Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim

Kolorowy pasek

Modernizacja Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim - I etap - przebudowa dwóch izolatek oddziału wewnętrznego

Ogłoszenie nr 528160-N-2018 z dnia 2018-03-07 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej: Modernizacja Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim – I etap - przebudowa dwóch izolatek oddziału wewnętrznego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny 71235110000000, ul. ul. Szpitalna  37 , 05-300   Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 25 5065100, e-mail spzozmm@spzozmm.pl, zamowienia.publiczne@spzozmm.pl, faks 25 7591666.
Adres strony internetowej (URL): www.spzozmm.bip.net.pl
Adres profilu nabywcy: www.spzozmm.bip.net.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samodzileny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.spzozmm.bip.net.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.spzozmm.bip.net.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
KANCELARIA SPZOZ ul. Szpitalna 37 05-300 Mińsk Mazowiecki


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim – I etap - przebudowa dwóch izolatek oddziału wewnętrznego
Numer referencyjny: 8/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w n/w zakresie: Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji inwestycji „Modernizacja Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim – I etap - przebudowa dwóch izolatek oddziału wewnętrznego”. 1.2. Zamawiający pod pojęciem robót budowlanych definiuje: wykonanie wszystkich niezbędnych prac w zakresie wszystkich branż określonych w projekcie budowlanym oraz projekcie wykonawczym. 1.3. Zamówienie obejmuje zakres robót budowlanych dla dwóch izolatek oddziału wewnętrznego ”: - rozbiórkę ścian wydzielających istniejącą łazienkę wraz ze skuciem terakoty i glazury, demontażem posadzki PCV; - wydzielenie w systemie zabudowy suchej z płyt g-k z podwójnym poszyciem, śluzy umywalkowo-fartuchowej i nowej łazienki, - naprawa istniejących tynków (uzupełnienie ubytków, wygładzenie); - wykonanie nowych instalacji sanitarnych i elektrycznych zgodnie z opracowaniami branżowymi; - wymiana okien zewnętrznych, montaż drzwi wewnętrznych; - ułożenie wykładzin z PCV z rolki na posadzkach i ścianach, (szczegółowy dobór zgodnie z dokumentacją); - montaż sufitów podwieszanych; - wyposażenie zgodnie z przedmiarem/dokumentacją. UWAGA: Zakres robót nie obejmuje instalacji i montażu klimatyzacji (poz. kosztorysowe Instalacja klimatyzacji oraz związane z nimi urządzenia) 3.1 Szczegółowy zakres robót wskazany jest w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we wzorze tabeli elementów rozliczeniowych wynikających z dokumentacji projektowej ( w tym projektu wykonawczego) nie zwalnia wykonawcy z obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45215100-8

45111300-1

45317000-2

45310000-3

45315600-4

32524000-2

45311100-1

45312200-9

45312100-8

45315700-5

45331100-7

45332300-6

45332200-5

45333000-0

45331210-1II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-08-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru Prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując niniejsze zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający oceni, czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne i zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunku udziału w postępowaniu a także zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia z postępowania. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i czas udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą Za spełnienie warunków udziału w postępowaniu będą uznani wykonawcy, którzy w zakresie warunku określonego w pkt. 5.1 wykażą, że: -wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 zamówienie polegające na modernizacji, remoncie lub przebudowie budynku szpitala lub przychodni lekarskiej lub budynku użyteczności publicznej o wartości porównywalnej z przedmiotem zamówienia każda; - dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym: - co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, - co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, Instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnj w zakresie sieci, Instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Kierownik budowy oraz kierownicy robót winni posiadać uprawnienia budowlane wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290 z późn. zm.), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U z 2014r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Eurpopejskiej (Dz. U. z 2016r. poz. 65) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy są zobowiązani złożyć następujące dokumenty: wraz z ofertą oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, wg załącznika nr 4 do SIWZ w oryginale; W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie wymagane w pkt. 6.3.1 winno być złożone przez każdego z wykonawców Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert , o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy, samodzielnie przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi Oferty w danym postępowaniu wg załącznika nr 5 do SIWZ

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Na wezwanie zamawiającego skierowane do wykonawcy po badaniu ofert: wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z zaznaczeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z zapisami SIWZ i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane lub inne dokumenty — wg załącznika nr 2 do SIWZ. Należy wykazać że wykonawca wykonał co najmniej 1 zamówienie polegające na modernizacji, remoncie lub przebudowie budynku szpitala lub przychodni lekarskiej lub budynku użyteczności publicznej o wartości porównywalnej z przedmiotem zamówienia; wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych a kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg złącznika nr 3 do SIWZ. Należy wykazać, ze wykonawca dysponuje co najmniej: - co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, - co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, Instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, Instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Do składanej oferty należy dołączyć: 1) oświadczenia i dokumenty wymagane jako składane wraz z ofertą w pkt. 5 – 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2) formularz ofertowy wg załącznika nr 5 do SIWZ 3) Dowód wpłaty wadium. 4) Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, do Oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. Wymagane, a nie złożone lub wadliwe pełnomocnictwa podlegać będą uzupełnieniu na warunkach określonych w art. 26 ust. 3a ustawy PZP. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem) określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy PZP. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego może żądać od nich umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Przystępując do przetargu Wykonawca ma obowiązek wniesienia wadium w wysokości 2.500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych). Wadium może być wnoszone w formie: 1) pieniądza, 2) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancji bankowych, 4) gwarancji ubezpieczeniowych, 5) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowy w art.6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z póź. zm.).


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzania do umowy nieistotnych zmian, w razie zaistnienia takiej konieczności. 2. Stosownie do zapisów art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian w umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeśli wystąpi co najmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności: 1) Z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą. 2) Wystąpi zmiana Wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej następującej w wyniku dozwolonego przekształcenia podmiotu bądź dziedziczenia oraz w przypadkach szczególnej sukcesji z mocy prawa (np. łączenie, dzielenie, przekształcenie spółek). 3) Nastąpi zmiana danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy). 4) Wystąpi konieczność: zmiany podwykonawcy, powierzenia wykonania części zakresu umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania części zamówienia przez podwykonawcę. 5) Wystąpi konieczność zmiany terminów umownych rozpoczęcia bądź zakończenia robót na skutek wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy oraz z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego. 6) Nastąpi konieczność zmiany wynagrodzenia wykonawcy w wyniku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. 7) nastąpi konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, 8) W razie zaistnienia zdarzeń niezależnych od stron, po dacie zawarcia umowy, o charakterze działania siły wyższej, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań – strony zobowiązują się do wspólnego określenia nowego terminu realizacji przedmiotu umowy. 9) zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego zakresu Przedmiotu Umowy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 3. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-03-22, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

Załączniki

Zawiadomienie o wyborze (409.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT Modernizacja Szpitala Powiatowego (119.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie nr 528160 (113kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (568.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow_udzialu załącznik nr 1 (199.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz robót Załącznik nr 2 (12.1kB) Zapisz dokument  
Wykaz osób - załącznik nr 3 (12.5kB) Zapisz dokument  
Oswiadczenie_Wykonawcy_-_Zalacznik_nr_4_do_SIWZ (14.5kB) Zapisz dokument  
Formularz oferty załącznik nr 5 (17.3kB) Zapisz dokument  
Wzór umowa - modernizacja izolatki załacznik nr 6 (326.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oswiadczenie_o_przyn_gr_kapit załącznik nr 7 (13.3kB) Zapisz dokument  
01 Strona tytułowa (15.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
02 Spis treści (319.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
02 Wymagania ogólne (135.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
03 Specyfikacja techniczna (111.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
04 Opis techniczny (462.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
451-1 Roboty rozbiórkowe (48.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
452-1 Podkłady betonowe (71.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
452-2 Hydroizolacje (72.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
452-3 Izolacje termiczne i akustyczne (70.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
454-1 Okładziny elastyczne (90.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
454-2 Stolarka (56.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
454-3 Roboty z gipsu (72.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
454-4 Powłoki malarskie (68kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
BK-Opis izolatki (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
drzwi Dw1 (51.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
drzwi Dw1ow (71.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
drzwi Dw2ow (71.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
EL-01 (235.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
EL-02 (257.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
EL-03 (234.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
EL-04 (225.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
EL-05 (240.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
EL-06 (259.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
EL-07 (245.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
EL-08 (235.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
EL-09 (162kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
EL-10 (164kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
EL-11 (177.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
EL-12 (173.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
EL-13 (164kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
EL-14 (163.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
izolatka char (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
IZOLATKI SAN SZPITAL MM PRD PDF (138.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Opis techniczny (264.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
pb - izolatki mińsk maz (1) (85kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar (139.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
rys 1 (393.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
rys 2 (489.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
schemat sufitów podwieszanych parter (69.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
schemat sufitów podwieszanych (69.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Specyfikacja c.o. izolatki (694.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Specyfikacja went. mech. izolatki (706.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Specyfikacja wod-kan izolatki (683.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Wielgo Aneta
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wielgo Aneta
Data wprowadzenia:2018-03-07 17:45:17
Opublikował:Wielgo Aneta
Data publikacji:2018-03-07 17:53:34
Ostatnia zmiana:2018-06-01 09:54:57
Ilość wyświetleń:785

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij