Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim

Kolorowy pasek

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych oraz dzierżawa aparatu do badań immunochemicznych przez okres 24 miesięcy

 

Numer sprawy 5/2017                                                                  Mińsk Mazowiecki, 03.03.2017r.

 

ZAWIADOMIENIEO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2017 Nazwa przedmiotu zamówienia:  Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych oraz dzierżawa aparatu do badań immunochemicznych  przez okres 24 miesięcy

 

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 

 Abbot Laboratories Poland Sp. z o.o., ul. Postępu21B, 02-676 Warszawa

Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia  wymagania Zamawiającego.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów   zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

L.p. 1

Abbot Laboratories Poland Sp. z o.o., ul. Postępu21B, 02-676 Warszawa

ilość punktów w kryterium cena:  60

ilość punktów w kryterium parametry oceniane: 30    

Ogółem : 90

 

L.p.2

Beckman Coulter Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa,

BIGLO Diagnostyka Laboratoryjna, ul. Mrówcza 243, 04-697 Warszawa

ilość punktów w kryterium cena:  55,67    

ilość punktów w kryterium parametry oceniane:30 

Ogółem : 85,67

  

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu  nie zostały odrzucone  żadne oferty.

4. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione  z wyłonionym wykonawcą. 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)         wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)         odrzucenia oferty wykonawcy

3)         wyboru najkorzystniejszej oferty

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)         niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)         zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

 

 

 

 

 

5/2017                                                                                   Mińsk Mazowiecki, 2017-02-13

 

 

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

dot. : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2017       

Nazwa zadania: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych oraz dzierżawa aparatu do badań immunochemicznych  przez okres 24 miesięcy.

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki  Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim ul. Szpitalna 37 informuje,  że w dniu  2017-02-13 o godzinie 10.00 odbyło się otwarcie ofert. Złożono następujące oferty: 

 

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy/

Wartość brutto

Parametry ocenianie

 

Wartość netto

 

Wartość brutto

1

 Abbot Laboratories Poland Sp.z o.o.,

ul. Postępu21B,

02-676 Warszawa

 

4 x TAK

 

Dostawa

494 161,72

 

Dostawa

534 989,42

 

 

Dzierżawa

4 800,00

 

Dzierżawa

5 904,00

RAZEM

 

498 961,72

540 893,42

2

Beckman Coulter Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 181B,

 02-222 Warszawa,

BIGLO Diagnostyka Laboratoryjna,

ul. Mrówcza 243,

04-697 Warszawa

 

3 x TAK

 

Dostawa

522 998,00

 

 

Dostawa

565 218,84

 

Dzierżawa

14 400,00

 

Dzierżawa

17 712,00

RAZEM

 

537 398,00

582 930,84

 

 

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia ogółem  : 

664 350,00 zł netto, 718 937,00 zł brutto

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu "Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej". Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

 

………………………

Kierownik Zamawiającego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/2017                                                                                Mińsk Mazowiecki, 2017-02-09

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2017. Nazwa zadania: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych oraz dzierżawa aparatu do badań immunochemicznych  przez okres 24 miesięcy

 

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy, Ze Zamawiający na pytanie:

 

1.      Dotyczy pkt. 4 par 2 projektu umowy:  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie towaru z terminem ważności min. 4 miesiące?

omyłkowo udzielił odpowiedzi: Zgodnie  z zapisami SIWZ.

Winno być : Zamawiający dopuszcza  zaoferowanie towaru z terminem ważności nie krótszym niż  4 miesiące.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

 

 

 

 

 

 

5/2017                                                                                Mińsk Mazowiecki, 2017-02-08

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2017. Nazwa zadania: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych oraz dzierżawa aparatu do badań immunochemicznych  przez okres 24 miesięcy

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

 

 

1.      Czy Zamawiający dopuści, aby wymagany czas naprawy  określany do 6 godz. od chwili zgłoszenia awarii obowiązywał w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8-21 ?

Odpowiedź: Nie, przez cały tydzień.

2.       Czy w przypadku awarii analizatora, niemożliwej do usunięcie w terminie do 6 godz. od chwili powiadomienia, Zamawiający wyrazi zgodę, aby do momentu skutecznej naprawy analizatora Wykonawca pokrywał koszty wysyłki materiału do innego Laboratorium celem oznaczenia materiału na analogicznym, tej samej klasy analizatorze?

Odpowiedź; TAK, oprócz oznaczania troponiny, wskazane dostarczenie analizatora zastępczego przez Wykonawcę.

3.      Pytanie do załącznik nr 6 – tabela wymagane pozycja 1. Czy zamawiający dopuści analizator używany z  roku produkcji 2012 ?

Odpowiedź:NIE

4.      Pytanie do załącznik nr 6 – tabela wymagane pozycja 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w postępowaniu przetargowym zaoferować analizator o wydajności do 100 testów na godzinę dla reakcji jednostopniowej w trybie STAT?

Odpowiedź: Maksymalna wydajność analizatora nie mniejsza niż 100 testów na godzinę.

5.      Pytanie do załącznik nr 5 – formularz asortymentowo cenowy – pozycja 21. W jakim materiale biologicznym zamawiający będzie oznaczał kwas foliowy : osocze , surowica , czy również w RBC – krwinkach czerwonych ?

Odpowiedź: Zamawiający będzie oznaczał kwas foliowy w surowicy

6.      Pytanie do załącznika nr 5 – formularz asortymentowo cenowy – pozycja 15,16,19 Czy zamawiający dopuści aby dla tych oznaczeń podać całkowity koszt oznaczenia ( odczynnik, kalibracja, kontrola ) jako jedna pozycja cenowa ( sumaryczna )  – dla każdego z  w/w odczynników ?

Odpowwiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza

7.      Pytanie do załącznika  nr 6 – parametry oceniane poz. 1 Czy zamawiający oceni maksymalną liczbą punktów  wielkość opakowania 100 testów, które  można umieścić na pokładzie analizatora?

Odpowiedź: Zgodnie  z zapisami SIWZ.

 

8.      Dotyczy pkt. 4 par 2 projektu umowy:  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie towaru z terminem ważności min. 4 miesiące?

Odpowiedź: Zgodnie  z zapisami SIWZ.

9.      Dotyczy pkt. 3 par. 5 projektu umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostawa faktury nie była połączona wraz z dostawą towaru?

Uzasadnienie: Oferent nie posiada magazynu oraz nie prowadzi produkcji na terenie Polski. Przedmiot zamówienia transportowany jest z Niemiec, a faktura wysyłana jest do Zamawiającego pocztą poleconą z biura w Warszawie. Do każdorazowej dostawy dołączony jest list przewozowy zawierający szczegółowy wykaz zamówionego asortymentu.

Odpowiedź: Zgodnie  z zapisami projektu umowy

 

10.  Dotyczy pkt. 8 pr. 5 projektu umowy:

Prosimy o modyfikację zapisu na: „Jeżeli należności nie zostaną uregulowane w ustalonym terminie dostawca może naliczyć odsetki ustawowe odsetki z tytułu opóźnionej zapłaty zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2013 r.  Poz. 403 z późn. zm.), natomiast nie może dokonać cesji wierzytelności osobie trzeciej bez zgody Odbiorcy”?

Odpowiedź: NIE

 

11.  Czy w związku z regulacją art. 144 ust.1 ustawy PZP Zamwaiający zechce wprowadzić do wzoru umowy zapis o dopuszczlności wprowadzenia zmian w brzmieniu przedstawionym ponizej?

Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:

- numeru katalogowego produktu (zmiana nr kat nie wymaga aneksowania umowy)

- nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów

- przedmiotowym/ produkt zamienny

- sposobu konfekcjonowania (zmiana nr kat nie wymaga aneksowania umowy)

- liczby opakowań

- wymiany/ uzupełnienia elementów składowych aparatury w sytuacji gdy:  -wprowadzony zostanie do sprzedaży przez wykonawcę produkt zmodyfikowany/ udoskonalony

- wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżacych po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową

Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartosci umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.

Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych preparatów objętych umowa w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową.

Odpowiedź: NIE

 

1.       Prosimy o doprecyzowanie wymagania: „Wykonawca zapewni dwukierunkową komunikację z istniejącym w Laboratorium systemem informatycznym oraz dostarczy niezbędny system (stacje robocze, monitory, drukarki)”. Jaki system informatyczny występuje w Laboratorium oraz czy przez niezbędne stacje robocze, monitory, drukarki Zamawiający rozumie tylko niezbędny sprzęt do włączenia analizatora do LIS czy też jakiś sprzęt dodatkowy?

Odpowiedź: w Laboratorium występuje system informatyczny pn. OPTIMED. Podłączenie do systemu oraz zapewnienie monitorów, drukarki, ups na koszt Wykonawcy

2.      Czy w związku z brakiem w menu badań oferowanego sprzętu prokalcytoniny Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dodatkowego urządzenia pozwalającego na wykonywania oznaczenia prokalcytoniny Brahmsa w Laboratorium Zamawiającego?

Odpowiedź: TAK

3.      Czy jeśli na oferowanym analizatorze oznaczanie Troponiny w chwili obecnej nie spełniają wymagań Zamawiającego Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie do czasu jego zaoferowanie oznaczenia Troponiny na analizatorze dodatkowym? Dodatkowy analizator mógłby także być wykorzystany do wykonywania oznaczeń, które Zamawiający dopuszcza do wysyłania do laboratorium zewnętrznego.

Odpowiedź: TAK

4.      W związku z wymogiem podania w formularzu ofertowym ceny za jedno oznaczenie prosimy o potwierdzenie, że cena ta powinna uwzględniać koszt odczynnika, koszty kalibracji i kontroli danego testu oraz dodatkowo koszty materiałów zużywalnych i dzierżawy w przeliczeniu na jedno oznaczenie. Jeśli nie, prosimy to podanie sposobu kalkulacji tego parametru.

Odpowiedź: TAK

Jednocześnie Zamawiający informuje, ze dokonuje ujednolicenia zapisów SIWZ:

w pkt. V  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

ppkt.3 winno być :

W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ: Znak sprawy: 5/2017

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://


Ogłoszenie nr 19460 - 2017 z dnia 2017-02-03 r.

Mińsk Mazowiecki: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych oraz dzierżawa aparatu do badań immunochemicznych przez okres 24 miesięcy
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny 71235110000000, ul. ul. Szpitalna  37, 05-300   Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 25 5065100, e-mail spzozmm@spzozmm.pl, zamowienia.publiczne@spzozmm.pl, faks 25 7591666.
Adres strony internetowej (URL): ww.spzozmm.bip.net.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

nie


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych oraz dzierżawa aparatu do badań immunochemicznych przez okres 24 miesięcy
Numer referencyjny: 5/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i materiałów zużywalnych oraz dzierżawa aparatu do badań immunochemicznych przez okres 24 miesięcy. Szczegółowy opis wymagań zawarty jest w załączniku nr 5 , 6, 7, 7a do SIWZ

II.5) Główny kod CPV: 33696200-7
Dodatkowe kody CPV:38434000-6
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

Okres w miesiącach: 24


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu. Zastosowanie ma oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu. Zastosowanie ma oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu. Zastosowanie ma oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zastosowanie ma oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zastosowanie ma oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

FORMULARZE ASORTYMENTOWO-CENOWE - Załącznik Nr 5,6,7,7a do SIWZ Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia: certyfikat dopuszczający urządzenie do użytkowania lub inne dokumenty np . wpis do rejestru wyrobów medycznych (należy załączyć wymagane prawem dokumenty), Oświadczenie o rejestracji oferowanych produktów do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

FORMULARZ OFERTOWY - Załącznik nr 1 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60

parametry oceniane

40


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana umowy będzie możliwa w następujących przypadkach: a) zmiana terminu realizacji umowy lub przesunięcie terminu realizacji umowy, przy czym zmiana taka nie wpływa na jednostkowe ceny wskazane w ofercie oraz na czas jej trwania. Zmiany te mogą nastąpić w związku z niewykorzystaniem przez Odbiorcę wartości brutto umowy. b) zmiana umowy – w przypadku: wycofania przedmiotu zamówienia z obrotu, zmiany obowiązujących przepisów, braku dostaw przedmiotu zamówienia z powodu zaprzestania produkcji, tymczasowego wstrzymania produkcji. W takim przypadku Dostawca przedstawi Odbiorcy ofertę produktu tożsamego pod względem składu, właściwości fizyko-chemicznych, parametrów, na co Odbiorca musi wyrazić zgodę na piśmie faksem lub e-mailem. Zmiana ta będzie dopuszczalna pod warunkiem, iż odpowiednik przy cenie nie wyższej niż w umowie będzie tożsamy z oferowanym. Zmiana może dotyczyć nadto wielkości opakowania, numeru katalogowego, producenta, nazwy produktu lub wielkości dawki. c) zmiana wynagrodzenia Dostawcy: - zmiana cen – w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. Jeżeli w trakcie realizacji umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT, Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego brutto, przy zachowaniu stałości cen netto – dotyczy to części wynagrodzenia Dostawcy za dostawy, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie zrealizowano, - zmiana cen – w przypadku zmian cen urzędowych, które obowiązują od momentu ich wprowadzenia przez właściwe organy administracji państwowej. Jeżeli w trakcie realizacji umowy nastąpi zmiana ceny urzędowej, Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia Dostawcy za dostawy, których w dniu zmiany ceny urzędowej jeszcze nie zrealizowano oraz z zastrzeżeniem, że powyższa zmiana nie spowoduje podwyższenia cen umownych, d) zmiana danych Odbiorcy lub Dostawcy (np. adres siedziby, zmiana formy prawnej), a także zmiany organizacyjnej Dostawcy, ale wyłącznie takiej, która nie powoduje likwidacji Dostawcy. e) zmiana umowy w razie zmian obowiązującego prawa mających wpływ na zasady realizacji umowy w zakresie koniecznym dla stosowania zasad przyjętych w umowie do obowiązującego prawa, f) zmian podwykonawców jeśli zmiana albo rezygnacja podwykonawcy dotyczy przedmiotu, na którego zasoby Dostawca powoływał się, na zasadach określonych art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zobowiązany jest wykazać, że inny podwykonawca lub Dostawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania, g) innych sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nieodnoszących się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Dostawcy i takich, które, gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury mającej na celu wybór Dostawcy, nie miałyby wpływu na udział większej ilości podmiotów zainteresowanych tą procedurą.g) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług kwota netto pozostanie niezmieniona, a odpowiedniej zmianie ulegnie kwota brutto, h) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, nastąpi zmiana tego wynagrodzenia i) w przypadku zmiany zasad podleganiu ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, nastąpi zmiana wysokości stawki zgodnie z obowiązującymi przepisami j) innych sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nieodnoszących się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Dostawcy i takich, które, gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury mającej na celu wybór Dostawcy, nie miałyby wpływu na udział większej ilości podmiotów zainteresowanych tą procedurą. 3. Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, w postaci aneksu do umowy. 4. Nie wymagają zmiany umowy obniżki cenowe i czasowe promocje. Dostawca zobowiązany jest jednak poinformować o nich Odbiorcę. W trakcie obowiązywania umowy Odbiorca może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo zwiększenia do 20% ilości w każdej z pozycji asortymentowych wskazanych w formularzu asortymentowo-cenowym - po cenach jednostkowych wskazanych w tym formularzu. W przypadku, gdy 20% w danej pozycji daje w wyniku ułamek, ilość objętą opcją zaokrągla się w dół do liczby całkowitej. W przypadku nieskorzystania przez Odbiorcę z prawa opcji, albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Dostawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 13/02/2017, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

 

Załączniki

ZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE (795.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
INFORMACJA_O_TRESCI_ZLOZONYCH_OFERT (412kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WYJASNIENIA_TRESCI_SIWZ_2 (437.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WYJASNIENIA_TRESCI_SIWZ (756kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogloszenie_w_BZP (731.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ_5_-2017 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_Formularz_ofertowy (48.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_Osw.spelnienia_WARUNKOW_udzialu (32.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_nr_3_do_SIWZ_Osw.braku_podstaw_WYKLUCZENIA (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_nr_4_do_SIWZ_Osw.przynaleznosc_do_GRUP_kapital (40kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_nr_5_-_Formularz_asortymentowo-cenowy_TESTOW_ (12.3kB) Zapisz dokument  
Zalacznik_nr_6_-_Formularz_wymagan_technicznych_analiza (17.1kB) Zapisz dokument  
Zalacznik_nr_7_-_Formularza_asortymentowo-_cenowy_mater (14.8kB) Zapisz dokument  
Zalacznik_nr_7a_-_Formularz_wyceny_dzierzawy_aparatu (11kB) Zapisz dokument  
Zalacznik_nr_8_-_UMOWA_DOSTAWY_-_projekt (42.2kB) Zapisz dokument  
Zalacznik_nr_9_-_projekt_umowy_na_dzierzawe_analizatora (48.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_nr_10_-_Oswiadczenie_o_rejestracji_produktow (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Tkaczyk Mariola
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Tkaczyk Mariola
Data wprowadzenia:2017-02-03 14:08:32
Opublikował:Tkaczyk Mariola
Data publikacji:2017-02-03 14:19:30
Ostatnia zmiana:2017-03-03 13:53:39
Ilość wyświetleń:552

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij