Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim

Kolorowy pasek

Dostawa materiałów jednorazowych, nożyczek laparoskopowych, pętli monopolarnej do histeroktomii

 

Numer sprawy 30/2017                                                                          Mińsk Mazowiecki, 2017-08-08

ZAWIADOMIENIEO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy 30/2017 Nazwa przedmiotu zamówienia:  Dostawa materiałów jednorazowych, nożyczek  laparoskopowych, pętli monopolarnej do histerotomii.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

zadanie nr - 1 - SKAMEX  Sp. z o.o. Sp.K. 03-121 Łódź ul. Częstochowska 38/52 

zadanie nr - 2 - NEOMED POLSKA Sp. z o.o. Sp.K., 05-532, Szymanów 9E 05-532 Góra Kalwaria

zadanie nr - 4 - CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM SA UL. Jana Kazimierza 16; 01-248 WARSZAWA

zadanie nr - 9 - ABC MEDICA UL.DZIKA 15 ; 00-172 WARSZAWA

zadanie nr - 12 - NEOMED POLSKA Sp. z o.o. Sp.K., 05-532, Szymanów 9E 05-532 Góra Kalwaria

zadanie nr - 14 - BIALMED SP. Z O.O. UL. MARII KONOPNICKIEJ 11A; 12-230 BIAŁA PISKA

zadanie nr - 15 - MCMEDICAL MARCIN CIEŚLAK UL. OWOCOWY SAD 5; 05-500 PIASECZNO 

zadanie nr - 17 - RADIOMETER SP. Z O.O. UL. KOLEJOWA 5/7; 01-217 WARSZAWA

zadanie nr - 19 - ABOOK SP. Z O.O. UL. BRZOSTOWSKA 22; 04-985 WARSZAWA

zadanie nr - 22 - BECTON DICKINSON POLSKA SP. Z O.O. UL. OSMAŃSKA 14; 02-823 WARSZAWA

 

Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia  wymagania Zamawiającego.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów   zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Zadanie nr 1

SKAMEX  Sp. z o.o. Sp. K. 03-121 Łódź ul. Częstochowska 38/52 

ilość punktów w kryterium cena:  60

ilość punktów w kryterium termin dostawy: 40    

Ogółem : 100

 

Zadanie nr 2

NEOMED POLSKA Sp. z o.o. Sp.K., 05-532, Szymanów 9E, 05-532 Góra Kalwaria

ilość punktów w kryterium cena:  60

ilość punktów w kryterium termin dostawy:  40   

Ogółem :  100

 

Zadanie nr 4

CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM SA UL. Jana Kazimierza 16; 01-248 WARSZAWA

ilość punktów w kryterium cena:  60

ilość punktów w kryterium termin dostawy: 40    

Ogółem : 100 

Zadanie nr 9

ABC MEDICA UL.DZIKA 15 ; 00-172 WARSZAWA

ilość punktów w kryterium cena:  60

ilość punktów w kryterium termin dostawy: 20     

Ogółem : 80   

Zadanie nr 12

NEOMED POLSKA Sp. z o.o. Sp.K., 05-532, Szymanów 9E, 05-532 Góra Kalwaria

ilość punktów w kryterium cena:  60

ilość punktów w kryterium termin dostawy:  40   

Ogółem :  100

Zadanie nr 12

ROVERS POLSKA SP. Z O.O. UL. STOŁECZNA 10; 05-501 PIASECZNO

ilość punktów w kryterium cena:  31,62

ilość punktów w kryterium termin dostawy:  40   

Ogółem :  71,62

 

Zadanie nr 14

NEOMED POLSKA Sp. z o.o. Sp.K., 05-532, Szymanów 9E, 05-532 Góra Kalwaria

ilość punktów w kryterium cena:  36

ilość punktów w kryterium termin dostawy:  40   

Ogółem :  76

 

Zadanie nr 14

BIALMED SP. Z O.O. UL. MARII KONOPNICKIEJ 11A; 12-230 BIAŁA PISKA

ilość punktów w kryterium cena:  60

ilość punktów w kryterium termin dostawy: 40     

Ogółem : 100  

Zadanie nr 15

MCMEDICAL MARCIN CIEŚLAK UL. OWOCOWY SAD 5; 05-500 PIASECZNO 

ilość punktów w kryterium cena:  60

ilość punktów w kryterium termin dostawy: 40     

Ogółem : 100   

Zadanie nr 17

RADIOMETER SP. Z O.O. UL. KOLEJOWA 5/7; 01-217 WARSZAWA

ilość punktów w kryterium cena:  60

ilość punktów w kryterium termin dostawy: 20     

Ogółem : 80   

Zadanie nr  19

ABOOK SP. Z O.O. UL. BRZOSTOWSKA 22; 04-985 WARSZAWA

ilość punktów w kryterium cena:  60

ilość punktów w kryterium termin dostawy: 40     

Ogółem : 100   

Zadanie nr  19

MERCATOR MEDICAL S.A. UL. H. MODRZEJEWSKIEJ 30; 31-327 KRAKÓW

ilość punktów w kryterium cena:  59,50

ilość punktów w kryterium termin dostawy: 40     

Ogółem : 99,50   

Zadanie nr 22

BECTON DICKINSON POLSKA SP. Z O.O. UL. OSMAŃSKA 14; 02-823 WARSZAWA

ilość punktów w kryterium cena:  60

ilość punktów w kryterium termin dostawy: 20     

Ogółem : 80   

   

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu  nie zostały odrzucone  żadne oferty.

4. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione  z wyłonionym wykonawcą. 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)         wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)         odrzucenia oferty wykonawcy

3)         wyboru najkorzystniejszej oferty

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)         niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)         zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

 

 

 

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

 

 

 

 

 

Numer sprawy 30/2017                                             Mińsk Mazowiecki, 2017-08-08

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy 30/2017. Nazwa zadania: :  Dostawa materiałów jednorazowych, nożyczek  laparoskopowych, pętli monopolarnej do histerotomii.

 

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 oraz art. 92 ust. 1 pkt. 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm) zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania w zakresie zadania :  

 

 zadania nr 6,7,13 Uzasadnienie faktyczne:  cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Uzasadnienie prawne:  na podstawie art. 93.1.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm)


zadania nr 3,5,8,1011,16,18,20,21,23,24 - Uzasadnienie faktyczne:
nie złożono żadnej oferty. Uzasadnienie prawne:  na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm)

 

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

 

 

 

 

 

30/2017                                                                                  Mińsk Mazowiecki, 2017-07-18

 

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

 

dot. : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy 30/2017 Nazwa przedmiotu zamówienia:  Dostawa materiałów jednorazowych, nożyczek  laparoskopowych, pętli monopolarnej do histerotomii. Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

(t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.) Zamawiający  informuje, co następuje:

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:

Numer zadania

Nazwa zadania

Wartość netto

Wartość brutto

 1

Płytki stomijne, worki ileostomijne

7 960,15 zł

8 596,97 zł

  2

Papiery i żele do aparatów EKG, KTG, EEG, USG

10 531,18 zł

11 373,65 zł

  3

Zestawy do kaniulacji i  cewniki

10 499,75 zł

11 339,72 zł

  4

Paski testowe do glukometrów

16 842,14 zł

18 189,51 zł

  5

Maski twarzowe

1 665,57 zł

1 798,82 zł

  6

Szczotki chirurgiczne jednorazowe

1 798,08 zł

1 941,92 zł

  7

Cewniki i akcesoria moczowe

13 793,62 zł

14 897,11 zł

  8

Rurki sigmoidoskopowe

3 485,23 zł

3 764,04 zł

  9

Jednoczęściowe akcesoria do stomii

11 355,83 zł

12 264,30 zł

  10

Elektrody do aparatu ELLE TENS

3 039,00 zł

3 282,12 zł

  11

Pomoce medyczne dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

47 009,97 zł

50 770,78 zł

  12

Pomoce medyczne dla oddziału ginekologiczno-położniczego

2 928,62 zł

3 162,91 zł

  13

Worki ekstrakcyjne

1 535,20 zł

1 658,02 zł

  14

 Koreczki dwufunkcyjne

1 823,40 zł

1 969,27 zł

  15

Materiały do wyjaławiania sprzętu medycznego

61 358,42 zł

66 396,25 zł

16

Akcesoria do tlenoterapii

4 680,06 zł

5 054,46 zł

 17

Mikrokuweta do pomiaru glukozy

12 115,48 zł

13 084,72 zł

 18

Akcesoria do punkcji

5 680,40 zł

6 069,39 zł

19

Rękawice diagnostyczne niejałowe

137 778,13 zł

148 800,38 zł

20

Probówki i akcesoria do pobierania krwi metodą podciśnieniową

2 089,92 zł

2 257,12 zł

 21

Końcówki kalibracyjno-pomiarowe

4 821,88 zł

5 207,63 zł

  22

Zestaw do pobierania posiewów

4 376,16 zł

4 726,25 zł

23

Pętla monopol arna do histeroktomii

2169,8

2343,38

24

Nożyczki laparoskopowe

2587,75

2794,76

RAZEM

371 925,74 zł

401 743,48 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki  Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim ul. Szpitalna 37 informuje, że w dniu 2017-07-18  o godzinie 10:00 odbyło się otwarcie ofert. Złożono następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa

wykonawcy

Nr

zadania

Cena

netto

 

 

Cena

brutto

 

Termin dostawy

1

ABC MEDICA UL.DZIKA 15 ; 00-172 WARSZAWA

9

7.630,00

8.240,40

72 h

2

CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM SA UL. JANA KAZIMIERZA 16; 01-248 WARSZAWA

4

16.711,00

18.047,88

48 h

3

ROVERS POLSKA SP. Z O.O. UL. STOŁECZNA 10; 05-501 PIASECZNO

12

5.622,50

6.072,30

48 h

4

AESCULAP CHIFA SP. Z O.O. UL.TYSIĄCLECIA 14; 64-300 NOWY TOMYŚL

13

4.900,00

5.292,00

72 h

5

DUOLUX MEDICAL SP. Z O.O. OS. B. CHROBREGO 40F/53; 60-681 POZNAŃ

6

2.450,00

2.646,00

48 h

6

 

SKAMEX SP. Z O.O. SP.K. UL. CZĘSTOCHOWSKA 38/52; 93-121 ŁÓDŹ

1

7.787,00

8.409,96

48 h

6

2.500,00

3.075,00

48 h

7

18.430,00

19.904,40

48 h

7

MERCATOR MEDICAL S.A. UL. H. MODRZEJEWSKIEJ 30; 31-327 KRAKÓW

19

128.247,50

138.507,30

 

48 h

8

RADIOMETER SP. Z O.O. UL. KOLEJOWA 5/7; 01-217 WARSZAWA

17

11.800,00

12.744,00

72 h

9

BECTON DICKINSON POLSKA SP. Z O.O. UL. OSMAŃSKA 14; 02-823 WARSZAWA

22

4.200,00

4.536,00

72 h

10

ABOOK SP. Z O.O. UL. BRZOSTOWSKA 22; 04-985 WARSZAWA

19

127.185,00

137.359,80

48 h

11

MCMEDICAL MARCIN CIEŚLAK UL. OWOCOWY SAD 5; 05-500 PIASECZNO

15

59.990,00

64.985,70

24 h

12

BIALMED SP. Z O.O. UL. MARII KONOPNICKIEJ 11A; 12-230 BIAŁA PISKA

14

1.080,00

1.166,40

48 h

13

NEOMED POLSKA SP. Z O.O. SP.K. SZYMANÓW 9E; 05-532 GÓRA KALWARIA

2

10.797,50

11.661,30

48 h

12

2.962,90

3.199,93

48 h

14

1.800,00

1.944,00

48 h

 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu "Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej". Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

 

………………………

Kierownik Zamawiającego

 

 

 

 

 

 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. Szpitalna 37, 05-300 Mińsk Mazowiecki  tel. (0 - 25) 506 - 51 - 00, fax. (0 - 25) 506 - 51 – 09 spzozmm@spzozmm.pl

Znak sprawy: 30/2017

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W
Z A M Ó W I E N I A (SIWZ)
na:

Dostawa materiałów jednorazowych, nożyczek  laparoskopowych, pętli monopolarnej do histeroktomii

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z tytułu „przetargu nieograniczonego”, którego łączna wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 209 tys. EURO

 

 

Zatwierdzam:

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim

Artur Więckowski

 

 

 

Mińsk Mazowiecki,  lipiec 2017 r.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).

INFORMACJE OGÓLNE

1.       Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami składającymi się na specyfikację istotnych warunków zamówienia.

2.       Załączniki do SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku i ściśle według warunków i postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę.

Załączniki dołączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedstawione są w formie wzoru graficznego.

W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on „nie dotyczy”.

Wszystkie załączniki do oferty muszą być opatrzone pieczątką i podpisem przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

3.       Zaleca się aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. opatrzone pieczątką i podpisem przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Jeżeli kartka jest zapisana dwustronnie to zaleca się aby przy numerze kartki dopisać słowo „verte” i drugą stronę kartki też podpisać.

4.       Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 83 ust. 1 zdanie drugie.

5.                  Wszystkie koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca.

6.       Wykonawca oznaczy klauzulą „TAJNE” te elementy oferty, które zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz złoży tą część oferty w oddzielnej kopercie.

Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.


 


INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY

Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).

I.         ZAMAWIAJĄCY :

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPEKI ZDROWOTNEJ ul. Szpitalna 37, 05-300 Mińsk Mazowiecki zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty 209 tys. EURO na: „Dostawa materiałów jednorazowych, nożyczek  laparoskopowych, pętli monopolarnej do histeroktomii”

 

 

 

 

 

II.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.      Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa  materiałów jednorazowych, nożyczek  laparoskopowych, pętli monopolarnej do histeroktomii, które zostały opisane w załącznikach od nr 5 do nr 28 do SIWZ (Formularze asortymentowo - cenowe). Wykonawca  dostarczy towary na własny koszt i ryzyko oraz zapewni ich rozładunek do magazynu szpitalnego we wskazane miejsce, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00, w terminie zgodnym ze złożoną ofertą od złożenia przez Zamawiającego, pisemnego, fax-em lub mail-em zamówienia, określającego ilość i asortyment zamawianego towaru. Jeżeli termin dostawy wypadnie w dzień wolny od pracy (soboty, niedziele i święta), wówczas realizacja zamówienia nastąpi w pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wolnym.

 1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia (zgodnie z zapisami pod formularzami asortymentowo-cenowymi): kart technicznych / ulotek potwierdzających właściwości oferowanego produktu   oraz próbek oferowanego asortymentu potwierdzających zgodność zaoferowanego przedmiotu zamówienia z jego opisem w ilości 1 sztuka z każdej pozycji formularza asortymentowego, z oznakowaniem której pozycji dotyczą (zgodnie z zapisami  w formularzach asortymentowo – cenowych (załączniki od  nr 5do  nr 26). Próbki nie ulegają zwrotowi, Certyfikat CE/deklaracja zgodności dla zadania 23,24 (załączniki nr 27,28).
 2.  Wspólny słownik zamówień CPV:

                       i.   33141000-3 materiały medyczne,

                     ii.   33196000-0 Pomoce medyczne

 

 1. Termin rozliczenia zamówienia zgodnie z projektem umowy ( Załączniki do SIWZ).

5.  Termin dostawy wynosi  dla zadania 1-22: do max. 72 godz.  Jeżeli termin dostawy wypadnie w dzień wolny od pracy (soboty, niedziele i święta), wówczas realizacja zamówienia nastąpi w pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wolnym, dla zadania 23-24: do max.8 tygodni.

 1.  Termin ważności na oferowany przedmiot zamówienia dla zadania 1-22 nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.
 2.  Termin związania oferty: 30 dni.
 3.  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 4.  Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 5.  Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 / 7 ustawy Pzp.
 6.  Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych - 24 zadania.

        Każdy z wykonawców może złożyć ofertę na wybrane przez siebie zadanie lub zadania.

 

Numer zadania

Nazwa zadania

 1

Płytki stomijne, worki ileostomijne

  2

Papiery i żele do aparatów EKG, KTG, EEG, USG

  3

Zestawy do kaniulacji i  cewniki

  4

Paski testowe do glukometrów

  5

Maski twarzowe

  6

Szczotki chirurgiczne jednorazowe

  7

Cewniki i akcesoria moczowe

  8

Rurki sigmoidoskopowe

  9

Jednoczęściowe akcesoria do stomii

  10

Elektrody do aparatu ELLE TENS

  11

Pomoce medyczne dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

  12

Pomoce medyczne dla oddziału ginekologiczno-położniczego

  13

Worki ekstrakcyjne

  14

 Koreczki dwufunkcyjne

  15

Materiały do wyjaławiania sprzętu medycznego

16

Akcesoria do tlenoterapii

 17

Mikrokuweta do pomiaru glukozy

 18

Akcesoria do punkcji

19

Rękawice diagnostyczne niejałowe

20

Probówki i akcesoria do pobierania krwi metodą podciśnieniową

 21

Końcówki kalibracyjno-pomiarowe

  22

Zestaw do pobierania posiewów

23

Pętla monopol arna do histeroktomii

24

Nożyczki laparoskopowe

 

 1. Zamawiający nie wymaga składania ofert wariantowych.
 2.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert drogą elektroniczną

III.   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.        Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

2.        Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, wszelkie koszty przygotowania oferty i udziału w postępowaniu obciążają Wykonawcę, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

3.        Ofertę należy złożyć na Załączonym do SIWZ FORMULARZU OFERTOWYM

stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ; na FORMULARZACH ASORTYMENTOWO- CENOWYCH stanowiących Załączniki nr 5 do nr 28 do SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4.           Zaleca się aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były zszyte lub spięte w sposób trwały. Wskazane jest ponumerowanie wszystkich                            kartek oferty.

5.        Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona w języku polskim.

6.        Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy dostarczyć                            wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczone przez Wykonawcę.

7.           Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

8.           Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty wymagane w SIWZ na dzień składania oferty, w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii. Poświadczenie musi być dokonane przez Wykonawcę, tj. osobę/y upoważnione do jego reprezentacji w formie podpisu i imiennej pieczątki, bądź czytelnego własnoręcznego podpisu oraz zapisu „za zgodność z oryginałem”. Brak potwierdzenia kserokopii w/w formułą oznaczać będzie brak dokumentu.

9.           Oferta powinna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Zaleca się, aby wszystkie załączniki do oferty były również podpisane i ponumerowane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, w sposób określony w „Informacjach Ogólnych” pkt.3.

10.          Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.

Za osoby upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy uznaje się osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, wskazane we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej bądź w stosownym pełnomocnictwie, które należy załączyć do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez osobę udzielającą pełnomocnictwa lub poświadczone notarialnie.

11.          W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) Wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec w ofercie i odpowiednio oznaczyć zastrzeżone informacje. Wskazane jest wyodrębnienie zastrzeżonych dokumentów. Informacje te winny być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie.

12.          Zastrzeżenie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać w wykazie zastrzeżonych dokumentów wraz z podaniem numeru strony oferty, którą stanowi zastrzeżony dokument. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Ustawy Pzp tj. dotyczących nazwy (firmy) oraz adresu Wykonawcy, a także informacji dot. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji warunków płatności o ile takie występują w złożonej ofercie.

13.          Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami na ponumerowanych stronach, spięte we właściwej kolejności w sposób zapobiegający dekompletacji oferty, należy złożyć w 2-ch trwale zamkniętych opakowaniach (kopertach), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania lub otwarcia ofert,

a)    opakowanie zewnętrzne zaadresowane na Zamawiającego z zaznaczeniem

 

Znak sprawy: 30/2017

SPZOZ ul. Szpitalna 37, 05-300 Mińsk Mazowiecki

OFERTA NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW JEDNORAZOWYCH, NOŻYCZEK  LAPAROSKOPOWYCH, PĘTLI MONOPOLARNEJ DO HISTEROKTOMII ZADANIE NR ….

                                - nie należy otwierać przed 18.07.2017r.  o godz. 10:00-

 

b) opakowanie wewnętrzne poza danymi jak na kopercie zewnętrznej, musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

14.       Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert.

15.       Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane (pieczątka firmowa) i oznaczone, a wewnętrzna i zewnętrzna koperta będzie dodatkowo oznaczona „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

16.       Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert. Wycofanie oferty przed upływem terminu składania ofert spowoduje, że oferta nie będzie rozpatrywana lecz pozostanie w dokumentacji postępowania.

17.       Zamawiający dopuszcza realizację części niniejszego przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się.

18.       Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnik ten będzie osobą upoważnioną do podpisywania w imieniu Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokumentów przetargowych. Pełnomocnictwo jak w pkt.10.

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę przy czym:

a)    oświadczenia na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców

b)    pozostałe dokumenty składają wszyscy Wykonawcy wspólnie,

c)     jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w pkt. 18, zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

19.          Każdy Wykonawca składający ofertę otrzyma od Zamawiającego potwierdzenie wpłynięcia.

20.          Nadesłane oferty, które wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem np. Poczty Polskiej, poczty kurierskiej po wyznaczonym terminie będą odsyłane, natomiast oferty przesłane faxem lub drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

21.          Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, zgodnie z art. 38 ustawy Pzp. Treść zapytania (bez ujawniania jego źródła) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom i zamieści na stronie internetowej Zamawiającego, na której została zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia

IV.     WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.                  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy n i e p o d l e g a j ą wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu

określone w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, dotyczące:

a)    kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający nie określa spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu. Zastosowanie ma oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp.

b)   sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Zamawiający nie określa spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu. Zastosowanie ma oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp.

c)     zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający nie określa spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu. Zastosowanie ma oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp.

2.       W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w rozdz. IV. 1a) niniejszej SIWZ musi spełnić Każdy Wykonawca z osobna. Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. IV. 1b-c) niniejszej SIWZ. Zastosowanie ma oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp.

3.       Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Zamawiający nie określa spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. IV. 1b-c) niniejszej SIWZ. Zastosowanie ma oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp.

4.       Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

Zamawiający nie określa spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. IV. 1b-c) niniejszej SIWZ. Zastosowanie ma oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp.

V.     WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJA DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

1.      Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 i 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

w celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,

o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2) i ust. 1b ustawy Pzp należy przedłożyć:

a)        OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków udziału, na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ

w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23) ustawy Pzp należy przedłożyć:

b)     OŚWIADCZENIE o braku podstaw wykluczenia, na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego należy dołączyć do oferty:

c)                FORMULARZE ASORTYMENTOWO-CENOWE - Załączniki Nr 5- 28 do SIWZ

Inne dokumenty, które należy dołączyć do oferty:

d)     FORMULARZ OFERTOWY - Załącznik nr 1 do SIWZ.

1.      Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów (zgodnie z zapisami pod formularzami asortymentowo-cenowymi): kart technicznych / ulotek potwierdzających właściwości oferowanego produktu   oraz próbek oferowanego asortymentu potwierdzających zgodność zaoferowanego przedmiotu zamówienia z jego opisem w ilości 1 sztuka z każdej pozycji formularza asortymentowego, z oznakowaniem której pozycji dotyczą (zgodnie z zapisami  w formularzach asortymentowo – cenowych (załączniki od  nr 5do  nr 26). Próbki nie ulegają zwrotowi, Certyfikat CE/deklaracja zgodności dla zadania 23,24 (załączniki nr 27,28).

2.         Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

e)     Zaleca się złożenie ww. oświadczenia na wzorze stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

3.         W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia o których mowa w rozdz. V. 1a-b) niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

4.         Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. V. 1b) niniejszej SIWZ.

5.         Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o którym mowa w rozdz. V. 1a-b) niniejszej SIWZ.

6.      W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

7.      Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w rozdz. V. 1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, nieczytelne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

VI.    INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

1.      Zamawiający wymaga jako podstawową, formę pisemną porozumiewania się Wykonawców z Zamawiającym. Wszystkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615);

2.      Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3.      W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ: Znak sprawy: 30/2017

4.      Do kontaktów z Wykonawcami upoważnione są nw. osoby:

Barbara Trynkiewicz – Naczelna pielęgniarka tel. 25/506 51 06

Andrzej Wójcik – Specjalista ds. zaopatrzenia tel. 25 / 506 51-51 lub 52

Marek Florczak –  Ordynator Oddziału Poł.-Gin. tel. 25 / 506 52-50 

poniedziałek — piątek w godz. 9.00 - 11.00)

Aneta Wielgo – Specjalista ds. zamówień publicznych  tel. 25 / 506 51-60

Mariola Tkaczyk - Specjalista ds. zamówień publicznych tel. 25 / 506 51-60

(poniedziałek — piątek w godz. 9.00 - 14.00)

VII.           OPIS SPOSOBU OBLICZANIA PRZEZ WYKONAWCĘ CENY OFERTY

1.             Cena oferty winna być obliczona w następujący sposób:

-         na „Formularzu ofertowym” należy podać wartość oferty netto,

podaną ww. wartość netto należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając zgodnie z zasadami rachunkowymi.

-         od wartości netto naliczyć należy obowiązujący podatek od towarów i usług VAT;

-         cenę oferty stanowić będzie cena brutto określona poprzez zsumowanie wartości netto oferty i podatku VAT (cena brutto = cena netto + podatek VAT);

cenę brutto należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając zgodnie z zasadami rachunkowymi.

2.             Zamawiający wymaga, aby obliczona w ten sposób cena obejmowała wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia , tj. :

a)    przewidywaną inflację w okresie realizacji przedmiotu umowy,

b)    inne koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

3.             Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom z wyjątkiem odpowiednich zapisów umowy.

4.            WALUTA CENY OFERTOWEJ: PLN

5.            WARUNKI PŁATNOŚCI: opisane są w projektach    umowy - Załączniki   do SIWZ

VIII.        TERMIN, MIEJSCE I WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1.         Z wybranym wykonawcą, który złoży najwyżej ocenioną ofertę zostanie zawarta umowa na okres: 12-tu miesięcy dla zadania 1-22, dla zadania 23,24 max. do 8 tygodni.

2.         Umowa realizowana będzie na podstawie zamówień telefonicznych lub pisemnych przesyłanych faksem lub drogą elektroniczną.

3.         Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu ilości zaoferowanych dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.

4.         Wykonawca będzie realizował dostawy przedmiotu zamówienia na własny koszt i na własną odpowiedzialność do placówki – SPZOZ w Mińsku Mazowieckim zgodnie z zamówieniem Zamawiającego.

5.         Całkowite rozliczenie umowy zgodnie z projektem umowy.

6.        Termin dostawy wynosi dla zadania 1-22: do max. 72 godz.  Jeżeli termin dostawy wypadnie w dzień wolny od pracy (soboty, niedziele i święta), wówczas realizacja zamówienia nastąpi w pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wolnym, dla zadania 23-24: do max.8 tygodni.

 

IX.         KRYTERIA, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW

 

1.        Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

LP.

KRYTERIA WYBORU

RANGA %

1.

Cena oferowana

60

2.

Warunki dodatkowe (termin dostawy)

40

 

 

Uwaga — Dla dokonania punktacji ofert ranga w kryteriach oceny ofert, określona w procentach, zostanie przeliczona na punkty. Jeden procent odpowiada jednemu punktowi.

2.        Sposób obliczenia punktów za poszczególne kryteria

Sposób punktowania ofert według następujących wag:

A.     cena 60 %

B.     warunki dodatkowe  termin dostawy 40 %

Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryteria. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców wobec każdego z kryterium. Gdzie:

N- liczba wszystkich punktów uzyskanych przez badaną ofertę

C- liczba punktów uzyskanych w kryterium cena oferty

P- liczba punktów uzyskanych w kryterium warunki dodatkowe termin dostawy.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

C = cena 60 %

Oferty w kryterium C będą oceniane według następującego wzoru:

 

Ilość punktów (C) =

najniższa zaoferowana cena x 100 x 0,60

cena badanej oferty

 

P = warunki dodatkowe 40 %

Kryterium warunki dodatkowe będzie wyliczone na podstawie sumy punktów uzyskanych za podkryterium terminy dostaw cząstkowych oraz podkryterium terminy rozpatrzenia reklamacji szczegółowo opisane poniżej:

a) terminy dostaw cząstkowych - przedział czasowy, w którym Zamawiający oczekuje wykonania zamówienia, obejmującego maksymalny akceptowalny przez niego czas realizacji zamówienia. Wykonawca, musi, zaoferować termin dostaw cząstkowych:

-       liczony w dniach roboczych,

-       dni świąteczne ustawowo wolne od pracy nie będą liczone do czasu dostawy.

W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego skali punktacji:

Dla zadania 1-22

Termin dostawy

Ilość przyznanych punktów

do 48 h w dni robocze

40 pkt.

49-72h w  dni robocze

20 pkt.

 

Wysokość oceny terminu dostawy dokonana będzie na podstawie ocen punktowych przyznanych zgodnie z w/w tabelą.

Dla zadania 23,24

Termin dostawy

Ilość przyznanych punktów

Do 4 tygodni

40 pkt.

Powyżej 4 do 8 tygodni

20 pkt.

 

Przyjęcie dłuższego terminu w podkryterium a) spowoduje odrzucenie oferty.
W przypadku braku uzupełnienia terminów w Formularzu ofertowym (Załącznik do SIWZ) przyjmuje się maksymalny termin dostaw lub reklamacji a co za tym idzie minimalną liczbę punktów. Oferty w kryterium P będą oceniane według następującego wzoru:

 

Ilość punktów (P) =

WP x 100 x 0,40

WM

 

WP – suma punktów podkryterium terminy dostaw cząstkowych uzyskana w danej ofercie

WM – maksymalna możliwa do uzyskania suma punktów podkryterium terminy dostaw cząstkowych

Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i niepodlegających odrzuceniu.

3.                  Ocena końcowa oferty

a)      punkty uzyskane przez Wykonawcę za w/w kryteria stanowić będą ocenę końcową oferty,

Dla powyższych kryteriów oceny ofert Zamawiający będzie obliczał wartość punktową oferty w oparciu o następujący wzór:

Wartość punktowa oferty = C + W

Wartość punktowa oferty = 100 pkt.

b)      za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans punktowy ceny lub kosztu i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.

Punkty wynikające z algorytmu matematycznego, uzyskane przez Wykonawcę, zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

4.            Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia:

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP).

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

X.            MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1.         Ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej zapisami jak w pkt. III ppkt. 13 a) niniejszej specyfikacji należy złożyć w KANCELARII siedziby SPZOZ w Mińsku Mazowieckim,
ul. Szpitalna 37 do dnia
18.07.2017r.  r. do godz. 09:30

2.         Każda dostarczona oferta zostanie zaewidencjonowana przez Zamawiającego.

3.       Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

4.       Komisyjne otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 18.07.2017r.   o godz. 10 00 na posiedzeniu Komisji Przetargowej w siedzibie SPZOZ ul. Szpitalna 37, 05-300 Mińsk Mazowiecki Stołówka pracownicza

5.       Otwarcie ofert jest jawne.

XI.         UMOWA

1.         Umowa z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i akceptacji wyników przetargu przez Dyrektora SPZOZ, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą, z zastrzeżeniem o którym mowa w art. 94 ust. 2 pkt. 1a) i pkt. 3) oraz art. 183 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

2.         Projekty umowy stanowią Załączniki  do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

XII.      INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE PO WINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAM ÓWIENIA PUBLICZNEGO

1.     Zgodnie z art. 92 ustawy Pzp Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców o wynikach postępowania.

2.         Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminach określonych w art. 94 ustawy Pzp.

3.       Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą podstawy i zasady wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia.

4.       Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca składa dla osoby podpisującej umowę, dokument potwierdzający uprawnienie osoby podpisującej do reprezentowania Wykonawcy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy Zamawiający dysponuje już odpowiednimi dokumentami złożonymi w toku Postępowania.

XIII.        ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

1.       Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.       Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3.       W przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; określenia warunków udziału w postępowaniu; wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; odrzucenia oferty odwołującego; opisu przedmiotu zamówienia; wyboru najkorzystniejszej oferty.

4.       Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

5.       Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6.       Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

7.       Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

XIV.         INFORMACJE DODATKOWE

1.   Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

2.   Zamawiający nie przewiduje stosowania dynamicznego systemu zakupów.

3.   Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

XV.       ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:

1.                  FORMULARZ OFERTOWY - Załącznik Nr 1 do SIWZ

2.                  OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków udziału - Załącznik Nr 2 do SIWZ

3.                  OŚWIADCZENIE o braku podstaw wykluczenia - Załącznik Nr 3 do SIWZ

4.                 OŚWIADCZENIE dot. przynależności do grupy kapitałowej - Załącznik Nr 4 do SIWZ

5.                  FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY - Załącznik Nr 5 – 28 do SIWZ

6.                  PROJEKTY UMOWY - Załącznik Nr 29, 30 do SIWZ

 

 

 

Ogłoszenie nr 500003221-N-2017 z dnia 12-07-2017 r.

Mińsk Mazowiecki:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 546247-N-2017
Data: 06/07/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 71235110000000, ul. ul. Szpitalna  37, 05-300   Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 25 5065100, e-mail spzozmm@spzozmm.pl, zamowienia.publiczne@spzozmm.pl, faks 25 7591666.
Adres strony internetowej (url): www.spzozmm.bip.net.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: 2017-07-14, godzina: 09:30
W ogłoszeniu powinno być: 2017-07-18, godzina: 09:30

 

 

 
 
 


Ogłoszenie nr 546247-N-2017 z dnia 2017-07-06 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej: Dostawa materiałów jednorazowych, nożyczek laparoskopowych, pętli monopolarnej do histeroktomii
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny 71235110000000, ul. ul. Szpitalna  37 , 05-300   Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 25 5065100, , e-mail spzozmm@spzozmm.pl, zamowienia.publiczne@spzozmm.pl, faks 25 7591666.
Adres strony internetowej (URL): www.spzozmm.bip.net.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samodzielny publiczny zespół opieki zdrowotnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.spzozmm.bip.net.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.spzozmm.bip.net.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
SPZOZ ul. Szpitalna 37, 05-300 Mińsk Mazowiecki


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów jednorazowych, nożyczek laparoskopowych, pętli monopolarnej do histeroktomii
Numer referencyjny: 30/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów jednorazowych, nożyczek laparoskopowych, pętli monopolarnej do histeroktomii, które zostały opisane w załącznikach od nr 5 do nr 28 do SIWZ (Formularze asortymentowo - cenowe).

II.5) Główny kod CPV: 33141000-3
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

33196000-0II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

56

56


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu. Zastosowanie ma oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu. Zastosowanie ma oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu. Zastosowanie ma oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zastosowanie ma oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zastosowanie ma oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Załączniki od nr 5 do nr 28 do SIWZ (Formularze asortymentowo - cenowe). 2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia (zgodnie z zapisami pod formularzami asortymentowo-cenowymi): kart technicznych / ulotek potwierdzających właściwości oferowanego produktu oraz próbek oferowanego asortymentu potwierdzających zgodność zaoferowanego przedmiotu zamówienia z jego opisem w ilości 1 sztuka z każdej pozycji formularza asortymentowego, z oznakowaniem której pozycji dotyczą (zgodnie z zapisami w formularzach asortymentowo – cenowych (załączniki od nr 5do nr 26). Próbki nie ulegają zwrotowi, Certyfikat CE/deklaracja zgodności dla zadania 23,24 (załączniki nr 27,28).

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

FORMULARZ OFERTOWY - Załącznik nr 1 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

termin dostawy

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana umowy będzie możliwa w następujących przypadkach: a) zmiana terminu realizacji umowy lub przesunięcie terminu realizacji umowy, przy czym zmiana taka nie wpływa na jednostkowe ceny wskazane w ofercie oraz na czas jej trwania. Zmiany te mogą nastąpić w związku z niewykorzystaniem przez Odbiorcę wartości brutto umowy. b) zmiana umowy – w przypadku: wycofania przedmiotu zamówienia z obrotu, zmiany obowiązujących przepisów, braku dostaw przedmiotu zamówienia z powodu zaprzestania produkcji, tymczasowego wstrzymania produkcji. W takim przypadku Dostawca przedstawi Odbiorcy ofertę produktu tożsamego pod względem składu, właściwości fizyko-chemicznych, parametrów, na co Odbiorca musi wyrazić zgodę na piśmie faksem lub e-mailem. Zmiana ta będzie dopuszczalna pod warunkiem, iż odpowiednik przy cenie nie wyższej niż w umowie będzie tożsamy z oferowanym. Zmiana może dotyczyć nadto wielkości opakowania, numeru katalogowego, producenta, nazwy produktu lub wielkości dawki. c) zmiana wynagrodzenia Dostawcy: - zmiana cen – w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. Jeżeli w trakcie realizacji umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT, Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego brutto, przy zachowaniu stałości cen netto – dotyczy to części wynagrodzenia Dostawcy za dostawy, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie zrealizowano, - zmiana cen – w przypadku zmian cen urzędowych, które obowiązują od momentu ich wprowadzenia przez właściwe organy administracji państwowej. Jeżeli w trakcie realizacji umowy nastąpi zmiana ceny urzędowej, Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia Dostawcy za dostawy, których w dniu zmiany ceny urzędowej jeszcze nie zrealizowano oraz z zastrzeżeniem, że powyższa zmiana nie spowoduje podwyższenia cen umownych, d) zmiana danych Odbiorcy lub Dostawcy (np. adres siedziby, zmiana formy prawnej), a także zmiany organizacyjnej Dostawcy, ale wyłącznie takiej, która nie powoduje likwidacji Dostawcy. e) zmiana umowy w razie zmian obowiązującego prawa mających wpływ na zasady realizacji umowy w zakresie koniecznym dla stosowania zasad przyjętych w umowie do obowiązującego prawa, f) zmian podwykonawców jeśli zmiana albo rezygnacja podwykonawcy dotyczy przedmiotu, na którego zasoby Dostawca powoływał się, na zasadach określonych art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zobowiązany jest wykazać, że inny podwykonawca lub Dostawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania, g) innych sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nieodnoszących się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Dostawcy i takich, które, gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury mającej na celu wybór Dostawcy, nie miałyby wpływu na udział większej ilości podmiotów zainteresowanych tą procedurą. Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, w postaci aneksu do umowy. Nie wymagają zmiany umowy obniżki cenowe i czasowe promocje. Dostawca zobowiązany jest jednak poinformować o nich Odbiorcę. W trakcie obowiązywania umowy Odbiorca może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo zwiększenia do 20% ilości w każdej z pozycji asortymentowych wskazanych w formularzu asortymentowo-cenowym - po cenach jednostkowych wskazanych w tym formularzu. W przypadku, gdy 20% w danej pozycji daje w wyniku ułamek, ilość objętą opcją zaokrągla się w dół do liczby całkowitej. W przypadku nieskorzystania przez Odbiorcę z prawa opcji, albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Dostawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-07-14, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Płytki stomijne, worki ileostomijne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin dostawy

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Papiery i żele do aparatów EKG, KTG, EEG, USG

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin dostawy

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

3

Nazwa:

Zestawy do kaniulacji i cewniki

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin dostawy

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

4

Nazwa:

Paski testowe do glukometrów

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin dostawy

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

5

Nazwa:

Maski twarzowe

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin dostawy

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

6

Nazwa:

Szczotki chirurgiczne jednorazowe

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin dostawy

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

7

Nazwa:

Cewniki i akcesoria moczowe

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin dostawy

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

8

Nazwa:

Rurki sigmoidoskopowe

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin dostawy

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

9

Nazwa:

Jednoczęściowe akcesoria do stomii

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin dostawy

0,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

10

Nazwa:

Elektrody do aparatu ELLE TENS

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

c

0,00

termin dostawy

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

12

Nazwa:

Pomoce medyczne dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin dostawy

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

11

Nazwa:

Pomoce medyczne dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin dostawy

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

13

Nazwa:

Worki ekstrakcyjne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin dostawy

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

14

Nazwa:

Koreczki dwufunkcyjne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin dostawy

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

15

Nazwa:

Materiały do wyjaławiania sprzętu medycznego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin dostawy

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

16

Nazwa:

Akcesoria do tlenoterapii

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin dostawy

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

17

Nazwa:

Mikrokuweta do pomiaru glukozy

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin dostawy

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

18

Nazwa:

Akcesoria do punkcji

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin dostawy

0,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

19

Nazwa:

Rękawice diagnostyczne niejałowe

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin dostawy

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

20

Nazwa:

Probówki i akcesoria do pobierania krwi metodą podciśnieniową

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin dostawy

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

21

Nazwa:

Końcówki kalibracyjno-pomiarowe

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin dostawy

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

22

Nazwa:

Zestaw do pobierania posiewów

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin dostawy

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

23

Nazwa:

Pętla monopol arna do histeroktomii

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33196000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 56
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin dostawy

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

24

Nazwa:

Nożyczki laparoskopowe

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33196000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 56
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin dostawy

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

Załączniki

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE (57.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie_o_uniewaznieniu (388kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
INFORMACJA_O_TRESCI_ZLOZONYCH_OFERT (816.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Poprawiony_SIWZ_30-2017_z_dnia_13.07.2017 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ _4 (76.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zmiana_ogloszenia_w_BZP (426.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ 30-2017 (135.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie nr 546247 (880.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1- Formularz ofertowy (49.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 - Osw.spelnienia warunków udzialu (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 - Osw.braku podstaw wykluczenia (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 - Osw.przynaleznosc do grup kapitalowych (40kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 do 15 - Formularze asortymentowo - cenowe (119kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_nr_16_do_28-_Formularze_asortymentowo_-_cenowe (136kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 29 - umowa projekt 1 (106.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 30 - umowa projekt 2 (38.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Tkaczyk Mariola
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Tkaczyk Mariola
Data wprowadzenia:2017-07-06 13:42:12
Opublikował:Tkaczyk Mariola
Data publikacji:2017-07-06 13:45:49
Ostatnia zmiana:2017-08-09 14:28:41
Ilość wyświetleń:2017
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim, ul. Szpitalna 37, 05-300 Minsk Mazowiecki. spzozmm@spzozmm.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij