o systemie zgodności narzuca standardy jakie musi spełniać laboratorium, aby mogło dokonać analizy jakościowej odczynnika, testu, probówek itd. Laboratorium Zamawiającego nie jest jednostką akredytowaną  w zakresie oceny jakości i zgodności odczynników do serologii grup krwi. Ocena jakości odbywa się w warunkach sprzyjających rzetelnej ocenie wyrobu i procesów ich wytwarzania, przez kompetentne i niezależne podmioty. Zgodnie z art. 4 powołanej ustawy w procesie oceny zgodności uczestniczą producenci, ich upoważnieni przedstawiciele, importerzy, jednostki certyfikujące, jednostki kontrolujące oraz laboratoria. Odnosi się to do laboratorium badawczego, spełniającego określone warunki, akredytowane  niezależne od dostawcy i odbiorcy. Laboratorium Zamawiającego nie spełnia warunku ostatniego, jaki został narzucony ustawą gdyż jest „laboratorium odbiorcy”. Oznacza to, że dokonanie jakiejkolwiek oceny jakości nie powinno mieć mocy wiążącej i nie może równocześnie stanowić kryterium oceny ofert. Zważając na powyższe wymóg złożenia wraz z ofertą Zamawiającemu próbek stanowi naruszenie norm prawnych wynikających z art.29 i 30 ustawy PZP w związku z zapisami ustawy powołanej powyżej o systemie oceny zgodności.

 

W związku z powyższym wnosimy o odstąpienie od wymagania złożenia wraz z ofertą próbek.

Odpowiedź:

Ad. 1 – Nie.

Ad. 2 – Zgodnie z załącznikiem nr 8.

Ad. 3 – Zgodnie z instrukcją producenta dołączona do próbek.

Ad. 4 – Zgodnie z instrukcja producenta załączoną do próbek.

Ad. 5 – Zgodnie z wytycznymi IHiT w Warszawie jako jednostki nadrzędnej.

Ad. 6 – Zgodnie z SIWZ pkt. XVIII. Postanowienia końcowe ppkt.7.

Pytanie 7

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 5 zaoferowania standardu anty-D w opakowaniu 2x10 ml. Powyższe jest uzasadnione ze względów ekonomicznych i możliwością złożenia korzystnej i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 8

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 9 zaoferowania odczynnika antyglobulinowego w opakowaniu 5x10 ml. Powyższe jest uzasadnione ze względów ekonomicznych i możliwością złożenia korzystnej i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę zmianę zapisu wysokości kary umownej do wysokości 1,5 % wartości niezrealizowanej części UMOWY, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Wprawdzie nie istnieją przepisy ściśle regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności, a nadto czynić zadość zasadom współżycia społecznego. Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej przekracza wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar.  Nadto liczenie kary umownej od wartości całego zamówienia w wysokości 1,5% jest wysoce niesprawiedliwe i narusza w/w zasady z uwagi na fakt, iż wartość ta jest wartością czysto teoretyczną i bardzo często różni się od faktycznej wartości wykonanej umowy. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.   

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 10

Wnosimy o dopisanie w projekcie umowy w §7 ust. 3 następującego zdania:

„Obciążenie różnicą w cenie nastąpi po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy”.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie  11

Wnioskujemy o możliwość założenia opinii jednostki równoważnej.

 

Uzasadnienie

            Zgodnie z art. 4 ustawy dnia 22 sierpnia 1997r. o publicznej służbie krwi jednostkami konsultacyjnymi są: Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie i Zakład Transfuzjologii Klinicznej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie oraz Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Opinie wymienionych jednostek konsultacyjnych są równoważne.

            Ponadto zgodnie z zapisami Dyrektywy 98/79/WE oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004r. w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro opinie wydaje się dla produktów zakwalifikowanych do Wykazu A , podlegających certyfikacji.

 

Uprzejmie proszę także o prawne uzasadnienie w/w wymogu w przypadku odmiennego stanowiska Zamawiającego z obowiązującymi przepisami prawa.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. W związku z udzielonymi wyjaśnieniami zamawiający informuje jednocześnie o przedłużeniu terminu składania ofert. Nowy termin to:2014-06-09 do godz. 09:30. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz.10:00. Pozostałe ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić ewentualny kolejny wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji, bez rozpoznania.____________________________________Kierownik zamawiającegoDo wiadomości:- wszyscy uczestnicy

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.spzozmm.bip.net.pl


Mińsk Mazowiecki: Dostawa odczynników do diagnostyki serologicznej na okres 12 miesięcy


Numer ogłoszenia: 114961 - 2014; data zamieszczenia: 28.05.2014


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej , ul. Szpitalna 37, 05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 0-25 7583001, 7591810, faks 0-25 7591666.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozmm.bip.net.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników do diagnostyki serologicznej na okres 12 miesięcy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa odczynników do diagnostyki serologicznej na okres 12 miesięcy. Nazwy i ilości odczynników podano w załączniku nr 7 do SIWZ, parametry techniczne w załączniku nr 8 do SIWZ. Oferowane odczynniki winny spełniać warunki dopuszczenia do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i stosowania w palcówkach służby zdrowia. Wraz z ofertą należy złożyć próbki produktów wraz z aktualnym świadectwem kontroli jakości danej serii próbek oraz opinię Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Próbki nie podlegają zwrotowi..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·         Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.61.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawcę realizacji co najmniej 3 dostaw / usług w zakresie dostaw odczynników do diagnostyki serologicznej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie o wartości nie mniejszej niż wartość brutto złożonej oferty.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

·         inne dokumenty

Oświadczenie o rejestracji produktów, opinia Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, aktualne świadectwo kontroli jakości danej serii próbek

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę - załącznik do SIWZ, Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych. Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym - załącznik do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy - załącznik do SIWZ wypełniony i podpisany przez wykonawcę, Wymagania techniczne - załącznik do SIWZ wypełniony i podpisany przez wykonawcę

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana cen podanych w ofercie przetargowej może nastąpić tylko na skutek ustawowej zmiany stawek podatku VAT. W przypadku ustawowych zmian podatku VAT, kwota netto pozostanie niezmieniona, a odpowiedniej zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do doliczenia w fakturach częściowych do ceny netto podatku VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. Zmiana cen wymaga formy pisemnego aneksu Odbiorca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian ilościowych w granicach do 20% w stosunku do wielkości zapotrzebowań określonych w załączniku w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia liczy pacjentów

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzozmm.bip.net.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 37 05-300 Mińsk Mazowiecki..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.06.2014 godzina 09:30, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Ul. Szpitalna 37 05-300 Mińsk Mazowiecki Kancelaria SPZOZ.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

 

Załączniki

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (77kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja (227.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zmiana_ogloszenia_BZP_II (126.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zmiana_ogloszenia_BZP-1 (127.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjasnienia_tresci_SIWZ-1 (462.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie BZP (53.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ serologia (119kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (29.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (18.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ (17.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 WYKAZ OSÓB DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM (16.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 Oświadczenie o produktach (15.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 7 Formularz asortymentowo-cenowy (36.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 8 Parametry techniczne (40.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 9 Projekt umowy dostawy (42.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 10 Wykaz wykonanych dostaw (28.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Wielgo Aneta
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wielgo Aneta
Data wprowadzenia:2014-05-28 14:54:04
Opublikował:Wielgo Aneta
Data publikacji:2014-05-28 14:55:08
Ostatnia zmiana:2014-06-12 14:44:34
Ilość wyświetleń:936

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij