Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim

Kolorowy pasek

Dostawa artykułów spożywczych

<>

 

 

Numer sprawy: 46/2017                                                         Mińsk Mazowiecki, 2017-11-06

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 46/2017. Nazwa zadania: Dostawa artykułów spożywczych.

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 Zadanie nr 10 Mięso -   Zakłady Mięsne „JADÓW” Sp. z o. o. 05-280 Jadów , Wójty 53

Uzasadnienie wyboru:  W związku z odmową podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego    w zadania Zadanie nr 10 Mięso przez wykonawcę   MASARNIA UBOJNIA ZEMAT,  Zdzisław Trościańczyk, Sp.J., 21-310 Wohyń, ul. Łąkowa 1, który uzyskał najwyższą ilość punktów, Zamawiający zgodnie z art. 94. ust.3 wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert . Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia  2017-11-13

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr zadania:                   10

Nazwa wykonawcy: MASARNIA UBOJNIA ZEMAT Zdzisław Trościańczyk Sp.J.,

Adres wykonawcy:    21-310 Wohyń, ul. Łąkowa 1 4

liczba pkt. kryterium cena oferty:  60

liczba pkt. kryterium termin dostawy: 20    

 liczba pkt. kryterium termin załatwienia reklamacji: 20

Łączna ilość pkt. : 100

Wykonawca uchylił się od zawarcia umowy

 

Nr zadania:                 10

Nazwa wykonawcy:  Zakłady Mięsne „JADÓW” Sp. z o. o.

Adres wykonawcy:  05-280 Jadów , Wójty 53

liczba pkt. kryterium cena oferty:  59,99

liczba pkt. kryterium termin dostawy: 20    

 liczba pkt. kryterium termin załatwienia reklamacji: 20

Łączna ilość pkt. : 99,99   

--------------------------------------------------------------------------------------

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali odrzuceni  żadni wykonawcy.

 4. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności.

Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione  z wyłonionym wykonawcą. 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)         wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)         odrzucenia oferty wykonawcy

3)         wyboru najkorzystniejszej oferty

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)         niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)         zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

 

 

 

 

Numer sprawy  46/2017                                                                             Miejscowość, 2017-10-23

 

ZAWIADOMIENIEO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 46/2017 Nazwa zadania: Nazwa zadania:  Dostawa artykułów  spożywczych.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 zadanie nr 1, 1a, 7, 8 -  Hurt i Detal Artykuły Spożywczo Rolne Anna Siekierko, 18-200 Wysokie Mazowieckie,  ul. Szpitalna 24

zadanie nr 5 - Waldemar Piotrowski Drożdżówka 1 05-332 Siennica

zadanie nr 3, 9 - Zakłady Mięsne „JADÓW” Sp. z o. o. 05-280 Jadów , Wójty 53

zadanie nr 10 -  MASARNIA UBOJNIA ZEMAT,  Zdzisław Trościańczyk, Sp.J., 21-310 Wohyń,

ul. Łąkowa 1

zadanie nr 11,  12 - Gospodarstwo Rolne Kazimierz Rasztawicki , Zalesie4,05-304 Stanisławów

 

Uzasadnienie wyboru: oferty spełniają wymagania Zamawiającego. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający zgodnie z zapisem SIWZ uwzględnił informacje oferentów dot. zakończenia produkcji.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2017-10-30.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

 Nr zadania:                   1

Nazwa wykonawcy:  Hurt i Detal Artykuły Spożywczo Rolne Anna Siekierko              

Adres wykonawcy:  18-200 Wysokie Mazowieckie,  ul. Szpitalna 24

liczba pkt. kryterium cena oferty: 60

liczba pkt. kryterium termin dostawy: 20    

 liczba pkt. kryterium termin załatwienia reklamacji: 20

Łączna ilość pkt. : 100 

 

Nr zadania:                  1

Nazwa wykonawcy:   GULIK Sp. z o.o

Adres wykonawcy: 05-860 Płachocin ul. Długa 2

liczba pkt. kryterium cena oferty: 39,10

liczba pkt. kryterium termin dostawy: 20    

 liczba pkt. kryterium termin załatwienia reklamacji: 20

Łączna ilość pkt. : 79,10 

 

Nr zadania:                  1

Nazwa wykonawcy:  PPH „POLARIS” M. Gruszczyńska

Adres wykonawcy:  62-800 Kalisz ul. Żołnierska  20c               

liczba pkt. kryterium cena oferty:  55,75

liczba pkt. kryterium termin dostawy: 20    

 liczba pkt. kryterium termin załatwienia reklamacji: 20

Łączna ilość pkt. : 95,75

 

Nr zadania:                  1

Nazwa wykonawcy: UNIMA Sp. Z o.o. Hurt. Art. Spoż.

Adres wykonawcy:  65-142 Zielona Góra ul. Zdrojowa 4

liczba pkt. kryterium cena oferty:  57,68

liczba pkt. kryterium termin dostawy: 20    

 liczba pkt. kryterium termin załatwienia reklamacji: 20

Łączna ilość pkt. : 97,68

 

Nr zadania:                  1

Nazwa wykonawcy: Almax-Dystrybucja Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:   Panieńszczyzna,21-002 Jastków

liczba pkt. kryterium cena oferty:  55,34

liczba pkt. kryterium termin dostawy: 20    

 liczba pkt. kryterium termin załatwienia reklamacji: 20

Łączna ilość pkt. : 95,34

---------------------------------------------------------------------------------

Nr zadania:                 1a

Nazwa wykonawcy:  Hurt i Detal Artykuły Spożywczo Rolne Anna Siekierko             

Adres wykonawcy:  18-200 Wysokie Mazowieckie,  ul. Szpitalna 24

liczba pkt. kryterium cena oferty: 60

liczba pkt. kryterium termin dostawy: 20    

 liczba pkt. kryterium termin załatwienia reklamacji: 20

Łączna ilość pkt. : 100 

 

Nr zadania:                    1a

Nazwa wykonawcy: Almax-Dystrybucja Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:   Panieńszczyzna,21-002 Jastków

liczba pkt. kryterium cena oferty:   49,56

liczba pkt. kryterium termin dostawy: 20    

 liczba pkt. kryterium termin załatwienia reklamacji: 20

Łączna ilość pkt. : 89,56

 

Nr zadania:                   1a

Nazwa wykonawcy: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Garwolin

Adres wykonawcy:    08-410 Wola Rębkowska ul. Ogrodowa 17

liczba pkt. kryterium cena oferty:    53,61

liczba pkt. kryterium termin dostawy: 20    

 liczba pkt. kryterium termin załatwienia reklamacji: 20

Łączna ilość pkt. : 93,61

 

Nr zadania:                  1a

Nazwa wykonawcy:   GULIK Sp. z o.o

Adres wykonawcy: 05-860 Płachocin ul. Długa 2

liczba pkt. kryterium cena oferty:  42,68

liczba pkt. kryterium termin dostawy: 20    

 liczba pkt. kryterium termin załatwienia reklamacji: 20

Łączna ilość pkt. :  82,68

-----------------------------------------------------------------

Nr zadania:                  3

 Nazwa wykonawcy:  Zakłady Mięsne „JADÓW” Sp. z o. o.

Adres wykonawcy:  05-280 Jadów , Wójty 53

liczba pkt. kryterium cena oferty: 60

liczba pkt. kryterium termin dostawy: 20    

 liczba pkt. kryterium termin załatwienia reklamacji: 20

Łączna ilość pkt. :  100 

--------------------------------------------------------------------

Nr zadania:                   5

Nazwa wykonawcy:  Waldemar Piotrowski

Adres wykonawcy: Drożdżówka 1 05-332 Siennica

liczba pkt. kryterium cena oferty: 60

liczba pkt. kryterium termin dostawy: 20    

 liczba pkt. kryterium termin załatwienia reklamacji: 20

Łączna ilość pkt. :  100 

-----------------------------------------------------------------------

Nr zadania:                   7

Nazwa wykonawcy:  Hurt i Detal Artykuły Spożywczo Rolne Anna Siekierko             

Adres wykonawcy:  18-200 Wysokie Mazowieckie,  ul. Szpitalna 24

liczba pkt. kryterium cena oferty: 60

liczba pkt. kryterium termin dostawy: 20    

 liczba pkt. kryterium termin załatwienia reklamacji: 20

Łączna ilość pkt. : 100 

 

Nr zadania:                   7

Nazwa wykonawcy:   REN Sp. z o.o. ,

Adres wykonawcy:   26-600 Radom ul. Tartaczna 3

liczba pkt. kryterium cena oferty: 47,18

liczba pkt. kryterium termin dostawy: 20    

 liczba pkt. kryterium termin załatwienia reklamacji: 20

Łączna ilość pkt. :  87,18

----------------------------------------------------------------------

Nr zadania:                   8

 Nazwa wykonawcy:  Hurt i Detal Artykuły Spożywczo Rolne Anna Siekierko             

Adres wykonawcy:  18-200 Wysokie Mazowieckie,  ul. Szpitalna 24

liczba pkt. kryterium cena oferty: 60

liczba pkt. kryterium termin dostawy: 20    

 liczba pkt. kryterium termin załatwienia reklamacji: 20

Łączna ilość pkt. : 100 

 

Nr zadania:                   8

Nazwa wykonawcy: UNIMA Sp. Z o.o. Hurt. Art. Spoż.

Adres wykonawcy:  65-142 Zielona Góra ul. Zdrojowa 4

liczba pkt. kryterium cena oferty:  51,10

liczba pkt. kryterium termin dostawy: 20    

 liczba pkt. kryterium termin załatwienia reklamacji: 20

Łączna ilość pkt. : 91,10

-----------------------------------------------------------------

Nr zadania:                 9

 Nazwa wykonawcy:  Zakłady Mięsne „JADÓW” Sp. z o. o.

Adres wykonawcy:  05-280 Jadów , Wójty 53

liczba pkt. kryterium cena oferty: 60

liczba pkt. kryterium termin dostawy: 20    

 liczba pkt. kryterium jakość: 19,50

Łączna ilość pkt. :  99,50 

Nr zadania:                   9

 Nazwa wykonawcy: MASARNIA UBOJNIA ZEMAT Zdzisław Trościańczyk Sp.J.,

Adres wykonawcy:    21-310 Wohyń, ul. Łąkowa 1 4

liczba pkt. kryterium cena oferty:  58,49

liczba pkt. kryterium termin dostawy: 20    

 liczba pkt. kryterium jakość: 8,75

Łączna ilość pkt. : 87,24

--------------------------------------------------------------------------------

Nr zadania:                   10

Nazwa wykonawcy: MASARNIA UBOJNIA ZEMAT Zdzisław Trościańczyk Sp.J.,

Adres wykonawcy:    21-310 Wohyń, ul. Łąkowa 1 4

liczba pkt. kryterium cena oferty:  60

liczba pkt. kryterium termin dostawy: 20    

 liczba pkt. kryterium termin załatwienia reklamacji: 20

Łączna ilość pkt. : 100

 

Nr zadania:                 10

Nazwa wykonawcy:  Zakłady Mięsne „JADÓW” Sp. z o. o.

Adres wykonawcy:  05-280 Jadów , Wójty 53

liczba pkt. kryterium cena oferty:  59,99

liczba pkt. kryterium termin dostawy: 20    

 liczba pkt. kryterium termin załatwienia reklamacji: 20

Łączna ilość pkt. : 99,99   

---------------------------------------------------------------

Nr zadania:                 11

Nazwa wykonawcy:   Gospodarstwo Rolne Kazimierz Rasztawicki ,

Adres wykonawcy:   Zalesie4,05-304 Stanisławów

liczba pkt. kryterium cena oferty:  60

liczba pkt. kryterium termin dostawy: 20    

 liczba pkt. kryterium termin załatwienia reklamacji: 20

Łączna ilość pkt. : 100

-------------------------------------------------------------

Nr zadania:                 12

Nazwa wykonawcy:   Gospodarstwo Rolne Kazimierz Rasztawicki ,

Adres wykonawcy:   Zalesie4,05-304 Stanisławów

liczba pkt. kryterium cena oferty:  60

liczba pkt. kryterium termin dostawy: 20    

 liczba pkt. kryterium termin załatwienia reklamacji: 20

Łączna ilość pkt. : 100

 -------------------------------------------------------------------- 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu  nie zostały odrzucone  żadne oferty.

4. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione  z wyłonionym wykonawcą. 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)            wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)            odrzucenia oferty wykonawcy

3)            wyboru najkorzystniejszej oferty

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)            niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)            zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

 

 

 

 

 

 

 

Numer sprawy  46/2017                                          Miejscowość, 2017-10-12

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 46/2017Nazwa zadania: Nazwa zadania Dostawa artykułów  spożywczych.

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.) Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania  w zakresie:

Pakiet/Zadanie nr 2 - Pieczywo,

Pakiet/Zadanie nr 4 - Nabiał,  

Pakiet/Zadanie nr 6 - Jaja świeże

 Uzasadnienie faktyczne: cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Uzasadnienie prawne: Art.93.ust.1  pkt. 4.

Pakiet/Zadanie nr 13 - Owoce sezonowe  - Uzasadnienie faktyczne: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej oferty odrzuceniu. Uzasadnienie prawne: art. 93. Ust.1 pkt 1.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)         wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)         odrzucenia oferty wykonawcy

3)         wyboru najkorzystniejszej oferty

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)         niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)         zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

 

 

 

 

 

 

 

 

Numer sprawy  46/2017                                                       Miejscowość, 2017-10-09

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 46/2017 Nazwa zadania: Nazwa zadania:  Dostawa artykułów  spożywczych.

Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

(t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.) Nazwa zamawiającego informuje, co następuje:

W terminie do dnia 2017-10-09 złożono następujące oferty:

Lp.

Nazwa

wykonawcy

Nr zadania

Zadanie - 1, 3, 5, 6,7, 8,9 10, 11, 12, 13 kryterium

termin dostawy

 

Zadanie  - 2, 4, 9  kryterium

jakość.

 

Zadanie  -- 1, 3, 5, 6,7, 8    10, 11, 12, 13 termin załatwienia reklamacji

 

Cena

Netto/ brutto

Środki SPZOZ netto/brutto

1

INVEST - MICHEL Kobierne 44A

05-311 Dębe Wielkie

6

48

-

24

11340,00 11907,00

8 640,00 zł

9 072,00 zł

 

2

Almax-Dystrybucja

Sp. z o.o.

Panieńszczyzna,

21-002 Jastków

 

1

48

-

24

49180,74 54145,44

44347,28 48876,21

1a

48

-

24

12967,74 13616,13

10184,01 10693,21

3

UNIMASp. Z o.o. Hurt. Art. Spoż. 65-142 Zielona Góra

ul. Zdrojowa 4

1

48

-

24

46940,70 51945,89

54 531,29 zł

59 569,42 zł

8

48

-

24

4520,50 4882,14

3 724,00 zł

4 021,92 zł

4

Waldemar Piotrowski Drożdżówka 1

05-332 Siennica

5

 

48

-

24

4500,00 4500,00

3 000,00 zł

3 000,00 zł

 

5

Piekarnia MAGMA Grażyna grabowska 05-074 Halinów, ul. Okuniewska 15

 

 

2

48

próbka

-

39298,50 41338,50

23 119,15 zł

24 331,62 zł

 

 

6

PPH „POLARIS”

M. Gruszczyńska
62-800 Kalisz

ul. Żołnierska  20c

1

 

 

48

-

24

 48552,24 53741,61

44347,28 48876,21

 

6

48

-

24

13230,00 13891,50

8 640,00 zł

9 072,00 zł

7

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Garwolin

08-410 Wola Rębkowska ul. Ogrodowa 17

1a

24

 

24

11988,81 12588,25

10184,01 10693,21

4

24

próbka

-

74461,60 78184,68

60 588,00 zł

63 617,40 zł

 

8

Hurt i Detal Artykuły Spożywczo Rolne Anna Siekierko, 18-200 Wysokie Mazowieckie

 ul. Szpitalna 24

 

1

24

-

 

20

45293,07 49938,25

44347,28 48876,21

1a

24

-

 

20

10712,37 11247,99

10184,01 10693,21

7

24

-

 

20

8384,60 8803,83

7 968,85 zł

8 367,29 zł

8

24

-

 

20

3850,00 4158,00

3 724,00 zł

4 021,92 zł

 

9

Gospodarstwo Rolne Kazimierz Rasztawicki , Zalesie4,05-304 Stanisławów

termin płatności – 30 dni

11

48

-

24

30753,10 32356,16

41 651,90 zł

43 856,90 zł

 

12

48

-

24

10956,45 11504,27

9 433,00 zł

9 904,65 zł

 

10

GULIK Sp. z o.o

05-860 Płachocin ul. Długa 2

1

48

 

-

24

69517,27 76626,10

44347,28 48876,21

  

1a

48

 

-

24

15060,60 15813,63

10184,01 10693,21

 

11

Zakłady Mięsne „JADÓW” Sp. z o. o. 05-280 Jadów ,

Wójty 53

termin płatności – 30 dni

 

3

48

 

-

24

23091,4024245,97

23 091,40 zł

24 245,97 zł

 

9

48

próbka

 

-

14880,80 15624,84

14 880,80 zł

15 624,84 zł

 

10

48

 -

24

44153,10 46360,76

44 119,50 zł

46 325,48 zł

 

12

MASARNIA UBOJNIA ZEMAT

 Zdzisław Trościańczyk

Sp.J., 21-310 Wohyń,

ul. Łąkowa 1

9

48

próbka

 

-

15264,00 16027,20

14 880,80 zł

15 624,84 zł

 

10

48

-

24

 

44147,00 46354,35

44 119,50 zł

46 325,48 zł

 

 

13

 

REN Sp. z o.o. , 26-600 Radom ul. Tartaczna 3

7

48

 

-

24

10663,49 11196,66

7 968,85 zł

8 367,29 zł

 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W przypadku nie złożenia próbek wraz z ofertą , które stanowią kryterium oceny,  Zamawiający odrzuca ofertę  na podstawie art. 89. Ust.1 pkt 2. Nie jest możliwe   uzupełnienie treści oferty na podstawie art. 26. Ust.3 ponieważ oznaczałoby to prowadzenie negocjacji z naruszeniem art. 87. ust. 1 ustawy p.z.p.
 

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

 

 

 

 

Numer sprawy            46/2017                                                          Mińsk Mazowiecki, 2017-10-04

WYJAŚNIENIA   TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 46/2017. Nazwa zadania: Dostawa artykułów spożywczych

 

Dotyczy zadania nr 4 Nabiał -  Zamawiający dopuszcza przeliczenie wartości opakowania  do gramatury podanej przez Zamawiającego w  formularzu .  

 

 

Zamawiający informuje, że wyjaśnienia  stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

 

 

 

 

 

Numer sprawy            46/2017                                                          Mińsk Mazowiecki, 2017-09-26

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 46/2017. Nazwa zadania: Dostawa artykułów spożywczych

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Prosimy o wyjaśnienie  SIWZ rozdz. XIV – opis kryteriów, którymi zamawiający  będzie się kierował  przy wyborze oferty.

Dotyczy : zadania 10 mięso.  Termin załatwienia reklamacji       20 pkt 

Termin załatwienia reklamacji powyżej  48 do 72 godz. – 3 pkt

Termin załatwienia reklamacji powyżej  24 do 48 godz. – 5 pkt

Termin załatwienia reklamacji powyżej  do 24 godz.    – 12 pkt

Jak uzyskać 20 pkt jeżeli termin załatwienia reklamacji wynosi do 24 godzin ?

 

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany w kryterium oceny ofert w SIWZ w pkt XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

 

zadania 10-13

Winno być -  

Termin załatwienia reklamacji        20 pkt

Termin załatwienia reklamacji            powyżej 48 do 72 godz. –  3 pkt

Termin załatwienia reklamacji            Powyżej 24 do 48 godz. - 10 pkt

Termin załatwienia reklamacji            Do 24 – 20 pkt.

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

   W związku z udzielonymi wyjaśnieniami zamawiający informuje jednocześnie o przedłużeniu terminu składania ofert. Nowy termin to: 09.10.2017r.  do godz. 09:30 ofert. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz.10:00. Pozostałe ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić ewentualny kolejny wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji, bez rozpoznania.

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

 

 

 

 

 

Numer sprawy            46/2017                                                          Mińsk Mazowiecki, 2017-09-26

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 46/2017. Nazwa zadania: Dostawa artykułów spożywczych

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Czy w przypadku produktów o innej  gramaturze dopuszcza Zamawiający przeliczenie wartości opakowania  do gramatury podanej przez Zamawiającego w  formularzu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przeliczenie wartości opakowania  do gramatury podanej przez Zamawiającego w  formularzu .  

 

Prosimy również o zwrócenie uwagi na produkty w pakiecie nr I w pozycji 31,38,51,52,57- są to produkty nabiałowe i w związku z tym powinny zostać umieszczone w pakiecie nr IV nabiał.

Prosimy zatem o przesunięcie tych pozycji do pakietu nr IV nabiał, ponieważ produkty nabiałowe powinny być w inny sposób transportowane niż produkty w pakiecie nr I różne produkty spożywcze.

Produkty z grupy  nabiałowej  powinny być przewożone w chłodni a produkty spożywcze różne z kolei  nie mogą być transportowane w chłodni.

Taka różnica grup towarowych umieszczona w jednym pakiecie nie pozwala wszystkim Wykonawcom na udział w postępowaniu a więc  zakłóca to zasady równego traktowania Wykonawców oraz uczciwej konkurencji.

W związku z powyższym prosimy o przesunięcie produktów nabiałowych z pakietu nr I do pakietu nr IV.

Odpowiedź: Zamawiający  dokonuje wydzielenia z pakietu 1 pozycji nr 31, 38, 51, 52, 57 do pakietu   1a (w załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 5 i załącznik 5a).

 

Pakiet 2

Szanowni Państwo mam prośbę o informację czy możemy zaproponować w jednej pozycji Chleb Razowy 0,5kg. Nasz chleb o innej gramaturze mianowicie 0,36kg i przeliczyć ilość sztuk, tak aby całość się zgadzała?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przelicznik gramatury chleba.  

Dotyczy: Pakiet/Zadanie nr 1 Różne produkty spożywcze.

Pytanie Nr 1

W pozycji Nr 1 ananasy plastry w syropie – Zamawiający nie doprecyzował gramatury. Wykonawca ma rozumieć, że gramatura ma być dowolna?

Odpowiedź: Zamawiający   doprecyzowuje gramaturę -  ananasy w plastrach gramatura 565g –masa owoców po odsączeniu 340g

Pytanie Nr 2

W pozycji Nr 2 barszcz biały- Zamawiający wymaga gramatury 56 g – Czy Zamawiający dopuści barszcz biały o gramaturze 66 g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przelicznik gramatury

Pytanie Nr 3

W pozycji Nr 7 chrzan tarty – Zamawiający wymaga gramatury 250 g – Czy Zamawiający dopuści gramaturę chrzanu 290 g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przelicznik gramatury

Pytanie Nr 4

W pozycji Nr 10 fasola sucha – Zamawiający wymaga gramatury 0,4 kg – Czy Zamawiający dopuści gramaturę 500 g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przelicznik gramatury

Pytanie Nr 5

W pozycji Nr 11Fasolka konserwowa cięta żółta – Zamawiający wymaga gramatury 0,48 kg – Czy Zmawiający dopuści gramaturę 470 g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przelicznik gramatury

Pytanie Nr 6

W pozycji Nr 12 galaretka owocowa – Zamawiający wymaga gramatury 0,079kg – Czy Zamawiający dopuści gramaturę 75 g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przelicznik gramatury

Pytanie Nr 7

W pozycji nr 18 kasza gryczana palona – Zamawiający wymaga gramatury 1 kg – Czy Zamawiający dopuści gramaturę 0,5 lub 3 kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przelicznik gramatury

Pytanie Nr 8

W pozycji nr 19 kawa zbożowa – Zamawiający wymaga gramatury 0,5 kg – Czy Zamawiający dopuści gramaturę 200 g lub 1 kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przelicznik gramatury

Pytanie Nr 9

W pozycji Nr 23 kleik ryżowy  - Zamawiający wymaga gramtury 170 g – Czy Zamawiający dopuści gramaturę 160 g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przelicznik gramatury

Pytanie Nr 10

W pozycji Nr 30 chrupki kukurydziane – Zamawiający wymaga gramatury 100 g – Czy Zamawiający dopuści gramaturę 110 g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przelicznik gramatury

Pytanie Nr 11

W pozycji Nr 42musztarda – Zamawiający wymaga gramatury 200 g – Czy Zamawiający dopuści gramaturę 275 g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przelicznik gramatury

Pytanie Nr 12

W pozycji Nr 45 pasztecik drobiowy – Zamawiający wymaga gramatury 50 g – Czy Zamawiający dopuści gramaturę 100 g?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmiany gramatury.

Pytanie Nr 13

W pozycji Nr 62 vegeta  - Zamawiający wymaga gramatury 200 g – Czy Zamawiający dopuści gramaturę 1 kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przelicznik gramatury

Pytanie Nr 14

Zwracamy się z uprzejmym zapytaniem o częstotliwość dostaw?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w załączniku nr 5, 5a częstotliwość dostaw 2 razy w tygodniu.

 

Zamawiający dokonuje zmiany w kryterium oceny ofert w SIWZ w pkt XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

 

zadanie 9,  zadania 10-13

Winno być - Termin dostawy: 20 pkt

Termin dostawy do 48 godzin –20 pkt

Termin dostawy Powyżej 48 do 96 godzin – 5 pkt

 

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

   W związku z udzielonymi wyjaśnieniami zamawiający informuje jednocześnie o przedłużeniu terminu składania ofert. Nowy termin to: 09.10.2017r.  do godz. 09:30 ofert. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz.10:00. Pozostałe ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić ewentualny kolejny wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji, bez rozpoznania.

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Początek formularzaOgłoszenie nr 592871-N-2017 z dnia 2017-09-25 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej: Dostawa artykułów spożywczych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny 71235110000000, ul. ul. Szpitalna  37 , 05-300   Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 25 5065100, e-mail spzozmm@spzozmm.pl, zamowienia.publiczne@spzozmm.pl, faks 25 7591666.
Adres strony internetowej (URL): www.spzozmm.bip.net.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
www.spzozmm.bip.net.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
www.spzozmm.bip.net.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
SPZOZ ul. Szpitalna 37, 05-300 Mińska Mazowiecki


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów spożywczych
Numer referencyjny: 46/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zmówienia jest dostawa artykułów spożywczych. Szczegółowy opis oraz ilości jest zawarty w załącznikach od nr 5 do nr 17 do SIWZ. Zadanie nr 1 Różne produkty spożywcze Zadanie nr 2 Pieczywo Zadanie nr 3 Drób Zadanie nr 4 Nabiał Zadanie nr 5 Jabłka Zadanie nr 6 Jaja świeże Zadanie nr 7 Ryby Zadanie nr 8 Produkty dla dzieci Zadanie nr 9 Przetwory mięsne Zadanie nr 10 Mięso Zadanie nr 11 Warzywa Zadanie nr 12 Warzywa sezonowe Zadanie nr 13 Owoce sezonowe

II.5) Główny kod CPV: 15800000-6
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

15810000-9

15112000-6

15510000-6

03222321-9

03142500-3

15220000-6

15884000-8

15131130-5

15100000-9

03200000-3II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień – dla pakietu nr 9, 10 decyzja powiatowego Lekarza Weterynarii uprawniającej do produkcji i wprowadzania do obrotu mięsa i produktów z mięsa. dla pozostałych zadań zastosowanie ma oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu. Zastosowanie ma oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu. Zastosowanie ma oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zastosowanie ma oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp. oraz oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zastosowanie ma oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia (zgodnie z zapisami pod formularzami asortymentowo-cenowymi): Dotyczy pakietu nr 6 - aktualnej na dzień złożenia zaświadczenia ze Stacji Weterynaryjnej o nadzorze sanitarno-weterynaryjnym nad fermą drobiu oraz zaświadczenie na samochód dotyczące spełniania wymagań sanitarno-weterynaryjnych do przewozu produktów pochodzenia zwierzęcego. Dotyczy pakietu nr 9, 10 - aktualnej na dzień złożenia Decyzji powiatowego Lekarza Weterynarii uprawniającej do produkcji i wprowadzania do obrotu mięsa i produktów z mięsa. Dotyczy pakietu nr 11 - aktualnego zaświadczenia wydanego przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Formularz ofertowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

termin dostawy

20,00

jakość

20,00

termin załatwienia reklamacji

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. W trakcie obowiązywania umowy Odbiorca może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo zwiększenia do 20% ilości w każdej z pozycji asortymentowych wskazanych w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik nr 1) - po cenach jednostkowych wskazanych w tym formularzu. W przypadku, gdy 20% w danej pozycji daje w wyniku ułamek, ilość objętą opcją zaokrągla się w dół do liczby całkowitej. W przypadku nieskorzystania przez Odbiorcę z prawa opcji, albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Dostawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. 2. Odbiorca może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. W takiej sytuacji Odbiorca poinformuje Dostawcę o skorzystaniu z prawa opcji. 3. Dodatkowo Odbiorca zastrzega sobie prawo opcji obejmujące prawo do zmian ilościowych w zakresie poszczególnych pozycji asortymentowych objętych przedmiotem umowy w uzasadnionych przypadkach. Zmiany te mogą polegać na zwiększeniu lub zmniejszeniu ilości jednego asortymentu, kosztem odpowiednio zmniejszenia lub zwiększenia ilości innego asortymentu objętego przedmiotem umowy. Powyższe zmiany nie mogą przekroczyć 20% ilości poszczególnych asortymentów i nie mogą doprowadzić do zwiększenia wartości umowy. 4. Dostawca oświadcza, że nie będzie dochodził od Odbiorcy żadnych roszczeń w przypadku objęcia zamówieniami Odbiorcy mniejszej ilości przedmiotu umowy z powodu mniejszego faktycznego zapotrzebowania - jeśli jego zmniejszenie nie przekroczy 20% wartości umowy. 1. Na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, chyba że Odbiorca przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 2. Zmiana umowy będzie możliwa w następujących przypadkach: a) zmiana terminu realizacji umowy lub przesunięcie terminu realizacji umowy, przy czym zmiana taka nie wpływa na jednostkowe ceny wskazane w ofercie oraz na czas jej trwania. Zmiany te mogą nastąpić w związku z niewykorzystaniem przez Odbiorcę wartości brutto umowy. b) zmiana wynagrodzenia Dostawcy: - zmiana cen – w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. Jeżeli w trakcie realizacji umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT, Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego brutto, przy zachowaniu stałości cen netto – dotyczy to części wynagrodzenia Dostawcy za dostawy, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie zrealizowano, - zmiana cen – w przypadku zmian cen urzędowych, które obowiązują od momentu ich wprowadzenia przez właściwe organy administracji państwowej. Jeżeli w trakcie realizacji umowy nastąpi zmiana ceny urzędowej, Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia Dostawcy za dostawy, których w dniu zmiany ceny urzędowej jeszcze nie zrealizowano oraz z zastrzeżeniem, że powyższa zmiana nie spowoduje podwyższenia cen umownych, c) zmiana danych Odbiorcy lub Dostawcy (np. adres siedziby, zmiana formy prawnej), a także zmiany organizacyjnej Dostawcy, ale wyłącznie takiej, która nie powoduje likwidacji Dostawcy. d) zmiana obowiązującego prawa mającego wpływ na zasady realizacji umowy w zakresie koniecznym dla stosowania zasad przyjętych w umowie do obowiązującego prawa, e) zmian podwykonawców jeśli zmiana albo rezygnacja podwykonawcy dotyczy przedmiotu, na którego zasoby Dostawca powoływał się, na zasadach określonych art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zobowiązany jest wykazać, że inny podwykonawca lub Dostawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania, f) innych sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nieodnoszących się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Dostawcy i takich, które, gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury mającej na celu wybór Dostawcy, nie miałyby wpływu na udział większej ilości podmiotów zainteresowanych tą procedurą. 4. Ceny podane w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy będą stałe do dnia 31.XII.2017 r., Od dnia 01.I.2018r. będą obowiązywały ceny takie jak na Giełdzie Owocowo-Warzywnej w Broniszach
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-10-03, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Różne produkty spożywcze

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Różne produkty spożywcze
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin dostawy

20,00

termin załatwienia reklamacji

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Pieczywo

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pieczywo
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

jakość

20,00

termin dostawy

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

3

Nazwa:

Drób

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Drób
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin dostawy

20,00

termin załatwienia reklamacji

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

4

Nazwa:

Nabiał

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Nabiał
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6, 15510000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

jakość

20,00

termin dostawy

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

5

Nazwa:

Jabłka

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Jabłka
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin dostawy

20,00

termin załatwienia reklamacji

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

6

Nazwa:

Jaja świeże

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Jaja świeże
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6, 03142500-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin dostawy

20,00

termin załatwienia reklamacji

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

7

Nazwa:

Ryby

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ryby
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6, 15235000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin załatwienia reklamacji

20,00

termin dostawy

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

8

Nazwa:

Produkty dla dzieci

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Produkty dla dzieci
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6, 15884000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin załatwienia reklamacji

20,00

termin dostawy

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

9

Nazwa:

Przetwory mięsne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przetwory mięsne
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6, 15131130-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin dostawy

20,00

jakość

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

10

Nazwa:

Mięso

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Mięso
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6, 15100000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin załatwienia reklamacji

20,00

termin dostawy

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

11

Nazwa:

Warzywa

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Warzywa
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6, 03200000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin załatwienia reklamacji

20,00

termin dostawy

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

12

Nazwa:

Warzywa sezonowe

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Warzywa sezonowe
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6, 03200000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin załatwienia reklamacji

20,00

termin dostawy

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

13

Nazwa:

Owoce sezonowe

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Owoce sezonowe
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6, 03200000-3, 03200000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin załatwienia reklamacji

20,00

termin dostawy

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

Dół formularza

Początek formularza

Dół formularza

 

Załączniki

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE 2 (144.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (378.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o unieważnieniu (133.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
INFORMACJA_O_TRESCI_ZLOZONYCH_OFERT (988.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WYJASNIENIA_TRESCI_SIWZ_3 (362.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 2 (403kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (386.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zmiana ogłoszenie nr 500035607 (208.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie nr 592871 (130.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ 46 - 2017 (56.5kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 1 - Formularz_ofertowy (54.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 - Oświadczenie DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZI AŁU W POSTĘPOWANIU (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 - Oświadczenie DOTYCZĄCE BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (32.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 - OŚWIADCZENIE dotyczące grupy kapitałowej (39.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 5 do 17 - Formularze asortymentowo - cenowe po modyfikacji (126.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 18 - Umowa projekt-warzywa i owoce (108kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 19 - Umowa projekt-ogólnospożywcza (111kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Tkaczyk Mariola
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Tkaczyk Mariola
Data wprowadzenia:2017-09-25 20:31:06
Opublikował:Tkaczyk Mariola
Data publikacji:2017-09-25 20:32:31
Ostatnia zmiana:2017-11-20 14:02:26
Ilość wyświetleń:658

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij