Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim

Kolorowy pasek

Kierownik Działu Inwestycji i Zakupów

Dyrektor SPZOZ Mińsk Mazowiecki

Ogłasza Konkurs na stanowisko: Kierownik Działu Inwestycji i Zakupów

 

Wymiar etatu: 1 pełny etat

Stanowisko: 1

Rodzaj umowy: Umowa o pracę.

 

Miejsce wykonywania pracy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Szpitalna 37, 05 -300 Mińsk Mazowiecki

Termin rozpoczęcia: 13.02.2017 r.

1.      Zakres zadań:

·         Zarządzanie pracą podległego zespołu pracowników.

·         Nadzór nad całym procesem  planowania, przygotowania i realizacji inwestycji.

·         Kontrola kosztów inwestycji.

·         Koordynacja działań w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania
na realizowane zadania inwestycyjne w SPZOZ.

·         Nadzór nad przygotowaniem planów zamówień publicznych oraz nad prowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych.

·         Nadzór nad procesem planowania i zaopatrywania wszystkich komórek organizacyjnych w niezbędne artykuły potrzebne do prawidłowego funkcjonowania SPZOZ.

 

2.      Wymagania niezbędne:

·         Posiadanie obywatelstwa polskiego.

·         Korzystanie z pełni praw publicznych.

·         Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

·         Wykształcenie wyższe magisterskie.

·         Posiadanie co najmniej pięcioletni stażu pracy, w tym co najmniej dwa lata pracy na stanowisku  związanym z przygotowaniem i realizacją inwestycji budowlanych lub przeprowadzaniem zamówień publicznych lub co najmniej trzyletni staż pracy  
i ukończone studia podyplomowe na kierunku administracja, zarządzanie, ekonomia.

·         Komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia.

·         Bardzo dobra znajomość  obsługi programów pakietu MS Office.

·         Znajomość regulacji prawnych z zakresu przepisów właściwych dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, ustawy prawo zamówień publicznych
i przepisów prawa budowlanego, kodeksu cywilnego, prawa pracy, kodeksu postępowania administracyjnego, bhp, ustawy o działalności leczniczej, ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

 

 

 

3.      Wymagania dodatkowe :

·         Doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych oraz spraw związanych
z udzielaniem zamówień publicznych.

·         Samodzielność, inicjatywa w działaniu i kreatywność.

·         Zdolności interpersonalne, komunikatywność, umiejętność wpływania na innych
i argumentacji własnych decyzji.

·         Umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres.

 

4.      Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

·         CV i list motywacyjny.

·         Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i dodatkowych wymagań.

·         Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego: Treść klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia postępowania konkursowego zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2014 roku poz. 1182 z późn. zm.)”

·         Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

·         Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.

·         Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

5.      Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Kopia dokumentu potwierdzającego  niepełnosprawność w przypadku kandydatek/ kandydatów zamierzających skorzystać z pierwszeństwa zatrudnienia w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

 

6.      Terminy i miejsce składania dokumentów:

·         Dokumenty należy przesłać/złożyć do 28.02.2017 r. do godziny 12:00.

·         O przyjęciu oferty decyduje data stempla pocztowego/ osobistego dostarczenia oferty do sekretariatu. Oferty złożone po terminie nie będą otwierane.

·         Miejsce składania dokumentów: SPZOZ Mińsk Mazowiecki,

Sekretariat Dyrektora ul. Szpitalna 37, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

·         CV, list motywacyjny oraz pozostałe oświadczenia powinny zawierać bieżącą datę
i oryginalny podpis kandydata.

·         W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć dokumenty tłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

·         Oferty niekompletne oraz nadane po terminie nie będą rozpatrywane.

·         Oferty odrzucone nie będą przechowywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

·         Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Szpitalnej 37, 05-300 Mińsk Mazowiecki z adnotacją: „KONKURS NA STANOWISKO KIEROWNIKA DZIAŁU INWESTYCJI I ZAKUPÓW”.
Z podaniem imienia i nazwiska kandydata oraz adresem do korespondencji
i telefonem kontaktowym.

 

 

Postępowanie konkursowe przeprowadza Komisja Konkursowa. Skład Komisji Konkursowej ustala Dyrektor SPZOZ. O terminie posiedzenia komisji konkursowej zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Dyrektor SPZOZ zastrzega sobie prawo odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu  bez podania przyczyn.

Informacje o wynikach

Kandydat zakwalifikowany oraz osoby niezakwalifikowane spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu poinformowane zostaną o ostatecznym wyniku za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub telefonicznie. Informacja
o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej SPZOZ Mińsk Mazowiecki oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń SPZOZ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU

§ 1.

 1. Postępowanie konkursowe na stanowisko: Kierownika Działu Inwestycji i Zakupów
  w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim przeprowadza Komisja w składzie:

1)      Przewodniczący

2)      Członkowie:

1)      Przedstawiciel związków zawodowych

2)      Członek

3)      Członek

 1. Komisja konkursowa podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym,
  z wyłączeniem rozstrzygnięcia dotyczącego wybrania przez komisję konkursową kandydata, które jest dokonywane w głosowaniu tajnym, bezwzględna większością głosów.

§ 2.

 1. Komisja konkursowa na posiedzeniu otwiera koperty z dokumentami kandydatów, zapoznaje się z dokumentami złożonymi przez kandydatów i stwierdza ich kompletność.
 2. Komisja konkursowa po stwierdzeniu kompletności wymaganych dokumentów najpóźniej do 14 dni od daty otwarcia koperty wyznacza termin rozmowy kwalifikacyjnej.
 3. Komisja powiadamia kandydata o terminie rozmowy kwalifikacyjnej
  za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej.

 

  § 3.

 

 1. Komisja konkursowa przeprowadza indywidualne rozmowy z kandydatami, polegające w pierwszej kolejności na zadawaniu jednakowych pytań niezbędnych do ustalenia przydatności na stanowisko objęte konkursem, a następnie pytań dodatkowych zadawanych przez członków komisji konkursowej.
 2. Po rozmowie z kandydatami komisja konkursowa może odbyć dyskusję we własnym gronie.
 3. W posiedzeniu komisji konkursowej poza protokolantem nie mogą uczestniczyć osoby trzecie.

  § 4.

 1. Każdej osobie wchodzącej w skład komisji konkursowej przysługuje jeden głos.
 2. Głosowanie w sprawie wyboru kandydata jest dokonywane na jednakowych kartach do głosowania, ostemplowanych pieczęcią (podmiotu leczniczego) zawierających nazwiska kandydatów w kolejności alfabetycznej.
 3. Głosowanie jest dokonywane poprzez pozostawienie nazwiska wybranego kandydata
  i skreślenie nazwiska pozostałych kandydatów.
 4. Głos jest nieważny w przypadku:

1)      Pozostawienia nie skreślonego nazwiska więcej niż jednego kandydata,

2)      Brak skreśleń w przypadku, gdy kandydatów jest więcej niż jeden.

 1. Głosów nieważnych nie bierze się pod uwagę.
 2. Karta, na której wszystkie nazwiska zostały skreślone, jest ważna i jest traktowana jako odrzucenie kandydatur wszystkich kandydatów przystępujących do konkursu.
 3. Konkurs wygrywa osoba, która uzyskała największą liczbę głosów.
 4.  W przypadku uzyskania tej samej ilości głosów przez dwóch lub więcej kandydatów przeprowadza się drugie głosowanie, w którym biorą udział wyłącznie kandydaci, którzy uzyskali tę sama liczbę głosów.
 5. W przypadku gdy w drugim głosowaniu nie został wyłoniony jeden kandydat konkurs pozostaje nie rozstrzygnięty.

§ 5.

W przypadku odrzucenia przez komisję konkursową wszystkich kandydatur zgłoszonych do konkursu, albo w przypadku niewyłonienia kandydata, komisja uznaje, że
w wyniku przeprowadzonego konkursu nie wybrano kandydata.

                                                                       § 6

1. Ze swoich czynności komisja konkursowa sporządza protokół postępowania   konkursowego, który podpisują wszyscy członkowie komisji konkursowej obecni na posiedzeniu.

2. Protokół z przeprowadzenia konkursu przewodniczący komisji przedstawia Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim, celem wskazania kandydata wyłonionego w drodze konkursu na stanowisko: Kierownika Działu Inwestycji i Zakupów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim lub powiadomienia o braku wyłonienia kandydata.

 

 

Załączniki

Kierownik_Dzialu_Inwestycji (924.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Radosław Krążała
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Radosław Krążała
Data wprowadzenia:2017-02-13 09:42:26
Opublikował:Radosław Krążała
Data publikacji:2017-02-13 09:46:06
Ostatnia zmiana:2017-02-13 09:46:20
Ilość wyświetleń:73

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij