Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim

Kolorowy pasek

Pomoce i akcesoria medyczne, specjalistyczny sprzęt jednorazowy

<>

Numer sprawy 6/2017                                               Mińsk Mazowiecki, 2017-03-17

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 6/2016. Nazwa zadania: POMOCE I AKCESORIA MEDCZYCZNE, SPECJALISTYCZNY SPRZĘT JEDNORAZOWY

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 oraz art. 92 ust. 1 pkt. 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm) zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania dot. Zadania 5, 9. 

Uzasadnienie faktyczne:

dot. zadania 5– cena złożonej najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

dot. zadania 9 – nie złożono żadnej oferty

 

Uzasadnienie prawne:

dot. zadania 5  na podstawie art. 93.1.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm)

dot. zadania 9 – na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm)

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

 

 

 

 

 

 

 

 

6/2017                                                                                                                                                                                                               Mińsk Mazowiecki, 2017-03-17

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 6/2017. Nazwa zadania: POMOCE I AKCESORIA MEDCZYCZNE, SPECJALISTYCZNY SPRZĘT JEDNORAZOWY

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 

NEOMED POLSKA Sp. z o.o. Sp.K., 05-532, Szymanów 9E – Zadanie 1, 7, 8

Medicom Sp. z o.o. ul. M. Skłodowskiej Curie 34 , 41-819 Zabrze – Zadanie 2

 BIALMED Sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska – Zadanie 3, 13

Mercator Medical SA ul. H. Modrzejewskiej 30 31-327 Kraków – Zadanie 4, 6

Baxter Polska Sp z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 , 00-380 Warszawa – Zadanie 10

Dutchmed  PL. Sp. z o.o. ul. Szajnochy 14 , 85-738 Bydgoszcz – Zadanie 11

Cito-Net – Warszawa  Sp. z o.o.TZMO SA ul.  Żółkiewskiego 20/26 , 87-100 Toruń – Zadanie 12

 

Uzasadnienie wyboru:  Oferty spełniają wymagania Zamawiającego . Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy/

Wartość brutto

Termin dostawy/

 

Zadanie 1

Zadanie 2

Zadanie 3

Zadanie 4

Zadanie 6

Zadanie 7

Zadanie 8

Ogółem ilość punktów

1

SKAMEX  S p. z o.o. SK ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź

40,00

 

 

59,97

 

 

 

 

99,97

2

Baxter Polska Sp z o.o.

ul. Kruczkowskiego 8

00-380 Warszawa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Mercator Medical SA ul. H. Modrzejewskiej 30 31-327 Kraków

40,00

 

 

 

60,00

60,00

 

 

100,00

5

Medicom Sp. z o.o. ul. M. Skłodowskiej Curie 34

41-819 Zabrze

10,00

 

60,00

 

 

 

 

 

70,00

6

ABOOK Sp. zo.o.

04-985 Warszawa, ul. Brzostowska 22

40,00

 

 

 

58,91

 

 

 

98,91

7

Dutchmed  PL. Sp. z o.o.

ul. Szajnochy 14 85-738 Bydgoszcz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Cito-Net – Warszawa 
Sp. z o.o.
TZMO SA
ul.  Żółkiewskiego 20/26

87-100 Toruń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

VYGON POLSKA Sp. z o.o. ul. Francuska 39/6 03-905 Warszawa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

BIALMED Sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska

40,00

 

 

60,00

 

 

 

 

100,00

11

NEOMED POLSKA

 Sp. z o.o. Sp.K.,

05-532, Szymanów 9E

40,00

60,00

 

 

 

 

60,00

60,00

100,00

 

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy/

 

Termin dostawy/  .

Zadanie 10

Zadanie 11

Zadanie 12

Zadanie 13

Ogółem

1

SKAMEX  S p. z o.o. SK ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź

 

 

 

 

 

 

2

Baxter Polska Sp z o.o.

ul. Kruczkowskiego 8

00-380 Warszawa

40,00

60,00

 

 

 

100,00

3

Mercator Medical SA ul. H. Modrzejewskiej 30

31-327 Kraków

 

 

 

 

 

 

5

Medicom Sp. z o.o. ul. M. Skłodowskiej Curie 34

41-819 Zabrze

 

 

 

 

 

 

6

ABOOK Sp. zo.o.

04-985 Warszawa, ul. Brzostowska 22

 

 

 

 

 

 

7

Dutchmed  PL. Sp. z o.o.

ul. Szajnochy 14

85-738 Bydgoszcz

10,00

 

60,00

 

 

70,00

8

Cito-Net – Warszawa 

Sp. z o.o. TZMO SA

ul.  Żółkiewskiego 20/26

87-100 Toruń

40,00

 

 

60,00

 

100,00

9

VYGON POLSKA Sp. z o.o. ul. Francuska 39/6

03-905 Warszawa

40,00

27,39

 

 

 

67,39

10

BIALMED Sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska

40,00

 

 

 

60,00

100,00

11

NEOMED POLSKA

 Sp. z o.o. Sp.K.,

05-532, Szymanów 9E

 

 

 

 

 

 

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu    zostały odrzucone   oferty:

Lp. 4 NZ Techno Sp. z o.o. Berneńska 5a, 03-976 Warszawa  – Zadanie 11

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający   wymagał w poz. 1 „odcinek wdechowy podgrzewany o dł. 1,2 m z dodatkowym niepodgrzewanym odcinkiem przeznaczonym do inkubatora o dł. 0,3 m” Wykonawca zaoferował produkt, który według załączonych dokumentów „posiada odcinek wdechowy podgrzewany o dł. 1,1 m z dodatkowym niepodgrzewanym odcinkiem przeznaczonym do inkubatora o dł. 0,4 m”, zatem treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie prawne:  Art.89.1 ust.2  ustawy Pzp.

4. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione  z wyłonionym wykonawcą. Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 23.03.2017r.    

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)         wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)         odrzucenia oferty wykonawcy

3)         wyboru najkorzystniejszej oferty

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)         niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)         zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

 

 

 

 

 

 

 

 

6/2017                                                                                                                                                                                                               Mińsk Mazowiecki, 2017-02-27

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 6/2017.

Nazwa zadania: POMOCE I AKCESORIA MEDCZYCZNE, SPECJALISTYCZNY SPRZĘT JEDNORAZOWY.

 

Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

(t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.) Nazwa zamawiającego informuje, co następuje:

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia

Numer zadania

Nazwa zadania

Wartość 

Wartość brutto 

Zadanie nr 1

Kaniule, rampy i zawory, akcesoria do aspirowania leków

         187 032,22 zł

         201 994,79 zł

Zadanie nr 2

Końcówki kalibracyjno-pomiarowe

                729,36 zł

                787,71 zł

Zadanie nr 3

Akcesoria do żywienia dojelitowego

           13 489,90 zł

           14 569,09 zł

Zadanie nr 4

Rękawice chirurgiczne jałowe

           18 094,71 zł

           19 542,29 zł

Zadanie nr 5

Rękawice diagnostyczne niejałowe

         127 769,63 zł

         137 991,20 zł

Zadanie nr 6

Rękawice diagnostyczne niejałowe dla stanowisk intensywnej terapii

           15 173,42 zł

           16 387,30 zł

Zadanie nr 7

Akcesoria do wkłuć

           13 776,80 zł

           14 878,94 zł

Zadanie nr 8

Wyroby z fizeliny, maski chirurgiczne, pościel jednorazowa, okularki do fototerapii

           39 530,30 zł

           42 692,72 zł

Zadanie nr 9

Przyrządy do wielokrotnego aspirowania płynów

             8 347,12 zł

             9 014,89 zł

Zadanie nr 10

Przyrządy do wielokrotnego aspirowania płynów

             5 399,29 zł

             5 831,23 zł

Zadanie nr 11

Akcesoria dla Oddziału Neonatologicznego

             3 211,21 zł

             3 468,11 zł

Zadanie nr 12

Sterylne zestawy do zabiegów, podkład higieniczno-ginekologiczny

             9 131,18 zł

             9 861,68 zł

Zadanie nr 13

Rurki intubacyjne, ustno gardłowe, tracheostomijne, prowadnice, dreny

             7 584,99 zł

             8 166,39 zł

Wartość całkowita zamówienia

      449 270,13 zł

      485 186,35 zł

 

W terminie do dnia 2017-02-24 złożono następujące oferty:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy/

Wartość brutto

Termin dostawy/

 

Zadanie 1

Zadanie 2

Zadanie 3

Zadanie 4

Zadanie 5

Zadanie 6

Zadanie 7

Zadanie 8

1

SKAMEX  S p. z o.o. SK ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź

48

 

 

13978,00

15096,24

 

 

 

 

 

2

Baxter Polska Sp z o.o.

ul. Kruczkowskiego 8

00-380 Warszawa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Mercator Medical SA ul. H. Modrzejewskiej 30 31-327 Kraków

48

 

 

 

18071,50

19517,22

138754,95

149855,34

13912,80

15025,82

 

 

4

NZ Techno Sp. z o.o. Berneńska 5a, 03-976 Warszawa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Medicom Sp. z o.o. ul. M. Skłodowskiej Curie 34

41-819 Zabrze

96

 

680,00

734,40

 

 

 

 

 

 

6

ABOOK Sp. zo.o.

04-985 Warszawa, ul. Brzostowska 22

48

 

 

 

18405,00

19877,40

161470,36

174387,99

 

 

 

7

Dutchmed  PL. Sp. z o.o.

ul. Szajnochy 14 85-738 Bydgoszcz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

TZMO SA ul.  Żółkiewskiego 20/26

87-100 Toruń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

VYGON POLSKA Sp. z o.o. ul. Francuska 39/6 03-905 Warszawa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

BIALMED Sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska

48

 

 

13971,84

15089,59

 

 

 

 

 

11

NEOMED POLSKA

 Sp. z o.o. Sp.K.,

05-532, Szymanów 9E

48

187745,50

202765,14

 

 

 

 

 

13650,00

14742,00

35396,00

38227,68

 

 

 

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy/

Wartość brutto

Termin dostawy/  .

Zadanie 9

Zadanie 10

Zadanie 11

Zadanie 12

Zadanie 13

1

SKAMEX  S p. z o.o. SK ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź

 

 

 

 

 

 

2

Baxter Polska Sp z o.o.

ul. Kruczkowskiego 8

00-380 Warszawa

48

 

5460,00

5896,80

 

 

 

3

Mercator Medical SA ul. H. Modrzejewskiej 30

31-327 Kraków

 

 

 

 

 

 

4

NZ Techno Sp. z o.o. Berneńska 5a,

03-976 Warszawa

48

 

 

3335,00

3601,80

 

 

5

Medicom Sp. z o.o. ul. M. Skłodowskiej Curie 34

41-819 Zabrze

 

 

 

 

 

 

6

ABOOK Sp. zo.o.

04-985 Warszawa, ul. Brzostowska 22

 

 

 

 

 

 

7

Dutchmed  PL. Sp. z o.o.

ul. Szajnochy 14

85-738 Bydgoszcz

96

 

 

3050,00

3294,00

 

 

8

TZMO SA ul.  Żółkiewskiego 20/26

87-100 Toruń

48

 

 

 

9192,80

9928,22

 

9

VYGON POLSKA Sp. z o.o. ul. Francuska 39/6

03-905 Warszawa

48

 

11960,00

12916,80

 

 

 

10

BIALMED Sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska

48

 

 

 

 

7487,39

8086,39

11

NEOMED POLSKA

 Sp. z o.o. Sp.K.,

05-532, Szymanów 9E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu "Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej". Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

 

 

 

 

……………………………………………

Kierownik Zamawiającego

 

 

 

Numer sprawy 6/2017                                                           Mińsk Mazowiecki, 2017-02-21

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 6/2017. Nazwa zadania: POMOCE I AKCESORIA MEDCZYCZNE, SPECJALISTYCZNY SPRZĘT JEDNORAZOWY.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Zadanie 1, poz. 1, 2

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniul z dodatkowym portem do wstrzyknięć z koreczkiem samozamykającym, wymagającym dociśnięcia, a więc koreczkiem chroniącym przed przypadkowym otwarciem kaniuli. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Zadanie 1, poz. 1

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniul w sterylnym opakowaniu papier klasy medycznej. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Zadanie 1, poz. 1, poz. 2

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniul w rozmiarach: 0,8 zamiast 0,9; 1,0 zamiast 1,1; 1,2 zamiast 1,3; 1,7 zamiast 1,8. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Zadanie 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z teflonu? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Zadanie 1, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z FEP. Zarówno bowiem PTFE jak i FEP to teflon. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Zadanie 1, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z poliuretanu. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Zadanie 1, poz. 6, 7

Czy Zamawiający dopuści kranik tylko z optycznym identyfikatorem pozycji. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Zadanie 1, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści kranik o objętości wypełnienia 0,32 ml? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Zadanie 1, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści kranik o objętości wypełnienia 0,9 ml? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Zadanie 1, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści zawór z podzielną membraną osadzona wewnątrz konektora, bez metalowych części, przepływ 19 l/godz. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

 

Zadanie 1, poz. 9-13

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu. Pozwoli to na złożenie Zamawiającemu atrakcyjnej oferty cenowej przez większą liczę wykonawców.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

1.Czy Zamawiający dopuści korek  pakowany po 350 szt. w kartonie z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pakowanie po 350szt. W kartonie z przeliczeniem zamawianej ilości. Pozostałe wymagania zgodnie z zapisami SIWZ.

2.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji  12 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej, jak również wpłynie na ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznymi.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

 

Dotyczy: Nr6/2017, ZADANIE 1 – Kaniule, rampy i zawory, akcesoria do aspirowania leków - załącznik nr 4A do SIWZ, ilość pozycji 13, pozycja 12

 

Czy Zamawiający dopuści produkt DualCup™ Luer Lock korek dezynfekcyjny zawierający 70% alkoholu izopropylowego (IPA) do stosowania z portami Luer Lock zapewniający skuteczną barierę przeciwbakteryjną na okres 96 godzin (10 koreczków na zbiorczym listku lub pakowane pojedynczo).

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 12 z Zadania 1 i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

 

Dotyczy zapisów umowy:

1.      § 6 ust. 1a: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podstawą kary umownej była wartość niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

 

1.Dotyczy pakietu 4 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 4 poz. 1 rękawiczek chirurgicznych pudrowanych z poziomem szczelności AQL 0,65 po zapakowaniu, o grubościach: palec min.0,21mm, dłoń min. 0,20mm, mankiet min. 0,15mm, zapewniające skuteczniejszą ochronę użytkownika zarejestrowanych, jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

2.Dotyczy pakietu 4 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 4 poz. 2 rękawiczek chirurgicznych bezpudrowych z lepszym poziomem szczelności AQL 0,65 po zapakowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

3.Dotyczy pakietu 4 poz. 3 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 4 poz. 3 rękawiczek chirurgicznych neoprenowych bezpudrowych pokrytych obustronnie polimerem w technologii wielowarstwowej posiadającym takie same właściwości jak silikon, z poziomem szczelności AQL 0,65 po zapakowaniu, o długości min. 300mm+/-5mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

4. Dotyczy pakietu 4 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 4 poz. 4 rękawiczek chirurgicznych bezpudrowych ginekologicznych z poziomem szczelności AQL 1,5, zgodnych z normą EN 455 (1-4), o długości min. 500mm, z zawartością protein <10µg/g, występujących w rozmiarach 6,5 (S), 7,5 (M), 8,5 (L).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

4. Dotyczy pakietu 4 poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 4 poz. 6 rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe, sterylne, do zabiegów ortopedycznych o grubszych ściankach, pokryte polimerem, jednorazowego użytku, elastyczne, odporne na rozciąganie, wysoka odporność na uszkodzenia, o stonowanej barwie nie powodującej zjawiska odblasku i refleksu, powierzchnia mikro teksturowana. Mankiet zakończony rolowanym brzegiem zapobiegającym zsuwaniu się rękawicy. Sterylizowane radiacyjnie. Poziom protein <50 µg/g Poziom szczelności: AQL ?1,0

Długość rękawicy: min. 295mm. Grubość rękawicy (ścianka pojedyncza): palec 0,30mm-0,32mm, dłoń 0,28mm-0,30mm. Dostępne w rozmiarach 6,0–9,0 (co pół).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

6.Dotyczy pakietu 5 poz. 2 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania w pakiecie 5 poz. 2 rękawic lateksowych bezpudrowych z zawartością protein <30 µg/g.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

7.Dotyczy pakietu 5 poz. 4 

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania w pakiecie 15 poz. 4 rękawiczek nitrylowych o grubości na palcu gdzie mediana wynosi min.0,14mm, z poziomem szczelności AQL ?1,5.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

 

Pytanie DO PAKIETU NR 8

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 8 pozycję 16? Wydzielenie pozycji pozwoli na wystartowanie większej ilości oferentów i uzyskanie korzystniejszej ceny.

Odpowiedź: NIE

1.       Dotyczy zadania 4 pozycja 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o grubościach nieznacznie różniących się od wymaganych tj.: na dłoni: min. 0,20 mm, na mankiecie min. 0,18mm. Różnica ta nie wpływa na komfort bezpieczeństwa pracy ich użytkownika, ponadto jest niewidoczna gołym okiem. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

2.       Dotyczy zadania 4 pozycja 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu przebadania rękawic zgodnie z normą EN 374 (1-3), której nie stosuje się w przypadku rękawic ginekologicznych. Ich zastosowanie bowiem nie wiąże się z zagrożeniem kontaktu z substancjami chemicznymi – niebezpiecznymi dla zdrowia  użytkownika. Jednocześnie prosimy o dopuszczenie powyższych rękawic w standardowym dla tego typu rękawic zakresie rozmiarów S (6,5), M(7,5), L (8,5). Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

3.       Dotyczy zadania 5 pozycja 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o kształcie uniwersalnym. Kształt anatomiczny dedykowany jest dla rękawic chirurgicznych. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

4.       Dotyczy zadania 5 pozycja 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic pakowanych a’200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości. Umożliwi to złożenie oferty na ten sam produkt w korzystniejszej dla Zamawiającego cenie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

5.       Dotyczy zadania 5 pozycja 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o grubości na palcu minimalnie różniącej się od podanej w SIWZ, tj. 0,19-0,20 mm na palcu. Palce to część dłoni najbardziej narażona na uszkodzenia -  oferowane przez nas rękawice minimalizują zatem prawdopodobieństwo uszkodzeń mechanicznych zapewniając przy tym doskonałe czucie, elastyczność i sprawność manualną. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

6.       Dotyczy wzoru umowy

Prosimy o modyfikację zapisu § 5 ust. 9 projektu umowy poprzez wykreślenie zwrotu: „Zmiana cen wymaga formy pisemnego aneksu.” oraz dodanie zwrotu: „Zmiana ceny nie wymaga formy pisemnego aneksu.”

Odpowiedź: NIE

Zadanie 4

Poz. 1 :

1.      Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości zgodnej z wytycznymi ustawodawcy określonymi w normie EN 455-2, zgodnymi z wymogami ASTM D3577 i ISO 10282, wynoszącej dla rozmiaru 6 i 6,5 – min. 260 mm, 7 i 7,5 oraz 8 – min. 275 mm oraz dla 8,5 i 9 – 285 mm, która w pełni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o nieznacznie różniącej grubości konwencjonalnej rękawicy wynoszącej na palcu 0,21 ± 0,01 mm, na dłoni 0,19 ± 0,01 mm, na mankiecie 0,16± 0,01 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

2.      Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o nieznacznie różniącej grubości konwencjonalnej rękawicy wynoszącej min. na palcu 0,21 mm, na dłoni 0,17 mm, na mankiecie 0,15 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o średniej długości rękawic min. 278 mm zakrywającej w pełni mankiet fartucha.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Poz. 2 :

1.      Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości zgodnej z wytycznymi ustawodawcy określonymi w normie EN 455-2, zgodnymi z wymogami ASTM D3577 i ISO 10282, wynoszącej dla rozmiaru 6 i 6,5 – min. 260 mm, 7 i 7,5 oraz 8 – min. 275 mm oraz dla 8,5 i 9 – 285 mm, która w pełni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o nieznacznie różniącej grubości konwencjonalnej rękawicy wynoszącej na palcu 0,21 ± 0,01 mm, na dłoni 0,19 ± 0,01 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

2.      Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o nieznacznie różniącej grubości konwencjonalnej rękawicy wynoszącej na dłoni 0,185 ± 0,02 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o średniej długości rękawic min. 278 mm zakrywającej w pełni mankiet fartucha.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

5. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic posiadających poziom protein < 37 µg/g.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Poz. 3 :

1.      Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawicy półsyntetycznej, lateksowo-nitrylowej trójwarstwowej, całkowicie syntetycznej na styku z dłonią użytkownika, dodatkowo pokrytej warstwą silikonu, co uniemożliwia kontakt dłoni z proteinami lateksu, dając jednocześnie komfort użytkowania naturalnej gumy przy jednocześnie wysokiej barierowości syntetyku i stanowi korzystne ekonomicznie rozwiązanie. Posiadających zewnętrzną warstwę antypoślizgową, mankiet z dodatkowym wzmocnieniem w postaci rolowania oraz widocznym systemem podłużnych i poprzecznych wzmocnień, o poziomie AQL po zapakowaniu 0,65.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

2.      Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawic neoprenowych, o syntetycznej powłoce polimerowej (poliuretanowej), wewnętrzna powierzchnia ułatwiająca zakładanie na suche i wilgotne dłonie, posiadających mankiet anatomicznie prosty, rolowany ze strefą adhezyjną. Powierzchnia zewnętrzna delikatnie teksturowana (Idealna dla procedur wymagających podwyższonej chwytności).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Poz. 4 :

1.      Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic ginekologicznych posiadających poziom AQL po zapakowaniu 1,5 oraz poziomie protein < 50 µg/g.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Poz. 6 :

1.      Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawic ortopedycznych lateksowych bezpudrowych, o powierzchni zewnętrznej mikroteksturowanej, antypoślizgowej, wewnętrzna warstwa CPC - o działaniu bakteriobójczym i przeciwgrzybicznym, silikonowane. Grubość na palcu min. 0,32 mm, na dłoni ? 0,21 mm. Obniżony poziom AQL wynoszącym po zapakowaniu 0,65.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Zadanie 5

Poz. 1 :

1.      Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 100 szt. (90 szt. dla rozm. XL).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem ilości.

2.      Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic posiadających poziom protein < 86 µg/g.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.  

Poz. 2 :

1.      Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 100 szt. (90 szt. dla rozm. XL).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem ilości.

2.      Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic posiadających poziom protein < 35 µg/g.

  Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Poz. 3 :

1.      Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 100 szt. (90 szt. dla rozm. XL).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem ilości.

2.      Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic posiadających AQL < 1,5.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Poz. 4 :

1.      Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych z przedłużonym mankietem do wysokiego ryzyka, o nieznacznie różniącej grubości konwencjonalnej rękawicy wynoszącej min. na palcu 0,15 ± 0,01 mm, opakowanie max 100 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic  diagnostyczne nitrylowe do procedur wysokiego ryzyka, koloru białego, o średniej grubości na palcu 0,1 ± 0,02mm, długość min. 260 mm, o wysokiej barierowości dla substancji chemicznych i cytostatycznych, potwierdzonych badaniami niezależnymi od producenta. Rozmiary XS-XL, pakowane w opakowanie z otworem dozującym ograniczonym folią ograniczającą otwór dozujący po max 150 sztuk.  

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Zadanie 9 i 10:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie uniwersalnego  przyrząd do transferu leków do worka Viaflo, z bocznym portem do dostrzyknięcia leku z samozamykającym się zaworem bezigłowym z silikonową membraną,  do wielokrotnego użycia – do 100 aktywacji lub 72 h (przy zachowaniu zasad prawidłowej dezynfekcji), kompatybilny z wszystkimi zestawami do przetoczeń, bez DEHP, lateksu, sterylny, pakowany pojedynczo, opakowanie handlowe 25 szt. (w każdym opakowaniu instrukcja użycia).

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

 

Zadanie nr 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice z warstwą antypoślizgową na całej powierzchni, poziomie protein poniżej 137 µg/g, o grubości na palcu i dłoni 0,21±0,02mm, na mankiecie 0,17±0,02mm, długości min 270-300 mm spełniające pozostałe wymagania siwz?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Zadanie nr 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice mikroteksturowane na całej powierzchni, poziom protein 89 µg/g o grubościach : palec: 0,16 mm +/-0,02, dłoń: 0,14 mm +/-0,02 oraz mankiet 0,12 mm +/-0,02?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Zadanie nr 4, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice z warstwą antypoślizgową na całej powierzchni, o grubości na palcu 0,21±0,02mm, na dłoni 0,18±0,02mm, na mankiecie 0,16±0,02mm, długości min 280-290 mm, spełniające pozostałe wymagania siwz?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Zadanie nr 4, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,22±0,02mm, na dłoni 0,19±0,01mm, na mankiecie 0,17±0,01mm, długości min 280-290 mm, poziom protein poniżej 33µg/g, spełniające pozostałe wymagania siwz?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Zadanie nr 4, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice polimerowane obustronnie o długości min 285-300 mm, AQL 0,65, mankiet rolowany, z specjalną warstwą antypoślizgową, zgodne z EN 455, 374, ASTM F1671?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Zadanie nr 4, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości min 455 mm,  AQL 1,5, w rozmiarach S-L, spełniające pozostałe wymagania siwz?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Zadanie nr 4, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści rękawice polimerowane obustronnie, o grubości na palcu 0,32±0,02mm, na dłoni 0,28±0,02mm, na mankiecie 0,22±0,02mm,  o długości min 280-290 mm, AQL 0,65, mankiet rolowany, z specjalną warstwą antypoślizgową, zgodne z EN 455, 374, ASTM F1671, odporne na działanie cementu kostnego?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

 Zadanie nr 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice gładkie, poziom protein poniżej 83 µg/g, spełniające pozostałe wymagania siwz ?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Zadanie nr 5, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie protein poniżej 50µg/g, spełniające pozostałe wymagania siwz?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Zadanie nr 5, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,08±0,02mm , spełniające pozostałe wymagania siwz?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Zadanie nr 5, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,16±0,02mm , spełniające pozostałe wymagania siwz?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Zadanie nr 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice w opakowaniu a’250 sztuk dla rozmiaru XS-L, a’240 sztuk dla rozmiaru XL z przeliczeniem zamawianej ilości na 449 opakowań?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Zadanie 9, pozycja 1

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

 

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do wielokrotnego aspirowania płynów typu Cytoluer, bez klipsa zabezpieczającego, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami zamawiający informuje jednocześnie o przedłużeniu terminu składania ofert. Nowy termin to: 24.02.2017r. do godz. 09:30 Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o 10:00. Pozostałe ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić ewentualny kolejny wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji, bez rozpoznania.

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

 

 

 

 

Ogłoszenie nr 27406 - 2017 z dnia 2017-02-17 r.

Mińsk Mazowiecki:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 25034
Data: 14/02/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 71235110000000, ul. ul. Szpitalna  37, 05-300   Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 25 5065100, e-mail spzozmm@spzozmm.pl, zamowienia.publiczne@spzozmm.pl, faks 25 7591666.
Adres strony internetowej (url): www.spzozmm.bip.net.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: 2)
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 22/02/2017, godzina: 09:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu >
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 24/02/2017, godzina: 09:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski

 

 

 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://www.spzozmm.bip.net.pl


Ogłoszenie nr 25034 - 2017 z dnia 2017-02-14 r.

Mińsk Mazowiecki: Pomoce i akcesoria medyczne, specjalistyczny sprzęt jednorazowy
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny 71235110000000, ul. ul. Szpitalna  37, 05-300   Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 25 5065100, e-mail spzozmm@spzozmm.pl, zamowienia.publiczne@spzozmm.pl, faks 25 7591666.
Adres strony internetowej (URL): www.spzozmm.bip.net.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak
www.spzozmm.bip.net.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
www.spzozmm.bip.net.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
SPZOZ Kancelaria ul. Szpitalna 37, 05-300 Mińsk Mazowiecki


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pomoce i akcesoria medyczne, specjalistyczny sprzęt jednorazowy
Numer referencyjny: 6/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich częściII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy i akcesoriów medycznych, oraz specjalistycznego sprzętu jednorazowego, który został opisany w Załącznikach nr 4A – 4M do SIWZ (Formularz asortymentowo - cenowy). Wykonawca dostarczy towary na własny koszt i ryzyko oraz zapewni ich rozładunek do magazynu szpitalnego we wskazane miejsce, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00, w terminie zgodnym ze złożoną ofertą od złożenia przez Zamawiającego, pisemnego, fax-em lub mail-em zamówienia, określającego ilość i asortyment zamawianego towaru. Jeżeli termin dostawy wypadnie w dzień wolny od pracy (soboty, niedziele i święta), wówczas realizacja zamówienia nastąpi w pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wolnym.

II.5) Główny kod CPV: 33140000-3
Dodatkowe kody CPV:33141200-2, 33141310-6, 33196000-0, 33141420-0
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

Okres w miesiącach: 12


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu. Zastosowanie ma oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu. Zastosowanie ma oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu. Zastosowanie ma oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zastosowanie ma oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zastosowanie ma oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

FORMULARZE ASORTYMENTOWO-CENOWE - Załącznik Nr 4A-4M ZADANIA 1-13 do SIWZ Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia (zgodnie z zapisami pod formularzami asortymentowo-cenowymi): kart technicznych / ulotek potwierdzających właściwości oferowanego produktu oraz próbek oferowanego asortymentu potwierdzających zgodność zaoferowanego przedmiotu zamówienia z jego opisem w ilości 1 sztuka z każdej pozycji formularza asortymentowego, z oznakowaniem której pozycji dotyczą. Próbki nie ulegają zwrotowi.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

FORMULARZ OFERTOWY - Załącznik nr 1 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:
Zgodnie z pkt. III 6)


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Waunki dodatkowe (termin dostawy)

40


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana umowy będzie możliwa w następujących przypadkach: a) zmiana terminu realizacji umowy lub przesunięcie terminu realizacji umowy, przy czym zmiana taka nie wpływa na jednostkowe ceny wskazane w ofercie oraz na czas jej trwania. Zmiany te mogą nastąpić w związku z niewykorzystaniem przez Odbiorcę wartości brutto umowy. b) zmiana umowy – w przypadku: wycofania przedmiotu zamówienia z obrotu, zmiany obowiązujących przepisów, braku dostaw przedmiotu zamówienia z powodu zaprzestania produkcji, tymczasowego wstrzymania produkcji. W takim przypadku Dostawca przedstawi Odbiorcy ofertę produktu tożsamego pod względem składu, właściwości fizyko-chemicznych, parametrów, na co Odbiorca musi wyrazić zgodę na piśmie faksem lub e-mailem. Zmiana ta będzie dopuszczalna pod warunkiem, iż odpowiednik przy cenie nie wyższej niż w umowie będzie tożsamy z oferowanym. Zmiana może dotyczyć nadto wielkości opakowania, numeru katalogowego, producenta, nazwy produktu lub wielkości dawki. c) zmiana wynagrodzenia Dostawcy: - zmiana cen – w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. Jeżeli w trakcie realizacji umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT, Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego brutto, przy zachowaniu stałości cen netto – dotyczy to części wynagrodzenia Dostawcy za dostawy, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie zrealizowano, - zmiana cen – w przypadku zmian cen urzędowych, które obowiązują od momentu ich wprowadzenia przez właściwe organy administracji państwowej. Jeżeli w trakcie realizacji umowy nastąpi zmiana ceny urzędowej, Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia Dostawcy za dostawy, których w dniu zmiany ceny urzędowej jeszcze nie zrealizowano oraz z zastrzeżeniem, że powyższa zmiana nie spowoduje podwyższenia cen umownych, d) zmiana danych Odbiorcy lub Dostawcy (np. adres siedziby, zmiana formy prawnej), a także zmiany organizacyjnej Dostawcy, ale wyłącznie takiej, która nie powoduje likwidacji Dostawcy. e) zmiana umowy w razie zmian obowiązującego prawa mających wpływ na zasady realizacji umowy w zakresie koniecznym dla stosowania zasad przyjętych w umowie do obowiązującego prawa, f) zmian podwykonawców jeśli zmiana albo rezygnacja podwykonawcy dotyczy przedmiotu, na którego zasoby Dostawca powoływał się, na zasadach określonych art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zobowiązany jest wykazać, że inny podwykonawca lub Dostawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania, g) innych sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nieodnoszących się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Dostawcy i takich, które, gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury mającej na celu wybór Dostawcy, nie miałyby wpływu na udział większej ilości podmiotów zainteresowanych tą procedurą. 2. Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, w postaci aneksu do umowy. 3. Nie wymagają zmiany umowy obniżki cenowe i czasowe promocje. Dostawca zobowiązany jest jednak poinformować o nich Odbiorcę. 4. W trakcie obowiązywania umowy Odbiorca może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo zwiększenia do 20% ilości w każdej z pozycji asortymentowych wskazanych w formularzu asortymentowo-cenowym - po cenach jednostkowych wskazanych w tym formularzu. W przypadku, gdy 20% w danej pozycji daje w wyniku ułamek, ilość objętą opcją zaokrągla się w dół do liczby całkowitej. W przypadku nieskorzystania przez Odbiorcę z prawa opcji, albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Dostawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 22/02/2017, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1    Nazwa: Zadanie 1

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 1 Kaniule, rampy i zawory, akcesoria do aspirowania leków
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33196000-0
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Termin dostawy

40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 2    Nazwa: Zadanie 2

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 2 Końcówki kalibracyjno-pomiarowe
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33196000-0
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Temin dostawy

40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 3    Nazwa: Zadanie 3

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 3 Akcesoria do żywienia dojelitowego
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33196000-0
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Termin dostawy

40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 4    Nazwa: Zadanie 4

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 4 Rękawice chirurgiczne jałowe
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141420-0
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Termin dostawy

40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 5    Nazwa: Zadanie 5

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 5 Rękawice diagnostyczne niejałowe
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141420-0
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Termin dostawy

40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 6    Nazwa: Zadanie 6

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 6 Rękawice diagnostyczne niejałowe dla stanowisk intensywnej terapii
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141420-0
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Termin dostawy

40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 7    Nazwa: Zadanie 7

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 7 Akcesoria do wkłuć
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141310-6
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Termin dostawy

40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 8    Nazwa: Zadanie 8

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 8 Wyroby z fizeliny, maski chirurgiczne, pościel jednorazowa, okularki do fototerapii
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Termin dostawy

40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 9    Nazwa: Zadanie 9

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 9 Przyrządy do wielokrotnego aspirowania płynów
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33196000-0
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Termin dostawy

40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 10    Nazwa: Zadanie 10

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 10 Przyrządy do wielokrotnego aspirowania płynów
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33196000-0
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Termin dostawy

40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 11    Nazwa: Zadanie 11

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 11 Akcesoria dla Oddziału Neonatologicznego
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33196000-0
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Termin dostawy

40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 12    Nazwa: Zadanie 12

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 12 Sterylne zestawy do zabiegów, podkład higieniczno-ginekologiczny
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141200-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Termin dostawy

40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 13    Nazwa: Zadanie 13

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 13 Rurki intubacyjne, ustno gardłowe, tracheostomijne, prowadnice, dreny
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33196000-0
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Termin dostawy

40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Załączniki

ZAWIADOMIENIE_O_UNIEWAZNIENIU (479.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE (798.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT (55.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyajsnienia_tresci_SIWZ (777.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zmiana Ogłoszenia BZP _2 (35.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogloszenie_BZP (776.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ_6-2017 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal.nr_1_do_SIWZ_Formularz_ofertowy_6-2017 (52kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal.nr_2_do_SIWZ_Osw.spelnienia_WARUNKOW_udzialu_6-2017 (35.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal.nr_3_do_SIWZ_Osw.braku_podstaw_WYKLUCZENIA_6-2017 (37.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal._nr_4A-4M (116kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal.nr_5_do_SIWZ_Osw.przynaleznosc_do_GRUP_kapitalowych_ (44kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal._nr_6_do_SIWZ_-_Umowa_dostawy (111kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Wielgo Aneta
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wielgo Aneta
Data wprowadzenia:2017-02-14 14:12:28
Opublikował:Wielgo Aneta
Data publikacji:2017-02-14 14:20:59
Ostatnia zmiana:2017-03-17 12:58:50
Ilość wyświetleń:888

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij