Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim

Kolorowy pasek

Kompleksowa usługa prania

Ogłoszenie nr 507228-N-2018 z dnia 2018-01-18 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej: Kompleksowa usługa prania.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny 71235110000000, ul. ul. Szpitalna  37 , 05-300   Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 25 5065100, e-mail spzozmm@spzozmm.pl, zamowienia.publiczne@spzozmm.pl, faks 25 7591666.
Adres strony internetowej (URL): www.spzozmm.bip.net.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.spzozmm.bip.net.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.spzozmm.bip.net.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa usługa prania.
Numer referencyjny: 1/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zmówienia jest kompleksowa usługa prania. Szczegółowy opis zawarty jest w załącznikach od nr 5 do nr 9 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 98310000-9
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

98311000-6

98315000-4

98300000-6II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  24   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu. Zastosowanie ma oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wymagane jest posiadanie przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej - Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia W wysokości nie niższej niż 100 000 PLN
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał lub wykonuje, co najmniej jedną usługę w zakresie przedmiotu zamówienia w wysokości o wartości minimum 100 000 PLN . Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia w obiekcie pralni posiadającym: – aktualną opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej dla Pralni o posiadaniu bariery higienicznej i spełnieniu wymagań do prania bielizny szpitalnej; - aktualną opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej dopuszczającą samochody do transportu bielizny szpitalnej, zgodnie z załącznikiem nr 7 - Certyfikat SZJ zgodny z normą ISO 9001 w zakresie świadczenia usług prania i dezynfekcji wydany przez jednostkę akredytowaną, - Certyfikat potwierdzający wdrożenie systemu RABC spełniającego wymagania normy PN EN 14065. - Opis technologii prania i dezynfekcji dla asortymentu zawartego w załączniku nr 9 podpisanym przez technologa producenta środków piorących lub autoryzowanego przedstawiciela producenta środków piorących. Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia w obiekcie pralni posiadającym pozytywną opinię Państwowego Inspektora Sanitarnego o spełnianiu warunków techniczno-sanitarnych wymaganych dla pralni świadczących usługi w zakresie prania bielizny szpitalnej oraz:: a) posiadającym wdrożony i certyfikowany przez jednostkę akredytowaną system zarządzania jakością ISO 9001 w zakresie świadczenia usługi pralniczej, b) posiadającym wdrożony i certyfikowany system kontroli skażenia mikrobiologicznego RABC, spełniającego wymagania normy PN-EN 14065:2005. c) posiadającym barierę higieniczną jako warunek całkowitego wyeliminowania stykania się bielizny czystej z brudną i pracowników obu stref. Urządzenia pralnicze muszą posiadać techniczną możliwość załadunku i rozładunku odpowiednio w obszarze czystym i brudnym. Usługa wykonywana będzie w pralni wyposażonej w: - urządzenia wyspecyfikowane w załączniku nr 6, które będą spełniać wymagania przy realizacji zamówienia określone w opisie przedmiotu zamówienia i SIWZ, zapewnią prawidłową i terminową realizację usługi. - co najmniej jeden samochód do transportu brudnego i czystego asortymentu, posiadający aktualną opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej, potwierdzającą, że jest przystosowany do przewozu bielizny szpitalnej. - do transportu bielizny czystej i brudnej Wykonawca zapewni samochody wymienione w Załączniku nr 7, posiadające pozytywną opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzającą przystosowanie do przewozu bielizny szpitalnej. Wykonawca będzie realizował zamówienie przy użyciu urządzeń pralniczych wyposażonych w system kontroli wartości pH ostatniej kąpieli płuczącej, z możliwością automatycznego dozowania środka neutralizującego w przypadku przekroczenia żądanych parametrów.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust 1 i 5 ustawy Pzp należy na wezwanie zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące oświadczenia i dokumenty: 1) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej .

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zastosowanie ma oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp. Wymagane jest posiadanie przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej - Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia W wysokości nie niższej niż 100 000 PLN Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał lub wykonuje, co najmniej jedną usługę w zakresie przedmiotu zamówienia w wysokości o wartości minimum 100 000 PLN . Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia w obiekcie pralni posiadającym: – aktualną opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej dla Pralni o posiadaniu bariery higienicznej i spełnieniu wymagań do prania bielizny szpitalnej; - aktualną opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej dopuszczającą samochody do transportu bielizny szpitalnej, zgodnie z załącznikiem nr 7 - Certyfikat SZJ zgodny z normą ISO 9001 w zakresie świadczenia usług prania i dezynfekcji wydany przez jednostkę akredytowaną, - Certyfikat potwierdzający wdrożenie systemu RABC spełniającego wymagania normy PN EN 14065. - Opis technologii prania i dezynfekcji dla asortymentu zawartego w załączniku nr 9 podpisanym przez technologa producenta środków piorących lub autoryzowanego przedstawiciela producenta środków piorących. Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia w obiekcie pralni posiadającym pozytywną opinię Państwowego Inspektora Sanitarnego o spełnianiu warunków techniczno-sanitarnych wymaganych dla pralni świadczących usługi w zakresie prania bielizny szpitalnej oraz:: a) posiadającym wdrożony i certyfikowany przez jednostkę akredytowaną system zarządzania jakością ISO 9001 w zakresie świadczenia usługi pralniczej, b) posiadającym wdrożony i certyfikowany system kontroli skażenia mikrobiologicznego RABC, spełniającego wymagania normy PN-EN 14065:2005. c) posiadającym barierę higieniczną jako warunek całkowitego wyeliminowania stykania się bielizny czystej z brudną i pracowników obu stref. Urządzenia pralnicze muszą posiadać techniczną możliwość załadunku i rozładunku odpowiednio w obszarze czystym i brudnym. Usługa wykonywana będzie w pralni wyposażonej w: - urządzenia wyspecyfikowane w załączniku nr 6, które będą spełniać wymagania przy realizacji zamówienia określone w opisie przedmiotu zamówienia i SIWZ, zapewnią prawidłową i terminową realizację usługi. - co najmniej jeden samochód do transportu brudnego i czystego asortymentu, posiadający aktualną opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej, potwierdzającą, że jest przystosowany do przewozu bielizny szpitalnej. - do transportu bielizny czystej i brudnej Wykonawca zapewni samochody wymienione w Załączniku nr 7, posiadające pozytywną opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzającą przystosowanie do przewozu bielizny szpitalnej. Wykonawca będzie realizował zamówienie przy użyciu urządzeń pralniczych wyposażonych w system kontroli wartości pH ostatniej kąpieli płuczącej, z możliwością automatycznego dozowania środka neutralizującego w przypadku przekroczenia żądanych parametrów.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia (zgodnie z zapisami pod formularzami asortymentowo-cenowymi - jeżeli dotyczy): - Załącznik NR 6 - WYKAZ URZĄDZEŃ , - Załącznik NR 7 - WYKAZ SAMOCHODÓW, - Załącznik Nr 8 – WYKAZ ŚRODKÓW PIORĄCYCH - dla środków piorących zgodnie z wykazem : ulotkę, kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej, - dokumenty dopuszczające do stosowania na terenie Polski wpis w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na produkty przeznaczone do dezynfekcji bielizny i dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawą z 9 października 2015r. o produktach biobójczych (t.j. Dz. U. 2015 poz. 1926), - Załącznik nr 11 - WYKAZ WYKONANYCH USŁUG, – aktualną opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej dla Pralni o posiadaniu bariery higienicznej i spełnieniu wymagań do prania bielizny szpitalnej; - aktualną opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej dopuszczającą samochody do transportu bielizny szpitalnej, zgodnie z załącznikiem nr 7 - Certyfikat SZJ zgodny z normą ISO 9001 w zakresie świadczenia usług prania i dezynfekcji wydany przez jednostkę akredytowaną, - Certyfikat potwierdzający wdrożenie systemu RABC spełniającego wymagania normy PN EN 14065. - Opis technologii prania i dezynfekcji dla asortymentu zawartego w załączniku nr 9 podpisanym przez technologa producenta środków piorących lub autoryzowanego przedstawiciela producenta środków piorących,

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę 2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3) Dokument o którym mowa w pkt. V.3. ppkt. 2) jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów. 4) Formularz cenowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

Termin załatwienia reklamacji

20,00

Termin płatności

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, chyba że Odbiorca przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 2. Zmiana umowy będzie możliwa w następujących przypadkach: a) zmiana terminu realizacji umowy lub przesunięcie terminu realizacji umowy, przy czym zmiana taka nie wpływa na jednostkowe ceny wskazane w ofercie oraz na czas jej trwania. Zmiany te mogą nastąpić w związku z niewykorzystaniem przez Zamawiającego wartości brutto umowy. b) zmiana umowy – w przypadku: wycofania produktu służącego do realizacji przedmiotu zamówienia z obrotu, zmiany obowiązujących przepisów, braku dostaw produktu służącego do realizacji przedmiotu zamówienia z powodu zaprzestania produkcji, tymczasowego wstrzymania produkcji. W takim przypadku Wykonawca przedstawi Zamawiającemu ofertę produktu tożsamego pod względem składu, właściwości fizyko-chemicznych, parametrów, na co Zamawiajacy musi wyrazić zgodę na piśmie faksem lub e-mailem. Zmiana ta będzie dopuszczalna pod warunkiem, iż odpowiednik będzie tożsamy z oferowanym. c) zmiana wynagrodzenia Dostawcy: - zmiana cen – w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. Jeżeli w trakcie realizacji umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT, Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego brutto, przy zachowaniu stałości cen netto – dotyczy to części wynagrodzenia Wykonawcy za usługi, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie zrealizowano, - zmiana cen – w przypadku zmian cen urzędowych, które obowiązują od momentu ich wprowadzenia przez właściwe organy administracji państwowej. Jeżeli w trakcie realizacji umowy nastąpi zmiana ceny urzędowej, Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia Wykonawcy za usługi, których w dniu zmiany ceny urzędowej jeszcze nie zrealizowano oraz z zastrzeżeniem, że powyższa zmiana nie spowoduje podwyższenia cen umownych, d) zmiana danych Zamawiającego lub Wykonawcy (np. adres siedziby, zmiana formy prawnej), a także zmiany organizacyjnej Wykonawcy, ale wyłącznie takiej, która nie powoduje likwidacji Wykonawcy. e) zmiana umowy w razie zmian obowiązującego prawa mających wpływ na zasady realizacji umowy w zakresie koniecznym dla stosowania zasad przyjętych w umowie do obowiązującego prawa, f) zmian podwykonawców jeśli zmiana albo rezygnacja podwykonawcy dotyczy przedmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zobowiązany jest wykazać, że inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania, g) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług kwota netto pozostanie niezmieniona, a odpowiedniej zmianie ulegnie kwota brutto, h) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, nastąpi zmiana tego wynagrodzenia i) w przypadku zmiany zasad podleganiu ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, nastąpi zmiana wysokości stawki zgodnie z obowiązującymi przepisami j) innych sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nieodnoszących się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Dostawcy i takich, które, gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury mającej na celu wybór Dostawcy, nie miałyby wpływu na udział większej ilości podmiotów zainteresowanych tą procedurą. 3. Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, w postaci aneksu do umowy. 4. Nie wymagają zmiany umowy obniżki cenowe i czasowe promocje. Wykonawca zobowiązany jest jednak poinformować o nich Zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-26, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PLN
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Załączniki

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (132.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT (473.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (164.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie nr 507228 (114.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ 1- 2018 (166.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 - formularz_ofertowy (93.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1a - formularz cenowy pranie (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 - Osw.spelnienia warunków udzialu (191.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 - Osw_braku podstaw wykluczenia (48kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 - Osw_przynaleznosc do grup kapitalowych (39.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 - Opis przedmiotu zamówienia (68.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 7- Wykaz samochodów (26.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 8 - Wykaz środków piorących _2 (40.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 9 - Wykaz asortymentu podlegający praniu (33.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 10 - Projekt umowy (46.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 11 - WYKAZ WYKONANYCH USŁUG (19kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Tkaczyk Mariola
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Tkaczyk Mariola
Data wprowadzenia:2018-01-18 17:11:00
Opublikował:Tkaczyk Mariola
Data publikacji:2018-01-18 17:12:12
Ostatnia zmiana:2018-04-06 14:35:20
Ilość wyświetleń:694

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij