Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim

Kolorowy pasek

Modernizacja SPZOZ podzadanie: Modernizacja Przychodni Lekarskiej SPZOZ przy ul. Kościuszki 9 - III etap

                                                                                                           Mińsk Mazowiecki, 03.04.2017r.

Numer sprawy: 8/2017

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nazwa zadania: Modernizacja SPZOZ podzadanie: Modernizacja Przychodni Lekarskiej SPZOZ przy ul. Kościuszki 9 w Mińsku Mazowieckim – III etap.

 

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „WA-PIS” Eugeniusz Walo Stanin 125, 21-422 Stanin

Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia  wymagania Zamawiającego.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę

punktów .

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta nr 1. MARGALO PHU Robert Kurpiewski 08-300 Sokołów Podlaski Żanecin ul. Ks. Popiełuszki 16C

ilość punktów w kryterium cena:  46,25 pkt.

ilość punktów w kryterium okres gwarancji: 40 pkt.    

Ogółem ilość punktów : 86,25 pkt.

 

Oferta nr 2. Zakład Usług Remontowych i Produkcyjnych „ZURiP” S.A. 28-366 Małogoszcz ul. Warszawska 109

ilość punktów w kryterium cena:  50,44 pkt.

ilość punktów w kryterium okres gwarancji: 40 pkt.

Ogółem ilość punktów : 90,44 pkt.

 

Oferta nr 3. ARCUS Technologie Sp z o o  05-430 Celestynów ul. Wincentego Witosa 17

ilość punktów w kryterium cena:  53,30 pkt.

ilość punktów w kryterium okres gwarancji: 40 pkt.

Ogółem ilość punktów : 93,30 pkt.

 

Oferta nr 4. P.U.H. WA-PIS Eugeniusz Walo Stanin 125, 21-422 Stanin

ilość punktów w kryterium cena:  60  pkt.

ilość punktów w kryterium okres gwarancji: 40 pkt.

Ogółem ilość punktów : 100,00 pkt.

 

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu  nie zostały odrzucone  żadne oferty.

 

4. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione  z wyłonionym wykonawcą. 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)         wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)         odrzucenia oferty wykonawcy

3)         wyboru najkorzystniejszej oferty

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)         niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)         zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               Mińsk Mazowiecki,15.03.2017r.

Numer sprawy: 8/2017

 

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

 

dot. : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na zadanie pn.: Modernizacja SPZOZ podzadanie „Modernizacja Przychodni Lekarskiej SPZOZ przy ul. Kościuszki 9 w Mińsku Mazowieckim – III etap”.

 

Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający podaje informacje z sesji otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 15.03.2017r. o godz. 10.30.

 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 2.926.043,94 zł brutto

Do wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęły następujące oferty:

 

 Lp.

Nazwa

wykonawcy

Cena

netto

 

 

Cena

brutto

 

Okres gwarancji

1.

 

MARGALO PHU Robert Kurpiewski 08-300 Sokołów Podlaski Żanecin ul. K. Popiełuszki 16C

 

2 38 820,71

 

2 864 449,47

49 m-cy

2.

 

Zakład Usług Remontowych i produkcyjnych „ZURiP” S.A. 28-366 Małogoszcz ul. Warszawska 109

 

 

2 135 000,00

 

2 626 050,00

49 m-cy

3.

 

ARCUS Technologie Sp z o o 05-430 Celestynów ul. Wincentego Witosa 17

 

 

2 020 596,72

 

2 485 333,97

 

49 m-cy

4.

 

 

P.U.H. WA-PIS Eugeniusz Walo Stanin 125, 21-42 Stanin

 

1 795 000,00

 

2 207 850,00

 

60 m-cy

 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu "Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej". Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

                                                                                                                                            

                                                                                                                                             ………………………………….

                              

Kierownik Zamawiającego

 

 

 

 

 

 

Mińsk Mazowiecki, dn.10.03.2017r.

 Numer sprawy: 8/2017

 WYJASNIENIE TREŚCI SIWZ

 Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Modernizacja SPZOZ podzadanie: Modernizacja Przychodni Lekarskiej SPZOZ przy ul. Kościuszki 9 w Mińsku Mazowieckim – III etap.

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wyjaśniamy:

Pytanie nr 1. Co oznacza poz. 7 „Demontaż pozostałych urządzeń i przewodów Elektrycznych” w ilości 1 kpl w przedmiarze elektrycznym?  Prosimy o podanie informacji czego i w jakiej ilości.

Odpowiedź. Pozycja ta przewiduje roboty związane z demontażami obudów, puszek, uchwytów, kanałów instalacyjnych i innych elementów związanych z instalacjami elektrycznymi i teletechnicznymi.

 

Pytanie nr 2. Prosimy o podanie wymiarów kratek wentylacyjnych z przedmiaru poz. 112. Prosimy też o informację jakie mają być to kratki (stal czy tworzywo sztuczne?)

Odpowiedź. Kratki wewnętrzne białe z tworzywa, wymiary jak obecnie istniejących – poz. 123

 

Pytanie nr 3. Czy kratki wentylacyjne w przestrzeni stropodachu są już zainstalowane?

Odpowiedź. Kratki 2 szt. są już zainstalowane na ścianie szczytowej. Jednakże z uwagi na brak potwierdzenia ich przydatności należy wycenić wykonanie nowych w ilości zgodnie z przedmiarem

 

Pytanie nr 4. W przedmiarze budowlanym poz. 23 wymienione są okucia w następujących ilościach:

- wzm. 1.1 – 3 sz.

- wzm. 1.2 – 2 szt.

- wzm.1.3 – 2 szt

Natomiast w projekcie konstrukcyjnym rys. K/W/09 jest ich odpowiednio 5, 3 i 2 sztuki. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź. Pozostałe okucia powinny być wykonane w poprzednich etapach inwestycji.

 

Pytanie nr 5. Prosimy wskazać, gdzie w przedmiarze uwzględnione są wzmocnienia WZM-2 oraz WZM-3 (rysunki odpowiednio K/W/10 oraz K/W/11)

Odpowiedź. Te okucia wykonano w poprzednim etapie inwestycji

 

Pytanie nr 6. W przedmiarze budowlanym nie występują nowoprojektowane schody żelbetowe. Brakuje także pozycji dot. odnowienia i wykończenia gresem istniejących schodów zewnętrznych. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź. Nowoprojektowane schody żelbetowe wykonane zostały w poprzednim etapie. W przedmiarze zaktualizowano obmiary dotyczące ułożenia okładzin zewnętrznych schodów oraz podjazdów dla os. niepełnosprawnych.

 

Pytanie nr 7. W projekcie budowlanym pkt. 3.9 napisane jest, że izolacje przeciwwodne istnieją, natomiast w przedmiarze w pkt 83 uwzględniona jest izolacja folii PE (ewentualne odnowienia wg pkt. 3.9 projektu powinny być wykonywane w innej technologii). Prosimy o wyjaśnienie.

Pytanie nr 8. W projekcie nie są także wymienione prace związane z izolacją cieplną styropianem podłóg, a są one uwzględnione w przedmiarze pkt. 84. W projekcie natomiast w pkt. 3.3 (ŚCIANY) napisane jest, że należy wymienić istniejącą izolację ze styropianu na wełnę o tej samej grubości (ściany zewnętrzne na poziomie 2 m od poziomu drogi). Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź. pyt 7 i 8 W trakcie wykonywania poprzednich etapów inwestycji ustalono wymóg wykonania renowacji posadzek w innym zakresie niż przyjęto to jeszcze w dokumentacji projektowej.  Z uwagi na wymóg uzyskania wysokości 2,5 m w świetle kondygnacji wymusza to na wykonawcy zdjęcie warstwy dociskowej wierzchniej (wylewka betonowa z okładziną posadzkową lub lastryko zależnie od miejsca). Wymiana szlichty najczęściej prowadzi do uszkodzenia warstwy izolacji tuż pod wylewką istniejącą. Warstwą usuwaną jest  suprema pełniąca funkcję izolacji. W miejscu usuniętej warstwy proponuje się wykonać warstwę wyrównawczą ze styropianu oraz przekładki technologicznej w postaci foli. Z tego powodu przyjęto w obmiarach pozycje foli i styropianu na posadzkach. Nie ujęto napraw istniejących izolacji wodnych gdyż ewentualne naprawy zależne będą od niedbałości wykonywania robót budowlanych wyłonionego wykonawcy i są jego kosztem.

Dodatkowo do pyt. 8. Dodano pozycję wymiany styropianu na wełnę w dziale Remont elewacji

 

Ponadto uzupełniamy przedstawioną dokumentację o niżej wymienione informacje:

-                    załączamy rysunki barierek schodowych dla właściwej kalkulacji

-                    w przedmiarze zostały ujednolicone określenia dotyczące przyjętych robót budowlanych lub rozwiązań projektowych dotyczy: wykonania izolacji dachowych metodą nadmuchu i wymaganych dla tych prac otworów  w dachu i ich późniejszego zamknięcia, kratek wentylacyjnych stropodachu, drabinek wyłazowych i wyłazów dachowych, schodów zewnętrznych

 

Pytanie nr 9. Otóż zgodnie z pkt. 11 ppkt. 11.4 nie jest wymagane załączenie do Oferty kosztorysu ofertowego, a czy należy zatem załączyć tylko samą Tabelę Elementów wg załącznika nr 8 do SIWZ – czy też nie jest wymagane?

Odpowiedź.  Tabele elementów należy załączyć do Oferty, natomiast kosztorys ofertowy zobowiązany będzie Wykonawca przedłożyć zgodnie z pkt. 11.4 SIWZ.

 

Pytanie nr 10. Rozumiemy, że część opraw oświetleniowych została już zainstalowana. Czy Zamawiający nie wymaga zastosowania opraw tego samego producenta?

Odpowiedź.  Zasadnym byłoby zamontowanie opraw tożsamych z już  zamontowanymi. Obecnie zamontowane oprawy w wyremontowanej części są producenta BD Lux Sp z o o

 

Pytanie nr 11. Prosimy o określenie czy następujące roboty spełniają warunki określone w pkt. 5 c przedmiotowego SIWZ: Generalne wykonawstwo Budowy Gimnazjum o wartości znacznie przekraczającej wartość przedmiotowego zamówienia.

Odpowiedź. Zgodnie z zapisami SIWZ.

 

Pytanie nr 12. Opis systemu kolejkowego różni się od pozycji zawartych w przedmiarze (brak niektórych urządzeń w opisie oraz różnica w ilościach sztuk). Którym z dokumentów powinni kierować się oferenci pry sporządzaniu Oferty?

Odpowiedź. Wycenę należy przygotować w oparciu o dokumentację projektową i rozszerzoną lub uzupełnioną o zapisy w specyfikacji projektowej i przedmiary.

Ilości pokazane w dokumentacji i przedmiarach się zgadzają. Należy przygotować ofertę zgodnie z przekazanymi materiałami przetargowymi.

 

LP

Nazwa materiału 

J.m.

Ilość

1

Dyspenser stojący z ekranem dotykowym 17" systemu kolejkowego

szt

2

2

Komputer Media systemu Kolejkowego

szt

13

3

Licencja media LCD systemu kolejkowego

szt

13

4

Licencja serwerowa systemu kolejkowego

szt

1

5

Licencja stanowiskowa systemu kolejkowego

szt

40

6

Wyświetlacz LCD 32" z uchwytem mocującym systemu kolejkowego

kpl

13

7

Wyświetlacz stanowiskowy LED z mocowaniem do systemu kolejkowego

szt

9

8

Konwerter(przetwornik) 1*LAN/12*RS485 + zasilanie 15VDC

szt

1

9

Wzmacniacz radiowęzłowy z kompletem głośników

szt

1

Pytanie nr 13. Branża budowlana – przedmiar robót jaki materiał należy wycenić w poz. 35 i 36.

Odpowiedź. Balustrady zgodnie z projektem balustrad

 

Pytanie nr 14. Branża budowlana – przedmiar – w poz. 54, 55 i 56 nie właściwy obmiar?

Odpowiedź. Zaktualizowano obmiary, które SA załącznikiem do niniejszych wyjaśnień.

 

Pytanie nr 15. Branża budowlana – przedmiar – poz. 66 – jak poz. 113, w tej pozycji lub innej brak opisu naprawy dachu w rejonie wyłazu

Odpowiedź. Uzupełniono opis o naprawę dachu.

 

Pytanie nr 16. Branża budowlana – przedmiar – poz. 69 gdzie w dokumentacji projektowej są te urzadzenia?

Odpowiedź. Brak urządzeń. Zaktualizowano przedmiar.

 

Pytanie nr 17. Branża sanitarna – poz. 18 przedmiaru (podejścia Kan san śr 50 mm) jest 9 szt winno yć 10 szt?

Odpowiedź. Należy przyjąć 10 szt. Zaktualizowano przedmiar.

 

Pytanie nr 18. Branża sanitarna – brak jest uzupełnienia bruzd w posadzkach po wymianie poziomów kanalizacji sanitarnej.

Odpowiedź. Należy uwzględnić uzupełnienie bruzd. Uzupełniono przedmiar.

 

Pytanie nr 19. Branża sanitarna brak jest izolacji rurociągów sprężonego powietrza, próby szczelności i przedmuchania wraz z potrzebnymi przebiciami przez stropy i ściany. Czy należy to wykonać?

Odpowiedź. Należy ująć komplet prac niezbędnych do prawidłowego wykonania Instalacji sprężonego powietrza. Uzupełniono opis przedmiaru.

 

Pytanie nr 20. Branża sanitarna - brak  drzwiczek rewizyjnych do odpowietrzników automatycznych na pionach inst. c.o. wraz z zaworami odcinającymi i poszerzeniem pionów przed odpowietrznikami. Czy to zostało już wykonane?

Odpowiedź. Proszę uwzględnić komplet prac w ilości zgodnej z ilością odpowietrzników.

 

Pytanie nr 21. Czy należy wykonać w ramach zadania  badanie wydajności hydrantów p.poż.

Odpowiedź. Badanie wydajności należy wykonać, wydajność musi zostać potwierdzona odpowiednim protokołem - jest to element niezbędny do dokumentacji powykonawczo-odbiorowej.

Do pytań 17 -21 uzupełniono przedmiar o dodatkowe pozycje.

 

Ponadto proszę o przyjęcie do Oferty drzwi o następującej klasyfikacji:

- wytrzymałość mechaniczna  - minimum 3 klasa zgodnie z PN-EN 1192:2001

- trwałość mechaniczna - minimum 6 klasa (200000 cykli)  zgodnie z PN-EN 12400:2004.

drzwi zewnętrzne - minimum klasa B antywłamaniowa

 

Zamawiający uzupełnia dokumentację projektową o rysunek balustrad schodowych wewnętrznych i zewnętrznych i zgodnie z tym rysunkiem należy przyjąć wartość do Oferty.

Załączone rysunki balustrad oraz zmieniony przedmiar robót branży sanitarnej i budowlanej stanowią integralna część przetargu i należy uwzględnić je przy wycenie Oferty.

 

 

                                                                                  ___________________________

                                                                                                  Zamawiający

 

 

 

 

 

Ogłoszenia powiązane:

Ogłoszenie nr 27336-2017 z dnia 17-02-2017 - Mińsk Mazowiecki
Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji inwestycji Modernizacja SPZOZ podzadanie: „Modernizacja Przychodni Lekarskiej SPZOZ przy ul. Kościuszki 9 – I...
Termin składania ofert/wniosków: 06-03-2017


Ogłoszenie nr 35890 - 2017 z dnia 2017-03-03 r.

Mińsk Mazowiecki:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 27336
Data: 17/02/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 71235110000000, ul. ul. Szpitalna  37, 05-300   Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 25 5065100, e-mail spzozmm@spzozmm.pl, zamowienia.publiczne@spzozmm.pl, faks 25 7591666.
Adres strony internetowej (url):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 06/03/2017, godzina : 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 15/03/2017, godzina : 10:00

 

 

 

 

 

 

Mińsk Mazowiecki, dnia 03.03.2017r.

 

Numer sprawy: 8/2017

 MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

 

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Modernizacja SPZOZ podzadanie: Modernizacja Przychodni Lekarskiej SPZOZ przy ul. Kościuszki 9 w Mińsku Mazowieckim – III etap.

 

Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez:

1.       W punkcie 11 Opis sposobu przygotowania Oferty  ppkt. 11.13. otrzymuje następujące brzmienie: „Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwa i adresem Wykonawcy oraz opisane: „Oferta na zadanie: Modernizacja SPZOZ podzadanie: Modernizacja Przychodni Lekarskiej SPZOZ przy ul. Kościuszki 9 w Mińsku Mazowieckim – III etap”. Nie otwierać przed godziną 10:30 dnia 15.03.2017r.

2.       W punkcie 12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

a)       ppkt. 12.1 otrzymuje następujące brzmienie: „Ofertę należy złożyć do dnia 15.03.2017r do godz. 10.00 w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim ul. Szpitalna 37, 05-300 Mińsk Mazowiecki, KANCELARIA SPZOZ.

b)      ppkt. 12.7 otrzymuje następujące brzmienie: „Oferty zostaną otwarte w dniu 15.03.2017r. o godz. 10.30 w STOŁÓWCE PRACOWNICZEJ SPZOZ przy ul. Szpitalnej 37, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

 

 

………………………………………………………

Kierownik Zamawiajacego

 

 

 

 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://www.spzozmm.bip.net.pl


Ogłoszenie nr 27336 - 2017 z dnia 2017-02-17 r.

Mińsk Mazowiecki: Modernizacja SPZOZ podzadanie: Modernizacja Przychodni Lekarskiej SPZOZ przy ul. Kościuszki 9 – III etap
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny 71235110000000, ul. ul. Szpitalna  37, 05-300   Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 25 5065100, e-mail spzozmm@spzozmm.pl, zamowienia.publiczne@spzozmm.pl, faks 25 7591666.
Adres strony internetowej (URL): www.spzozmm.bip.net.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samodzieny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak
www.spzozmm.bip.net.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
www.spzozmm.bip.net.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
SPZOZ ul. Szpitalna 37, 05-300 MińskMazowiecki KANCELARIA SPZOZ


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja SPZOZ podzadanie: Modernizacja Przychodni Lekarskiej SPZOZ przy ul. Kościuszki 9 – III etap
Numer referencyjny: 8/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji inwestycji Modernizacja SPZOZ podzadanie: „Modernizacja Przychodni Lekarskiej SPZOZ przy ul. Kościuszki 9 – III etap”. Zamawiający pod pojęciem robót budowlanych definiuje: wykonanie wszystkich niezbędnych prac w zakresie wszystkich branż określonych w projekcie budowlanym oraz projekcie wykonawczym. Zamówienie obejmuje zakres robót budowlanych w niżej wymienionych branżach: - budowlana – roboty rozbiórkowe: stolarka/ślusarka, ściany murowe, posadzki i oblicowania; roboty budowlane: roboty murowe/okucia, remont klatki schodowej , schody zewnętrzne, stolarka/ślusarka zewnętrzna , tynki i oblicowania, posadzki, stolarka/ślusarka wewnętrzna , roboty z gipsu, roboty malarskie - sanitarna – instalacja kanalizacyjna: roboty demontażowe, roboty montażowe; instalacja wodociągowa: roboty demontażowe, roboty montażowe, instalacja p.poż; instalacja centralnego ogrzewania: roboty demontażowe, roboty montażowe; instalacja wentylacji mechanicznej; instalacja sprężonego powietrza - elektryczna – demontaż istniejącej instalacji elektrycznej; rozdzielnice i urządzenia; wewnętrzne linie zasilające WLZ i przewody instalacyjne; instalacja oświetleniowa; instalacja gniazd wtykowych; instalacja połączeń wyrównawczych; pomiary instalacji elektrycznej; instalacja sieci strukturalnej i alarmowej; instalacja systemu sygnalizacji pożaru; instalacja oddymiania; instalacja systemu kolejkowego; instalacja przyzywowa Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, szczegółowo opisanych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarach robót załączonych do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także decyzja o pozwoleniu na budowę. Roboty będą wykonywane na podstawie pozwolenia na budowę wydanego Decyzja nr 698/13 z dnia 31.07.2013r. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i oddania go Zamawiającemu w terminach i na zasadach określonych w umowie. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego bądź inspektora nadzoru. Materiały i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę powinny odpowiadać wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowanych w budownictwie zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego lub osoby przez niego wyznaczonej, zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów świadczących, że wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie.

II.5) Główny kod CPV: 45215100-8
Dodatkowe kody CPV:45317000-2, 45315700-5, 45311200-2, 45315600-4, 45311100-1, 45314310-7, 32400000-7, 45312100-8, 45310000-3, 45332300-6, 45331210-1, 45332000-3, 45331100-7
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 15/11/2017


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu. Zastosowanie ma oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Posiada dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1.000.000 zł. (słownie: jednego miliona złotych)
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że: - wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 zamówienie polegające na modernizacji, remoncie lub przebudowie budynku szpitala lub przychodni lekarskiej lub budynku użyteczności publicznej o wartości porównywalnej z przedmiotem zamówienia; - dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą doświadczenie na stanowisku kierownika budowy; - dysponuje osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, Instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - dysponuje osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie, sieci, Instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zastosowanie ma oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
7.1. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP, należy złożyć: a) Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru na Załączniku do SIWZ b) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; e) Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; f) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego i zakazu biegania się o zamówienie Publiczne;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

7.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia: 1) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP. 2) Wykazu robót budowlanych w zakresie wskazanym w SIWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, według wzoru na Załączniku do SIWZ. 3) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w zakresie realizacji robót budowlanych w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru na Załączniku do SIWZ.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Formularz ofertowy, tabela elementów

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,
Informacja na temat wadium
Przystępując do przetargu Wykonawca ma obowiązek wniesienia wadium w wysokości 70.000,00 PLN (słownie siedemdziesiąt tysięcy złotych). Wadium może być wnoszone w formie: 1) pieniądza, 2) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancji bankowych, 4) gwarancji ubezpieczeniowych, 5) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowy w art.6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z póź. zm.). Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku: 06 922600050010010020000090 z dopiskiem „Modernizacja SPZOZ: „Modernizacja Przychodni lekarskiej SPZOZ przy ul. Kościuszki 9 w Mińsku Mazowieckim – III etap ” Wykonawca poda również numer swojego rachunku bankowego, na które będzie można dokonać zwrotu wadium. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Dokument o wniesieniu wadium w innej formie niż gotówka, Oferent dołączy do oferty. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą) w wymaganej wysokości lub formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania Termin wnoszenia wadium określa się na dzień otwarcia ofert Dokumenty, o których mowa w ust. 2, muszą zachować ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. W przypadku wniesienia wadium przelewem Zamawiający zwraca kwotę wadium zgodnie z przesłankami art.46 ust.1, ust.1a oraz ust. 2 ustawy Pzp zastrzeżeniem ust. 4a i ust. 5 tegoż artykułu. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 265a ust.1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2, pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę, jako najkorzystniejszej. (art.46 ust. 4a Pzp). Zamawiający zatrzymuje także wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie albo nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Okres gwarancji

40


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzania do umowy nieistotnych zmian, w razie zaistnienia takiej konieczności. 2. Stosownie do zapisów art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian w umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeśli wystąpi co najmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności: 1) Z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą. 2) Wystąpi zmiana Wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej następującej w wyniku dozwolonego przekształcenia podmiotu bądź dziedziczenia oraz w przypadkach szczególnej sukcesji z mocy prawa (np. łączenie, dzielenie, przekształcenie spółek). 3) Nastąpi zmiana danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy). 4) Wystąpi konieczność: zmiany podwykonawcy, powierzenia wykonania części zakresu umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania części zamówienia przez podwykonawcę. 5) Wystąpi konieczność zmiany terminów umownych rozpoczęcia bądź zakończenia robót na skutek wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy oraz z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego. 6) Nastąpi konieczność zmiany wynagrodzenia wykonawcy w wyniku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. 7) nastąpi konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, 8) W razie zaistnienia zdarzeń niezależnych od stron, po dacie zawarcia umowy, o charakterze działania siły wyższej, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań – strony zobowiązują się do wspólnego określenia nowego terminu realizacji przedmiotu umowy. 9) zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego zakresu Przedmiotu Umowy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 3. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 06/03/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

Załączniki

ZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE (833.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja_o_tresci_zlozonych_ofert (380.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjasnienia_tresci_SIWZ (496.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kib_-_przychodnia_kosciuszki_III_03.03.2017_ogolnobudowl (271.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
pb_-_przychodnia_kosciuszki_III_03.03.2017_ogolnobudowla (171.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
balustrady (163.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
balustrady2 (150.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
balustrady3 (116.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia (432.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Modyfikacja_tresci_SIWZ (527.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zamówieniu (110.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ - przychodnia 2017 (259.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oferta - załacznik nr 2 (53.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie Wykonawcy -Załącznik nr 3 do SIWZ (51.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie Wykonawcy - Załącznik nr 4 do SIWZ (66.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Grupa kapitałowa - załacznik nr 5 do SIWZ (62.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz robót - Załącznik nr 6 do SIWZ (41.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz osób - Załącznik nr 7 do SIWZ (45.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Tabela elementów - Załącznik nr 8 do SIWZ (50.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
specyfikacja elektryczna (168.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Umowa - modernizacja Przychodni 2017 (133.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
architektura (33.6MB) Zapisz dokument  
elektryczny (24.6MB) Zapisz dokument  
konstrukcja (7MB) Zapisz dokument  
sanitarny (22.7MB) Zapisz dokument  
pb - przychodnia kościuszki III - zm. 26-01-2017 (151.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar (129.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przychodnia 2017 PRD PDF (273.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Monika Krupa
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Monika Krupa
Data wprowadzenia:2017-02-17 12:48:14
Opublikował:Monika Krupa
Data publikacji:2017-02-17 13:21:09
Ostatnia zmiana:2017-04-03 11:10:45
Ilość wyświetleń:1077
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim, ul. Szpitalna 37, 05-300 Minsk Mazowiecki. spzozmm@spzozmm.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij