Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim

Kolorowy pasek

Przeglądy sprzętu medycznego wraz z serwisowaniem wg wykazu zawartego w poszczególnych pakietach przez okres 12 m-cy

Numer sprawy 3/2017                                               Mińsk Mazowiecki, 2017-02-28

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 3

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 3/2017. Nazwa zadania: Przeglądy sprzętu medycznego wraz z serwisowaniem wg wykazu zawartego w poszczególnych pakietach  przez okres 12 m-cy

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 oraz art. 92 ust. 1 pkt. 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm) zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania w zakresie zadania/pakietu:  23 

Uzasadnienie faktyczne:

Wyłoniony Wykonawca, na żądanie Zamawiającego przed podpisaniem umowy, nie przedłożył rekomendacji lub innego dokumentu potwierdzającego pozytywną opinię wystawioną przez producenta w zakresie konserwacji i napraw, a cena złożonej kolejnej najkorzystniejszej oferty
w zakresie zadania/pakietu  23 i nie została złożona kolejna oferta.

 

Uzasadnienie prawne:

w zakresie zadania/pakietu  23  na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm) .

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

 

 

Numer sprawy 3/2017                                               Mińsk Mazowiecki, 2017-02-28

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 2

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 3/2017. Nazwa zadania: Przeglądy sprzętu medycznego wraz z serwisowaniem wg wykazu zawartego w poszczególnych pakietach  przez okres 12 m-cy

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 oraz art. 92 ust. 1 pkt. 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm) zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania w zakresie zadania/pakietu:  4, 5, 6, 7, 18. 

Uzasadnienie faktyczne:

Wyłoniony Wykonawca, na żądanie Zamawiającego przed podpisaniem umowy, nie przedłożył rekomendacji lub innego dokumentu potwierdzającego pozytywną opinię wystawioną przez producenta w zakresie konserwacji i napraw, a cena złożonej kolejnej najkorzystniejszej oferty
w zakresie zadania/pakietu  5 przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, natomiast w zakresie zadania 4, 6, 7, 18 nie została złożona kolejna oferta.

 

Uzasadnienie prawne:

w zakresie zadania/pakietu 5  na podstawie art. 93.1.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm) oraz

w zakresie zadania/pakietu  4, 6, 7, 18  na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm) .

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

 

 

Numer sprawy 3/2017                                                                                                                                 Mińsk Mazowiecki, 2017-01-30

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 3/2017. Nazwa zadania: Przeglądy sprzętu medycznego wraz z serwisowaniem wg wykazu zawartego w poszczególnych pakietach  

Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

(t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.) Nazwa zamawiającego informuje, co następuje:

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia wynosi:

62 847,13 zł netto 77 301,97zł brutto W terminie do dnia 2017-01-30 do godz. 09:30 złożono następujące oferty:

Złożone oferty

---------------------------------------------------------------------------

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

 

Nazwa zadania

Cena netto

Cena brutto

Inne informacje podlegające odczytaniu      

1.

ZTM Innovations Sp.z o.o. ul. Słomińskiego 1

00-204 Warszawa

Pakiet 12

1995,00

2453,85

St. roboczogodz. 50,00 netto 61,50 brutto

St. ryczałtowa za dojazd 0,80 netto 0,98 brutto

 

Pakiet 13

399,00

490,77

St. roboczogodz. 50,00 netto 61,50 brutto

St. ryczałtowa za dojazd 0,80 netto 0,98 brutto

 

Pakiet 22

550,00

676,50

St. roboczogodz. 50,00 netto 61,50 brutto

St. ryczałtowa za dojazd 0,80 netto 0,98 brutto

2.

OLTECH SP. z o.o.

ul. H. Modrzejewskiej 30

62-020 Swarzędz

Pakiet 20

6739,43

8289,50

St. roboczogodz. 178,86 netto 220,00 brutto

St. ryczałtowa za dojazd 500,00 netto 615,00 brutto

 

Pakiet 20a

3587,80

4413,00

St. roboczogodz. 178,86 netto 220,00 brutto

St. ryczałtowa za dojazd 500,00 netto 615,00 brutto

3.

MEDIX Sp. z o.o. S.K.

ul. Kokoryczki 18

04-191 Warszawa

Pakiet 5

5200,00

6396,00

St. roboczogodz. 450,00 netto 553,50 brutto

St. ryczałtowa za dojazd 300,00 netto 369,00 brutto

4.

Physio-Control Poland Sales Sp. z o.o.

Plac Lelewela 2

01-624 Warszawa

Pakiet 11

4860,00

5977,80

St. roboczogodz. 250,00 netto 307,50 brutto

St. ryczałtowa za dojazd * zgodnie z pkt. 15 wzoru umowy

5.

TOMED Zaopatrzenie Medyczne

ul. Związkowa 3B

20-148 Lublin

Pakiet 3

3000,00

3690,00

St. roboczogodz. 100,00 netto 123,00 brutto

St. ryczałtowa za dojazd 200,00 netto 246,00 brutto

 

Pakiet 4

1200,00

1476,00

St. roboczogodz. 200,00 netto 246,00 brutto

St. ryczałtowa za dojazd 200,00 netto 246,00 brutto

 

Pakiet 5

1200,00

1476,00

St. roboczogodz. 100,00 netto 123,00 brutto

St. ryczałtowa za dojazd 200,00 netto 246,00 brutto

 

Pakiet 6

2000,00

2460,00

St. roboczogodz. 200,00 netto 246,00 brutto

St. ryczałtowa za dojazd 200,00 netto 246,00 brutto

 

Pakiet 7

2600,00

3198,00

St. roboczogodz. 200,00 netto 246,00 brutto

St. ryczałtowa za dojazd 200,00 netto 246,00 brutto

 

Pakiet 18

2000,00

2460,00

St. roboczogodz. 200,00 netto 246,00 brutto

St. ryczałtowa za dojazd 200,00 netto 246,00 brutto

 

Pakiet 23

2000,00

2460,00

St. roboczogodz. 100,00 netto 123,00 brutto

St. ryczałtowa za dojazd 200,00 netto 246,00 brutto

6.

Przedsiębiorstwo Techniki Medycznej Anes-Med

Sp. z o.o.

Ul. Leonidasa 51

02-239 Warszawa

Pakiet 12

3250,00

3997,50

St. roboczogodz. 250,00 netto 307,50 brutto

St. ryczałtowa za dojazd 126,00 netto 154,98 brutto

Termin wykonania zamówienia 12 m-cy, okres gwarancji i warunki płatności zgodnie z SIWZ.

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

 

 

 

 

 

 

 

Numer sprawy 3/2017                                        Mińsk Mazowiecki, 2017-01-23

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 3/2017. Nazwa zadania: „Przeglądy sprzętu medycznego wraz z serwisowaniem wg wykazu zawartego
w poszczególnych pakietach przez okres 12 m-cy”

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie nr 1

Dot.: załącznik nr 6 do SIWZ, par. 1 ust. 12.

Prosimy o wyjaśnienie, czy  do rozliczania kosztów diagnostyki zgłoszonej awarii/usterki, mają zastosowanie kryteria odnoszące się do prac dodatkowych, tj. suma ryczałtu za dojazd i iloczynu stawki za roboczogodzinę i liczby roboczogodzin?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

1)      Czy Wykonawca ma uwzględnić w cenie przeglądu wymianę akumulatorów w defibrylatorach LIFEPAK w okresie trwania umowy? Czy ewentualna wymiana akumulatora będzie traktowana jako osobne zlecenie? Zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji użytkowania producent zaleca wymianę akumulatorów co 2 lata.

Odpowiedź: Wymiana akumulatorów rozliczana będzie odrębnym zleceniem.

2)      Czy Zamawiający dopuści wykonanie napraw  urządzeń LIFEPAK firmy Physio-Control w siedzibie Wykonawcy? Ze względów bezpieczeństwa oraz konieczności korzystania ze specjalnie wyposażonego stanowiska pracy i narzędzi większość napraw musi być wykonywana w siedzibie autoryzowanego serwisu.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami wzoru umowy.  

3)      Pytanie 1 – do formularza cenowego (pakiety 11-14,21,22)

Czy Zamawiający udzieli informacji, czy w ramach przeglądów Wykonawca ma uwzględnić cenę wymiany akumulatorów czy będzie to rozliczane dodatkową ofertą?

Według zaleceń producenta wymiana akumulatorów nie następuje co roku, zależne jest to od wielu czynników m. in. warunków eksploatacji, dlatego po odpowiedniej diagnozie serwisant może stwierdzić taką konieczność. Jeżeli mamy wymieniać akumulatory, prosimy o informację w których urządzeniach w przeciągu 3 lat nastąpiła taka wymiana?

Odpowiedź: Wymiana akumulatorów rozliczana będzie odrębnym zleceniem.

  1. Dotyczy zapisów SIWZ, punkt II, zapis: „Zamawiający zamierza w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę opisanych wymagań żądanie np. przedstawienia kopii umów.”: ): Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zamiast umów o pracę, Wykonawca przedstawił, na każdorazowe żądanie, aktualne oświadczenie pracowników, świadczących usługi, potwierdzających jednoznacznie sposób ich zatrudnienia? Projekt umowy o pracę oraz zawarte w nim szczegóły zatrudnienia stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

  1. Dotyczy Formularza asortymentowo – cenowego (załącznik nr 4 do SIWZ), pakiet 20: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z pakietu nr 20, pozycji nr 3, ponieważ ten typ myjni już nie jest serwisowany.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, zgodnie z modyfikacją.

  1. Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 6 do SIWZ): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie par.3 ust. 1 pkt. c "W razie gdyby uzyskanie fabrycznie nowych i/lub oryginalnych materiałów eksploatacyjnych było niemożliwe, wiązało się z trudnymi problemami lub w sposób istotny podwyższało koszty wymiany Wykonawca może, po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego o wskazanych powyżej okolicznościach i uzyskaniu jego zgody, wykorzystać używane i/lub nieoryginalne materiały eksploatacyjne.", ponieważ w czasie napraw w firmie części wymieniane są na nowe.?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

 

1.       Dot. SIWZ rozdział II

Wnioskujemy o odstąpienie od możliwości żądania od Wykonawcy dokumentowania ceny nabycia brutto oraz narzuconej marży na części zamienne do napraw. Umowy Wykonawcy z dostawcami towarów (w tym ceny ich zakupów i poziomy stosowanej marży) stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

2.       Dot. SIWZ rozdział II

Prosimy o potwierdzenie, że formułując wymóg dysponowania przez Wykonawcę rekomendacją lub innym dokumentem potwierdzającym pozytywną opinię wystawioną przez producenta w zakresie konserwacji i napraw, Zamawiający wymaga autoryzacji/pełnomocnictwa wystawionej dla Wykonawcy przez producenta upoważniającej do świadczenia serwisu w jego imieniu i/lub imiennego certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu serwisowym u producenta dla aparatury na którą Wykonawca przedstawia ofertę (dot. pakietów wskazanych w SIWZ).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wymaga aby Wykonawca dysponował rekomendacją lub innym dokumentem potwierdzającym pozytywną opinię wystawioną przez producenta w zakresie konserwacji i napraw.

3.       Dot. Umowa par.1 ust.12

Wnioskujemy o wydłużenie czasu na podjęcie działań wyjaśniających po uzyskaniu informacji o uszkodzeniu z 24 godzin na 48 godzin.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

4.       Dot. SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, że przed realizacją naprawy Wykonawca przedstawia ofertę na części zamienne niezbędne do napraw, a wynagrodzenie za części zamienne do napraw nastąpi na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego w/w oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

1.                   Pytanie dot. zał. nr 6 do SIWZ Wzór Umowy par. 1  ust. 3 pkt b

Prosimy o doprecyzowanie zapisów przez dopisanie na końcu punktu sformułowania: „oraz wymogi producenta urządzeń

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

2.                   Pytanie dot. zał. nr 6 do SIWZ Wzór Umowy par. 1 ust.8 pkt. c

Uprzejmie prosimy, celem doprecyzowania zapisów umownych o dopisanie na końcu punktu sformułowania: „odrębnego kosztorysu – oferty Wykonawcy

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

3.                   Pytanie dot. zał. nr 6 do SIWZ Wzór Umowy par. 1 ust. 13

Prosimy o dopisanie przed słowami: „akceptacji oferty” słów: „otrzymania przez Wykonawcę” celem doprecyzowania zapisów.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

4.                   Pytanie dot. zał. nr 6 do SIWZ Wzór Umowy par. 1 ust.14

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rewizję treści § 1 ust. 14 poprzez wykreślenie obowiązku dostarczenia Sprzętu zastępczego dla pakietu nr 4,18

Wyjaśniamy, że przedmiotem oferty jest aparat skonfigurowany wg potrzeb konkretnego klienta. Wstawienie identycznego nowego zamiennika oznacza, że wykonawca będzie musiał mieć w zapleczu drugi aparat, a jego wartość oczywiście uwzględnić w cenie oferty.

Uruchomienie drugiego aparatu jest możliwe po wcześniejszym uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia od Sanepidu na uruchomienie i eksploatowanie tego aparatu, co wiąże się z długim okresem oczekiwania (może trwać od kilkunastu dni do miesiąca, a nawet dłużej), a w tym czasie można już naprawić uszkodzony system.

Z tytułu przekroczenia terminów naprawy Zamawiającemu przysługuje naliczenie kar umownych Wykonawcy

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

5.                   Pytanie dot. zał. nr 6 do SIWZ Wzór Umowy par. 1 ust.16

Prosimy o weryfikację  zapisów w powyższym punkcie, przez usunięcie drugiego zdania.

Umowa o świadczenie usług, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, nie przewiduje gwarancji, związanej przede wszystkim z umową sprzedaży. Gwarancja jakości udzielana jest na ewentualne części zamienne. Natomiast należyte wykonywanie usług jest zabezpieczone odpowiedzialnością kontraktową Wykonawcy wynikająca z przepisów kodeksu cywilnego.

Analogiczna zmiana miałaby miejsce w SIWZ cz. II Opis przedmiotu Zamówienia w zdaniu: „Wymagania dot. gwarancji : na wykonane usługi naprawcze Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji, na wymienione części zamienne okres nie krótszy niż gwarancja określona przez producenta.” oraz  w pkt. 6 Termin gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

6.                   Pytanie dot. zał. nr 6 do SIWZ Wzór Umowy par. 1 ust.16

Zwracamy się z prośbą o dopisanie we wskazanym ustępie:
„R
ękojmię na części zamienne wyłącza się.”

Słuszny interes Zamawiającego jest zabezpieczony warunkami udzielonej gwarancji, a wykonawca nie będąc dodatkowo nadmiernie obciążony ryzykami z tytułu rękojmi może zaoferować korzystniejszą cenę za swoje usługi. Gwarancja pozwala Zamawiającemu skutecznie żądać usunięcia wad przedmiotu gwarancji. Części, na które oferowana jest gwarancja nie są objęte rękojmią producenta, który nie będąc podmiotem polskim nie zna takiej instytucji i umowy z nim nie obejmują np. możliwości odstąpienia od umowy z powodu wad rzeczy sprzedanej. Z uwagi na powyższe Wykonawca musiałby ryzyka związane z rękojmią ponosić samodzielnie, przez co cena za oferowane usługi uwzględniająca przedmiotowe ryzyka nie mogłaby być tak korzystna. Mając na uwadze, że w profesjonalnym obrocie strony realizując swoje uprawnienia związane z wadliwością rzeczy korzystają głównie z instytucji gwarancji rzadko sięgając po uprawnienia z rękojmi, a także mając na uwadze korzystne warunki zaoferowanej gwarancji, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na wyłączenie rękojmi.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

7.                   Pytanie dot. zał. nr 6 do SIWZ Wzór Umowy par. 3 ust.1 pkt c

Prosimy o doprecyzowanie zapisów przez  dopisanie słów: „części zamienne i” po słowach: „świadczeniu usług ” oraz na końcu punktu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

8.                   Pytanie dot. zał. nr 6 do SIWZ Wzór Umowy par. 6 ust.1

Prosimy o zmianę brzmienia na: „W okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się usuwać wady zainstalowanych części zamiennych…”  zgodnie z par. 1 ust. 16 gwarancja jest udzielana przez Wykonawcę na części zamienne dostarczone i wymienione w ramach napraw.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

 

9.                   Pytanie dot. zał. nr 6 do SIWZ Wzór Umowy par. 6

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie warunków gwarancji przez dopisanie ustępu nr 3 o poniższej treści:

Gwarancją nie są objęte w szczególności:

a. uszkodzenia i wady części zamiennej wynikłe na skutek:

- eksploatacji części zamiennej lub urządzenia w którym jest ona zainstalowana przez Zamawiającego niezgodnej z jej przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi, wynikające z naturalnego zużycia, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,

- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);

b. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.).

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

10.               Pytanie dot. zał. nr 6 do SIWZ Wzór Umowy par. 10 ust.1 pkt a) b) c)

Wziąwszy pod uwagę, iż zastrzeżenie kar umownych ma na celu zdyscyplinowanie Wykonawcy a nie wzbogacenie Zamawiającego oraz fakt, że zastrzeżenie zbyt wysokich kar umownych negatywnie wpłynie na kalkulacje ryzyk oraz cenę oferowaną przez Wykonawcę zwracamy się z prośbą o miarkowanie kary względem wartości umowy. Proponujemy powszechnie stosowane 10% wartości umowy netto, przez dodanie sformułowania: „nie więcej niż 10% wartości umowy wskazanej w §4 ust 1” – na końcu pierwszego zdania.

Podstawą powinno być odniesienie do konkretnej kwoty zgodnie z wyrokiem SN z 8 lutego 2007 I CSK 420/06 Sformułowanie art. 483 § 1 k.c. dopuszczające zastrzeżenie kary umownej w "określonej sumie" w sposób jednoznaczny prowadzi do wniosku, że kara ta powinna być w chwili zastrzegania wyrażona kwotowo. Dopuszczalne byłoby posłużenie się innymi miernikami wysokości, np. ułamkiem wartości rzeczy albo ułamkiem innej sumy (wartości kontraktu), jeżeli ustalenie kwoty byłoby tylko czynnością arytmetyczną, natomiast przyjęcie konstrukcji prawnej zakładającej ustalanie w przyszłości podstawy naliczania kary umownej nie byłoby zgodne z art. 483 § 1 k.c. i stanowiłoby inną czynność prawną.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

11.               Pytanie dot. zał. nr 6 do SIWZ Wzór Umowy par. 10 ust.1 pkt f)

Prosimy o usunięcie zapisu.

Zgodnie z obowiązującą Uchwałą Składu Siedmiu Sędziów Sadu Najwyższego z dnia 6 listopada 2003 r. (sygn. III CZP 61/2003) „Przesłanką powstania roszczenia wierzyciela o zapłatę kary umownej może być każda postać niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego przez dłużnika, zastrzeżenie kary umownej może odnosić się jednak tylko do określonych, zindywidualizowanych postaci niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania

W kwestionowanym zapisie nienależyte wykonanie usługi nie zostało opisane w sposób zindywidualizowany.

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej do poziomu 0,5% wartości netto określonej w § 4 ust. 1, jednak nie więcej niż 10% tej wartości netto.

Zwracamy uwagę, że kara umowna w wysokości 5% za każdy dzień jest niewspółmiernie wysoka i może uniemożliwić złożenie oferty przez Wykonawców, którzy tak istotne ryzyko musieliby uwzględnić w swoich kalkulacjach cenowych.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

 

12.               Pytanie dot. zał. nr 6 do SIWZ Wzór Umowy par. 10 ust.5

Uprzejmie prosimy o dopisanie na końcu ustępu następującej treści:

„Wykonawca ponosi odpowiedzialność bez ograniczeń umownych w zakresie w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy, niezależnie od podstawy prawnej dochodzonego roszczenia, wynikająca z realizacji umowy lub mająca z nią związek (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do rocznej wartości netto umowy. W przypadku uszkodzenia nośnika informacji odpowiedzialność nie obejmuje pokrycia kosztów odtworzenia utraconych danych. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości użytkowania, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom oraz inne szkody o podobnym charakterze.”

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

13.               Pytanie dot. zał. nr 6 do SIWZ Wzór Umowy par. 11 ust.1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopisanie na końcu ustępu  następującej treści:

Odstąpienie w przypadkach wskazanych w pkt a) – c) jest możliwe po otrzymania od Zamawiającego pisemnego wezwania do należytego wykonania umowy, i po bezskutecznym upływie terminu w nim wyznaczonego, nie krótszego niż 5 dni roboczych.

Odstąpienie od umowy jest najdrastyczniejsza (nadzwyczajną) formą rozwiązania problemów występujących w trakcie wykonywania umowy, z tego też względu nie powinno mieć miejsca, jeśli Wykonawca narusza umowę w sposób nieistotny (np. jeśli Wykonawca, nawet z powodów przez siebie zawinionych, nie wykona w terminie zobowiązania umownego, jeśli taka zwłoka byłaby relatywnie krótka). Ponadto w takich postanowieniach powinno być postanowienie zobowiązujące Zamawiającego do uprzedniego wezwania Wykonawcy do wykonania umowy lub odpowiednio zaprzestania  naruszeń, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w wyznaczonym dodatkowym terminie, po bezskutecznym upływie tego terminu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

14.               Pytanie dot. SIWZ cz. II Opis przedmiotu zamówienia

 

Prosimy o usunięcie zdań: 

Cena materiałów i części użytych do naprawy, w przypadku wystąpienia naprawy, nie może

przekraczać udokumentowanej ceny nabycia brutto i marży 10% ceny zakupu brutto. Wykonywanie

napraw odbywać się będzie po akceptacji wyceny przez Zamawiającego.

Ceny zregenerowanych części nie mogą przekraczać 60% wartości brutto nowych części.

Polityka handlowa w zakresie wysokości cen oferowanych przez Wykonawcę mieści się w granicach swobody prowadzenia działalności gospodarczej I poza ściśle określonymi przypadkami  (np. ustawa refundacyjna) nie może być przedmiotem ograniczeń. Zwracamy jednocześnie uwagę, że Wykonawca dokonuje zakupu części zamiennych u podmiotów trzecich, z którymi wiążą go zapisy umowne zabraniające ujawniania szczegółów tych umów , w tym szczególnie cen zakupu, a więc Wykonawca nie będzie w stanie spełnić oczekiwań Zamawiającego wskazanych w przedmiotowym zapisie.

Zwracamy uwagę, że marże i narzuty są częścią polityki handlowej spółki i jako takie objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa.

Brak zgody na powyższe uniemożliwi złożenie oferty przez autoryzowany Serwis.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zamawiający informuje jednocześnie o przedłużeniu terminu składania ofert. Nowy termin to: 30-01-2017r. godz. 09:30. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz.10:00. otwarcia ofert. Pozostałe ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić ewentualny kolejny wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji, bez rozpoznania.

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

 

 

 

 

Ogłoszenie nr 10149 - 2017 z dnia 2017-01-18 r.

Mińsk Mazowiecki:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 7105-2017
Data: 12/01/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 71235110000000, ul. ul. Szpitalna  37, 05-300   Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 25 5065100, e-mail spzozmm@spzozmm.pl, zamowienia.publiczne@spzozmm.pl, faks 25 7591666.
Adres strony internetowej (url): www.spzozmm.bip.net.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zmówienia jest świadczenie przez Wykonawców usług w zakresie przeglądów i konserwacji aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Szpitalnej 37. Zamówienie zostało podzielone na zadania wg załączonego wykazu pakietów sztuk 23. Przedmiot zamówienia obejmuje utrzymanie w pełnej zdolności techniczno-eksploatacyjnej użytkowaną przez SPZOZ aparaturę i sprzęt medyczny poprzez: • Przeglądy techniczne, stałą konserwację sprzętu medycznego wymienionego w załącznikach – pakietach stanowiącym integralną część umowy, w którym zastosowanie będą miały: koszt przeglądu i konserwacji + stawka ryczałtowa za dojazd • Naprawy i remonty sprzętu medycznego wymienionego w załączniku, jego montaże i demontaże oraz wydawanie orzeczeń o stanie technicznym, które będą wykonywane na podstawie odrębnych zleceń – do rozliczania, w których będą miały zastosowanie składniki: stawka roboczogodzina + stawka ryczałtowa za dojazd, • Usługa będąca przedmiotem zamówienia ma na celu utrzymanie w pełnej sprawności techniczno-eksploatacyjnej oraz wydłużenie bezawaryjnego czasu pracy, jak również zapewnienie, iż parametry pracy aparatury medycznej będą zgodne z założonymi przez producenta wartościami. Dla aparatury wyszczególnionej w niżej wymienionych pakietach nr 1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 23 Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował rekomendacją lub innym dokumentem potwierdzającym pozytywną opinię wystawioną przez producenta w zakresie konserwacji i napraw. Wyłoniony Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu kserokopie w/w dokumentów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem. Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał kody dostępu serwisowego sprzętu (jeżeli dotyczy). Zamówienie w okresie 12-tu miesięcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania ekspertyz w zakresie napraw sprzętu o wycenionej wartości napraw powyżej 5 000,00 zł brutto ( na własny koszt). Potwierdzeniem wykonanej usługi będzie czytelny podpis użytkownika aparatury na karcie serwisowej/raporcie serwisowym/karcie pracy oraz wpis do paszportu technicznego. Płatności: Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby w fakturach za usługi naprawcze były wyszczególnione: • Koszt robocizny, • Koszt części zamiennych, • koszt dojazdu. Przeglądy techniczne będą wykonywane po wcześniejszym uzgodnieni terminu z użytkownikiem sprzętu w godzinach pracy Zamawiającego tzn. 73
° - 15°°, chyba, że Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie zakresu zamówienia poza godzinami pracy Wykonawcy. W przypadku wystąpienia awarii usuwanie stanów awaryjnych rozliczane będzie na podstawie odrębnych zleceń wg stawki roboczogodzinowej stosowanej przy pracach naprawczych oraz stawki ryczałtowej za dojazd. W przypadkach zauważenia w czasie przeglądu lub naprawy uszkodzeń w tym uszkodzeń mechanicznych sprzętu medycznego Wykonawca jest zobowiązany do składanie w trybie niezwłocznym pisemnych informacji do Zamawiającego. Zamawiający wymaga oryginalnych materiałów i części zamiennych do wykonywania napraw. Cena materiałów i części użytych do naprawy, w przypadku wystąpienia naprawy, nie może przekraczać udokumentowanej ceny nabycia brutto i marży 10% ceny zakupu brutto. Wykonywanie napraw odbywać się będzie po akceptacji wyceny przez Zamawiającego. Ceny zregenerowanych części nie mogą przekraczać 60% wartości brutto nowych części. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace dodatkowe bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego na ich wykonanie. Wymagania dot. gwarancji: na wykonane usługi naprawcze Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji, na wymienione części zamienne okres nie krótszy niż gwarancja określona przez producenta. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał dostęp do oryginalnych części zamiennych. Przewiduje się zamówienia uzupełniające do 20% wartości umowy. Dopuszcza się częściowe składanie ofert. Zamawiający wymaga zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 – Kodeks pracy. Zamawiający zamierza w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę opisanych wymagań żądanie np. przedstawienia kopii umów.
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zmówienia jest świadczenie przez Wykonawców usług w zakresie przeglądów i konserwacji aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Szpitalnej 37. Zamówienie zostało podzielone na zadania wg załączonego wykazu pakietów sztuk 23. Przedmiot zamówienia obejmuje utrzymanie w pełnej zdolności techniczno-eksploatacyjnej użytkowaną przez SPZOZ aparaturę i sprzęt medyczny poprzez: • Przeglądy techniczne, stałą konserwację sprzętu medycznego wymienionego w załącznikach – pakietach stanowiącym integralną część umowy, w którym zastosowanie będą miały: koszt przeglądu i konserwacji + stawka ryczałtowa za dojazd • Naprawy i remonty sprzętu medycznego wymienionego w załączniku, jego montaże i demontaże oraz wydawanie orzeczeń o stanie technicznym, które będą wykonywane na podstawie odrębnych zleceń – do rozliczania, w których będą miały zastosowanie składniki: stawka roboczogodzina + stawka ryczałtowa za dojazd, • Usługa będąca przedmiotem zamówienia ma na celu utrzymanie w pełnej sprawności techniczno-eksploatacyjnej oraz wydłużenie bezawaryjnego czasu pracy, jak również zapewnienie, iż parametry pracy aparatury medycznej będą zgodne z założonymi przez producenta wartościami. Dla aparatury wyszczególnionej w niżej wymienionych pakietach nr 1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 20a; 21; 23 Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował rekomendacją lub innym dokumentem potwierdzającym pozytywną opinię wystawioną przez producenta w zakresie konserwacji i napraw. Wyłoniony Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu kserokopie w/w dokumentów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem. Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał kody dostępu serwisowego sprzętu (jeżeli dotyczy). Zamówienie w okresie 12-tu miesięcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania ekspertyz w zakresie napraw sprzętu o wycenionej wartości napraw powyżej 5 000,00 zł brutto ( na własny koszt). Potwierdzeniem wykonanej usługi będzie czytelny podpis użytkownika aparatury na karcie serwisowej/raporcie serwisowym/karcie pracy oraz wpis do paszportu technicznego. Płatności: Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby w fakturach za usługi naprawcze były wyszczególnione: • Koszt robocizny, • Koszt części zamiennych, • koszt dojazdu. Przeglądy techniczne będą wykonywane po wcześniejszym uzgodnieni terminu z użytkownikiem sprzętu w godzinach pracy Zamawiającego tzn. 73
° - 15°°, chyba, że Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie zakresu zamówienia poza godzinami pracy Wykonawcy. W przypadku wystąpienia awarii usuwanie stanów awaryjnych rozliczane będzie na podstawie odrębnych zleceń wg stawki roboczogodzinowej stosowanej przy pracach naprawczych oraz stawki ryczałtowej za dojazd. W przypadkach zauważenia w czasie przeglądu lub naprawy uszkodzeń w tym uszkodzeń mechanicznych sprzętu medycznego Wykonawca jest zobowiązany do składanie w trybie niezwłocznym pisemnych informacji do Zamawiającego. Zamawiający wymaga oryginalnych materiałów i części zamiennych do wykonywania napraw. Cena materiałów i części użytych do naprawy, w przypadku wystąpienia naprawy, nie może przekraczać udokumentowanej ceny nabycia brutto i marży 10% ceny zakupu brutto. Wykonywanie napraw odbywać się będzie po akceptacji wyceny przez Zamawiającego. Ceny zregenerowanych części nie mogą przekraczać 60% wartości brutto nowych części. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace dodatkowe bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego na ich wykonanie. Wymagania dot. gwarancji: na wykonane usługi naprawcze Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji, na wymienione części zamienne okres nie krótszy niż gwarancja określona przez producenta. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał dostęp do oryginalnych części zamiennych. Przewiduje się zamówienia uzupełniające do 20% wartości umowy. Dopuszcza się częściowe składanie ofert. Zamawiający wymaga zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 – Kodeks pracy. Zamawiający zamierza w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę opisanych wymagań żądanie np. przedstawienia kopii umów.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 23/01/2017, godzina: 09:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 30/01/2017, godzina: 09:30

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: Załącznik I
Punkt:
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część nr: 20a Nazwa: Pakiet nr 20a 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zmówienia jest świadczenie przez Wykonawców usług w zakresie przeglądów i konserwacji aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Szpitalnej 37. Dla aparatury wyszczególnionej w wymienionych pakiecie nr 20a; Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował rekomendacją lub innym dokumentem potwierdzającym pozytywną opinię wystawioną przez producenta w zakresie konserwacji i napraw. Wyłoniony Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu kserokopie w/w dokumentów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50421000-2 3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: Kryteria Znaczenie Cena 60 Stawka roboczogodziny 35 Ryczałt za dojazd 5 6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://www.spzozmm.bip.net.pl


Ogłoszenie nr 7105 - 2017 z dnia 2017-01-12 r.

Mińsk Mazowiecki: Przeglądy sprzętu medycznego wraz z serwisowaniem wg wykazu zawartego w poszczególnych pakietach przez okres 12 m-cy
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny 71235110000000, ul. ul. Szpitalna  37, 05-300   Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 25 5065100, e-mail spzozmm@spzozmm.pl, zamowienia.publiczne@spzozmm.pl, faks 25 7591666.
Adres strony internetowej (URL): www.spzozmm.bip.net.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samodzielny publiczny zespół opieki zdrowotnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
www.spzozmm.bip.net.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
SPZOZ KANCELARIA ul. Szpitalna 37 05-300 Mińśk Mazowiecki


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeglądy sprzętu medycznego wraz z serwisowaniem wg wykazu zawartego w poszczególnych pakietach przez okres 12 m-cy
Numer referencyjny: 3/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich częściII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zmówienia jest świadczenie przez Wykonawców usług w zakresie przeglądów i konserwacji aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Szpitalnej 37. Zamówienie zostało podzielone na zadania wg załączonego wykazu pakietów sztuk 23. Przedmiot zamówienia obejmuje utrzymanie w pełnej zdolności techniczno-eksploatacyjnej użytkowaną przez SPZOZ aparaturę i sprzęt medyczny poprzez: • Przeglądy techniczne, stałą konserwację sprzętu medycznego wymienionego w załącznikach – pakietach stanowiącym integralną część umowy, w którym zastosowanie będą miały: koszt przeglądu i konserwacji + stawka ryczałtowa za dojazd • Naprawy i remonty sprzętu medycznego wymienionego w załączniku, jego montaże i demontaże oraz wydawanie orzeczeń o stanie technicznym, które będą wykonywane na podstawie odrębnych zleceń – do rozliczania, w których będą miały zastosowanie składniki: stawka roboczogodzina + stawka ryczałtowa za dojazd, • Usługa będąca przedmiotem zamówienia ma na celu utrzymanie w pełnej sprawności techniczno-eksploatacyjnej oraz wydłużenie bezawaryjnego czasu pracy, jak również zapewnienie, iż parametry pracy aparatury medycznej będą zgodne z założonymi przez producenta wartościami. Dla aparatury wyszczególnionej w niżej wymienionych pakietach nr 1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 23 Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował rekomendacją lub innym dokumentem potwierdzającym pozytywną opinię wystawioną przez producenta w zakresie konserwacji i napraw. Wyłoniony Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu kserokopie w/w dokumentów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem. Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał kody dostępu serwisowego sprzętu (jeżeli dotyczy). Zamówienie w okresie 12-tu miesięcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania ekspertyz w zakresie napraw sprzętu o wycenionej wartości napraw powyżej 5 000,00 zł brutto ( na własny koszt). Potwierdzeniem wykonanej usługi będzie czytelny podpis użytkownika aparatury na karcie serwisowej/raporcie serwisowym/karcie pracy oraz wpis do paszportu technicznego. Płatności: Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby w fakturach za usługi naprawcze były wyszczególnione: • Koszt robocizny, • Koszt części zamiennych, • koszt dojazdu. Przeglądy techniczne będą wykonywane po wcześniejszym uzgodnieni terminu z użytkownikiem sprzętu w godzinach pracy Zamawiającego tzn. 73
° - 15°°, chyba, że Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie zakresu zamówienia poza godzinami pracy Wykonawcy. W przypadku wystąpienia awarii usuwanie stanów awaryjnych rozliczane będzie na podstawie odrębnych zleceń wg stawki roboczogodzinowej stosowanej przy pracach naprawczych oraz stawki ryczałtowej za dojazd. W przypadkach zauważenia w czasie przeglądu lub naprawy uszkodzeń w tym uszkodzeń mechanicznych sprzętu medycznego Wykonawca jest zobowiązany do składanie w trybie niezwłocznym pisemnych informacji do Zamawiającego. Zamawiający wymaga oryginalnych materiałów i części zamiennych do wykonywania napraw. Cena materiałów i części użytych do naprawy, w przypadku wystąpienia naprawy, nie może przekraczać udokumentowanej ceny nabycia brutto i marży 10% ceny zakupu brutto. Wykonywanie napraw odbywać się będzie po akceptacji wyceny przez Zamawiającego. Ceny zregenerowanych części nie mogą przekraczać 60% wartości brutto nowych części. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace dodatkowe bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego na ich wykonanie. Wymagania dot. gwarancji: na wykonane usługi naprawcze Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji, na wymienione części zamienne okres nie krótszy niż gwarancja określona przez producenta. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał dostęp do oryginalnych części zamiennych. Przewiduje się zamówienia uzupełniające do 20% wartości umowy. Dopuszcza się częściowe składanie ofert. Zamawiający wymaga zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 – Kodeks pracy. Zamawiający zamierza w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę opisanych wymagań żądanie np. przedstawienia kopii umów.

II.5) Główny kod CPV: 50421000-2
Dodatkowe kody CPV:50420000-5
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Przewiduje się zamówienia uzupełniające do 20% wartości umowy której, przedmiotem są usługi okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych aparatury i sprzętu medycznego znajdującego się na wyposażeniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim .
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

Okres w miesiącach: 12


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu. Zastosowanie ma oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu. Zastosowanie ma oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu. Zastosowanie ma oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

FORMULARZE ASORTYMENTOWO-CENOWE - Załącznik Nr 4-Pakiety 1-23 do SIWZ

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

FORMULARZ OFERTOWY - Załącznik nr 1 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Stawka roboczogodziny

35

Ryczałt za dojazd

5


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana ceny w stosunku do oferowanej może nastąpić wyłącznie na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili przystępowania do przetargu, np. zmiana stawki podatku VAT wynikająca z przepisów powszechnie obowiązujących lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 2. Podstawą do ewentualnej zmiany ceny będzie wniosek Strony zawierający szczegółowe określenie okoliczności uzasadniających zmianę. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości urządzeń podlegających konserwacji i przeglądom technicznym, w ramach przeprowadzonych postępowań kasacyjnych lub czasowego wyłączenia sprzętu z eksploatacji. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w niniejszym ustępie następuje zmniejszenie wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 23/01/2017, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1    Nazwa: Pakiet nr 1

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zmówienia jest świadczenie przez Wykonawców usług w zakresie przeglądów i konserwacji aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Szpitalnej 37. Dla aparatury wyszczególnionej w pakiecie nr 1; Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował rekomendacją lub innym dokumentem potwierdzającym pozytywną opinię wystawioną przez producenta w zakresie konserwacji i napraw. Wyłoniony Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu kserokopie w/w dokumentów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50421000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Stawka roboczogodziny

35

Ryczałt za dojazd

5

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 2    Nazwa: Pakiet nr 2

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zmówienia jest świadczenie przez Wykonawców usług w zakresie przeglądów i konserwacji aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Szpitalnej 37.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50421000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Stawka roboczgodziny

35

Ryczłt za dojazd

5

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 3    Nazwa: Pakiet nr 3

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zmówienia jest świadczenie przez Wykonawców usług w zakresie przeglądów i konserwacji aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Szpitalnej 37. Dla aparatury wyszczególnionej w wymienionych pakiecie nr 3; Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował rekomendacją lub innym dokumentem potwierdzającym pozytywną opinię wystawioną przez producenta w zakresie konserwacji i napraw. Wyłoniony Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu kserokopie w/w dokumentów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50421000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Stawka roboczogodziny

35

Ryczałt za dojazd

5

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 4    Nazwa: Pakiet nr 4

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zmówienia jest świadczenie przez Wykonawców usług w zakresie przeglądów i konserwacji aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Szpitalnej 37. Dla aparatury wyszczególnionej w wymienionych pakiecie nr 4; Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował rekomendacją lub innym dokumentem potwierdzającym pozytywną opinię wystawioną przez producenta w zakresie konserwacji i napraw. Wyłoniony Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu kserokopie w/w dokumentów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50421000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Stawka roboczogodziny

35

Ryczałt za dojazd

5

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 5    Nazwa: Pakiet nr 5

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zmówienia jest świadczenie przez Wykonawców usług w zakresie przeglądów i konserwacji aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Szpitalnej 37. Dla aparatury wyszczególnionej w wymienionych pakiecie nr 5; Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował rekomendacją lub innym dokumentem potwierdzającym pozytywną opinię wystawioną przez producenta w zakresie konserwacji i napraw. Wyłoniony Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu kserokopie w/w dokumentów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50421000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Stawka roboczogodziny

35

Ryczałt za dojazd

5

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 6    Nazwa: Pakiet nr 6

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zmówienia jest świadczenie przez Wykonawców usług w zakresie przeglądów i konserwacji aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Szpitalnej 37. Dla aparatury wyszczególnionej w wymienionych pakiecie nr 6; Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował rekomendacją lub innym dokumentem potwierdzającym pozytywną opinię wystawioną przez producenta w zakresie konserwacji i napraw. Wyłoniony Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu kserokopie w/w dokumentów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50421000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Stawka roboczogodziny

35

Ryczałt za dojazd

5

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 7    Nazwa: Pakiet nr 7

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zmówienia jest świadczenie przez Wykonawców usług w zakresie przeglądów i konserwacji aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Szpitalnej 37. Dla aparatury wyszczególnionej w wymienionych pakiecie nr 7; Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował rekomendacją lub innym dokumentem potwierdzającym pozytywną opinię wystawioną przez producenta w zakresie konserwacji i napraw. Wyłoniony Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu kserokopie w/w dokumentów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50421000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Stawka roboczogodziny

35

Ryczałt za dojazd

5

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 8    Nazwa: Pakiet nr 8

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zmówienia jest świadczenie przez Wykonawców usług w zakresie przeglądów i konserwacji aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Szpitalnej 37. Dla aparatury wyszczególnionej w wymienionych pakiecie nr 8; Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował rekomendacją lub innym dokumentem potwierdzającym pozytywną opinię wystawioną przez producenta w zakresie konserwacji i napraw. Wyłoniony Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu kserokopie w/w dokumentów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50421000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Stawka roboczogodziny

35

Ryczałt za dojazd

5

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 9    Nazwa: Pakiet nr 9

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zmówienia jest świadczenie przez Wykonawców usług w zakresie przeglądów i konserwacji aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Szpitalnej 37.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50421000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Stawka rooczogodziny

35

Ryczałt za dojazd

5

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 10    Nazwa: pakiet nr 10

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zmówienia jest świadczenie przez Wykonawców usług w zakresie przeglądów i konserwacji aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Szpitalnej 37. Dla aparatury wyszczególnionej w wymienionych pakiecie nr 10; Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował rekomendacją lub innym dokumentem potwierdzającym pozytywną opinię wystawioną przez producenta w zakresie konserwacji i napraw. Wyłoniony Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu kserokopie w/w dokumentów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50421000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Stawka roboczogodziny

35

Ryczałt za dojazd

5

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 11    Nazwa: Pakiet nr 11

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zmówienia jest świadczenie przez Wykonawców usług w zakresie przeglądów i konserwacji aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Szpitalnej 37. Dla aparatury wyszczególnionej w wymienionych pakiecie nr 11; Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował rekomendacją lub innym dokumentem potwierdzającym pozytywną opinię wystawioną przez producenta w zakresie konserwacji i napraw. Wyłoniony Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu kserokopie w/w dokumentów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50421000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Stawka roboczogodziny

35

Ryczałt za dojazd

5

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 12    Nazwa: Pkiet nr 12

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zmówienia jest świadczenie przez Wykonawców usług w zakresie przeglądów i konserwacji aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Szpitalnej 37.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50421000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Stawka roboczogodziny

35

Ryczałt za dojazd

5

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 13    Nazwa: Pakiet nr 13

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zmówienia jest świadczenie przez Wykonawców usług w zakresie przeglądów i konserwacji aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Szpitalnej 37.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50421000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Stawka roboczogodziny

35

Ryczałt za dojazd

5

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 14    Nazwa: Pakiet nr 14

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zmówienia jest świadczenie przez Wykonawców usług w zakresie przeglądów i konserwacji aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Szpitalnej 37. Dla aparatury wyszczególnionej w wymienionych pakiecie nr 14; Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował rekomendacją lub innym dokumentem potwierdzającym pozytywną opinię wystawioną przez producenta w zakresie konserwacji i napraw. Wyłoniony Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu kserokopie w/w dokumentów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50421000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Stawka roboczogodziny

35

Ryczałt za dojazd

5

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 15    Nazwa: Pakiet nr 15

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zmówienia jest świadczenie przez Wykonawców usług w zakresie przeglądów i konserwacji aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Szpitalnej 37. Dla aparatury wyszczególnionej w wymienionych pakiecie nr 15; Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował rekomendacją lub innym dokumentem potwierdzającym pozytywną opinię wystawioną przez producenta w zakresie konserwacji i napraw. Wyłoniony Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu kserokopie w/w dokumentów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50421000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Stawka roboczogodziny

35

Ryczałt za dojazd

5

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 16    Nazwa: Pakiet nr 16

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zmówienia jest świadczenie przez Wykonawców usług w zakresie przeglądów i konserwacji aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Szpitalnej 37. Dla aparatury wyszczególnionej w wymienionych pakiecie nr 16; Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował rekomendacją lub innym dokumentem potwierdzającym pozytywną opinię wystawioną przez producenta w zakresie konserwacji i napraw. Wyłoniony Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu kserokopie w/w dokumentów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50420000-5
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Stawka roboczogodziny

35

Ryczałt za dojazd

5

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 17    Nazwa: Pakiet nr 17

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zmówienia jest świadczenie przez Wykonawców usług w zakresie przeglądów i konserwacji aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Szpitalnej 37. Dla aparatury wyszczególnionej w wymienionych pakiecie nr 17; Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował rekomendacją lub innym dokumentem potwierdzającym pozytywną opinię wystawioną przez producenta w zakresie konserwacji i napraw. Wyłoniony Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu kserokopie w/w dokumentów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50421000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Stawka roboczogodziny

35

Ryczałt za dojazd

5

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 18    Nazwa: Pakiet nr 18

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zmówienia jest świadczenie przez Wykonawców usług w zakresie przeglądów i konserwacji aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Szpitalnej 37. Dla aparatury wyszczególnionej w wymienionych pakiecie nr 18; Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował rekomendacją lub innym dokumentem potwierdzającym pozytywną opinię wystawioną przez producenta w zakresie konserwacji i napraw. Wyłoniony Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu kserokopie w/w dokumentów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50421000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Stawka roboczogodziny

35

Ryczałt za dojazd

5

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 19    Nazwa: Pakiet nr 19

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zmówienia jest świadczenie przez Wykonawców usług w zakresie przeglądów i konserwacji aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Szpitalnej 37. Dla aparatury wyszczególnionej w wymienionych pakiecie nr 19; Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował rekomendacją lub innym dokumentem potwierdzającym pozytywną opinię wystawioną przez producenta w zakresie konserwacji i napraw. Wyłoniony Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu kserokopie w/w dokumentów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50421000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Stawka roboczogodziny

35

Ryczałt za dojazd

5

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 20    Nazwa: Pakiet nr 20

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zmówienia jest świadczenie przez Wykonawców usług w zakresie przeglądów i konserwacji aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Szpitalnej 37. Dla aparatury wyszczególnionej w wymienionych pakiecie nr 20; Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował rekomendacją lub innym dokumentem potwierdzającym pozytywną opinię wystawioną przez producenta w zakresie konserwacji i napraw. Wyłoniony Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu kserokopie w/w dokumentów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50421000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Stawka roboczogodziny

35

Ryczałt za dojazd

5

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 21    Nazwa: Pakiet nr 21

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zmówienia jest świadczenie przez Wykonawców usług w zakresie przeglądów i konserwacji aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Szpitalnej 37. Dla aparatury wyszczególnionej w wymienionych pakiecie nr 21; Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował rekomendacją lub innym dokumentem potwierdzającym pozytywną opinię wystawioną przez producenta w zakresie konserwacji i napraw. Wyłoniony Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu kserokopie w/w dokumentów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50421000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Stawka rboczogodziny

35

Ryczałt za dojazd

5

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 22    Nazwa: Pakiet nr 22

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zmówienia jest świadczenie przez Wykonawców usług w zakresie przeglądów i konserwacji aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Szpitalnej 37.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50421000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Stawka roboczogodziny

35

Ryczałt za dojazd

5

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 23    Nazwa: Pakiet nr 23

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zmówienia jest świadczenie przez Wykonawców usług w zakresie przeglądów i konserwacji aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Szpitalnej 37. Dla aparatury wyszczególnionej w wymienionych pakiecie nr 23; Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował rekomendacją lub innym dokumentem potwierdzającym pozytywną opinię wystawioną przez producenta w zakresie konserwacji i napraw. Wyłoniony Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu kserokopie w/w dokumentów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50421000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Stawka roboczogodziny

35

Ryczałt za dojazd

5

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Początek formularza

Załączniki

ZAWIADOMIENIE_O_UNIEWAZNIENIU_3 (552.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU _2 (52.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE (38.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU (50.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
INFORMACJA_O_TRESCI_ZLOZONYCH_OFERT (416.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienia (104.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogloszenie_BZP_zmiana (566.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Pakiety_20_i_20a_3-2017_po_modyfikacji (10.8kB) Zapisz dokument  
SIWZ_3-2017_po_modyfikacji (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogloszenie_BZP (906kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ_3-2017 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal.nr_1_do_SIWZ_Formularz_ofertowy_po_zmianach (66kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal.nr_2_do_SIWZ_Osw.spelnienia_WARUNKOW_udzialu (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal.nr_3_do_SIWZ_Osw.braku_podstaw_WYKLUCZENIA (38kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Pakiety_3-_2017 (26.8kB) Zapisz dokument  
Zal.nr_5_do_SIWZ_Osw.przynaleznosc_do_GRUP_kapitalowych (40kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal._nr_6_Projekt_umowy (28.3kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Tkaczyk Mariola
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Tkaczyk Mariola
Data wprowadzenia:2017-01-12 21:31:31
Opublikował:Tkaczyk Mariola
Data publikacji:2017-01-12 21:34:29
Ostatnia zmiana:2017-03-02 14:31:13
Ilość wyświetleń:963

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij