Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim

Kolorowy pasek

Dostawa podłóż gotowych na płytkach i w probówkach, surowic Salmonella do aglutynacji szkiełkowej, testów immunoenzymatycznych, krążków do oznaczania lekowrażliowści, krążków diagnostycznych, pasków gradientowych, saszetek do wytwarzania atmosfery zestawów do identyfikacji drobnoustrojów, testów lateksowych.

<>

Numer sprawy 38/2017                                                                              Mińsk Mazowiecki, 2017-09-13

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 38/2017. Nazwa zadania: Dostawa  podłóż  gotowych na płytkach i w probówkach, surowic  Salmonella do aglutynacji szkiełkowej, testów immunoenzymatycznych, krążków do oznaczania lekowrażliowści, krążków diagnostycznych, pasków gradientowych,  saszetek do wytwarzania atmosfery zestawów do identyfikacji drobnoustrojów, testów lateksowych.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

1. GRASO Zenon Sobiecki 83-200 Starogard Gd.-Krąg 4A

ZADANIE 1  podłoża gotowe na płytkach i w probówkach, surowice Salmonella do aglutynacji szkiełkowej

2.  Argenta Sp. z o.o. Sp.k. 60-401 Poznań

ZADANIE 3    krążki do oznaczania lekowrażliwości, krążki diagnostyczne, paski gradientowe, saszetki do wytwarzania atmosfery beztlenowej, mikroaerofilnej i CO2, zestawy do identyfikacji drobnoustrojów oraz testy lateksowe

 

3. P.P.H.U. BOR-Pol Mariusz Borkowski 44-152 Gliwice pl. Jaśminu 2

ZADANIE 2    testy immunoenzymatyczne

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 100 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy/

Nr zadania

Termin dostawy

 

Cena

 

Ogółem

1

 GRASO Zenon Sobiecki 83-200 Starogard Gd.-Krąg 4A

ZADANIE 1

40,00 pkt.

 

 

60,00 pkt.

 

 

 

 

100,00 pkt.

 

 

2

Argenta Sp. z o.o. Sp.k.

60-401 Poznań

ZADANIE 1

 

ZADANIE 3

 

 

 

40,00

pkt.

 

 

 

49,22 pkt.

 

 

 

89,22 pkt.

60,00 pkt.

 

100,00pkt.

 

3

P.P.H.U. BOR-Pol Mariusz Borkowski

44-152 Gliwice pl. Jaśminu 2

ZADANIE 2

40,00

pkt.

 

 

60,00 pkt.

 

 

100,00pkt.

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

5. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą, w zakresie poszczególnych zadań.

Wykonawca zobowiązany jest do kontaktu z Zamawiającym do dnia 19.09.2017r.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)            wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)            odrzucenia oferty wykonawcy

3)            wyboru najkorzystniejszej oferty

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)            niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)            zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

 

 

 

 

 

 

38/2017                                                                                 Mińsk Mazowiecki, 2017-08-25

 

 

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

dot. : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 38/2017        

Nazwa zadania: Dostawa  podłóż  gotowych na płytkach i w probówkach, surowic  Salmonella do aglutynacji szkiełkowej, testów immunoenzymatycznych, krążków do oznaczania lekowrażliowści, krążków diagnostycznych, pasków gradientowych,  saszetek do wytwarzania atmosfery zestawów do identyfikacji drobnoustrojów, testów lateksowych.

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki  Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim ul. Szpitalna 37 informuje,  że w dniu  2017-08-25 o godzinie 10.00 odbyło się otwarcie ofert. Złożono następujące oferty: 

 

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy/

Nr zadania

Termin dostawy

 

Wartość netto

 

Wartość brutto

1

 GRASO Zenon Sobiecki 83-200 Starogard Gd.-Krąg 4A

ZADANIE 1

do

4 dni

 

 

25806,50

 

 

 

 

27871,02

 

 

2

Argenta Sp. z o.o. Sp.k.

60-401 Poznań

ZADANIE 1

 

ZADANIE 3

do

4 dni

 

 

31456,04

 

 

 

33972,53

25523,40

 

27565,27

 

RAZEM

 

56979,44

61537,80

3

P.P.H.U. BOR-Pol Mariusz Borkowski

44-152 Gliwice pl. Jaśminu 2

ZADANIE 2

do

4 dni

 

 

12000,00

 

 

12960,00

 

 

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia ogółem  : 

70 165,38 zł netto, 75 778,60 zł brutto

Numer zadania

Nazwa zadania

Wartość netto

Wartość brutto

Zadanie 1

podłoża gotowe na płytkach i w probówkach, surowice Salmonella do aglutynacji szkiełkowej

     27 294,38 zł

     29 477,92 zł

Zadanie 2

testy immunoenzymatyczne

     12 000,00 zł

     12 960,00 zł

Zadanie 3

krążki do oznaczania lekowrażliwości, krążki diagnostyczne, paski gradientowe, saszetki do wytwarzania atmosfery beztlenowej i mikroaerofilnej i CO2, zestawy do identyfikacji drobnoustrojów oraz testy lateksowe.

     30 871,00 zł

     33 340,68 zł

Wartość całkowita zamówienia

     70 165,38 zł

     75 778,60 zł

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu "Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej". Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

 

………………………

Kierownik Zamawiającego

 

 

 

 

 

Numer sprawy 38/2017                                                                                              Mińsk Mazowiecki, 2017-08-22

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ II

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 38/2017.

Nazwa zadania: Dostawa  podłóż  gotowych na płytkach i w probówkach, surowic  Salmonella do aglutynacji szkiełkowej, testów immunoenzymatycznych, krążków do oznaczania lekowrażliowści, krążków diagnostycznych, pasków gradientowych,  saszetek do wytwarzania atmosfery zestawów do identyfikacji drobnoustrojów, testów lateksowych.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

1.       Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w pozycji 20 podłoża z surowicą końską                                     w składzie?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

2.      Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach nr 1, 2, 6, 8, 12, 15 i 16 podłoży z 5-tygodniowym terminem ważności?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

3.       Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach 3-5, 7, 9-11, 13, 14, 18, 19, 38 podłoży z 11-tygodniowym terminem ważności?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

4.      Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 17 i 20 podłoża                            z 7-tygodniowym terminem ważności?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

5.      Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach 21-24, 26, 29, 39 podłoży  i odczynników z 11-miesięcznym terminem ważności?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

6.      Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 25 i 28 podłoża                            i odczynnika z 5-miesięcznym terminem ważności?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

7.      Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 27 podłoża z                               4-miesięcznym terminem ważności?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

8.      Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie surowic (poz. 30-35)                               z 8-miesięcznym terminem ważności?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

9.      Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach 28 i 29 odczynników w probówkach?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

10.  Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osocza króliczego (pozycja 36)

z 8-tygodniowym terminem ważności?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

11.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby producent nie załączał certyfikatów kontroli jakości podłoży mikrobiologicznych wraz z towarem, lecz udostępnił je na swojej stronie internetowej?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy umowy

  1. (§2, ust. 4) Czy Zamawiający odstąpi od wymogu podawania daty produkcji na opakowaniu jeżeli dany produkt oznaczony będzie nr serii?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

  1. (§2, ust. 5) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę terminu wymiany wadliwego towaru z 2 dni na 2 dni w dni robocze?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

 

Dotyczy zadania 1:

1.      Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoża z wit K1?

Odpowiedź: Nie, nie określono jakiego podłoża dotyczy.

 

Dotyczy SIWZ

1.               Prosimy o modyfikację zapisu SIWZ pkt III Zadanie 1., iż na wezwanie należy dostarczyć wpisy do Rejestru Wyrobów Medycznych na treść: na wezwanie należy dostarczyć  Deklarację CE

Uzasadnienie: deklaracją zgodności CE jest wystarczającym dokumentem dopuszczającym produkt do obrotu, świadczącym o jego zgodności z wymaganiami zasadniczymi, bowiem dokonanie powiadomienia / przeniesienia danych o wyrobie medycznym do bazy danych Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych jest czynnością materialno -  techniczną, a nie jest decyzją administracyjną o dopuszczeniu do stosowania w Polsce.

Odpowiedź: NIE, zgodnie z SIWZ.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

 

 

 

 

 

Numer sprawy 38/2017                                                                                              Mińsk Mazowiecki, 2017-08-22

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 38/2017.

Nazwa zadania: Dostawa  podłóż  gotowych na płytkach i w probówkach, surowic  Salmonella do aglutynacji szkiełkowej, testów immunoenzymatycznych, krążków do oznaczania lekowrażliowści, krążków diagnostycznych, pasków gradientowych,  saszetek do wytwarzania atmosfery zestawów do identyfikacji drobnoustrojów, testów lateksowych.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

 Dotyczy: SIWZ

1.       Czy w pakiecie 2, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu immunochromatograficznego do jednoczesnego wykrywania GDH oraz toksyn A i B z trzema miejscami dozowania próbki o czułościach: GDH = 0,39ng/ml, toxA = 0,5 – 1 ng/ml, toxB = 0,39 – 0,78ng/ml. Proponowany test jest testem jednoetapowym o szybszej i mniej skomplikowanej procedurze niż wymagany test immunoenzymatyczny przy zachowaniu zbliżonej czułości.

Odpowiedź: NIE.

2.       Czy w pakiecie 3, w poz. 30 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu w formie pasków diagnostycznych? Pasek diagnostyczny zmienia kolor wskazując na dodatni wynik testu.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

3.       Czy w pakiecie 3 w poz. 36 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników do barwienia metodą Grama konfekcjonowanych po 240ml?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

 

Załącznik do SIWZ UMOWA DOSTAWY

 

(§ 8 ust. 2 pkt c) Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

(§ 8 ust. 2 pkt c) Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

(§ 6 ust. 1 pkt c) Czy Zamawiający dopuści zmianę określenia "opóźnienie" na "zwłoka"?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

(§ 6 ust. 1 pkt a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO towaru?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

(§ 6 ust. 1 pkt b) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO towaru niedostarczonego w terminie?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

 

(§ 6 ust. 1 pkt c) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO towaru wadliwego?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

(§ 6 ust. 1 pkt d) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO części umowy pozostałej do realizacji?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

(§ 6 ust. 1 pkt a-c) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar umownych, których suma nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

(§ 8 ust. 2 pkt a) Czy Zamawiający może określić maksymalny okres czasu, na który może zostać aneksowana umowa? Uzasadnienie: Sugerujemy maksymalnie kwartał, gdyż przy umowach długoterminowych istnieje konieczność ponownej weryfikacji zaoferowanych przez Wykonawcę cen z powodu wzrostu cen zakupu u dostawców.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

 

SIWZ

 

(Rozdział VII ust. 9) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie dokumentów w postaci elektronicznej na płycie CD wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność kopii na płycie z elektronicznymi pierwowzorami?

Odpowiedź: TAK, w przypadku złożenia również w wersji papierowej.

(Rozdział VII ust. 9) W przypadku konieczności dostarczenia dokumentów w postaci papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie ich w postaci zbindowanych tomów, gdzie poświadczenie za zgodność będzie widniało tylko na pierwszej stronie tomu dla jego pozostałych stron?

Odpowiedź: NIE.

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

 

 

 

 

Ogłoszenie nr 573256-N-2017 z dnia 2017-08-17 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej: Dostawa podłóż gotowych na płytkach i w probówkach, surowic Salmonella do aglutynacji szkiełkowej, testów immunoenzymatycznych, krążków do oznaczania lekowrażliowści, krążków diagnostycznych, pasków gradientowych, saszetek do wytwarzania atmosfery zestawów do identyfikacji drobnoustrojów, testów lateksowych.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny 71235110000000, ul. ul. Szpitalna  37 , 05-300   Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 25 5065100, e-mail spzozmm@spzozmm.pl, zamowienia.publiczne@spzozmm.pl, faks 25 7591666.
Adres strony internetowej (URL): www.spzozmm.bip.net.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.spzozmm.bip.net.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.spzozmm.bip.net.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
SPZOZ Kancelaria ul. Szpitalna 37 05-300 Mińsk Mazowiecki


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa podłóż gotowych na płytkach i w probówkach, surowic Salmonella do aglutynacji szkiełkowej, testów immunoenzymatycznych, krążków do oznaczania lekowrażliowści, krążków diagnostycznych, pasków gradientowych, saszetek do wytwarzania atmosfery zestawów do identyfikacji drobnoustrojów, testów lateksowych.
Numer referencyjny: 38/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa przez okres 12 miesięcy: ZADANIE 1 – podłoża gotowe na płytkach i w probówkach, surowice Salmonella do aglutynacji szkiełkowej: 1. Na wezwanie Zamawiającego należy do oferty dołączyć wpisy do Rejestru Wyrobów Medycznych dla produktów do diagnostyki in vitro 2. Na wezwanie Zamawiającego należy do oferty dołączyć kolorowe ulotki obrazujące wygląd kolonii na podł. chromogennych 3. Trwały nadruk z datą ważności i nr serii na każdej płytce z podłożem 4. Podłoże kontaktowe do badania czystości mikrobiologicznej powierzchni z meniskiem wypukłym agaru oraz z dodatkiem czynnika neutralizującego środki dezynfekcyjne 5. Podłoże transportowo-wzrostowe do pobierania moczu-możliwość przechowywania w temperaturze pokojowej 6. W przypadku asortymentu w skład którego wchodzą substancje niebezpieczne, na wezwanie Zamawiającego należy do oferty oraz przy pierwszej dostawie dołączyć aktualną kartę charakterystyki zgodnie z Rozp.WE nr.1907/2006 ZADANIE 2 – testy immunoenzymatyczne 1. Testy nie wymagają dodatkowego dedykowanego sprzętu jak np. czytnik, inkubator itp. 2. Wykrywanie GDH i toksyn A i B jednoczesne na jednej płytce 3. Próbkę dozuje się do jednej studzienki 4. Test z kontrolą dodatnią w zestawie 5. Testy o wykrywalności toksyny A nie gorszej niż 0,7 ng/ml, toksyny B nie gorszej niż 0,2 ng/ml, GDH nie gorszej niż 0,8 ng/ml 6. W celu potwierdzenia zgodności zaoferowanego asortymentu z wymogami SIWZ Zamawiający wymaga przedłożenia na wezwanie do oferty metodyki wykonania testu ZADANIE 3 – krążki do oznaczania lekowrażliwości, krążki diagnostyczne, paski gradientowe, saszetki do wytwarzania atmosfery beztlenowej, mikroaerofilnej i CO2, zestawy do identyfikacji drobnoustrojów oraz testy lateksowe 1. Wszystkie krążki do oznaczania lekowrażliwości pochodzą od jednego producenta 2. Minimalny termin ważności krążków do oznaczania lekowrażliwości 1 rok 3. Każda fiolka z krążkami do oznaczania lekowrażliwości zapakowana oddzielnie, hermetycznie zamknięte opakowanie typu"blister" z pochłaniaczem wilgoci 4. Na każdym pojedyńczym krążku do oznaczania lekowrażliwości widnieje symbol i stężenie w ug wydrukowane dwustronnie 5. Na wezwanie Zamawiającego należy dołączyć certyfikat na krążki do oznaczania lekowrażliwości z kontrolą wysycenia krążka 6. Paski gradientowe do oznaczania wartości MIC oraz krążki do ozn. lekowrażliwości posiadające pozytywną opinię KORLD 7. Paski gradientowe do oznaczania wartości MIC pakowane pojedynczo 8. Na wezwanie Zamawiającego należy do oferty na oznaczanie lekowrażliwosci dołączyć pozytywną opinię KORLD 9. Na wezwanie Zamawiającego należy do oferty dołączyć dyspenser dopasowany do krążków antybiotykowych na 6 miejsc o średnicy 90mm (1 szt.) 10. Saszetki do wytwarzania waruknówCO2, beztlenowych, mikroaerofilnych nie wymagające katalizatora ani dodatku wody 11. Zestaw do identyfikacji bakterii i grzybów -odczyt w ciągu 4godzin 12. Nieodpłatne aktualizacje oprogramowania do odczytu testów 13. Minimalne terminy ważności testów lateksowych 6-9 miesięcy 14. Test lateksowy do identyfikacji S.aureus na podstawie clumping factor,białka A i polisacharydów otoczkowych. Kolor lateksu niebieski 15. W teście do paciorkowców możliwość zakupu pojedynczych odczynników grupowych A, B,C,D,F,G oraz enzymu ekstrakcyjnego 16. Zestaw do lekowrażliwości grzybów na podstawowe leki przeciwgrzybicze z uwzględnieniem amfoterycyny B,flucytozyny,azoli,echinokandyn. Odczyt po 24godz. 17. Zestaw do barwienia metodą Grama-możliwość zakupu pojedynczych odczynników 18. Krążki muszą pasować do używanych w laborat.mikrobiolog. dyspenserów firmy OXOID lub wykonawca użyczy bezpłatnie 8 szt. dyspenserów pasujących do zaoferowanych krążków 19. Ampułki z solą fizjologiczną-szklane, płaskodenne, o średnicy 18mm, dostosowane do pracy z densytometrem DEN-1 (BioSan) 20. Test immunochromatograficzny do jakościowego ozn. Campylobacter spp. w próbkach kału o czułości i swoistości>98%, kasetki pakowane indywidualnie Nazwy i ilości odczynników podano w załącznikach do SIWZ. Oferowane odczynniki winny spełniać warunki dopuszczenia do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i stosowania w palcówkach służby zdrowia. Niespełnienie wymagań powoduje odrzucenie oferty.

II.5) Główny kod CPV: 33696500-0
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zastosowanie ma oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zastosowanie ma oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.Zastosowanie ma oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zastosowanie ma oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zastosowanie ma oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

FORMULARZE CENOWE - Załączniki do SIWZ Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów wymienionych w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

FORMULARZ OFERTOWY - Załącznik do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Termin dostawy

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, chyba że Odbiorca przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 2. Zmiana umowy będzie możliwa w następujących przypadkach: a) zmiana terminu realizacji umowy lub przesunięcie terminu realizacji umowy, przy czym zmiana taka nie wpływa na jednostkowe ceny wskazane w ofercie oraz na czas jej trwania. Zmiany te mogą nastąpić w związku z niewykorzystaniem przez Odbiorcę wartości brutto umowy. b) zmiana umowy – w przypadku: wycofania przedmiotu zamówienia z obrotu, zmiany obowiązujących przepisów, braku dostaw przedmiotu zamówienia z powodu zaprzestania produkcji, tymczasowego wstrzymania produkcji. W takim przypadku Dostawca przedstawi Odbiorcy ofertę produktu tożsamego pod względem składu, właściwości fizyko-chemicznych, parametrów, na co Odbiorca musi wyrazić zgodę na piśmie faksem lub e-mailem. Zmiana ta będzie dopuszczalna pod warunkiem, iż odpowiednik przy cenie nie wyższej niż w umowie będzie tożsamy z oferowanym. Zmiana może dotyczyć nadto wielkości opakowania, numeru katalogowego, producenta, nazwy produktu lub wielkości dawki. c) zmiana wynagrodzenia Dostawcy: - zmiana cen – w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. Jeżeli w trakcie realizacji umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT, Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego brutto, przy zachowaniu stałości cen netto – dotyczy to części wynagrodzenia Dostawcy za dostawy, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie zrealizowano, - zmiana cen – w przypadku zmian cen urzędowych, które obowiązują od momentu ich wprowadzenia przez właściwe organy administracji państwowej. Jeżeli w trakcie realizacji umowy nastąpi zmiana ceny urzędowej, Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia Dostawcy za dostawy, których w dniu zmiany ceny urzędowej jeszcze nie zrealizowano oraz z zastrzeżeniem, że powyższa zmiana nie spowoduje podwyższenia cen umownych, d) zmiana danych Odbiorcy lub Dostawcy (np. adres siedziby, zmiana formy prawnej), a także zmiany organizacyjnej Dostawcy, ale wyłącznie takiej, która nie powoduje likwidacji Dostawcy. e) zmiana umowy w razie zmian obowiązującego prawa mających wpływ na zasady realizacji umowy w zakresie koniecznym dla stosowania zasad przyjętych w umowie do obowiązującego prawa, f) zmian podwykonawców jeśli zmiana albo rezygnacja podwykonawcy dotyczy przedmiotu, na którego zasoby Dostawca powoływał się, na zasadach określonych art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zobowiązany jest wykazać, że inny podwykonawca lub Dostawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania, g) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług kwota netto pozostanie niezmieniona, a odpowiedniej zmianie ulegnie kwota brutto, h) innych sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nieodnoszących się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Dostawcy i takich, które, gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury mającej na celu wybór Dostawcy, nie miałyby wpływu na udział większej ilości podmiotów zainteresowanych tą procedurą. 3. Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, w postaci aneksu do umowy. 4. Nie wymagają zmiany umowy obniżki cenowe i czasowe promocje. Dostawca zobowiązany jest jednak poinformować o nich Odbiorcę. 5. W trakcie obowiązywania umowy Odbiorca może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo zwiększenia do 20% ilości w każdej z pozycji asortymentowych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-08-25, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

ZADANIE 1 – podłoża gotowe na płytkach i w probówkach, surowice Salmonella do aglutynacji szkiełkowej

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:podłoża gotowe na płytkach i w probówkach, surowice Salmonella do aglutynacji szkiełkowej: 1. Na wezwanie Zamawiającego należy do oferty dołączyć wpisy do Rejestru Wyrobów Medycznych dla produktów do diagnostyki in vitro 2. Na wezwanie Zamawiającego należy do oferty dołączyć kolorowe ulotki obrazujące wygląd kolonii na podł. chromogennych 3. Trwały nadruk z datą ważności i nr serii na każdej płytce z podłożem 4. Podłoże kontaktowe do badania czystości mikrobiologicznej powierzchni z meniskiem wypukłym agaru oraz z dodatkiem czynnika neutralizującego środki dezynfekcyjne 5. Podłoże transportowo-wzrostowe do pobierania moczu-możliwość przechowywania w temperaturze pokojowej 6. W przypadku asortymentu w skład którego wchodzą substancje niebezpieczne, na wezwanie Zamawiającego należy do oferty oraz przy pierwszej dostawie dołączyć aktualną kartę charakterystyki zgodnie z Rozp.WE nr.1907/2006
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696500-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin dostawy

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

ZADANIE 2 – testy immunoenzymatyczne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:testy immunoenzymatyczne 1. Testy nie wymagają dodatkowego dedykowanego sprzętu jak np. czytnik, inkubator itp. 2. Wykrywanie GDH i toksyn A i B jednoczesne na jednej płytce 3. Próbkę dozuje się do jednej studzienki 4. Test z kontrolą dodatnią w zestawie 5. Testy o wykrywalności toksyny A nie gorszej niż 0,7 ng/ml, toksyny B nie gorszej niż 0,2 ng/ml, GDH nie gorszej niż 0,8 ng/ml 6. W celu potwierdzenia zgodności zaoferowanego asortymentu z wymogami SIWZ Zamawiający wymaga przedłożenia na wezwanie do oferty metodyki wykonania testu
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696500-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin dostawy

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

3

Nazwa:

ZADANIE 3 – krążki do oznaczania lekowrażliwości, krążki diagnostyczne, paski gradientowe, saszetki do wytwarzania atmosfery beztlenowej, mikroaerofilnej i CO2, zestawy do identyfikacji drobnoustrojów oraz testy lateksowe

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:krążki do oznaczania lekowrażliwości, krążki diagnostyczne, paski gradientowe, saszetki do wytwarzania atmosfery beztlenowej, mikroaerofilnej i CO2, zestawy do identyfikacji drobnoustrojów oraz testy lateksowe 1. Wszystkie krążki do oznaczania lekowrażliwości pochodzą od jednego producenta 2. Minimalny termin ważności krążków do oznaczania lekowrażliwości 1 rok 3. Każda fiolka z krążkami do oznaczania lekowrażliwości zapakowana oddzielnie, hermetycznie zamknięte opakowanie typu"blister" z pochłaniaczem wilgoci 4. Na każdym pojedyńczym krążku do oznaczania lekowrażliwości widnieje symbol i stężenie w ug wydrukowane dwustronnie 5. Na wezwanie Zamawiającego należy dołączyć certyfikat na krążki do oznaczania lekowrażliwości z kontrolą wysycenia krążka 6. Paski gradientowe do oznaczania wartości MIC oraz krążki do ozn. lekowrażliwości posiadające pozytywną opinię KORLD 7. Paski gradientowe do oznaczania wartości MIC pakowane pojedynczo 8. Na wezwanie Zamawiającego należy do oferty na oznaczanie lekowrażliwosci dołączyć pozytywną opinię KORLD 9. Na wezwanie Zamawiającego należy do oferty dołączyć dyspenser dopasowany do krążków antybiotykowych na 6 miejsc o średnicy 90mm (1 szt.) 10. Saszetki do wytwarzania waruknówCO2, beztlenowych, mikroaerofilnych nie wymagające katalizatora ani dodatku wody 11. Zestaw do identyfikacji bakterii i grzybów -odczyt w ciągu 4godzin 12. Nieodpłatne aktualizacje oprogramowania do odczytu testów 13. Minimalne terminy ważności testów lateksowych 6-9 miesięcy 14. Test lateksowy do identyfikacji S.aureus na podstawie clumping factor,białka A i polisacharydów otoczkowych. Kolor lateksu niebieski 15. W teście do paciorkowców możliwość zakupu pojedynczych odczynników grupowych A, B,C,D,F,G oraz enzymu ekstrakcyjnego 16. Zestaw do lekowrażliwości grzybów na podstawowe leki przeciwgrzybicze z uwzględnieniem amfoterycyny B,flucytozyny,azoli,echinokandyn. Odczyt po 24godz. 17. Zestaw do barwienia metodą Grama-możliwość zakupu pojedynczych odczynników 18. Krążki muszą pasować do używanych w laborat.mikrobiolog. dyspenserów firmy OXOID lub wykonawca użyczy bezpłatnie 8 szt. dyspenserów pasujących do zaoferowanych krążków 19. Ampułki z solą fizjologiczną-szklane, płaskodenne, o średnicy 18mm, dostosowane do pracy z densytometrem DEN-1 (BioSan) 20. Test immunochromatograficzny do jakościowego ozn. Campylobacter spp. w próbkach kału o czułości i swoistości>98%, kasetki pakowane indywidualnie
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696500-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin dostawy

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Załączniki

ZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE (717.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
INFORMACJA_O_TRESCI_ZLOZONYCH_OFERT-2 (187.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjasnienia_II (938.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjasnienia (313.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogloszenie_nr_573256 (32.5kB) Zapisz dokument  
SIWZ_38-2017 (43.1kB) Zapisz dokument  
FORMULARZ_OFERTOWY_WYKONAWCY (12.9kB) Zapisz dokument  
FORMULARZE_CENOWE (19kB) Zapisz dokument  
OSWIADCZENIE_przynaleznosc_do_GRUP_kapitalowych (40kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OSWIADCZENIE_WYKONAWCY (13.3kB) Zapisz dokument  
UMOWA_DOSTAWY_-_wzor (42.7kB) Zapisz dokument  
WYKAZ_OSOB_do_kontaktow (10.5kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Tkaczyk Mariola
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Tkaczyk Mariola
Data wprowadzenia:2017-08-17 21:55:23
Opublikował:Tkaczyk Mariola
Data publikacji:2017-08-17 21:55:55
Ostatnia zmiana:2017-09-13 22:04:14
Ilość wyświetleń:583

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij