Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim

Kolorowy pasek

Kierownik Działu Administracji i Obsługi.

Dyrektor SPZOZ Mińsk Mazowiecki

Ogłasza Konkurs na stanowisko: Kierownik Działu  Administracji i Obsługi.

 

Wymiar etatu: 1 pełny etat

Stanowisko: 1

Rodzaj umowy: Umowa o pracę.

Miejsce wykonywania pracy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Szpitalna 37, 05 -300 Mińsk Mazowiecki

Termin rozpoczęcia: 13.02.2017 r.

1.      Zakres zadań

·         Zarządzanie pracą podległego zespołu pracowników.

·         Zabezpieczenie warunków technicznych niezbędnych dla racjonalnej gospodarki budynkami i budowlami oraz aparatury medycznej.

·         Nadzór nad sprawną i bezpieczną pracą urządzeń  i aparaturą medyczną.

·         Administrowanie budynkami SPZOZ.

·         Opracowanie rocznego planu remontów, usług i przeglądów aparatury medycznej.

·         Nadzór nad realizacją zawartych umów na usługi prowadzone przez dział.

·         Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zadań dotyczących gospodarki magazynowej.

·          Zapewnienie gotowości środków  transportowych do wykonywania zadań transportu sanitarnego  i zadań administracyjnych.

                                                                                                               

2.      Wymagania niezbędne:

·         Posiadanie obywatelstwa polskiego.

·         Korzystanie z pełni praw publicznych.

·         Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

·         Wykształcenie wyższe magisterski.

·         Co najmniej pięcioletni staż pracy lub ukończone studia podyplomowe na kierunku administracja, zarządzanie, ekonomia,  i co najmniej trzyletni staż pracy.

·         Komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia.

·         Znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Power Poin)

·         Znajomość regulacji prawnych z zakresu przepisów właściwych dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, ustawy prawo zamówień publicznych
i przepisów o gospodarce i zarządzaniu nieruchomościami, kodeksu cywilnego, prawa pracy, kodeksu postępowania administracyjnego, bhp, ustawy o działalności leczniczej, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

3.      Wymagania dodatkowe:

·         Elastyczność w działaniu i umiejętność szybkiego reagowania na nieprzewidziane sytuacje.

·         Optymizm w działaniu i pro - aktywna postawa.

·         Wysoka kultura osobista.

·         Samodzielność, inicjatywa w działaniu i kreatywność.

·         Zdolności interpersonalne, komunikatywność, umiejętność wpływania na innych
i argumentacji własnych decyzji.

·         Umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres.

 

4.      Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

·         CV i list motywacyjny.

·         Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i dodatkowych wymagań.

·         Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego.

·         Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych. Treść klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia postępowania konkursowego zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2014 roku poz. 1182 z późn. zm.)”

·         Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

·         Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.

·         Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

5.      Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Kopia dokumentu potwierdzającego  niepełnosprawność w przypadku kandydatek/ kandydatów zamierzających skorzystać z pierwszeństwa zatrudnienia w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

 

6.      Termin i miejsce składania dokumentów:

·         Dokumenty należy przesłać/złożyć do 28.02.2107 r. do godziny 12:00.

·         O przyjęciu oferty decyduje data stempla pocztowego/ osobistego dostarczenia oferty do sekretariatu.

·         Oferty złożone po terminie nie będą otwierane.

·         Miejsce składania dokumentów: SPZOZ Mińsk Mazowiecki,

Sekretariat Dyrektora ul. Szpitalna 37, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

·         CV, list motywacyjny oraz pozostałe oświadczenia powinny zawierać bieżącą datę
i oryginalny podpis kandydata.

·         W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć dokumenty tłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

·         Oferty niekompletne oraz nadane po terminie nie będą rozpatrywane.

·         Oferty odrzucone nie będą przechowywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

·         Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, zaadresowana- Samodzielny Publiczny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim,  ul. Szpitalna 37,
05-300 Mińsk Mazowiecki z adnotacją: „KONKURS NA STANOWISKO: KIEROWNIK DZIAŁU ADMINISTRACJI I OBSŁUGI”. Z podaniem imienia
i nazwiska kandydata oraz adresem do korespondencji i telefonem kontaktowym.

 

 

Postępowanie konkursowe przeprowadza Komisja Konkursowa. Skład Komisji Konkursowej ustala Dyrektor SPZOZ. O terminie posiedzenia komisji konkursowej zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Dyrektor SPZOZ zastrzega sobie prawo odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu  bez podania przyczyn.

Informacje o wynikach

Kandydat zakwalifikowany oraz osoby niezakwalifikowane spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu poinformowane zostaną o ostatecznym wyniku za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub telefonicznie. Informacja
o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej SPZOZ Mińsk Mazowiecki oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń SPZOZ.

 

 

 

 


 

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU

§ 1.

1.      Postępowanie konkursowe na stanowisko: Kierownik Działu Administracji
i Obsługi
w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim przeprowadza Komisja w składzie:

1)      Przewodniczący

2)      Członkowie:

1)      Przedstawiciel związków zawodowych

2)      Członek

3)      Członek

2.      Komisja konkursowa podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym,
z wyłączeniem rozstrzygnięcia dotyczącego wybrania przez komisję konkursową kandydata, które jest dokonywane w głosowaniu tajnym, bezwzględna większością głosów.

§ 2.

1.      Komisja konkursowa na posiedzeniu otwiera koperty z dokumentami kandydatów, zapoznaje się z dokumentami złożonymi przez kandydatów i stwierdza ich kompletność.

2.      Komisja konkursowa po stwierdzeniu kompletności wymaganych dokumentów najpóźniej do 14 dni od daty otwarcia koperty wyznacza termin rozmowy kwalifikacyjnej.

3.      Komisja powiadamia kandydata o terminie rozmowy kwalifikacyjnej
za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej.

 

  § 3.

 

1.      Komisja konkursowa przeprowadza indywidualne rozmowy z kandydatami, polegające w pierwszej kolejności na zadawaniu jednakowych pytań niezbędnych do ustalenia przydatności na stanowisko objęte konkursem, a następnie pytań dodatkowych zadawanych przez członków komisji konkursowej.

2.      Po rozmowie z kandydatami komisja konkursowa może odbyć dyskusję we własnym gronie.

3.      W posiedzeniu komisji konkursowej poza protokolantem nie mogą uczestniczyć osoby trzecie.

  § 4.

1.      Każdej osobie wchodzącej w skład komisji konkursowej przysługuje jeden głos.

2.      Głosowanie w sprawie wyboru kandydata jest dokonywane na jednakowych kartach do głosowania, ostemplowanych pieczęcią (podmiotu leczniczego) zawierających nazwiska kandydatów w kolejności alfabetycznej.

3.      Głosowanie jest dokonywane poprzez pozostawienie nazwiska wybranego kandydata
i skreślenie nazwiska pozostałych kandydatów.

4.      Głos jest nieważny w przypadku:

1)      Pozostawienia nie skreślonego nazwiska więcej niż jednego kandydata,

2)      Brak skreśleń w przypadku, gdy kandydatów jest więcej niż jeden.

5.      Głosów nieważnych nie bierze się pod uwagę.

6.      Karta, na której wszystkie nazwiska zostały skreślone, jest ważna i jest traktowana jako odrzucenie kandydatur wszystkich kandydatów przystępujących do konkursu.

7.      Konkurs wygrywa osoba, która uzyskała największą liczbę głosów.

8.       W przypadku uzyskania tej samej ilości głosów przez dwóch lub więcej kandydatów przeprowadza się drugie głosowanie, w którym biorą udział wyłącznie kandydaci, którzy uzyskali tę sama liczbę głosów.

9.      W przypadku gdy w drugim głosowaniu nie został wyłoniony jeden kandydat konkurs pozostaje nie rozstrzygnięty.

§ 5.

W przypadku odrzucenia przez komisję konkursową wszystkich kandydatur zgłoszonych do konkursu, albo w przypadku niewyłonienia kandydata, komisja uznaje,
że w wyniku przeprowadzonego konkursu nie wybrano kandydata.

                                                                       § 6

1. Ze swoich czynności komisja konkursowa sporządza protokół postępowania   konkursowego, który podpisują wszyscy członkowie komisji konkursowej obecni
na posiedzeniu.

2. Protokół z przeprowadzenia konkursu przewodniczący komisji przedstawia Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim, celem wskazania kandydata wyłonionego w drodze konkursu
na stanowisko: Kierownik Działu Administracji i Obsługi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim lub powiadomienia o braku wyłonienia kandydata
.

Załączniki

Kierownik_Administracji (925.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Radosław Krążała
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Radosław Krążała
Data wprowadzenia:2017-02-13 09:44:53
Opublikował:Radosław Krążała
Data publikacji:2017-02-13 09:46:26
Ostatnia zmiana:2017-02-13 09:46:27
Ilość wyświetleń:130

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij